Повна версія

Головна arrow Історія arrow Історія історичного знання

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ІСТОРИКИ І ФІЛОСОФИ XIX СТ .: УЯВЛЕННЯ ПРО ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ

Історія розглядалася як особливий тип існування, історична свідомість - як особливий спосіб мислення, а історичне знання - як автономна сфера в спектрі гуманітарних і природничих наук.

Хейден Уайт

Історична культура романтизму

Філософи Просвітництва формулювали у своїх працях нові уявлення про порядок у природі, суспільстві та історії. З 1770-х рр. в різних країнах ці ідеї надихали тих, хто прагнув до практичного перевлаштуванню соціального і політичного порядку. Найяскравіший приклад давала Франція. У 1789 р почалася Велика французька революція, в 1792 р була повалена монархія і проголошена республіка. Наступний рік ознаменувався стратою короля і якобінським терором. За революцією послідували сходження до влади Наполеона, проголошення імперії, військові походи і завоювання, перекроїти карту Європи.

Велика французька революція викликала найгостріші суперечки своїх супротивників і прихильників. Совершавшаяся на очах сучасників історія приводила до результатів, які не вкладалися в раціональну схему. Упорядкована картина світу мислителів XVIII ст. була перевернута соціальними потрясіннями. Теорії про швидке настання царства розуму, свободи і щастя перестали здаватися правдоподібними. Осмислення досвіду революції призвело до перегляду поглядів на суспільство як механічну суму індивідів, здатність розуму до свідомого перетворення світу, прогрес.

У цих умовах в Європі на рубежі XVIII-XIX ст. формується ідейно-художній рух, згодом отримало назву романтизму. Романтизм в літературі був представлений такими письменниками, як І.-В. Гете, И.-Ф. Шиллер, Е.-Т.-А. Гофман у Німеччині; В. Гюго, П. Меріме у Франції; П.-Б. Шеллі, Д.-Г. Байрон, В. Скотт в Британії; В. А. Жуковський, А. С. Пушкін в Росії. Художники Е. Делакруа, Т. Жеріко, У. Тернер, філософи И.-Г. Фіхте, Г.-В. Гегель, А. Шопенгауер також віддавали данину цій течії. Романтизм в чому вплинув на напрями і школи в мистецтві і літературі, сприяв змінам в науках, громадської думки і філософії першої третини XIX ст.

Своє вираження романтизм знайшов і в історичному знанні. У цей час історія поступово оформилася як самостійна дисципліна. І якщо у XVIII ст. авторами історичних творів були здебільшого філософи, антиквари-колекціонери, публіцисти та літератори, то вже в першій половині XIX ст. вивчення минулого стало набувати характеру спеціалізованої професійної діяльності. Широку популярність в Європі і світі отримали праці таких істориків, як О. Тьєррі, Ф. Гізо, Ж. Мішле, А. Токвіль, Л. Ранке, Б.-Г. Нібур, Т.-б. Маколей, Т. Карлейль, Н. М. Карамзін.

Автори-романтики нерідко протиставляли свої погляди теоріям просвітителів. Але романтизм в чому спирався на інтелектуальну спадщину Просвітництва. Діячі обох напрямків високо оцінювали здібності людини, зверталися в пошуках відповідей до природного початку. У різній мірі і просвітники, і романтики дотримувалися концепцій поступового руху і зміни людських суспільств. При багатьох точках дотику між просвітницькими і романтичними поглядами існували глибокі розбіжності.

Першими критиками жорстких філософських побудов з романтичних і консервативних позицій були представники пізнього Просвітництва. Здатність цієї течії до перегляду своїх ідей продовжила йому життя, так що в громадській думці і в науках XIX ст. вплив Просвітництва було досить сильним. В історичному знанні воно позначалося на зовнішності раннепрофессіональной історії, з її вимогами наукової точності дослідження.

Ідеї романтизму були виражені по-різному в різних країнах. Раннє романтичний рух формувалося в останній третині XVIII ст., У зв'язку з суспільною реакцією на революцію у Франції. У першій третині XIX ст. естетичні, філософські установки романтизму поширилися повсюдно. У 1830-і рр. у громадській думці почалася критика романтичних поглядів. Але твердження реалістичних принципів художньої творчості і поширення позитивістських ідей в історичному знанні не привели до повної відмови від них. У другій половині XIX ст. в культурі Заходу інтерес до романтизму відродився.

Незважаючи на неоднорідність поглядів романтиків, можна виділити ряд загальних принципів, властивих цьому ідейному течією. Романтизм заново "відкрив" природу - не раціонально механистическую природу Бекона і Ньютона, підкорялася пізнаваним законам, а всемогутню творящую силу, яка лежала в основі всього сущого. Природа сама встановлювала правила, не підкоряючись розуму людини. Міркуванням романтиків про величну і дикій природі, наповненою внутрішньою гармонією, свободою і боротьбою, відповідали їх уявлення про людину - протистояти світу індивіді з сильними і високими почуттями, пристрастями, зі здатністю до інтуїтивного розуміння, натхненню і творчості.

