Повна версія

Головна arrow Географія arrow Соціально-економічна географія

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Методи аналізу, систематизації та узагальнення географічної інформації

Опис. Під географічним описом розуміється упорядкована характеристика території, а також теоретичне узагальнення отриманого матеріалу, тобто систематизація, пояснення і побудова теорії. Дескриптивна (описова) стадія у розвитку географії є найтривалішою за часом. У ній можна виділити два основних етапи - інвентаризація матеріалу і його систематизація. На етапі інвентаризації відбувалося накопичення первинної інформації шляхом прямих емпіричних спостережень, які потім узагальнювались за допомогою маршрутних спостережень. Опис на цьому етапі носило, як правило, дискретний характер як в часовому, так і в територіальному аспекті. У міру накопичення географічної інформації виникла необхідність у її систематизації. Для цієї мети стали здійснюватися суцільні статистичні обстеження конкретних територій, складалися карти економіко-географічної тематики. Для обробки зібраних матеріалів все ширше стали застосовуватися методи класифікації і типології, елементарних статистичних розрахунків. При географічному описі велике значення має виявлення специфічного, унікального в об'єктах дослідження на основі як інтуїтивного, так і точного статистичного зіставлення.

Порівняльно-географічний метод полягає у виявленні чорт подібності та відмінності між досліджуваними об'єктами. Він використовується для зіставлення соціально-економічних систем в часі і просторі, при аналізі результатів господарської діяльності, розвитку населення, сфери обслуговування та ін. Значення цього методу в соціальній та економічній географії надзвичайно велике, тому що він дозволяє, по суті, замінити експеримент, використання якого вкрай обмежена у соціально-географічних дослідженнях. Порівняння обстежуваних об'єктів проводиться за їх подібністю або, навпаки, контрастності. При цьому для кожного конкретного дослідження повинні бути чітко визначені мета, завдання, принципи і засоби порівняння. Порівняльний метод широко використовується для виявлення умов і факторів, що впливають на розвиток географічних об'єктів, типології і класифікації досліджуваних процесів і явищ, а також для прогнозування. Він дозволяє розкрити найбільш загальні властивості географічної оболонки, служить засобом пізнання її структури, характеру функціонування, динаміки і розвитку.

Географічне порівняння застосовується для відображення якісних і кількісних характеристик економіко-географічних об'єктів і процесів. Порівняння географічних об'єктів проводиться за складом, структурним зв'язкам, генезису, типу функціонування. Це необхідно для встановлення закономірностей територіальної організації суспільства, особливостей функціонування та розвитку геосистем. Достовірність результатів, отриманих в результаті порівняння, заснована на дотриманні наступних логічних правил:

 • • порівнювати можна тільки одномасштабних об'єкти (наприклад, економічні райони одного ієрархічного рангу);
 • • порівнювати слід тільки однопорядкові ознаки і характеристики географічних об'єктів, процесів і явищ;
 • • порівнювати предмети треба спочатку за такими ознаками, які мають істотне значення, а потім по другорядних;
 • • при порівнянні необхідно аналізувати об'єктивні умови функціонування і розвитку порівнюваних об'єктів: природні умови, забезпеченість ресурсами, рівень економічного розвитку регіону, залученість в територіальний поділ праці та ін.

Історико-географічний метод. Для розуміння сучасної територіальної організації суспільства велике значення має вивчення історії розвитку економіко-географічних об'єктів. Для цього використовується історико-географічний метод дослідження. Його сутність полягає в дослідженні всіх змін економіко-географічних об'єктів, що відносяться до різних історичних епох. Він дозволяє виявити, як відбувалося виникнення, становлення системи, і намітити шляхи се подальшого розвитку. За допомогою цього методу можна простежити, наприклад, як змінювалася економіка певного району, система розселення, виявити основні етапи господарського освоєння території. Один з підходів в рамках історичного методу - діахронічний: вивчення історії економіко-географічних об'єктів з моменту їх утворення до теперішнього часу. Його застосування починається зі з'ясування генезису об'єкта, який визначає багато сучасних рис територіальних систем, потім слідує вивчення стадій їх розвитку, виявлення загальних тенденцій зміни, провідних факторів, що викликають еволюцію геосистем.

