Повна версія

Головна arrow Психологія arrow Клінічна психологія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Вплив соматичного стану на психіку людини

Соматопсихічна напрямок як таке, в центрі уваги якого знаходиться питання впливу соматичної хвороби на особистість, у вітчизняній медицині було закладено в працях психіатрів С. С. Корсакова, П. Б. Ганнушкіна, В. А. Гіляровського, Є. К. Краснушкіна і В . М. Бехтерева.

На необхідність наукового розуміння єдності біологічного і соціального в людині для правильної оцінки взаємин організму і особистості і ролі особистості в хвороби вказували також М. С. Лебединський і В. Н. Мясищев (1966).

Вплив соматичного стану на психіку людини може бути як патогенним, так і саногенним (оздоровлюючим) (рис. 6).

Схема психосоматичних співвідношень (В. В. Ніколаєва, 1987)

Рис. 6. Схема психосоматичних співвідношень (В. В. Ніколаєва, 1987)

Що стосується останнього аспекту, то лікарям добре відомо, як з кожним днем при одужанні від важкого соматичного недуги відбувається поліпшення (санація) психічного стану хворого: поліпшується настрій, з'являється бадьорість і оптимізм. Ймовірно, не випадково широко поширене відомий вислів: "У здоровому тілі - здоровий дух". Фізично здорові люди завжди легше переносять життєві негаразди. Найбільше значення для практичного психолога, який працює з інвалідами, являє патогенний вплив соматичного стану па психіку, під яким мається на увазі не що інше, як порушення психічної діяльності людини в умовах соматичної хвороби.

На сьогоднішній день встановлено два основних види патогенного впливу соматичної хвороби па психіку людини: соматогенні і психогенний. Реально обидва види впливів представлені в єдності порушень психіки, проте соматогенний і психогенний компоненти можуть виступати в різних співвідношеннях залежно від захворювання.

Соматогенні вплив хвороби на психіку пов'язано з безпосереднім впливом на центральну нервову систему соматичних шкідливостей (порушення гемодинаміки або інтоксикація) і самих інтенсивних больових відчуттів. Особливо велику роль соматогенні впливу на психіку грають при вроджених вадах серця і захворюваннях нирок. Болісної біль буває при метастазах злоякісних пухлин у хребті. Інтенсивний біль, що накопичуються в крові шкідливі речовини або киснева недостатність, безпосередньо впливаючи на головний мозок, викликають порушення в нервово-психічній сфері. Весь комплекс порушень в нервово-психічній сфері при цьому часто іменують терміном "соматогеніям". За своєю структурою соматогенії характеризуються поліморфізмом проявів - від неврозоподібних порушень до психотичних (з маренням, галюцинаціями) розладів.

Психогенне вплив хвороби на психіку.

Слід визнати, що інтоксикаційні впливу па центральну нервову систему спостерігаються лише при деяких соматичних захворюваннях, важкому їх течії і специфічними для клініки внутрішніх хвороб не є. Основний же формою впливу соматичного захворювання на психіку людини виступає психологічна реакція особистості на сам факт захворювання і його наслідки, що розвивається при хворобі астенію, хворобливі відчуття і порушення загального самопочуття.

Внутрішня картина хвороби

Поняття внутрішньої картини хвороби

Проблема внутрішньої картини хвороби не нова, по актуальна до теперішнього часу. Ще в 1981 р М. А. Цівілько у своїх роботах підкреслював, що поняття внутрішньої картини хвороби неоднозначно і "досі не має загальноприйнятого визначення". У той же час необхідність вивчення твань реагування на хворобу має велике значення і усвідомлюється широким колом дослідників.

На сучасному етапі розвитку суспільства і науки актуальність проблеми не вичерпалася. Вона продиктована рядом причин, серед яких особливо слід виділити розширення і поглиблення соціального замовлення суспільства на роботу психолога з хворими та інвалідами і неоднозначність поняття, структури і сутності внутрішньої картини хвороби внаслідок її недостатньої розробленості через різноманіття підходів до її осмислення.

В останні роки вага більш наполегливо говорять про "зовнішньої" і "внутрішньої" картинах хвороби в парадигмі "внутрішньої картини здоров'я" (Г. С. Абрамова, Ю. А. Юдчіц, А. М. тромбів, В. В. Лебединський, Б . Д. Карвасарский, А. Ш. Тхостов).

