Повна версія

Головна arrow Географія arrow Соціально-економічна географія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Концепція географічного детермінізму

Географічний детермінізм (від лат. Determine - визначаю) - це система теоретичних поглядів, значення яких носить загальфілософський характер. Їх суть укладена у визнанні причинного обумовленості суспільного розвитку властивостями природно-географічного середовища. У дослідженні і розвитку цих теоретичних позицій важливе місце належить кільком науковим школам: німецької, французької, американської та російської. Завдяки розвитку концепції географічного детермінізму сформувався ряд нових наукових ідей (шкіл) і практичних концепцій.

Витоки географічного детермінізму лежать в історії Стародавнього світу. В античний час сформувалося кілька напрямків географічного детермінізму.

"Фізіологічний", що підкреслює залежність організму і психіки людини від природних умов (Гіппократ). Гіппократ вважав головними чинниками, які зумовлюють залежність людського організму від оточуючих його природних умов, температуру повітря і сто вологість, а також якість води. Ці фактори, на його думку, тісно пов'язані з іншими природними умовами - рельєфом (висота місцевості, її розчленованість, ухил схилів, напрямок височин), положенням місцевості по відношенню до пануючим вітрам, рослинності, складу гірських порід.

Напрям, що визнає вирішальне значення географічного положення для розвитку держави (Аристотель). Великий філософ античності Аристотель у своєму вченні про державу пов'язує природні умови з характером і політичним ладом народів. На його думку, народи північних країн відрізняються мужністю, але у них менш розвинені інтелектуальні та творчі здібності. Азійські народи, навпаки, інтелігентні, володіють художнім смаком, але їм не вистачає мужності, тому вони перебувають у підлеглому стані. Елліни ж в силу географічного положення їхньої країни поєднують інтелект і мужній характер, а тому здатні панувати над усіма народами.

Напрямок, що враховує вплив на суспільство географічних умов в їх сукупності (Геродот, Страбон). Геродот спосіб життя, заняття населення ставить у залежність від клімату, вод, рослинності, рельєфу країни. Наприклад, пояснюючи заняття скіфів кочовим скотарством, він вважає, що цьому сприяють природні умови (рівнинний характер місцевості, великі пасовища, наявність річок). Достаток природи, за Геродотом, сприяє також вишуканості людини.

Стрибуни надавав великого значення географічному середовищі, вважаючи, що для кращого управління країною треба чітко знати її розміри, географічне положення, природні умови. Стрибуни вперше висловив думку про необхідність всебічного врахування географічних умов в політиці, військовій справі, управлінні країною. Він підкреслює багатство античної Європи корисними копалинами, домашньою худобою, плодами, особливе значення надаючи диференційованості природних умов, що дозволяло розвивати тут різні промисли і сприяло торгівлі. При описі окремих країн Страбон враховував вплив на розвиток суспільства всієї сукупності природних умов.

Прагнучи пояснити долі держав розходженням природних умов, ідеї географічного детермінізму, закладені в античній науці, в XVI ст. систематизував французький вчений, філософ, політик, економіст, правознавець Жан Боден (1529-1596). Він підкреслював вплив клімату в основному на фізіологічні та психічні властивості людського організму і тим самим - на національний характер і політичний лад держави. При цьому він розглядав вплив клімату або інших природних умов на окремі людські індивіди, а не на людське суспільство в цілому, яке представлене їм простій арифметичній сумою індивідів. В епоху феодалізму географічний детермінізм мав прогресивне значення, оскільки ідеї "все від Бога, все визначено Богом і тому непорушно" він протиставив ідею "все від природи і має бути змінено, якщо не відповідає природним законам". Цей напрямок у подальшому отримало назву школи природного права.

Згідно з ідеями природного права, в основі яких лежить принцип природної природи людини, правління людей (монархів) має бути замінене правлінням законів. Ці ідеї знайшли відображення у розвитку процесу буржуазно-демократичних революцій в XVII-XVIII ст. і були закріплені в деяких документах того часу. Зокрема, це північноамериканська Декларація незалежності (1776), французька Декларація прав людини і громадянина (1789).