Картографічний метод широко використовується в економіко-географічних дослідженнях. Це не тільки спосіб виявлення просторових закономірностей, а й часто - кінцева мета дослідження. Географічна карта являє своєрідну модель реальної території. Побудова і використання карти включає наступні етапи: збір інформації; се обробка і створення карти; аналіз карти для отримання нової узагальненої інформації і застосування картографічних матеріалів для виявлення закономірностей функціонування територіальних систем і прогнозування їх подальшого розвитку.

У соціально-економічній географії застосовуються такі методи аналізу карт:

 • 1) візуальний аналіз для виявлення закономірностей розміщення географічних об'єктів та аналізу факторів, територіально дифференцирующих населення і господарство;
 • 2) вимірювання відстаней, площ, щільності явищ, аналіз систем розселення та типології;
 • 3) графічний аналіз для виявлення просторових закономірностей зміни соціально-економічних явищ і процесів;
 • 4) статистичний аналіз, використовуваний для зіставлення природних і соціально-економічних явищ;
 • 5) анаморфірованія (перетворення) карт для кращого відображення тих чи інших соціально-економічних явищ. У анаморфози (картоідов) поряд з географічними координатами входить і сам показник, характеристика (наприклад, чисельність населення, площа території та ін.);
 • 6) математико-статистичний аналіз для виявлення кількісних залежностей і взаємозв'язків соціально-економічних територіальних систем.

Суть картографічного методу полягає в дослідженні економіко-географічних об'єктів, процесів і явищ по зображеннях на карті. Для цього використовуються такі способи аналізу карт, як опис, графічні і графоаналитические прийоми і математико-картографічне моделювання (рис. 2.2).

Картографічне опис - це якісна характеристика явищ, зображених на карті, з метою виявлення досліджуваних об'єктів, особливості їх розміщення і взаємозв'язку. При цьому широко використовується візуальний аналіз карт, який дозволяє визначити форми явищ, розмір об'єктів, територіальну та галузеву структуру господарства, особливості розміщення економіко-географічних об'єктів та їх взаємини.

Прийоми аналізу карт (по А. М. Берлянта)

Рис. 2.2. Прийоми аналізу карт (по А. М. Берлянта)

Графічні прийоми аналізу карт полягають у використанні соціально-економічних карт для побудови профілів, графіків, епюр, діаграм і т.п. для створення багатовимірного образу досліджуваного об'єкта.

Графоаналитические методи призначені для вимірювання та обчислення по картах кількісних показників розмірів, форми, структури об'єктів. У соціально-економічній картографії ці методи використовуються для визначення показників територіальної концентрації населення і господарства, аналізу щільності і сусідства, концентрації та диференціації географічних об'єктів, оцінки рівномірності і щільності мереж розселення і обслуговування, транспортної інфраструктури.

Математико-картографічне моделювання являє собою поєднання математичних і картографічних моделей для побудови нових карт і розширення області їх застосування в дослідницьких цілях.

Геоінформаційні методи спираються на аналіз інформаційних потоків, які виникають в предметних областях наук про Землю (рис. 2.3). Це дозволяє підсилити міждисциплінарні зв'язки і сприяє розвитку теоретичних і методичних основ географії як природничо бази вирішення проблем взаємодії суспільства і природи.

Предмет і метод геоінформатики (по С. Н. Сербенюк)

Рис. 2.3. Предмет і метод геоінформатики (по С. Н. Сербенюк):

А - предмет геоінформатики: просторово-часові інформаційні потоки геологічної та географічного середовища; Б - метод геоінформатики: просторово-часове інформаційне моделювання: ММ математичні моделі; ІМ - імітаційні моделі; БД - банки даних; БЗ - банки знань; КМ - картографічні моделі; ФМ - фотометричні моделі; МИИ - моделі штучного інтелекту

У соціально-економічній географії інформаційні технології проявляються у вигляді геоінформатики та географічних інформаційних систем (ГІС).

Геоінформатика - наукова дисципліна, що вивчає геосистеми (їх структуру, зв'язку, динаміку, функціонування в просторі-часі) за допомогою комп'ютерного моделювання, а також ГІС-технології збору, зберігання, перетворення, відображення та поширення просторової інформації для вирішення завдання управління геосистемами різного ієрархічного рівня та територіального охоплення.