Ключовим для романтиків був принцип історизму. Просвітителями цей принцип втілювався в ідеї розвитку: все в природі і людському суспільстві підпорядковується не підвладному волі людей поступальному руху. У творах романтиків смислові акценти були розставлені по-іншому: рух історії розумілося як органічний процес. У всіх явищ з'явилося додаткове - історичне - вимір: їх слід було розглядати в становленні, розвитку, розквіт і занепад. Історія позначала зміна, з якого виникало різноманітність. Всі явища минулого бачилися авторам-романтикам як неповторні, унікальні. Кожне з них інтерпретувалося всередині того часу, цінностей, уявлень, культури, до яких належало. Так, в історичних творах романтизму складалося відчуття дистанції між теперішнім і минулим. Такий погляд на увазі, що всі без винятку епохи, як необхідні стадії росту людської спільноти, були по-своєму значимі. У міркуваннях просвітителів європейське середньовіччя отримало стійку негативну оцінку як час варварства, забобонів і невігластва. На відміну від них, романтики культивували інтерес до середніх століть, нерідко ідеалізуючи і поетизуючи цей період історії.

Народи, держави і культури, згідно концепціям романтиків, розвивалися природним чином. Під впливом романтичних філософських побудов поширеною стала думка про те, що основу всесвітньої історії складає рух якогось духу, послідовно розкривають себе в історії народів (для Гегеля це була ідея, для Шеллінга - світовий дух, для Фіхте - его-принцип як вираження Божественного провидіння) . Романтики вважали, що філософи-раціоналісти Просвітництва звертали недостатньо уваги на духовну основу дійсності, намагаючись штучно привнести в неї механічний науковий порядок.

Якщо просвітителі шукали в минулому загальні та універсальні закони, то романтики зосередили увагу на унікальному і самобутньому в національній історії. Ці особливості зв'язувалися з рисами притаманного кожної нації народного духу, відповідно до якого відбувався розвиток національної держави.

Романтизм збігався за часом з підйомом національних рухів в європейських країнах, із завершенням оформлення національних держав. Європа як сукупність національних держав в першій третині XIX ст. ще не склалася. Аж до 1870-х рр. йшли важкі процеси об'єднання італійських держав, німецьких земель. Не випадково для мислителів того часу були актуальними такі поняття, як нація, національна держава, патріотизм. У їхніх працях національна ідентичність втілювалася насамперед у особливостях життя народу тієї чи іншої країни, внутрішній єдності мови і культури. Історики ставили перед собою завдання вивчення проявів духу народу.

У першій половині XIX ст. суспільний інтерес до історії був надзвичайно високий. У 1823 р французький історик Огюстен Тьєррі стверджував, що саме історія накладе свій відбиток на XIX ст. і дасть йому ім'я, як філософія дала своє ім'я століттю вісімнадцятого. Захоплення даною галуззю знання виражалося в різноманітних формах: праці відомих істориків читалися, обговорювалися в пресі і витримували кілька перевидань. Поширеною практикою стало читання відкритих лекцій. У Європі та Америці створювалися історичні товариства, музеї, спеціалізовані журнали. У ряді країн почали друкувати багатотомні зібрання джерел з національної історії (деякі з цих серій виходять і в наші дні, нараховуючи сотні томів). Так, з 1826 р стали видаватися "Пам'ятки історії Німеччини"; з 1835 р - "Невидані документи з історії Франції"; в Італії з 1836 р друкувалися "Пам'ятники вітчизняної історії"; в США в 1832-1861 рр. було опубліковано 38 томів "Державних документів Америки". Ця друга хвиля публікацій джерел, в продовження діяльності ерудитів попередніх століть, відповідала на запити часу, відзначеного широким інтересом до національного минулого.

Особливою привабливістю володіли сюжети, пов'язані з вивченням народної творчості. Вважалося, що дух народу, властивий йому неповторний геній найбільш яскраво виявлялися в мові, фольклорі, переказах, звичаях. Дослідники-романтики звертали увагу на історичність самої мови, етимологію понять, на проблему походження мов. Відповіді на ці питання давало вивчення джерел. Романтики збирали і публікували тексти народних пісень, легенд, обрядів, т. Е. Джерела, що вважалися раніше не важливими, не заслуговують уваги "серйозних" істориків. Ця діяльність заклала основи майбутніх культурно-антропологічних досліджень.

