Повна версія

Головна arrow Географія arrow Соціально-економічна географія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Сутність соціально-економічної географії

Отже, ми встановили місце соціально-економічної географії серед наук, її взаємини з фізичної та спільною географією. Кожна з них вивчає територіальні (і екваторіальні) поєднання різних видів і рангів: фізична географія - природно-територіальні; соціально-економічна - соціально-економічні територіальні; а власне економічна географія - господарські територіальні поєднання (табл. 1.1).

Територія - обмежена частина суші з притаманними їй природними та антропогенними властивостями і ресурсами, що характеризується протяжністю (площею) як особливим видом просторового ресурсу, географічним положенням та іншими якостями, яка є об'єктом конкретної діяльності або дослідження.

Акваторія - обмежена частина водної поверхні Землі з притаманними їй природними та антропогенними властивостями і ресурсами, що характеризується протяжністю і глибиною як особливими видами ресурсів, географічним положенням та іншими якостями, яка є об'єктом конкретної діяльності або дослідження.

Таблиця 1.1

Територіальні системи (ТС) і вивчають їх дисципліни

1. Глобальні, країнові, регіональні територіальні системи

2. Соціально-економічна географія світу, країнознавство, регіональна СЕГ

Громадські територіальні системи - 1.0

Географія суспільства - 1.0

Соціально-економічні ТС - 1.1

Соціально-економічна географія - 1.1

Територіально-економічні системи - 1.1.1

Економічна географія - 1.1.1

Виробничо-територіальні системи - 1.1.1.1

Географія матеріального виробництва - 1.1.1.1

Промислові ТС - 1.1.1.1.1

Географія промисловості - 1.1.1.1.1

АгроТС -1.1.1.1.2

Агрогеографія - 1.1.1.1.2

Транспортні ТС - 1.1.1.1.3

Географія транспорту - 1.1.1.1.3

Будівельні ТС - 1.1.1.1.4

Географія будівництва - 1.1.1.1.4

ТС зв'язку - 1.1.1.1.5

Географія зв'язку - 1.1.1.1.5

ТС невиробничої сфери (сфери послуг) - 1.1.1.2

Географія невиробничої сфери - 1.1.1.2

ТС торгівлі - 1.1.1.2.1

Географія торгівлі - 1.1.1.2.1

ТС освіти - 1.1.1.2.2

Географія освіти - 1.1.1.2.2

ТС охорони здоров'я - 1.1.1.2.3

Географія охорони здоров'я - 1.1.1.2.3

Фінансові ТС - 1.1.1.2.4

Географія фінансів - 1.1.1.2.4

ТС культурних установ - 1.1.1.2.5

Географія культурних установ - 1.1.1.2.5

ТС наукових установ -1.1.1.2.6

Географія науки - 1.1.1.2.6

ТС населення і поселень - 1.1.2

Географія населення і поселень - 1.1.2

Демографічні ТС - 1.1.2.1

Демогеографія - 1.1.2.1

ТС трудових ресурсів - 1.1.2.2

Географія трудових ресурсів -1.1.2.2

Етнічні ТС - 1.1.2.3

Етногеографія - 1.1.2.3

ТС розселення - 1.1.2.4

Геоекістіка - 1.1.2.4

Міські ТС - 1.1.2.4.1

Геоурбанистика - 1.1.2.4.1

ТС сільських поселень - 1.1.2.4.2

Георуралістіка - 1.1.2.4.2

Соціально-територіальні системи - 1.1.3

Соціальна географія - 1.1.3

Територіально-споживчі системи - 1.1.3.1

Географія споживання - 1.1.3.1

Територіально-культурні системи - 1.1.3.2

Географія культури - 1.1.3.2

Територіально-кримінальні системи - 1.1.3.3

Географія злочинності - 1.1.3.3

Політико-територіальні системи -

1.2

Політична географія - 1.2

Внутрішньодержавні

Електоральна

Міждержавні

Геополітологом

"Прикордонні" ТС, утворені природними й суспільними компонентами - 2.0

"Прикордонні" галузі фізичної та соціально-економічної географії -

2.0

Територіально-рекреаційні системи - 2.1

Рекреаційна географія -2.1

Медико-територіальні системи - 2.2

Медична географія - 2.2

Природно-ресурсні системи - 2.3

Географія природних ресурсів - 2.3

Природоохоронні ТС - 2.4

Екологічна географія - 2.4

Природно-соціальні ТЗ минулого - 2.5

Історична географія суспільства - 2.5

Вид сполучення (комплексу) визначається його речовим змістом, тобто тим, які об'єкти - природні, соціальні чи господарські - його утворюють, а ранг поєднання залежить від просторового охоплення, його місця у всій сукупності поєднань. Так, різні ранги мають такі поєднання, як господарський комплекс економічного району (частини країни), народне господарство всієї країни і світове господарство, що охоплює всі країни світу.

Отже, основний об'єкт досліджень соціально-економічної географії - територіальні поєднання (комплекси, системи). Це положення обгрунтував на початку 70-х рр. минулого століття відомий радянський географ Ю. Г. Саушкін, який назвав економічну географію наукою про процеси формування, розвитку та функціонування територіальних соціально-економічних систем і про управління цими системами. Прикладами таких систем служать система розселення (тобто система взаємопов'язаних населених пунктів), місто, промисловий вузол, промисловий район, система шляхів сполучення, система взаємопов'язаних сільськогосподарських підприємств та заводів з переробки сільськогосподарської сировини, курортна зона тощо Економіко-географічний аналіз, який розглядає ці системи як складні і внутрішньо суперечливі об'єкти дослідження, перетворення і управління, повинен дати відповідь на такі питання: чи доцільно побудована ця система? які вигоди або витрати географічного положення центрів і "ліній руху" всередині неї? що треба міняти в її механізмі?