Географічні інформаційні системи являють собою особливі інформаційні системи, що здійснюють збір, обробку, зберігання, відображення і розповсюдження географічних даних, а також даних непространственние характеру. Головне призначення ГІС - забезпечення процесу прийняття рішень з оптимального керування природними ресурсами, організації промисловості, сільського господарства, транспорту і роздрібної торгівлі та інших просторових об'єктів. Для виконання свого призначення інформаційна система повинна мати повний набір функціональних можливостей, у тому числі спостереження, вимірювання, опис, інтерпретацію, прогноз, прийняття рішень.

Завдяки ГІС відбулася революція в засобах накопичення, обробки та видачі географічної інформації, що обумовлено двома сполученими факторами - досягненнями техніки і різко збільшеним об'ємом запитів до географії. Було пройдено шлях від створення баз даних по окремих регіонах і прикладним напрямкам галузей географії до формування ГІС-технологій, що дозволяють вирішувати як прикладні (забезпечення менеджменту), так і теоретичні завдання (прогнозне і ретроспективне моделювання, електронне картографування і т.д.).

Перші географічні інформаційні системи були створені в 1960-х рр. в США і Канаді. В даний час існує величезна безліч областей застосування ГІС, і їх кількість постійно розширюється. У кожній з прикладних областей існують свої специфічні потреби і своя специфічна термінологія, своя історія впровадження ГІС-технологій. На початковому етапі ці технології розвивалися в значній мірі незалежно в різних прикладних областях. У цьому одна з причин того, що сьогодні в світі налічується безліч комерційних пакетів програм для роботи з ГІС, їх функції часто значною мірою збігаються, але при цьому використовується різна термінологія для позначення однакових чи подібних функцій і елементів моделей даних.

ГІС використовуються для переробки геоінформаційних потоків, які формуються в межах географічної оболонки і геологічного середовища і являють собою інформаційне відображення системи об'єктів географічного та геологічного вивчення. У структурному відношенні ГІС складаються з: 1) системно організаційних поліструктурного баз (банків) даних і знань з необхідною якістю динамічності, тобто здатності до швидкій переробці і безперервному оновленню, що відображають всі зміни, що відбуваються в реальному об'єкті; 2) системно організованих множин різних моделей, алгоритмів і програм для переробки (аналізу-синтезу) і перетворення даних в семантичну просторову інформацію нової якості у відповідності з певними концепціями; 3) інтерфейсів встановленого доступу до системи з урахуванням обраної технології.

Виділяють також наступні блоки ГІС: територіальний (введення і просторова організація даних), галузевої (база тематичних даних) і програмний (система управління базами даних та апаратно програмне забезпечення операцій математико-картографічного моделювання і картографічного відтворення інформації). Більшість сучасних ГІС мають кілька підсистем:

 • 1) обробки даних, призначену для отримання даних (з карт, зображень або в ході польових досліджень), введення даних (створення цифрових баз даних), їх зберігання (як часто вони використовуються, як їх слід оновлювати, чи є вони закритими);
 • 2) аналізу даних, що включає пошук і аналіз (від простих відповідей на запити до складного статистичного аналізу великих масивів даних), виведення інформації у вигляді карт, таблиць, графіків і т.д .;
 • 3) використання інформації - користувачами є науковці, фахівці з планування, керуючий персонал;
 • 4) управління, яка надає послуги але складанню баз просторових даних та їх аналізу.

В даний час в світі функціонують тисячі ГІС, що активно використовуються у всіх сферах людської діяльності. Ось лише основні області застосування ГІС-технологій у соціально-економічній географії:

 • • управління земельними ресурсами, земельні кадастри;
 • • інвентаризація та облік об'єктів розподіленої виробничої інфраструктури;
 • • проектування, інженерні вишукування і планування в містобудуванні, архітектурі, промисловому і транспортному будівництві;
 • • тематичне картографування практично в будь-яких областях його застосування;
 • • навігація та керування рухом наземного транспорту, дистанційне зондування;
 • • управління природними ресурсами (водними, лісовими і т.д.);
 • • моделювання процесів у природному середовищі, управління природоохоронними заходами;
 • • моніторинг стану навколишнього середовища, реагування на надзвичайні ситуації;
 • • геологія, мінерально-сировинні ресурси і гірничодобувна промисловість;
 • • планування та оперативне управління перевезеннями;
 • • комплексне управління та планування розвитку території міста;
 • • сільське господарство.