Інші французькі прихильники ідей географічного детермінізму також надавали географічним чинникам (особливо клімату) вирішальне значення у формуванні позитивних форм правління державою. Так, за словами Шарля Луї Монтеск'є (1689-1755), найбільш відомого представника європейського географічного детермінізму, жаркий клімат породжує лінь і пристрасті, вбиває цивільні доблесті і є причиною деспотичного правління. Найбільш сприятливий в цьому відношенні помірний пояс. Монтеск'є вважав, що під дією однаково і незмінно чинного клімату виробляється характер населяє дану країну народу. При переміщенні в місцевість з іншим кліматом ці риси змінюються. Поряд з кліматом Монтеск'є розглядає вплив на суспільне життя розмірів країни (на його думку, держави, що займають великі рівнини Азії, мають деспотичне правління; для держав середньої величини в Європі характерні помірні режими), рельєфу, родючості грунтів (низька родючість земель робить людей винахідливими, стриманими, загартованими у праці, мужніми воїнами; родючість ж приносить їм разом з достатком зніженість), особливостей географічного положення. Погляди Монтеск'є отримали подальший розвиток у працях багатьох французьких вчених XVIII і XIX ст.

Прогресивні елементи в вчення про роль географічного середовища у житті суспільства вніс видатний французький географ XIX ст. Елізе Реклю (1830-1905). Він визнавав вплив природних умов на історичні події, вказував зв'язок розвитку людства з Землею; вважав за необхідне тимчасової аналіз відповідності будь-якого періоду у житті народів змін навколишнього середовища і з'ясування складного впливу природи на людину і людини на природу. Е. Реклю запропонував свою схему еволюції історії людства. Історія, за його ідеєю, "є не що інше, як еволюція навколишнього оточення, що викликається самою ж навколишнім оточенням". Таким чином, історію суспільства він прямо виводив з еволюції навколишньої природи.

На думку Реклю, з часом вплив навколишнього середовища на людини змінюється. Розвиток виробництва змушує інакше ставитися до природи, змінювати її, а змінена природа, у свою чергу, діє на наступні покоління. Можливості впливу людини на природу постійно посилюються, що призводить до негативних наслідків: знищення цінних видів тварин, відома лісів, іншим проявам пограбування природи, руйнування її краси. У цілому концепція географічного детермінізму Реклю викликала великий інтерес до конкретного аналізу взаємодії природи і людини в територіальному розрізі, що було характерно для французької географічної школи і надалі.

Французька школа "географії людини", або поссібілізм (від фр. Possibilite - можливість), - науковий напрямок в географії, що сформувалося в кінці XIX - початку XX ст., Також бере свій початок від ідей географічного детермінізму. Основна концепція поссібілізма пов'язана з визнанням значення взаємодії між природним середовищем і діяльністю людини. Основоположником цього напряму вважається Поль Відаль де ла Блаш (1845-1918). Прихильники поссібілізма велику увагу приділяють результатами цієї взаємодії, які виражаються у формах господарської діяльності, розміщенні населення, характері населених пунктів, пейзажах територій. Для них характерне прагнення знайти гармонію і врівноваженість у взаєминах природи і господарства. Відповідно до даної концепції основне завдання соціально-економічної географії - знайти форми господарської діяльності, найбільш гармоніюють з навколишнім середовищем, і дотримуватися їх. Таким чином, прихильники французької школи головну увагу приділяють виявленню і використанню тих можливостей, які природа надає людині. Але тільки від людини залежить використання або невикористання цих можливостей.

Ідеями географічного детермінізму захоплювалися багато німецькі вчені-філософи. Наприклад, родоначальник німецької класичної філософії Іммануїл Кант (1724-1804) розглядав сили природи як визначальні розвиток людського суспільства, хоча в принципі заперечуй об'єктивне існування законів природи. У своєму творі "Антропологія" він обгрунтовує характер народів, їх господарську діяльність, релігію дією фізико-географічних умов місцевості, в якій живе даний народ. Вплив природи, за Кантом, було особливо значним на початковому етапі існування людини, викликаючи відмінності в зовнішньому вигляді людей при розселенні їх по різних кліматичних поясів земної кулі, тобто визначало формування рас. На вищому ступені розвитку людського суспільства природні умови впливають на виробництво і через нього на звичаї жителів, звичаї визначають закони, закони - державний лад.

Ідеї Канта були розвинені іншим німецьким вченим Іоганном Готфрідом Гердером (1744-1803), який розглядав вплив на суспільство не окремих природних факторів (клімат, рельєф), а їх сукупності. Він вважав, що не існує незмінною залежності форми правління від природи країни, клімат лише породжує таку схильність. У Гердера ще більш, ніж у Канта, підкреслена думка про вплив географічного середовища на суспільство не безпосередньо, а через виробничу діяльність.

