Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРА В УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СИСТЕМИ "ЛЮДИНА - СЕРЕДОВИЩЕ ПРОЖИВАННЯ"

Сутність поняття "людський фактор" в системі "людина - середовище проживання"

Взаємодія людини і середовища проживання

З перших секунд своєї появи на Землі людина вступила у взаємодію із середовищем проживання. Йому було необхідно задовольнити свої життєві потреби в диханні, харчуванні, виконанні природних функцій. Яких-небудь пристосувань для цього у нього не було, тому взаємодія з середовищем, що включає біосферу, надра, космічний простір, носило безпосередній характер. Враховуючи свої слабку захищеність перед грізними силами природи і відсутність можливостей протистояти їм, людина виступав, в основному, в ролі "жертви".

З плином часу формувалися нові потреби і нові форми взаємодії, стали застосовуватися різні знаряддя праці, механізми, людина прагнула до більш комфортного життя. На цій стадії виникає опосередкований характер взаємодії людини і СО. Для рабовласницького і феодального ладу характерно збільшення споживання ресурсів, особливо енергії, виникнення і розвиток міст, технічний прогрес в області військової техніки і знарядь для землеробства. Людина так само, як і в попередні епохи, сильно залежить від природних катаклізмів, не в змозі захистити себе від страшних епідемій. На етапі доіндустріального розвитку людина своєю діяльністю ще не міг завдати серйозної шкоди природі.

Промислова революція в Англії (XVIII ст.) Призвела до виникнення мануфактур, винаходу машин (прядильний і ткацький верстати), теплоенергетики (парові машини). Людина, експлуатуючи сили природи, збільшуючи потужності своїх машин, відчув владу над природою. На окремих територіях стало відбуватися забруднення водного і повітряного середовища відходами виробництва. Споживаючи забруднені природні ресурси для власних потреб, люди почали страждати від погіршення самопочуття, поширення хвороб і епідемій. Людина та її діяльність стають джерелами негативних факторів, що завдають шкоди навколишньому світу. Продовжуючи залишатися "жертвою", людина виступає і в другій іпостасі - "лиходія" - шкідника, руйнівника. У цей період відзначається негативний вплив техносфери як частини біосфери, перетвореної людьми за допомогою технічних засобів для задоволення своїх потреб. Антропогенні небезпеки переростають у техногенні, які виходять від технічних засобів і технологічних процесів.

На початку 50-х рр. XX ст. логічним продовженням промислової з'явилася науково-технічна революція, що характеризується відкриттями в галузі атомної енергетики, біології, хімії, обчислювальної техніки. Бурхливий розвиток науково-технічного прогресу призвело до створення нових видів зброї - атомної, хімічної, біологічної. Негативними сторонами цих процесів стало хижацьке споживання природного потенціалу, масове забруднення середовища проживання, виникнення воєн, посилення економічних і соціальних конфліктів. Виявилася кінцівку ресурсів біосфери, постало питання про необхідність пошуку методів раціонального природокористування, економії ресурсів, стримування гонки озброєнь.

Кінець XX в. - Період постіндустріального розвитку, що характеризується зростанням науково-технічного прогресу, появою і розвитком інформаційних технологій, засобів зв'язку і комунікацій, нанотехнологій, автоматизації виробництва, біотехнологій. На сучасному етапі відбуваються процеси глобалізації національних економічних систем. Одночасно стали виникати і нові глобальні загрози - різні види інформаційної залежності, що призводять до стресів, напруженості в соціальних групах і суспільствах в цілому, терористичні прояви та ін. Наступ техносфери на біосферу та її негативний вплив на природне середовище і середовище проживання людини проявляються практично повсюдно, навіть над Антарктидою недавно відзначалися сліди радіаціоактівних хмар.

