Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Економічне зростання

Сутність, показники і фактори економічного росту

Підтримання макроекономічної рівноваги служить однією з умов забезпечення сталого економічного зростання. Аналіз його темпів і факторів, що перемежовуються спади і підйоми дозволяють вести роботу з розробки економічних прогнозів і виробленні економічної політики держави.

Проблеми економічного зростання все більш привертають увагу вчених. Ця проблема багатоаспектна і поряд з чисто економічними сторонами пов'язана з питаннями соціологічного, політичного, морального і загальнолюдського характеру. Разом з тим не викликає сумнівів, що зростаюча економіка має більшу здатність задовольняти нові потреби і вирішувати соціально-економічні проблеми як всередині країни, так і на міжнародній арені. Можливості забезпечення досить високих темпів економічного зростання особливо розширилися у зв'язку з розгортанням у середині XX ст. науково-технічної революції та її подальшим поглибленням.

Однак на початку третього тисячоліття людство зіткнулося з вантажем невирішених проблем - старих і новопосталих. Це змусило замислитися над тим, чи потрібен взагалі економічне зростання після досягнення суспільством певного рівня життя, а якщо необхідний, то які межі, за межами яких він стає соціально небезпечний. Так чи безперечно положення про необмежене зростанні потреб в умовах обмежених ресурсів, загострюється проблеми ресурсного забезпечення та зростаючого навантаження на середовище проживання людини?

Що стосується Росії, то, безумовно, сьогодні немає завдання більш важливою, ніж перехід і інноваційного типу економічного зростання.

Економічне зростання - найбільш уживаний критерій економічного розвитку поряд з галузевою структурою економіки і якістю життя населення. Зазвичай під економічному зростанням прийнято розуміти кількісне і якісне вдосконалення виробленого ВВП. Але потрібно мати на увазі, що не будь-яке збільшення і поліпшення означає економічне зростання. Метою будь-якого виробництва і, відповідно, економічного зростання є підвищення добробуту населення країни, тому тільки збільшення, спрямоване на максимальне задоволення потреб, можна вважати економічним зростанням. Економічне зростання має на увазі не просто збільшення ВВП, але розширення асортименту випущеної продукції та послуг, пристосування структури товарів, що випускаються до структури суспільних потреб.

Національне господарство розвивається постійно, але періоди швидкого зростання, підйому можуть перемежовуватися періодами спаду, скорочення обсягів виробництва. Тому економічне зростання характеризує загальну тенденцію, яка відображатиме позитивні зміни в економічному розвитку.

На жаль, окремого конкретного показника, визначального економічне зростання, не існує. Розглядаючи економічне зростання як критерій економічного розвитку країни, найчастіше його вимірюють або темпами зростання обсягу виробленого ВВП, або темпами зростання цього показника в розрахунку на душу населення. Саме постійно зростаючі обсяги виробленого в країні ВВП забезпечують підвищення рівня життя населення, дозволяють здійснювати необхідні інвестиції, вирішувати екологічні та оборонні проблеми.

Темір визначається співвідношенням ВВП досліджуваного періоду до аналогічного показника базового періоду, вираженим у відсотках. Подібним чином вимірюються темп зростання і темп приросту ВВП на душу населення. У цих показниках знаходить відображення рівень ефективності національної економіки.

Якими мають бути ці показники? Все залежить від умов розвитку країни і завдань, розв'язуваних національною економікою. Особливістю економічного зростання в останні десятиліття стало зниження його темпів. Причин цього явища декілька. Одна з них - вичерпання економічних ресурсів. Як відомо, всі ресурси (матеріальні, природні, трудові) володіють однією загальною властивістю - відносною рідкістю. Особливо це стосується невідтворюваних природних ресурсів. Зростання цін на всі ресурси підсилює дію закону спадної віддачі, чим і пояснюється гальмування економічного зростання. Ця проблема особливо актуальна для промислово розвинених країн, які для підтримки високих темпів зростання змушені ввозити сировину та енергетичні ресурси в значних обсягах.

