Повна версія

Головна arrow Географія arrow Соціально-економічна географія

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Типи освоєння природної географічного середовища

Освоєння природно-географічного середовища - складний історичний процес взаємодії природи і суспільства. Процес освоєння є початком всієї господарської діяльності на даній територій. Поняття "освоєння природно-географічного середовища", спадне через використання території та розвиток продуктивних сил у зв'язку з природно-економічною специфікою, визначає ступінь оволодіння територією. Для аналізу освоєння використовуються поняття "тип освоєння" і "рівень освоєності".

Під типом освоєння розуміється провідний виробничий (або інший суспільний) процес, що визначає господарську діяльність на розглянутій території або поєднання різних видів діяльності. Тип освоєння, що відображає стан і тенденції розвитку територіальних структур, може характеризуватися наступними ознаками: функція, географічне положення, характер природних та економічних умов, особливість територіальної структури, стадія розвитку. Оцінка освоєння території завжди історична і відображає основні співвідношення між населеністю, розвитком виробництва на даній території і зміною природних ландшафтів.

Граничність освоєння відображає можливу найбільш раціональну навантаження на одиницю території з боку населення, основних фондів, інтенсивності виробничих процесів і транспортних потоків при існуючих природних і економічних ресурсах. Це навантаження визначається так званої ємністю освоєння території.

Результат процесу господарського освоєння на кожен момент часу є рівнем освоєності території, який характеризується набором таких показників, як заселеність території, її культурнохозяйственное використання, рівень розвитку транспортної мережі, ступінь експлуатації природних ресурсів. Ці показники характеризують в основному рівень господарського заповнення території, але не рівень територіальної організованості, що формується на даній території господарської системи, який є найважливішим аспектом освоєння території.

У понятті освоєності намагалися поєднати динамічний підхід теорії освоєння до вивчення господарства з традиційно статистичними методами. Виділяють два види освоєності - інтегральну, яка відображатиме результат процесу освоєння з моменту включення даній території в господарський оборот, і диференціальну як характеристику рівня організованості.

Крім цього розрізняють комплексну і приватну освоєність території. Друге поняття, більш вузьке, розкриває особливості використання якого-небудь одного компонента природного середовища в інтересах якої-небудь однієї галузі виробництва. Комплексне освоєння повинно здійснюватися відповідно до об'єктивно існуючими природними та економічними умовами і ресурсами з метою досягнення найбільшого економічного і соціального ефекту від організації всього виробництва на цій території.

З досягненням певного рівня освоєності, близького до ємності території, процес концентрації слабшає, починається якісно інший етап в освоєнні і формуванні територіальних структур, їх розшарування, стратифікація.

Освоєність території може характеризуватися відносно (порівняно з уже освоєними територіями) і абсолютно (показниками насичення даній території видами та об'єктами господарської діяльності).

Це положення важливо для характеристики господарської ємності території, що розглядається як "можливість розширення господарської діяльності на даній площі як без великих додаткових витрат на її облаштування, головним чином шляхом інтенсифікації, комплексного використання освоєних ресурсів, гак і з додатковими витратами на облаштування і залучення в господарське використання нових ресурсів ". Актуальність цього питання зростає в густонаселених, староосвоенних і економічно розвинених регіонах, де при максимально високому рівні освоєності території і мінімальному числі незмінних природних комплексів все більший вплив набуває фактор антропогенних властивостей території - результат її освоєння в минулому.

Поняттю господарської ємності логічно передує визначення потенціалу території як відносини між фактичною і гранично допустимої інтенсивністю заповнення території.

Характер господарського освоєння територій (і акваторій) залежить як від рівня розвитку людського суспільства, його продуктивних сил, так і від властивостей місцевої природи. При первісно-общинному ладі кожна локальна спільність людей жила за рахунок виключно навколишнього її природного ландшафту, користуючись природними ресурсами. На цьому етапі склалися традиційні початкові типи освоєння:

 • 1) промислове господарство узбережжя Арктики (ескімоси, берегові чукчі);
 • 2) рибальство на узбережжі морів, озер, на великих річках;
 • 3) мисливсько-промислове господарство. Воно могло поєднуватися з рибальством (ханти, мансі);
 • 4) збиральництво у поєднанні з бажанням (аборигени Австралії, індіанці Амазонії, пігмеї і бушмени в Африці);
 • 5) кочове споживче тваринництво: в тундрі і лісотундрі ("Олень" чукчі, ненці); в степах і пустелях помірного поясу (казахи, монголи до початку XX ст. включно); в пустелях жаркого поясу (кочівники Сахари). Відмінності складалися переважно у видах розводяться тварин (північний олень, велика рогата худоба і коні, вівці, верблюди);
 • 6) землеробське освоєння:
  • • в лісовій зоні і субтропіках зі споживчим тваринництвом (в Старому Світі) і без нього (в Новому Світі);
  • • з штучним зрошенням мусонного типу (Південно-Східна Азія), "нільського типу" (долина Нілу, Месопотамія), оазисного типу (Сахара).