З короткого історичного екскурсу можна зробити висновок про те, що людина і його СО являють собою єдине цілісне простір, систему, в якій постійно циркулюють потоки речовин, енергії та інформації. Людина для власних потреб використовує природні природні речовини (воду, повітря, різні види сировини, матеріали) і сили природи (енергію Сонця, вітру, води), а в результаті своєї діяльності виділяє штучно створені ним потоки речовин (відходи виробництва і споживання), енергії (електричного, механічного та ін.) і інформації у вигляді продуктів інтелектуальної діяльності (твори літератури, мистецтва, науки і т.д.). Останнім часом істотно зріс вплив інформаційних потоків завдяки розвитку засобів передачі даних на відстань, супутникового зв'язку, мережі Інтернет. Соціальна середу формує як позитивні (знання, уміння, співробітництво), так і негативні (поширення алкогольної, наркотичної та інших залежностей) інформаційні потоки і має великий вплив на індивідуальне і суспільну свідомість.

Залежно від ступеня інтенсивності потоків змінюється як стан окремих компонентів системи (тільки людини або тільки СО), так і стан системи в цілому. Особливу небезпеку становлять виникають при експлуатації небезпечних промислових об'єктів каскадні катастрофи, збитки від яких зростають у декілька разів. Наприклад, при стихійних природних явищах, таких як землетруси, цунамі або виверження вулканів, величезні потоки речовини та енергії можуть викликати каскадні техногенні аварії та катастрофи, що тягнуть за собою величезні втрати і руйнування. Яскравим прикладом цього є аварія на атомній станції в японському місті Фукусіма в березні 2011 р (рис. 3.1).

Схема розвитку природно-техногенної катастрофи на АЕС у м Фукусіма, Японія, 2011 р

Рис. 3.1. Схема розвитку природно-техногенної катастрофи на АЕС у м Фукусіма, Японія, 2011 р

У процесі розвитку людської цивілізації виник парадокс - намагаючись захистити себе від небезпечних природних явищ і процесів, люди вдосконалювали техніку і технології, розробляли потужні енергетичні установки. Людина, спочатку будучи "жертвою" природних явищ, в процесі еволюції відстояв, певною мірою, можливість парирувати природні небезпеки, тобто з "жертви повністю покірною" він перетворився в "жертву почасти захищену". Однак, забезпечивши вищу ступінь захищеності від природних небезпек, людина отримала безліч техногенних небезпек і загроз, породжених створеними ним технічними засобами - електромагнітні випромінювання від електроприладів, ультра- і інфразвукові коливання, шуми і вібрації, запиленість і загазованість повітря, отруйні речовини, радіаційні та лазерні випромінювання, слабоісследованние наноматеріали і безліч інших. Людина став заручником створених його ж руками технічних засобів і технологій, які стали наносити колосальної шкоди і ОС, і йому самому. Будучи "лиходієм" по відношенню до природи, людина перетворилася на "лиходія" і по відношенню до самого себе.

Небезпеки, пов'язані з діяльністю людини, як правило, прийнято називати людським фактором. Розглядаючи діяльність людини, необхідно брати до уваги той факт, що всяка людська активність викликає відповідну реакцію кожної компоненти середовища проживання: природної, техногенної та соціально-суспільної. Оскільки світ, в якому людина сьогодні живе, змінюється постійно і з великою швидкістю, на макроекономічному рівні держава повинна забезпечити оптимальний по швидкості і якості еволюційний процес пристосування до мінливих зовнішнього середовища. Одним з найбільш важливих аспектів даного процесу є встановлення відповідності між можливостями і потребами людини і країни і динамікою стану зовнішнього і внутрішнього середовища. На зміну помилковою і очевидною парадигмі цивілізації неудержно зростаючого споживання ("американський спосіб життя") прийшла парадигма цивілізації ризику і знань.