Стримуючим фактором виступає і забруднення навколишнього середовища. Зрослі масштаби виробництва збільшують і обсяг виробничих відходів, знешкодження яких або запобігання вимагає все зростаючих коштів і знижує показники ефективності. Нарешті, стримування темпів економічного зростання відбувається в ході реалізації антициклічної політики, яка запобігає виникненню криз виробництва і спадів в економіці через обмеження темпів розвитку окремих виробництв.

Але протидіючі чинники, стимулюючі економічне зростання, дозволяють підтримувати його темпи.

Всі фактори поділяються на три групи: фактори пропозиції, фактори попиту, фактори розподілу.

Фактори пропозиції - все те, від чого залежить обсяг пропозиції: природні ресурси, розміри капіталу, наявність і якість робочої сили, НТП. Вони роблять можливим зростання виробництва і тим самим забезпечують пропозицію різноманітних товарів і послуг. Але здатність до нарощування виробництва недостатня для реального зростання, для реального використання факторів пропозиції, оскільки це можливо, тільки якщо діють фактори попиту. Фактори попиту залежать від системи потреб, від рівня доходів у країні, завдань розвитку виробництва. Спонукальним мотивом до зростання служать також рівень економічної активності, циклічні коливання і НТП. Ефективний розподіл ресурсів з метою отримання максимальної кількості корисної продукції забезпечують фактори розподілу. Вони служать додатковими стимулами зростання.

Всі фактори взаємопов'язані. Для їх комплексного аналізу використовується виробнича функція. У макроекономіці вона відображає співвідношення випущених продуктів і використаних факторів. Запропонували розрахунок з використанням цієї функції американський економіст П. Дуглас і математик Ч. Кобб. Вона дозволяє оцінити внесок кожного фактора виробництва у збільшення національного продукту:

Y = AхKxL,

де Y - обсяг виробленої продукції (національний дохід);

А - постійний коефіцієнт, що характеризує співвідношення праці, капіталу і результатів виробництва;

К - витрати капіталу;

L - витрати праці.

На основі цієї функції Р. Салоу, лауреат Нобелівської премії з економіки, створив модель факторного аналізу економічного зростання та модель, яка ніколи вплив заощаджень, зростання трудових ресурсів і НТП на динаміку рівня життя. Перша модель - це модифікація моделі Кобба-Дугласа, куди введений показник рівня технології. На думку Солоу, саме НТП приведе до збільшення граничного продукту капіталу і праці. Частки в прирості праці і капіталу визначаються на основі зростання продуктивності. Якщо їх відняти із загального приросту, залишиться "залишок Солоу", т. Е. Приріст на рахунок НТП. Друга модель показує взаємозв'язок між заощадженнями, накопиченням капіталу та економічним зростанням. Надалі в неї був введений показник зростання чисельності працівників.

Прихильники кейнсіанської теорії, англієць Р. Харрад і американець Е. Домар, розглядали економічне зростання в залежності від одного фактора - зростання нагромадження капіталу, т. Е. Від розміру інвестицій.

В даний час все більше уваги приділяється нової якості економічного зростання. Це поняття передбачає, що економічне зростання стає більш інтенсивним, значить, веде до зростання ефективності на основі НТП. У зв'язку з цим змінюється структура ВВП і нова структура, що складається в основному з продуктів галузей, що забезпечують НТП, забезпечує новий рівень споживання. Одночасно в суспільстві здійснюється динамічне зростання сфери послуг та інформатики, які відтісняють старі галузі.

Нова якість економічного зростання також вимагає встановлення меж, за межами яких зростання недоцільний або навіть просто небезпечний. Введення обмежень викликане об'єктивними факторами - необхідне збереження природного середовища та невідтворюваних природних багатств.

 
<<   ЗМІСТ   >>