Повна версія

Головна arrow Психологія arrow Клінічна психологія

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Специфіка застосування знань клінічної психології в різних установах

Акмеологічна модель діяльності клінічного психолога

Професія практичного психолога, що володіє багажем клінічної психології, справедливо вважається однією з найбільш складних. Розкриваються перспективи для роботи психолога даного напрямку часто не мають не тільки правового підкріплення, а й нормативних та методичних документів. Ефективна реалізація соціального замовлення на посаду фахівця, що має освіту клінічного психолога, ускладнюється саме цими причинами. Слід зазначити, що вузька спеціалізація клінічного психолога немедичного освіти не отримує, на жаль, в даний час належної уваги і з боку наукових діячів, що, безумовно, ускладнює розробку теоретичних і практичних рекомендацій.

Питання підготовки та перепідготовки клінічних психологів немедичного освіти вимагає комплексного науково обґрунтованого теоретико-методологічного та практичного вирішення.

Акмеограмма практичного клінічного психолога являє собою об'єктивні і суб'єктивні характеристики (професійно важливі якості) праці.

Об'єктивні характеристики включають завдання, функції (професійні дії) соціально-психологічних завдань, результати діяльності клінічного психолога.

Суб'єктивні показники діляться на рольові характеристики, що включають знання в області теорії і практики, навички, уміння і суб'єктивні якості, що підрозділяються на індивідуальні та професійні якості клінічного психолога і акмеологічні інваріанти (детальна акмеограмма практичного клінічного психолога представлена у додатку).

На рис. 1 представлена загальна акмеограмма діяльності практичного психолога, яка розкриває характер взаємовідносин, взаємозалежностей, субординації об'єктивних і суб'єктивних характеристик повсякденної праці психолога. У структурі акмеограмми виділений аспект, розкриває сутність феномену "практичний психолог як суб'єкт професійної діяльності", а також вказується на об'єктивні умови і фактори, що впливають на діяльність фахівців-психологів у різних сферах застосування знань психології.

Розглянемо деякі визначення та поняття, що входять до акмеограмму діяльності практичного психолога.

Професійні знання - це об'єктивно необхідні відомості про всі сторони (блоках) праці практичного психолога, що складаються із затребуваних практикою загальних і приватних компонентів.

Професійні вміння - дії і "техніки" психолога, застосовувані ним для реалізації обов'язків і функцій у процесі діяльності.

Професійні навички - придбана здатність практичного психолога виконувати професійні дії, прийоми, конкретні посадові функції.

Специфічні психологічні особливості (якості) виражають сформованість всіх компонентів психіки професіонала - психічних процесів, властивостей, станів, утворень, що дозволяють йому займатися обраною діяльністю.

Професійні позиції, тобто цілісне психічне утворення, що включає конкретні установки і орієнтації, систему особистих відносин і оцінок внутрішнього і навколишнього досвіду, реальності і перспектив, а також власні домагання, реалізовані (реалізованих, частково реалізовані) в обраному труде.

Акмеологічні інваріанти - формовані і використовувані компоненти структури професіоналізму, які обумовлюють оптимальний творчий потенціал і найвищу продуктивність праці незалежно від дії зовнішніх умов і факторів.

Дана схема являє собою стрижень розробки акмеограмми діяльності психолога в різних напрямках різних сфер застосування психологічних знань в залежності від соціального замовлення.

Характер взаємозв'язків професійної діяльності психолога МСЕ

Рис. 1. Характер взаємозв'язків професійної діяльності психолога МСЕ

Для прикладу використання схеми побудуємо схему, що дозволяє виділити основні напрямки діяльності психолога медико-соціальної експертизи (далі - МСЕ) (рис. 2).

Об'єктивні характеристики діяльності психолога Бюро МСЕ

Рис. 2. Об'єктивні характеристики діяльності психолога Бюро МСЕ

Перелічимо основні принципи професійної діяльності психолога, а також правила, без яких їх дотримання неможливо.

 • 1. Принцип професійної компетентності:
  • - Співпраця психолога і клієнта па зацікавленою і компетентної основі;
  • - Професійне спілкування і взаємодія з клієнтом;
  • - Науково обґрунтована професійна діяльність психолога для досягнення бажаного результату.
 • 2. Принцип ненанесенія збитку клієнтові:
  • - Взаємоповага психолога і клієнта;
  • - Безпека для клієнта застосовуваних моделі, алгоритму, технології та безпосередніх методик, технік, прийомів;
  • - Попередження неправильних дій пацієнта.
 • 3. Принцип неупередженості:
  • - Адекватність психологічного інструментарію цілям, умовам і особливостям конкретного клієнта;
  • - Об'єктивність і наукова обгрунтованість результатів;
  • - Доцільність і виваженість відомостей, переданих психологом клієнту.
 • 4. Принцип конфіденційності '.
 • - Суворий облік одержуваної інформації, аж до застосування системи її кодування;
 • - Постійний контроль за результатами психологічної роботи і обмежений доступ до них клієнта і інших третіх осіб;
 • - Коректне використання відомостей психологічного характеру.
 • 5. Принцип позитивно орієнтованої активності:
  • - Цілеспрямоване участь психолога у всіх сторонах життя і діяльності клієнта;
  • - Дієвий вплив па весь комплекс психологічних складових життя і діяльності клієнта.

Аналіз теоретичної та прикладної літератури але проблемі діяльності психологів у різних сферах застосування психологічних знань дозволив розробити таблицю загальної системи трудовитрат за гіпотезою оптимальності. У табл. 1 представлені основні напрямки діяльності клінічного психолога немедичного освіти і процентне співвідношення трудовитрат на кожен з них. Також запропоновано пропорційне співвідношення трудовитрат по кожному напрямку з діяльністю інших фахівців-психологів.

Таблиця 1. Співвідношення основних напрямків діяльності психолога

Напрямки діяльності практичного психолога

Співвідношення (у%)

клінічний психолог

психолог

Психодіагностика

30

22

Психологічне консультування

6

2

Психокорекція

2

2

Психологічний супровід

5

5

Психопрофілактика

2

Психологічне просвітництво

10

16

Психогігієна

2

6

Психологічна реабілітація

15

5

Робота з клієнтами (родичами, членами сім'ї або особами,

замінюють їх, людьми, доглядають за інвалідами)

23

15

Організація робочого місця психолога

2

2

Інші види діяльності

3

10

Згідно з даними таблиці найбільшу кількість часу повинно відводитися на психодіагностичне дослідження - 46%. Основні завдання психодіагностики представлені на рис. 3.

Основні психодіагностичні завдання діяльності практичного психолога

Рис. 3. Основні психодіагностичні завдання діяльності практичного психолога

Дані таблиці багато в чому продиктовані посадовими інструкціями, які розробляються відповідно до цілями і завданнями, які розв'язуються психологом в тих чи інших установах.

 
<<   ЗМІСТ   >>