При стандартному підході розгляд небезпек і загроз проводиться з позицій оцінки ризику. Такий підхід справедливий, але не є всеосяжним. Концентрація уваги тільки на погрозах ставить суб'єкт і об'єкт захисту в положення жорсткій залежності від факторів середовища, оскільки орієнтує його виключно на захисну реакцію. При стандартному підході використовується парадигма "ризик - збиток - компенсація". Відомо, що існують активності творчого характеру, які не можуть бути описані цілком адекватно в рамках класичної теорії ризику. Під творчою активністю розуміються цілеспрямовані дії в рамках якісного розвитку суб'єкта в інтересах досягнення певної цільової домінанти в існуючих або очікуваних умовах середовища.

У цьому випадку мова йде про зміну парадигми на нову: "протидія (ворожість) середовища - стратегія - результат". Тут використовується інший, пов'язаний з великими труднощами при реалізації, підхід з позиції оцінки ворожості середовища.

Поняття "ворожість" введено на початку XX ст. А. А. Богдановим в рамках розвитку Тектології як загальної організаційної науки. У сучасному розумінні поняття ворожість використовується в менеджменті недавно і швидше означає протидію, ніж ворожість в прямому сенсі слова. Поняття ворожості середовища увазі протидію середовища здійсненню в ній будь-якої нової активності. Дане визначення базується на тому, що будь-яка середу є системою, що складається з набору елементів і міцних взаємозв'язків між ними, так що будь-яка спроба зміни цих зв'язків і (або) введення-виведення елементів викликає протидію цієї системи. Протидія обумовлено стійкістю системи і є її найважливішою характеристикою. Дане визначення справедливо для цілого комплексу систем: соціальних, економічних, екологічних, технічних і фізичних, що дозволяє використовувати поняття ворожості досить широко. Можна розглядати кілька категорій ворожості, користуючись наступною класифікацією:

 • • природна (апріорна) ворожість;
 • • наведенаактивність, тобто як відповідна реакція на активність і негайні і довготривалі її результати і наслідки;
 • • організована (у випадку, коли ворожість середовища (ринку) щодо розвитку активності нового учасника ініціюється, розвивається і регулюється в якості опосередкованої ворожості, пов'язаної з конкурентною боротьбою в межах, зокрема, відповідних, наприклад, певної ніші ринку).

Спеціальним є підхід, пов'язаний з оцінкою організованою ворожості середовища, обумовленого терористичними впливами.

Оцінка ворожості можлива шляхом розрахунку коефіцієнта ворожості, який змінюється в діапазоні від 0 до 1, де 0 - відсутність ворожості (повна дезінтеграція системи), а 1 - максимальна ворожість (повна нездатність провести зміни в системі).

Основною перевагою підходу з позиції ворожості середовища є той факт, що виробляється не оцінка ризику (який, як правило, пов'язаний зі шкодою), а оцінка можливості отримання бажаного результату від управління даним явищем. Вводиться якийсь елемент творчості та більш діяльного відношення до всіх елементів соціоеколого-економічного середовища. Наприклад, розглядаючи будівництво небезпечного виробничого об'єкта з позиції оцінки ризику для навколишнього середовища і населення, необхідно розрахувати ймовірність його руйнування і величину можливого збитку. Якщо ж розглянути це з позиції оцінки ворожості, необхідно оцінити ймовірність досягнення цілей в галузі поліпшення якості життя населення та збереження природного середовища та визначити, на якому етапі можливий прояв найбільшою ворожості, підключаючи при цьому і механізм розрахунку ризиків. Таким чином, виходить комплексне уявлення про об'єкт поряд з розумінням того, навіщо він, в кінцевому рахунку, існує. Це надзвичайно важливий момент, особливо в світлі формування у суспільства уявлення про реальний стан речей сьогодні і в перспективі.

Незважаючи на широке використання терміну "людський фактор", його нормативне визначення відсутнє. Як правило, термін ЧФ вживається в негативному сенсі, як слабка ланка системи "людина - машина - середовище" (СЧМС). Негативна роль ЧФ може проявлятися у відсутності своєчасного втручання; помилковому втручанні; правильному, але несвоєчасному втручанні; надлишковому або шкідливому втручанні.