Промислове і собирательское освоєння вимагало великих площ, тому щільність населення була низькою, поселення рідкісні і дрібні. При тваринництві кочового характеру щільність населення могла кілька зростати, але забезпечення худоби кормами викликало необхідність пересування слідом за ним на великі відстані. Лише землеробство, особливо зрошуване, забезпечило більш високу щільність населення.

У помірному поясі воно розвивалося в основному в районі приводяться лісів, замість яких виникали ріллі, багаторічні насадження, антропогенні кормові угіддя (луки). Природні відкриті простори степів і пустель освоювалися кочівниками-тваринниками. У лісовій зоні тваринництво відігравало другорядну роль: насамперед потрібен був робоча худоба, який був важливий і як джерело добрив, лише в останню чергу він використовувався як джерело м'яса, молока, шкір. У районах з жарким сухим кліматом або сезонним недостатнім зволоженням треба було будувати іригаційні споруди, що використовують води річок (Нілу) і підземні (оази Сахари). Створення великих іригаційних систем зіграло велику роль в історії народів Північної Африки та Азії.

З формуванням міжнародного поділу праці та розвитком промисловості характер освоєння територій став змінюватися. Воно все більше визначається участю у міжнародному обміні.

Галузі господарства (матеріального виробництва) розрізняються за характером використовуваних ресурсів. Виділяються рурально галузі, розташування яких безпосередньо залежить від розміщення експлуатованих ресурсів, і обробні, пов'язані з сировинною базою побічно, або незалежні.

Освоєння великих площ (місцями вибіркове - з більш сприятливими передумовами) відрізняє галузі, що використовують територію як джерело відтворюваних ресурсів (сільське, лісове господарство), рибальство. Крупновогнищеву освоєння пов'язано з галузями, експлуатуючими невідновних ресурси (корисні копалини) або зайнятими їх переробкою. При незначних розмірах ізольованих родовищ і екстремальних природних умовах можливе мелкоочаговое вибіркове освоєння.

Верхні поверхи переробних виробництв слабо пов'язані з природними ресурсами і принципово можуть розміщуватися дрібними вогнищами, але в країнах з великою щільністю населення утворюють великі суцільні ареали. Деякі галузі майже цілком залежать від природних умов, наприклад рекреаційне господарство.

Поряд із зазначеними вище початковими типами освоєння території, що частково збереглися до наших днів або трансформованими, можна виділити наступні сучасні генералізовані (узагальнені) типи:

 • 1) вибіркове дрібно- або крупновогнищеву освоєння корисних копалин у поєднанні з традиційними галузями господарства, особливо в районах з екстремальними природними умовами (газовидобуток півночі Тюменської області, нафтовидобуток на Алясці і в Сахарі) або складними соціальними умовами - переважанням традиційного господарства ("мідний пояс" Африки);
 • 2) крупновогнищеву і ареальне (басейнове) освоєння території на базі добувної промисловості та первинної переробки сировини в поєднанні з допоміжним сільським господарством. Це класичні форми XIX - початку XX ст. - Вугільні басейни Англії, Рур, Верхня Сілезія, Донбас, Кузбас. У нашій країні для планомірного освоєння

такого роду ресурсів створені або формуються територіально-виробничі комплекси;

 • 3) суцільне сільськогосподарське освоєння території з більш менш рівномірним розміщенням центрів обробної промисловості; в ряді випадків - переважний розвиток товарного сільського господарства (більшість країн Західної Європи, найбільш освоєні частині США та Канади, європейської частини нашої країни). В екстремальних умовах і промисловість (обробна), і сільське господарство зосереджені в оазисах (держави Середньої Азії);
 • 4) переважно аграрне освоєння в країнах, що розвиваються з високою часткою плантаційного товарного господарства при збереженні споживчого місцевого традиційного господарства (ряд країн Тропічної Африки);
 • 5) осередкове, переважно рекреаційне, освоєння (Чорноморське узбережжя Кавказу, Криму, Болгарії, Канарські, Багамські, Бермудські острови, південь Флориди).

Для кожного з типів освоєння території характерні свої проблеми раціоналізації.

 
<<   ЗМІСТ   >>