Великий внесок у формування концепції географічного детермінізму вніс найбільший німецький філософ Георг Вільгельм Фрідріх Гегель (1770-1831). Історію людства Гегель уявляв собі як розвиток "абсолютного духу", відзначаючи, що сам дух різний у своїх проявах в просторі. Він розглядає три основні щаблі розвитку "абсолютної ідеї": логіку, філософію природи і філософію духу. Філософія природи, за Гегелем, розкриває втілення ідеалістичної "абсолютної ідеї" в обмеженою і кінцевій формі природних речей; природа виступає не як матеріальна реальність, а як породження ідеї. Трьома основними проявами "абсолютної ідеї" в природі Гегель вважає механіку, фізику, органіку, причому заперечує можливість розвитку природи в часі. За Гегелем, природа засуджена на вічне повторення одних і тих же процесів в просторі. Він вважав, що не слід ні перебільшувати, ні применшувати значення природи в житті суспільства. Природа надає можливості, реалізація яких залежить від людської діяльності. Проте Гегель визнавав, що конкретна місцевість тісно пов'язана з типом і характером народу. Він виділяв три типи місцевостей по їх впливу на суспільний розвиток: 1) сухі плоскогір'я, сприятливі для кочового тваринництва з патріархальним ладом; 2) низовини, зрошувані великими річками, сприятливі для землеробства, де відбувається виникнення держав, права, відносин панування і підпорядкування; 3) приморські країни, з розвиненим мореплавством, торгівлею, з якими пов'язані найбільш розвинені суспільні формації (громадянська свобода). Гегель справедливо вважав, що з розвитком промисловості зменшується залежність людини від природи і він починає активно використовувати її багатства, звільняючись від страху перед силами природи і від рабського служіння їй.

Німецька класична філософія розробила питання про взаємовідносини суспільства і природи вельми глибоко, що надалі мало великий вплив на засновників "нової школи" в географії XIX ст. Олександра Гумбольдта (1769-1859) і Карла Ріттера (1779-1859).

Гумбольдт у своїх численних працях неодноразово підкреслював вплив природних умов на долі людства. На його думку, природа впливає звичаї, мистецтво людей через їхню психіку. У знаменитому багатотомному науково-філософському праці "Космос" А. Гумбольдт докладно розглядає значення для людського суспільства клімату, розчленування материків, їх берегової лінії, рельєфу.

Під впливом ідей Канта і натурфілософії Гегеля сформувалися географічні уявлення видного німецького географа К. Ріттера, який вважав, що облік об'єктивних умов життя людини необхідний тому, що природні умови незалежні від людини. Більш помітно вплив природи не на окремих людей, а на суспільство в цілому, так як кожна людина є представником свого "природного житла". Ріттер вважав, що місцеві ландшафти впливають на характеристику їх жителів, на їхній вигляд і статура, на форму черепа, колір шкіри, темперамент, мову і духовний розвиток. Звідси нескінченні відмінності в освіті та характерах, прагненнях різних народів. Ріттер зазначав, що на початку людської історії вплив природи позначалося вирішальним чином на фізичних особливостях людини, але з розвитком людське суспільство звільняється від оков природи. Розвиток суспільства Ріттер вважав вирішеним навколишнього його географічним середовищем і вважав, що комплекс природних умов Західної Європи зумовлює більш високий рівень розвитку її народів та їх право на управління всіма іншими народами.

Концепція географічного детермінізму послужила теоретичною основою для антропогеографіческой школи, засновник якої німецький географ Фрідріх Ратцель (1844-1904) визнавав географічне середовище ведучим і основним фактором розвитку людського суспільства. Географію людини (антропогсографію) Ратцель вважав галуззю біологічної географії, подібно географії рослин та географії тварин, пояснюючи розвиток людського суспільства тільки впливом законів природи. Зокрема, він розглядав державу як живий організм (біологічний вид), що володіє вродженим прагненням до захоплення простору. Природне середовище, по Ратцелю, є природним обґрунтуванням політичної агресії. "Поширення" держави, тобто захоплення ним навколишніх територій, вчений ототожнював з поширенням лісу, настанням його на навколишні простору. Ратцель виступив в якості одного з основних ідеологів войовничого німецької держави, приводячи наукове обгрунтування політичним завданням кайзерівської Німеччини. Ці ж ідеї, до речі, згодом були використані для обґрунтування "права" на колоніальне панування над народами країн екваторіального і тропічного поясів. Географічний детермінізм (географічний фаталізм) як наукове погляд застосовувався в практичних цілях для обгрунтування права панування одних націй (розвиваються в умовах "циклонічного клімату") над іншими народами, що розвиваються в умовах жаркого або холодного клімату. Тому війни, знищення інших народів зумовлені, по Ратцелю, вічними законами природи і, отже, неминучі. Крім того, на думку Ратцеля, в найбільш сприятливих природних умовах складається "вища раса", покликана панувати над усіма іншими. Ф. Ратцель був одним з перших німецьких політиків, які закликали до збереження чистоти німецької раси.