Очевидно, що позитивна роль ЧФ проявляється в діях, що призводять до позитивних результатів. Можна навести багато прикладів правильних, прийнятих вчасно рішень з порятунку людських життів, запобігання аваріям на техногенних об'єктах, надання першої медичної допомоги постраждалим. Однак для побудови систем безпеки необхідно проводити всебічний аналіз допущених і можливих помилок, виявлення їх причин, включаючи професійні та особистісні якості персоналу. Тому в даному підручнику буде розглянута, в основному, негативна роль ЧФ.

Основні підходи до забезпечення безпеки в різних сферах діяльності на сучасному етан розвитку техніки і технологій свідчать про серйозні досягнення, які стали можливі завдяки дослідженням вчених і новітнім розробкам. Прикладами можуть служити маловідходні та ресурсозберігаючі технології, екобіозащітной техніка, замкнуті цикли, відновлювані джерела енергії, системи прогнозування природних катастроф тощо

У той же час розвиток техніки і технологій, спрямоване на підвищення добробуту людей і задоволення їх зростаючих потреб, приводить як до зростанню рівня існуючих небезпек, так і до виникнення нових, невідомих раніше. Ці небезпеки можуть становити загрозу життю та здоров'ю людей, матеріальним об'єктам, навколишньому середовищу. На боротьбу з ними витрачаються значні кошти, які доводиться відволікати зі сфери виробництва товарів і послуг, забезпечення гідної якості життя, поліпшення стану навколишнього середовища.

Яким чином врахувати інтереси людини, суспільства і природи, не піти в простір нарощування виробництва предметів споживання, зброї на шкоду турботам про здоров'я, загальне благо, природі, а також духовним, культурним цінностям? З давніх часів найбільші розуми людства - Сократ, Платон, Гіппократ, Дарвін і багато інших - міркували про природу буття і свідомості, сутність життя, вплив способу життя на здоров'я людини, про безпеку. Великий російський вчений натураліст В. І. Вернадський у вченні про ноосферу закликав до прагненню до гармонійного співіснування людини і навколишнього світу на основі розуму: "... перед людством ... стає питання про перебудову біосфери в інтересах вільно мислячого людства як єдиного цілого" .

На жаль, до справжнього моменту розвитку сучасної цивілізації на планеті Земля господарська діяльність призвела до згубних наслідків як для самої людини, так і для природи. На великих територіях відзначені ознаки екологічної кризи - повної деградації природних ресурсів, непридатності територій для життя людей і тварин. Наведемо лише кілька фактів з безлічі: опустелювання, забруднення вод Світового океану нафтопродуктами, забруднення атмосфери промисловими викидами (кремній, миш'як, кобальт, вуглеводні і т.д.), теплове забруднення, електромагнітні і радіоактивні випромінювання, шуми, захоронення відходів виробництва і споживання, звалища і багато іншого. У багатьох регіонах планети існує реальна загроза переростання екологічної кризи в катастрофу.

Для того щоб людство не втратило орієнтири в настільки непростій ситуації, не було наведено саме й не призвело всю біосферу в безодню світової катастрофи, в 70-і рр. XX ст. стали розроблятися концепції розвитку цивілізації з урахуванням інтересів і людини, і природного середовища, тобто в єдиній системі "людина - середовище".

Вперше необхідність поєднання інтересів економічного розвитку та вирішення екологічних проблем була сформульована на міжнародному рівні в доповіді Комісії з навколишнього середовища і розвитку "Паші спільне майбутнє", виконаному в 1987 р за завданням ООН комісією під головуванням Г. X. Брундтланд. Там же прозвучав термін "сталий розвиток" (УР) - це такий розвиток, який задовольняє потреби теперішнього часу, але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби. Голова комісії вказував на комплексний характер концепції "сталого розвитку", визначаючи її основні цілі як боротьбу з бідністю, економічний, соціальний і культурний розвиток, охорону і дбайливе використання природних ресурсів.