Під зовнішньою картиною хвороби (ВКБ) А. Р. Лурія розуміє "не тільки зовнішній вигляд хворого з усіма численними деталями, завжди мають важливе значення для діагнозу, але і ... все те, що лікареві вдається отримати всіма доступними для пего методами дослідження" .

Розглядаючи ВКБ як сукупність відчуттів і переживань, емоційних реакцій і уявлень про захворювання, створених мисленням хворого, багато дослідників виділяли дві її частини: об'єктивну (аллопластического) і власне внутрішню (аутопластических) картину хвороби і підкреслювали важливість їх спільного вивчення.

Інтерес до ВКБ підтримується у зв'язку з різноманіттям і багатогранністю різних аспектів вивчення, в центрі уваги яких знаходиться особистість хворої людини.

З давніх часів лікарі знали про роль психологічних факторів в походженні і розвитку захворювань. Можливість впливу фізичного дефекту на розвиток особистості зіграла відому роль у виникненні цілої психологічної школи, що отримала назву індивідуальної психології. Започаткував цю школу А. Адлер; він вважав, що розвиток особистості, її "життєвий план" фатально зумовлені комплексом неповноцінності, що виникли в дитинстві на основі реальних або уявних фізичних і психічних недоліків. За А. Адлером, будь устремління і бажання індивіда можна інтерпретувати як несвідому компенсацію наявного у пего комплексу неповноцінності. Слід зазначити, що на ранніх етапах розвинена вчення А. Адлера (1917) під неповноцінністю розумілася реальна фізична неповноцінність органу. Так, видатні досягнення Демосфена в ораторському мистецтві прихильники індивідуальної психології розглядають як компенсацію наявного у нього заїкання - відомий комплекс Демосфена. Надалі поняття неповноцінності отримало розширене тлумачення.

А. Адлер (1927) писав, що компенсація комплексу неповноцінності виражається в посиленні агресивних тенденцій особистості. У більш пізніх роботах дослідник розглядав прояв комплексу неповноцінності як самовозвеличивание, прагнення до могутності. З часом він пом'якшив ортодоксальність своїх формулювань і почав користуватися поняттям, близьким до самоактуалізації особистості, наповнивши його змістом, властивим своєї теорії. Реалізація особистістю "життєвого плану" розумілася як компенсація наявних у нього комплексів.

А. Адлер використовував психоаналітичний метод, і проблема в його вченні отримала перебільшене тлумачення. Проте в поглядах вченого містилися деякі раціональні елементи. Найбільш важливо для розуміння розглянутого питання твердження про те, що почуття неповноцінності далеко не завжди відповідає об'єктивній вираженості дефекту, а найбільшу роль відіграє реакція індивіда на свій дефект.

Однак наукове обгрунтування і всебічне вивчення особливостей психічної діяльності людини у зв'язку із захворюванням з'явилося лише в першій третині XX ст. Перші спроби виділення суб'єктивного компонента загальної картини соматичного захворювання зробив в 1929 р А. Гольдшейдер у запропонувавши назвати цей компонент "аутопластических картиною хвороби".

У Росії питань психології хворої приділяли велику увагу клініцисти і медичні психологи (Г. А. Захар'їн, Є. А. Шевальов, А. Р. Лурія, М. Я. Мудров, Є. К. Краснушкин, В. Н. Мясищев, К . А. Скворцов, Л. Л. Рохлін, І. Д. Лакосина, Г. К. Ушаков, А. В. Квасенко, Ю. Г. Зубарєв, Л. С. Мучник, В. М. Смирнов, Т. Н . Рєзнікова, А. Ш. Тхостов та ін.), які підкреслювали значення особистості хворої людини та її вплив на процес лікування.

У цьому ж аспекті вперше була поставлена проблема ВКБ, що знаходить відображення в се визначенні, за даними різних авторів (табл. 3).