Відомий німецький географ Альфред Геттнер (1859-1941) також надавав великого значення взаємодії людини і природи, вважаючи, що історичний розвиток завжди залежить від географічних умов і его вплив динамічно змінюється. Своєрідність кожної країни створюється спільно природою і людиною, і ця взаємна зв'язок настільки тісна, що відокремити їх один від одного неможливо.

У США одним з перших географів, що розвивали теорію географічного детермінізму, був Арнольд Гюйо. Серед представників американської школи географічного детермінізму необхідно отмстить першого американського еколога Джорджа Перкінса Маршу (1801-1882), автора відомої книги "Людина і природа". Марш досліджував вплив людини на природу і його наслідки. Географію в широкому сенсі Марш вважав наукою про взаємозв'язки природних і суспільних явищ на Землі. На прикладі Римської імперії він розглянув вплив природних і штучних умов (під штучними Марш розумів ті зміни, які вніс в природу людина) на розвиток державності. Говорячи про виключно сприятливих природних умовах Середземномор'я, він підкреслював, що людина повинна була інтенсивно працювати і всі добувати працею. Причини занепаду імперії він бачив почасти в геологічних змінах, дія яких людина не може запобігти, почасти вважав результатом прямого насильства людини над природою. Але головна причина кризи Римської імперії - в невежественном відношенні людини до законів природи, деспотизмі. За Маршу, якщо людина порушує природне взаємодія сил в природі, він повинен заповнити вилучене своєю діяльністю. Відсутність такої заміни веде до руйнування природи. Марш був близький до думки, що одна з причин змін у суспільстві - це зміни, які викликані його впливом на природу. Він вказував на те, що поки немає надії на відшкодування заподіяної людиною шкоди природі в результаті технічного прогресу, до Землі потрібно ставитися дбайливо. І закликав вчених вивчати існуючі в природі взаємозв'язки, залежності і вплив на них людської діяльності.

Продовженням географічного детермінізму в англомовних країнах став енвайронменталізм, або инвайронментализм (від англ, environment - навколишнє середовище), - наукова школа, яка бере початок в США на початку XX ст. в роботах Еллен Чорнила Семпл (1863-1932). У книзі "Вплив географічного середовища" (1911) вирішальна роль у розвитку суспільства відводиться географічному середовищі, розвиток і розміщення господарства багато в чому ставиться в залежність від природних умов. Середа розуміється як сукупність умов: географічне положення, межі, у тому числі морські, річки, клімат і т.п.

Школа енвайронменталізму спирається також на ідейні уявлення американського вченого Елсворта Хантінгтона (1876-1948). У його основних роботах "Принципи географії" (1910), "Економічна та соціальна географія" (1933), "Цивілізація і клімат" (1935), "Головні принципи цивілізації" (1945) виявлено вплив географічного середовища (насамперед кліматичних умов) на рівень розвитку цивілізації, економіку, культуру, побут. Для оцінки впливу клімату на продуктивність праці, здоров'я і психіку людей Хантінгтон використовував довільну систему показників, наприклад смертність, кількість самогубств або відвідувань бібліотек.

За Хантінгтоном, під впливом кліматичних умов розвиваються чотири типи промислового виробництва: 1) "примітивний" - виготовлення луків та стріл індіанцями, ручний перемолу зерна в Індії, Іраку, Туреччини, жіноче рукоділля, ткацтво, виготовлення килимів, а також приготування їжі; 2) "простий" - перемолу зерна на механізованих млинах, розпилювання лісу, його переробка на папір або целюлозу, плавка руди, вироблення шкіри, виготовлення фруктових, овочевих та інших консервів; 3) "громадський" - міські електростанції, газові заводи, водопровід, гаражі, будівництво будинків, поліграфічна промисловість, залізничні майстерні, чавуноливарні заводи; 4) "комплексний" - всі інші галузі промисловості, які характеризуються застосуванням складних машин, комбінуванням двох або декількох видів сировини, виробництвом товарів переважно в готовому для споживання вигляді. Велика частина продукції промисловості комплексного типу призначається для продажу за межами центрів її виробництва.