Географічні інформаційні системи пов'язані із завданнями різних видів: 1) з завданнями обліково-інвентаризаційного типу, коли головна увага приділяється даними і вимірам (наприклад, завдання земельного кадастру або управління розподіленої виробничою інфраструктурою великого підприємства); 2) управління та прийняття рішень; 3) моделювання і складного аналізу даних. Перший тип завдань має найбільше значення хоча б у силу того, що на нього припадає максимальне число реалізованих і знаходяться в режимі експлуатації систем, у тому числі найбільші за кількістю користувачів і обсягами зібраних даних. Використання ГІС в якості інформаційно-довідкових систем також широко поширене в навчанні. Відзначимо, що незалежно від того, чи застосовуються при роботі з даними потужні аналітичні процедури і складні запити, ГІС дуже часто виступають в якості засобу підтримки прийняття рішень. Досягається тут ефективність, навіть при мінімальних засобах, доступних геоінформатики, часто дуже висока за рахунок наочності картографічної візуалізації інформації і зручності доступу до інформації.

Джерелом інформації для ГІС служать карти, дані дистанційних досліджень (зображення, отримані з літаків і супутників, результати дистанційного зондування, що дозволяють з мінімальними витратами отримати і обробити дані для будь-якого району земної кулі, крім того, є можливість їх постійного оновлення), землемірної зйомки.

Для класифікації ГІС існують різні підстави. У залежності від призначення і проблемної орієнтації ГІС підрозділяються на програмно-орієнтовані, багатоцільові та інтегральні. Програмно-орієнтовані ГІС призначені для вирішення завдань певного типу та рівня. Серед них виділяються ресурсні (корисні копалини, земельні та біологічні ресурси, промислові тварини і риби, трудові ресурси та ін.), Соціально-економічні (населення, промисловість, сільське і лісове господарство, обслуговування населення), муніципальні (міське планування, проектування і будівництво , кадастр, комунальні служби, торгівля та ін.), картографічні (складання та оновлення карт, картографічний аналіз), а також навчальні, бібліографічні, інформаційно-пошукові ГІС. Багатоцільові ГІС здатні комплексно вирішувати завдання різного типу (економічні, соціально-політичні, екологічні та ін.). Інтегральні ГІС створюються на основі синтезу даних дистанційного зондування і картографічних, інтегрують різночасові дані, архівні документи, матеріали аерокосмічних зйомок і т.д.

За просторового охопленням ГІС діляться на глобальні, загальнодержавні (національні), регіональні, муніципальні, локальні.

За тематичною орієнтації вони поділяються на загальногеографічні, галузеві, в тому числі водних ресурсів, використання земель, лісокористування, туризму, рекреації та ін.

Особливо велике значення ГІС в картографії, де формується новий науковий напрям - геоінформаційне картографування. За визначенням А. М. Берлянта, це галузь картографії, що займається автоматизованим складанням і використанням карт, інформаційно-картографічним моделюванням природних і соціально-економічних систем на основі ГІС і баз географічних даних.

Треба зауважити, впровадження геоінформаційних технологій сприяло розвитку геоінформаційного картографування, сутність якого полягає в інформаційно-картографічному моделюванні природних і господарських територіальних систем на основі цифрових баз даних, ГІС-технологій і географічних знань.

Головними передумовами формування геоінформаційного картографування як наукового напрямку, на думку А. М. Берлянта, є розвиток геоінформатики; практична потреба в картографічному забезпеченні прийняття рішень; впровадження в картографію комп'ютерного картоскладання; інтеграція теоретичних концепцій картографії на основі геоінформаційної концепції; створення та впровадження в науку і практику нових видів картографічних зображень.

Сутність геоінформаційного картографування полягає в математико-картографічному моделюванні природних і господарських геосистем на основі баз (і банків) даних, ГІС-технологій і географічних знань. Цей напрямок формується на перетині таких областей знання, як автоматизоване і системне картографування, а також дистанційних методів і геоінформаційних систем. Воно включає в себе основні аспекти укладання, редагування, видання та використання картографічного матеріалу, автоматичного створення карт на основі обробки даних дистанційного зондування.

Геоінформатика є перспективним і стрімко розвиваються науковим напрямком. У найближчі роки всі галузі географічних знань будуть розвиватися під сильним впливом геоінформаційних технологій, комп'ютерної обробки просторової інформації, розшириться використання глобальних телекомунікаційних мереж. У багатьох країнах світу геоінформатика та геоінформаційні методи розглядаються як магістральні напрямки, що сприяють інтеграції всієї системи географічних наук.

 
<<   ЗМІСТ   >>