Таблиця 3. Визначення внутрішньої картини хвороби

Автор, рік

Визначення ВКБ

А. Р. Лурія (1944)

Все те, що відчуває і переживає хворий, вся маса його відчуттів, не тільки місцевих болючих, але його загальне самопочуття, самоспостереження, його уявлення про свою хворобу, про її причини, все, що пов'язано для хворого з приходом його до лікаря, - весь величезний внутрішній світ хворого, що складається з дуже складних поєднань сприйняття і відчуттів, емоцій, афектів, конфліктів, психічних переживань і травм

Л. Д. Зікєєва (1974)

Відображення в свідомості хворого всіх його переживань, пов'язаних з хворобою

Т. В. Виноградова (1979)

Складне багаторівневе освіту. Рівні - чуттєвий, когнітивний, емоційний

В. Я. Костера (1979)

Інтегративна характеристика особистості, що включає різні рівні психічного відображення, безпосередньо-чуттєвого, логічного і емоційно-рефлексивного

А. Ш. Тхостов (1991)

Складне багаторівневе утворення, що включає в себе чуттєву тканину, первинне і вторинне значення, особистісний сенс. Динамічна система

Т. Н. Резнікова (1998)

Нерозривну єдність і взаємодія психологічних процесів і нейрофізіологічних механізмів, що представляє собою особистісне освіту, її під впливом інформації про хворобу

Поряд з поняттям ВКБ широко використовуються й інші терміни, що розширюють понятійний апарат сутності ВКБ, оскільки вони часто відображають аспект, який безпосередньо виділяють автори тих чи інших розробок, характеризуючи структуру і компоненти позначення відображення хворим свого захворювання (рис. 7).

На думку А. Ш. Тхостова, всі ці терміни, як правило, різняться в деталях, описуючи одне і те ж. "Незважаючи на значний розкид поглядів авторів, що займаються проблемами ВКБ, змістовні суперечки ведуться, в основному, або про повноті і точності визначень, або вкладі тих чи інших складових у структуру ВКБ, або взагалі про смакові переваги, орієнтованих на вхідні в моду наукові поняття" .

Велика кількість робіт присвячені питанням типології ВКБ при різних нозологічних формах захворювань. Чимало робіт спеціально присвячені дослідженню особливостей ВКБ у хворих з певними нозологічними захворюваннями (дослідження стосуються широкого спектру хвороб (соматичних, неврологічних, психічних, невротичних, наркологічних). Перерахуємо деякі з них: А. Р. Лурія "ВКБ і патрогенние

Терміни, що використовуються для характеристики відношення хворого до свого захворювання

Рис. 7. Терміни, що використовуються для характеристики відношення хворого до свого захворювання

захворювання "(1935); Л. Д. Зікєєва" ВКБ при хронічному гломерунефріте і пієлонефриті (клініко-психологічні аспекти) "(1974); Н. М. Берток" Дослідження розвитку особистості при неврозах "(1977); Т. Р. Михайлова "Порушення системи відносин у хворих з ампутованими кінцівками" (1977); Т. В. Виноградова "ВКБ при локальних ураженнях головного мозку (до проблеми самосвідомості)" (1979); В. Я. Костерева "Психологічний аналіз ВКБ у хворих малопрогредиентной шизофренію" (1979); А. Ш. Тхостов "Психологічний аналіз зміни особистості при деяких онкологічних захворюваннях" (1980); Г. П. Цейтин "Особливості особистості хворих на гіпертонічну хворобу, ускладненою церебральною патологією" (1980); В. А. Голишева "Вплив соматичних і психічних факторів на формування "внутрішньої картини хвороби" при вібраційної хвороби "(1981); Л. Ф. Шестопалова" ВКБ у хворих з депресивними станами різного генезу "(1983); В. В. Бочаров" аутопластических аспект хвороби при судинних неврологічних захворюваннях мозку у зв'язку із завданнями відновного лікування та реабілітації "(1985); В. А. Ташликін "ВКБ при неврозах" (1986); Р. К. Назиров "Ставлення до хвороби і лікування інтра- і интерперсонального конфліктного і копінг-поведінки у хворих неврозом" (1993); С. М. Зелінський "ВКБ у дітей, хворих на діабет" (1994); Р. А. Сергєєв "Особливості ставлення до хвороби у хворих з віддаленими наслідками черепно-мозкової травми" (1994); Є. Б. Клубова "Ставлення до хвороби і механізми психологічного зашиті у хворих на алкоголізм" (1995); А. В. Штрахова "ВКБ і механізми психологічного захисту у хворих з рецидивуючою формою виразкової хвороби" (1997); М. Г. Ивашкина "Психологічні особливості онкологічних хворих" (1998) та інші дослідження і матеріали.

 
<<   ЗМІСТ   >>