Хантінгтон висловив думку про те, що природні умови північного сходу США сприятливі для розвитку саме тут промисловості комплексного типу завдяки оптимальності кліматичних умов, які стимулюють працездатність, здоров'я і енергію. При цьому всі інші країни і райони слід розглядати в якості постачальників сировини і ринків збуту. Рівень здоров'я, життєвої енергії людей і цивілізації він зображував на картах, що відображають оптимальні для людини європейського походження кліматичні умови. У книзі "Рушійні сили цивілізації" Е. Хантінгтон таким чином виділяє "кліматичні оптимуми людської діяльності", які припадають на США і Англію. Саме в цих місцях найбільш раціональна, з його точки зору, концентрація промислового виробництва.

В цілому основна ідея енвайронменталізму полягає в тому, що навколишнє середовище відіграє вирішальну роль у визначенні господарської діяльності, культури та побуту людей. Надалі в поняття навколишнього середовища було включено не тільки природне, а й соціально-політичне оточення людського суспільства. У сучасному трактуванні енвайронменталізму природним природним умовам вже не відводиться вирішальна роль. Все більшого значення надається питанням антропогенного впливу на природне середовище та екологічним проблемам глобального характеру.

У розробку ідей географічного детермінізму великий внесок внесли російські вчені - географи, соціологи, історики, філософи. Видатний російський історик Ключевський Василь Йосипович (1841 - 1911) вважав, що історичний процес складається йод впливом різноманітних і мінливих поєднань зовнішніх і внутрішніх умов розвитку. Вплив природи відбивається, але Ключевскому, в темпераменті, побут і духовному складі народу. Головний фактор розвитку країн і народів - постійне пристосування людини до навколишнього середовища, до її силам і способам дії; в той же час людина змінює природу у відповідності зі своїми потребами, і в цьому протистоянні виробляються характер, енергія, поняття, почуття, прагнення і ставлення до інших людей.

Лев Ілліч Мечников (1838-1888) в своїй основній роботі "Цивілізація і великі історичні ріки" викладав з позицій географії теорію прогресу і соціального розвитку під впливом природних умов. Географічне середовище Мечников вважав головним рушійним чинником прогресу. Однак, на його думку, сукупність фізико-географічних умов не грає одну і ту ж незмінну роль на різних історичних етапах. Визначальною силою у розвитку суспільства і в поширенні цивілізації він вважав водні шляхи. Відповідно до цього всю історію людського суспільства Мечников ділив на три етапи: 1) річковий цивілізації, 2) середземноморської цивілізації і 3) океанічної цивілізації, або всесвітній період.

Докучаєв Василь Васильович (1846-1903) знаменитий закон зональності поширив і на людину, сто звичаї, релігію, житейську обстановку. Докучаєв вказував на очевидність залежності характеру будівель, одягу, звичаїв, звичаїв населення від клімату, тваринного світу, рослинності, грунту, властивих тій чи іншій місцевості. Зональність умов побуту людини, його будівель, одягу, сільськогосподарського виробництва на прикладі території Росії Докучаєв показав хоча і коротко, але дуже точно.

Засновник університетської географії в Росії Дмитро Миколайович Анучин (1843-1923) у своїх роботах методологічного характеру критично ставився до постановки на перший план вивчення впливу географічних умов на людину та її культуру. У той же час Анучин пропонував розглядати поверхню земної кулі як фізичний базис для розвитку різних людських народів, в значній мірі обумовлює розвиток і шляхи поширення людської культури.

За визначенням Миколи Миколайовича Баранського (1881 - 1963), теоретичні позиції, згідно з якими зміст людської діяльності визначається параметрами тієї природного середовища, в якій мешкають люди, носить назву "географічний фаталізм", або "вульгарний географизм". Географічний фаталізм пояснює розвиток суспільства впливом середовища її проживання, повною залежністю від її впливу. Вченням, протилежним географічному детермінізму, вважається географічний індетермінізм (по Η. Н. Баранскому - географічний нігілізм), який проявляється в недооцінці ролі навколишнього середовища і виражається у більшому чи меншому відмову від дослідження взаємодій між природними й суспільними явищами.

На думку В. А. Анучина, географи, що допускають индетерминистские помилки, якісну відмінність людського суспільства, що виокремлює його від решти природи, зводять в абсолют і тим самим розривають причинний взаємозв'язок всередині матеріального світу, втрачають розуміння єдності між природою і суспільством, виступають противниками пізнання предметів і явищ, що представляють собою поєднання елементів, що розвиваються по Різноякісність законам (природним і суспільним).

Географічний індетермінізм веде до заперечення можливості всебічного пізнання ландшафтної оболонки Землі, оскільки різко відокремлює людське суспільство і протиставляє його решти природі.

 
<<   ЗМІСТ   >>