У першій третині XIX ст. історія продовжувала тісно співіснувати з літературою, хоча поступово виділялася в самостійну професійну дисципліну. Був створений новий літературний жанр - історичний роман, який отримав величезну популярність серед освіченої публіки. Йому віддавали данину такі письменники, як В. Скотт, В. Гюго, О. де Бальзак, А. С. Пушкін, Дж. Ф. Купер. Історичний роман справив великий вплив не тільки на художню прозу і поезію, а й на способи написання національних історій.

Характерним прикладом є романи шотландського письменника Вальтера Скотта (1771-1832), які надихнули не одне покоління істориків на створення праць. У творах Скотта ("Айвенго", "Роб Рой", "Пуритани", "Квентін Дорвард" та ін.), Як правило, сюжет розгортався на тлі подій шотландської, англійської або європейської історії середньовіччя і нового часу. Вигадані герої діяли поряд з відомими діячами минулого, і літературний сюжет з'єднувався з елементами історичної реконструкції. Віддаючи данину написання національних історій, Скотт нерідко вибудовував роман навколо боротьби народів - шотландців, англосаксів - за незалежність.

Письменник був активним членом Шотландського історичного товариства, його твори грунтувалися на ретельному вивченні різноманітних свідоцтв. Крім романів, Скотту належать історичні праці "Історія Шотландії" і "Життя Наполеона Бонапарта".

У романах Вальтера Скотта простежується прагнення відтворювати яскраві і точні в деталях картини минулих епох. При цьому минуле зображувалося як славне, героїчне час лицарів і розбійників, подвигів, благородства, підступності, таємниць. Шотландський письменник був одним з тих популярних авторів, завдяки яким в культурі склався образ романтичного середньовіччя. У першій третині XIX ст. співіснували різні стильові норми історичного листи як сукупності прийомів, і напрямок, представлене Вальтером Скоттом, розглядалося як різновид історичного оповідання.

Твори епохи романтизму апелювали не тільки до вміння читача розсудливо міркувати і стежити за аргументацією, але і до його уяві, здатності співпереживати історичним персонажам. Істориків-романтиків цікавили відмінності між епохами, унікальне і минуще. Але при цьому відстань між сучасністю і віддаленим минулим скорочувалося за рахунок художнього відтворення колориту минулих століть. У тексті наводилися барвисті детальні картини повсякденності того чи іншого часу, докладні описи духовного складу, почуттів і думок дійових осіб. Читач міг "побачити" героїв і героїнь оповідання поблизу. Саме за таку історію ратував німецький філософ Йоганн Готліб Фіхте: ця історія не викладає факти в хронологічному порядку, а чудесним чином переносить сучасників в гущу історичного минулого.

Історичне лист став для романтиків способом вираження драми життя у всій її повноті. У творі англійського історика Томас Карлейль (1795-1881) "Французька революція" (1838) недавнє минуле французів інтерпретувалося як грандіозний людський спектакль. Героями Карлейля були народ і видатні особистості того часу. Характерні риси оповідання - співпереживання страждань народу, обурення жорстокістю дореволюційних порядків, захоплення патріотизмом і духовним піднесенням французів, засудження революційного фанатизму, гнів з приводу страт і терору, детально розроблені історичні портрети, опис надій, страхів того часу - створювали піднесений образ жахливого і величної події .

Історики і письменники романтизму приділяли велику увагу індивідуальності, внутрішнього світу людини, життєвому досвіду автора творів. Вони зверталися до індивідуальної свідомості, в якому можна було побачити відображення природних сил і прояв Божественного в світі. У історичному оповіданні на перший план нерідко виходили герої і героїні зі своїми почуттями і пристрастями. Вони втілювали романтичний тип генія, великого творця, чиї помисли і справи накладають відбиток на його епоху. З цих позицій Карлейлем була написана книга "Герої, шанування героїв і героїчне в історії" (1844), в якій розвинена ідея про те, що саме видатні особистості і створюють історію.

Романтичної історіографії було властиво особливе ставлення до джерела. Збереглися свідчення слід було повернути життя, щоб читачі могли у всій повноті відчути минулі події. Публікатори прагнули до того, щоб читач "почув" голоси героїв минулого. Прикладом такого видання може служити видання Карлейлем в 1845 р листів і промов діяча Англійської революції Олівера Кромвеля.

У романтичній історіографії, на відміну від раціональної історіографії Просвітництва, важлива роль відводилася таким формам пізнання, як вчувствование і співпереживання, т. Е. Інтуїтивне розуміння людей минулого завдяки спільності людського роду, чутливості до подібності та відмінності між часами. Поезія і релігія розглядалися як не менш значимі шляху пізнання, ніж філософія і науки. Істориками-романтиками була створена система образів, які могли бути, на їхню думку, безпосередньо сприйняті "очима душі". Такий шлях міг вести до неточностей в їхніх працях, проте картини минулого були яскравими і захоплюючими, навіть якщо це досягалося виключно завдяки силі уяви історика.

 
<<   ЗМІСТ   >>