Повна версія

Головна arrow Історія arrow Історія історичного знання

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Гуманістична історіографія епохи Ренесансу

Епоха Ренесансу ознаменована істотними змінами у сфері культурного та соціального життя. Однак ці зміни не носили характеру радикального розриву з передувала традицією. Так само як і в інших сферах соціального буття, в історичній свідомості Ренесансу зберігалася спадкоємність з середньовічною практикою осмислення і написання історії. Однак історичні твори цього періоду відзначені низкою нових рис у системі уявлень про історію, методах роботи історика та тематикою. Літературна течія в рамках ренесансної культури, включаючи твори на історичні теми, називають гуманізмом. Ця назва походить від різко збільшеного уваги до людини, його інтересам, можливостям, що була свого роду реакцією на аскетичну і релігійно-повчальну традицію церковної культури середньовіччя. Разом з тим стосовно до епохи Ренесансу не можна говорити про виникнення історії як наукової дисципліни, яка володіє власною інструментарієм, сукупністю методів пізнання та інтерпретації минулого, що має своєю метою його правдиве відображення в історичних творах.

Крім того, європейська історіографія епохи Ренесансу була однорідної. Такі важливі для італійської гуманістичної історіографії ознаки, як наслідування античним авторам, відмова від релігійного пояснення історичних подій, конфесійна індиферентність, секуляризація і раціоналізація тлумачення розвитку суспільства, не отримали повноцінного втілення в історичних творах, створених за межами Італії. В рамках іншого найважливішого соціально-ідеологічного та світоглядного руху епохи, яким була германська Реформація, релігійне і теологічне тлумачення історії не тільки зберігало домінуюче значення, а й одержало подальший імпульс до розвитку в полеміці з теоретиками римсько-католицького табору. Разом з тим і в історіографії, породженої конфесійними рухами Реформації і Контрреформації, знайшли свій розвиток такі тенденції, як розширення раціональної аргументації в поясненні взаємозв'язку подій та їх причин, а також нові підходи до роботи з джерелами, насамперед більш суворий відбір та критичний аналіз содержавшейся в них інформації.

Античність в історичній свідомості та історіографії Ренесансу

В ряду рис, характерних для ренесансної та гуманістичної історичної продукції, можна вказати в першу чергу на зростання інтересу до античності і переоцінку значення цієї епохи. Втім, слід нагадати, що ставлення істориків середньовіччя до античності аж ніяк не було однозначним і не обмежувалося засудженням її як епохи язичництва і мирської гордині. Пам'ять про античність була жива в середньовічній культурі, вся система наук і освіти грунтувалася на практиках навчання та інтелектуальних досягненнях грецької і римської традицій. Однак античне знання послідовно побудоване у в інтелектуальний контекст християнської теології і догматики. Представники гуманістичного руху, у свою чергу, наполягали на цінності античної культури як такої, у всій повноті її мирського і раціонального змісту. Мова йде не тільки про незрівнянно більш інтенсивному, ніж в середньовіччі, проникнення в їхні твори образів і сюжетів античної історії, але і про загальну сприйнятливості до культурної спадщини античності.

Теза про відродження гуманістами античної культури потребує водночас значних застережень. Античність гуманістів була скоріше їх власним уявленням про епоху, яку вони вважали своїм ідеалом, ніж автентичним відтворенням духу класичної культури. У гуманістичній культурі не існувало принципових відмінностей між історичними персонажами, героями античної історії та сучасниками.

Вигадані і реальні персонажі стародавньої історії розглядалися як дидактичні зразки, досвід яких може бути не тільки корисний, але відтворений в реальній практиці. Подібно до середньовічного, ренесансне сприйняття минулого було позбавлене історизму, т. Е. Виразного усвідомлення своєрідності античності як особливої епохи, з власною системою соціальних зв'язків і принципів організації спільноти. Не випадково в історичних творах гуманістичного спрямування автори зловживали некритичним використанням понять і термінів античного походження стосовно до соціальних і політичних реалій власної епохи. Антиісторизм ренесансної культури особливо проявився у сфері образотворчого мистецтва. Героїв античної історії художники представляли як своїх сучасників - в костюмах, інтер'єру, архітектурне контексті епохи Ренесансу.

Сприймаючи античну культуру як пряму попередницю і ідеал, гідний наслідування, представники ренесансної історіографії займалися не стільки її дослідженням і достовірним відтворенням, скільки відтворенням риторичних форм і образів античної літературної традиції. Подібна тенденція мала різноманітні прояви: наслідування мови та манері античних оповідань, використання сюжетів і героїв античної історії для пояснення сучасного життя, прямий переказ античних історичних творів, запозичення теорій і ідей античних авторів, що стосуються можливих способів організації політичного життя. Звернення до античності поєднувалося з різним ступенем оригінальності осмислення її історичного, культурного і політичного досвіду і його застосовності в сучасній авторам дійсності.

Відтворення і переказ античних джерел, наслідування їх стилю, дидактичний пафос, настільки характерні для багатьох історичних творів Ренесансу, вже в ранніх історико-літературних творах, що належать перу основоположників і корифеїв сучасної європейської літератури - Петрарки і Боккаччо. Франческо Петрарка (1304-1374) представив історію Риму в біографіях її найбільш значних політичних діячів. Написане на латині твір "Про знаменитих чоловіків" (після +1337) містить життєпису двадцяти одного великого римлянина від Ромула до Цезаря і біографії інших знаменитих діячів епохи античності. Петрарка створював цей твір, відкидаючи середньовічні вигадки і спираючись на твори Тита Лівія. Однак він не просто відтворював першоджерело, але редагував його, керуючись завданнями морально-дидактичного розповіді: герої античності представлені у нього в гранично ідеалізованому світлі, вони втілюють позитивний образ політичного діяча і протиставляються фігурам італійської історії XIV ст. На відміну від Петрарки, Джованни Боккаччо (1313-1375) черпав з античної історії не стільки досвід політичної мудрості і громадянської доблесті, скільки повчальні приклади з повсякденного життя. У творі "Про славних жінок" (1360-1374) ним зібрані анекдотичні історії, запозичені у античних авторів, пронизані моралізаторським пафосом, проте позбавлені історичної цінності.