Граничним об'єктом пізнання соціально-економічної географії є заселена, освоєна або іншим чином залучена в орбіту життя суспільства частина географічної оболонки Землі з її просторовими структурами господарства і формами організації життя суспільства. Ця частина географічної оболонки отримала назву ойкумена. Вона включає всі сфери життя суспільства і його оточення - виробничу (економічну), демографічну, соціальну, політичну, культурну, духовну, побутову та ін.

Ойкумена - об'єкт пізнання цілої системи наук, кожна з яких вивчає певні її сторони, властивості, відносини. Що ж стосується СЕГ, то її цікавить просторова (територіальна) організація ойкумени. Вона займається насамперед пізнанням законів і закономірностей суспільства в цілому і його складових частин.

У зв'язку з цим народжуються нові визначення науки. Найбільш "широким" визначенням по об'єкту дослідження серед безлічі інших є наступне: "Економічна та соціальна географія як цілісна інтегрально-синтетична наука вивчає просторову організацію суспільства в конкретних умовах природного середовища. Основним предметом її дослідження є територіальні (просторові) суспільні системи", які включають крім економічної, соціальної та політичної ще й духовну сферу.

Найпростішим і коротким є визначення СЕГ як науки про територіальну організацію суспільства (термін "територіальна організація суспільства" запропонований Б. С. Хорива). Стверджується, що сучасним центром географії є проблема територіальної організації суспільства, що створює основу для інтеграції її природного і суспільного гілок. Під поняттям "просторова (територіальна) організація товариства" розуміється "поєднання функціонуючих територіальних структур (розселення населення, виробництва, природокористування), що об'єднуються структурами управління з метою здійснення відтворення життя суспільства у відповідності з цілями і на основі діючих у цій громадської формації економічних законів". На думку прихильників цієї точки зору, "в дослідженні закономірностей, особливостей територіальної організації життя суспільства, в управлінні процесами, від яких залежить ця організація, лежить найбільш перспективний і конструктивний шлях розвитку соціально-економічної географії".

Територіальна структура розглядається як членування якого -або географічної освіти (країни, ландшафту, району) на просторово чітко виражені елементи, кожний з яких виконує певну функцію в розвитку даного географічного освіти (причому ця функція пов'язана з географічним положенням елемента на досліджуваній території). Так, елементами територіальної структури народного господарства є економічні райони, промислові вузли, територіально-виробничі комплекси, агропромислові комплекси тощо Територіальна структура розселення населення складається з міських агломерацій, великих міст, зон концентрації населення ("смуг розселення") і подібних елементів.

Є визначення ЕГ, в корені відрізняються від наведеного вище. Всі вони в кінцевому рахунку збігаються з визначенням, прийнятим друге з'їздом Всесоюзного географічного товариства в 1955 р .: економічна географія названа громадської наукою, що вивчає географічне розміщення виробництва (що розуміється як єдність продуктивних сил і виробничих відносин), умови та особливості його розвитку в різних країнах і районах. З таким визначенням неможливо погодитися. Не можна звести всі завдання ЕГ тільки до фіксації розміщення виробництва в просторі, хоча це і необхідний етап дослідження, а знання існуючого розміщення - важливий елемент економіко-географічних знань. ЕГ не виробляє правила розміщення. Це завдання економічної науки - теорії розміщення виробництва. ЕГ, нагадуємо, вивчає територіально-виробничі та інтегральні поєднання, і видавана нею інформація дозволяє вибирати найбільш ефективний варіант створення нових господарських об'єктів і передбачати наслідки. Далеко не будь-яка задача на розміщення є завдання географічна. Так, розташовуються (при цьому науково обгрунтовано) букви в клавіатурі комп'ютера, торгові місця в магазині, кабіни для переодягання на пляжі. У всіх цих випадках розміщення - не географічне, а організаційно-технічна задача. Географічної вона стає при певному розмірі території, займаної цікавить нас сукупністю об'єктів. Чим більше місцеві умови диктують розміщення даних об'єктів, тим більше географічна задача. Мабуть, розподіл постів охорони громадського порядку або торгових точок, прокладку трас пасажирського транспорту is місті можна вважати такими, бо вони відносяться до досить великих територіях, що знаходяться в умовах взаємодії складної системи факторів.

Визначати економічну географію як науку про розміщення - означає заперечувати наявність у неї власного об'єкта дослідження, а по суті, заперечувати самостійність її як науки. Можна з великою повнотою і точністю зафіксувати положення господарських об'єктів у просторі, але Его не буде науковим географічним дослідженням.

У центрі уваги економічної географії (і соціально-економічної географії) мають стояти питання формування, розвитку та функціонування громадських, насамперед економічних, територіальних систем та їх сукупностей (світове господарство, країни, економічні райони різного таксономічного рангу та їх системи, неповні виробничі комплекси і тощо), що розглядаються з постійним урахуванням впливу на них взаємодії суспільства і природи.

 
<<   ЗМІСТ   >>