У 1992 р на Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку, що відбулася в Ріо-де-Жанейро в 1992 р, констатувалося, що деградація ОС вийшла за рамки окремих територій і набула глобального характеру, внаслідок чого назріла необхідність розробки глобальної програми економічного і соціального розвитку людства в наступному столітті. Зокрема, на цій конференції представниками 179 держав була прийнята програма "Порядок денний на XXI століття", в основі якої лежать принципи рівноправності різних поколінь (рівні можливості майбутніх і нинішнього поколінь у задоволенні потреб) та рівноправності у здійсненні прав всередині покоління (за рахунок ліквідації бідності і вирівнювання доходів сьогоднішнього покоління).

До методів забезпечення УР відносяться:

 • • застосування методів охорони ОС, вбудованих у виробництво;
 • • підвищення ефективності за рахунок нових і вже відомих енергозберігаючих технологій;
 • • використання відновлюваних джерел енергії;
 • • відмова від енергоємних технологій;
 • • зміна мислення в бік меншого споживання;
 • • зменшення обсягів сировинних матеріалів, використовуваних на всіх стадіях виробництва і споживання, включаючи видалення відходів;
 • • впровадження замкнутих виробництв;
 • • створення систем контролю екологічної обстановки;
 • • розробка та виробництво продуктів тривалого користування;
 • • створення продуктів, орієнтованих на потреби замовника (мінімізація виробництва непотрібних продуктів).

Глобальна концепція УР, прийнята в 1992 р, заклала основи для розробки національних стратегій УР в довгостроковій перспективі. Серед цілей УР пріоритетними є підвищення якості життя та забезпечення безпеки людини і навколишнього середовища (рис. 3.2) ООН розробила систему індикаторів УР (включає більше 130 показників), за якими проводиться планування і контроль діяльності національних програм і стратегій в цій галузі.

На основі концепції сталого розвитку в Росії була розроблена стратегія УР - в 1996 був прийнятий Указ Президента "Про концепцію переходу України до сталого розвитку". Принциповим у російської концепції є співвідношення процесів поліпшення якості життя людей і соціально-економічного розвитку з межами господарської ємності біосфери: "Сталий розвиток - це стабільний соціально-економічний розвиток, не руйнує своєї природної основи. Поліпшення якості життя людей має забезпечуватися в тих межах господарської ємності біосфери, перевищення яких призводить до руйнування природного біотичного механізму регуляції навколишнього середовища і її глобальним змінам ". На даному етапі економічного розвитку проблеми забезпечення безпеки в Росії, і особливо здоров'я нації, стоять як ніколи гостро. Більш докладно ці питання висвітлені в гол. 8.

Ієрархія цілей при забезпеченні сталого розвитку

Рис. 3.2. Ієрархія цілей при забезпеченні сталого розвитку

Концепції УР і прийнятного ризику для людини є основою державної політики в галузі безпеки. Забезпечення безпеки може відбуватися за двома напрямками: виключення джерела виникнення небезпеки і (або) зниження інтенсивності дії небезпек. У другому варіанті, коли джерело усунути повністю неможливо, вживаються заходи підвищення стійкості, здатності протистояти небезпекам.

Таким чином, у вирішенні проблем безпеки системи "людина - середовище проживання" людський фактор необхідно розглядати в єдності наведених нижче підходів до розуміння ситуації, що до XXI ст. вельми непростий, майже катастрофічної ситуації:

 • 1) людина і його діяльність є джерелами небезпек життєдіяльності;
 • 2) людина є жертвою природних і техногенних небезпек, перетворюючись на об'єкт захисту;
 • 3) людина здатна проявляти свою активність у розробці та застосуванні безпечних і ресурсозберігаючих технологій та об'єктів економіки, а також бар'єрів для захисту від об'єктивно існуючих небезпек, тобто є суб'єктом управління ризиками та забезпечення безпеки;
 • 4) людина починає розуміти ущербність і небезпека продовження реалізації парадигми цивілізації споживання.
 
<<   ЗМІСТ   >>