Гуманістична історіографія, батьківщиною і центром якої була Італія, спочатку носила локальний характер і фіксувала діяння і досягнення місцевих правителів. Спільною рисою творів було старанне наслідування античним авторам (найбільше - Тита Лівію), у яких запозичувалися риторичні схеми оповіді про актуальні події, так само як і логічні моделі їх тлумачення. Наприклад, подібна залежність від авторитету античних авторів і подражательность характерні для одного з перших і найбільших представників гуманістичної історіографії флорентійського історика Леонардо Бруні (1370 / 74-1444), на прізвисько Аретіно.

На думку дослідників, з написаною ним "Історії Флоренції" в 12 книгах (тисячі чотиреста тридцять-дев'ять) слід відраховувати початок нового періоду європейської історіографії. У цій роботі відбилося типове для історичної продукції нової епохи пильна увага до історії окремих народів і держав, яке мало своєю мотивацією не так умоглядний інтерес до минулого, скільки вирішення актуальних політичних завдань. У XV-XVI ст. минуле і історичний матеріал про нього стають найважливішим аргументом як в реальній політичній боротьбі, так і в розробці окремих теорій і програм, що описують справедливий устрій суспільства. Характерне для середньовічної історіографії синкретично переплетення двох історичних перспектив - універсалістської і вузько локальної - поступово заміщується концентрацією інтересу на становленні окремих політичних утворень: монархій, міст-держав, політичних союзів. Леонардо Бруні спирався на історичні твори своїх середньовічних попередників, але використовував головним чином фактичний матеріал, опускаючи розповіді про чудеса і надприродні тлумачення подій. Як і у переважної більшості ренесансних авторів, подібний раціоналізм був далекий від послідовно критичного ставлення до інформації джерел. Поділяючи реалістичні й неправдоподібні відомості, історики цієї епохи не задавалися питанням про ступінь їх достовірності. Подібно середньовічним хроністам, історик-гуманіст прагнув використати максимально широке коло передували творів. Виявляючи велику свободу і кругозір в їх відборі, він разом з тим зберігав традиційне довіру до авторитетного судження.

Бруні демонструє вражаючу залежність від риторичних схем і логічних моделей античної історіографії, наслідуючи Тита Лівію. Описуючи історію політичної боротьби у Флоренції, зокрема соціальний переворот 1293, він використовує понятійний апарат римського історика, трактуючи його як боротьбу патриціїв і плебеїв, очолюваних авторитетним і мужнім вождем. Разом з тим Бруні не цікавлять внутрішні причини та обставини цієї події. У своєму оповіданні він переслідує мети не стільки достовірності і глибини тлумачення подій, скільки літературної вишуканості, цікавості і повчальності. Це проявляється, наприклад, в риторичних прийомах, - драматизмі оповіді, достатку вигаданих промов, вимовлених історичними персонажами.

З плином часу охоплення матеріалу і кругозір авторів розширювалися, їх твори ставали більш історичності, пов'язували в рамках єдиного оповіді минуле і сьогодення. Гуманісти, як в Італії, так і за її межами, створюють цілу серію "Всесвітня історія", які грунтувалися на більш повному та неупередженому відборі матеріалу, ніж це було в зразкових для середньовіччя працях Ієроніма і Орозия. Саме італійські гуманісти, як правило, на замовлення монархів, створювали нові версії національної історії, в яких вони узагальнювали відомості передували історичних творів і надавали їм гідну літературну форму і правдоподібність. Ці праці зазвичай не містили-небудь оригінальних інтерпретацій подій або критичних оцінок історичного матеріалу, проте представляли більш захоплююче і раціональне оповідь про минуле, яке могло бути використане як аргумент у політичній та династичної стратегії правителів.

Гуманістична історіографія відрізнялася від середньовічної соціальним і культурним статусом авторів і потенційної читацькою аудиторією. Вперше після краху Західної Римської імперії переважна більшість творців історичних праць були мирянами або особами, прямо брали участь у політичній чи адміністративної життя, не пов'язаними з середовищем духовенства або монастирськими і церковними установами. Ця соціальна приналежність авторів, а також свідоме бажання наслідувати класичним зразкам призвели до того, що в гуманістичної історіографії значне місце зайняли політичні події і тлумачення мотивів поведінки владик і могутніх особ. Однак "наслідування" античним історикам мало живильне середовище і у всій специфіці соціального і політичного життя Європи XV-XVI ст. Слід пам'ятати, що це була епоха формування національних монархій у Європі та розквіту міст-держав Італії. Процес супроводжувався становленням ідеології світської влади, яка стверджувала її виняткову важливість і корисність в суспільстві і що заперечувала її підпорядкування авторитету церкви, т. Е. Влади духовної. Таким чином, звернення гуманістів до античності, як епоху громадянської доблесті і політичної величі, було в значній мірі породжене пошуком образів, які могли б висловити і підтвердити нові ідеали й устремління.

Актуалізація античної історії та риторичного досвіду античної історіографії не була в рівній мірі властива окремим регіональним і національним традиціям. Зокрема, ця тенденція відігравала незначну роль в історичних творах та історичної аргументації полемічних творів періоду німецької Реформації.

 
<<   ЗМІСТ   >>