Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Макроекономічна рівновага

Поняття макроекономічної рівноваги

Макроекономічна рівновага - це такий стан національної економіки, коли використання обмежених економічних ресурсів для створення товарів і послуг та їх розподіл між різними членами суспільства збалансовані, тобто існує сукупна пропорційність між ресурсами та їх використанням; факторами виробництва та результатами їх використання; виробництвом і споживанням; пропозицією і попитом; матеріально-речовими та фінансовими потоками. Досягнення повного рівноваги - це економічний ідеал, оскільки в реальному житті неминучі економічні кризи, неповне або неефективне використання ресурсів. В економічній теорії макроекономічним ідеалом є побудова моделей загальної рівноваги економічної системи.

Макроекономічні моделі являють собою формалізовані (логічно, графічно) опису різних економічних явищ і процесів з метою виявлення функціональних взаємозв'язків між ними. Незважаючи на те що на практиці існують різні порушення вимог такої моделі, знання теоретичних моделей макроекономічної рівноваги дозволяє визначити конкретні чинники відхилень реальних процесів від ідеальних, знайти шляхи реалізації найбільш оптимального стану економіки. В економічній науці існує досить багато моделей макроекономічної рівноваги, що відображають погляди різних напрямів економічної думки на цю проблему:

  • • модель простого відтворення Ф. Кене на прикладі економіки Франції XVIII ст .;
  • • класична модель макроекономічної рівноваги;
  • • модель загальної економічної рівноваги в умовах досконалої конкуренції Л. Вальраса;
  • • схеми капіталістичного суспільного відтворення (модель К. Маркса);
  • • модель короткострокового економічної рівноваги Дж. Кейнса;
  • • модель "витрати - випуск" В. В. Леонтьєва.

Сукупний попит і сукупна пропозиція

При розробці моделей макроекономічної рівноваги значний розвиток поряд з побудовою структурованих по ринках моделей (модель Л. Вальраса) отримав підхід, що аналізує умови забезпечення рівності між сукупним попитом і сукупною пропозицією в національній економіці. Для розкриття закономірностей макроекономічної рівноваги необхідно насамперед сформулювати поняття сукупного попиту та сукупної пропозиції, оскільки всі зміни в національній економіці пов'язані з їх змінами.

Сукупний попит

Під сукупним попитом розуміється сума всіх індивідуальних попитів на кінцеві товари і послуги, пропоновані на товарному ринку. Сукупний попит складається з споживчих витрат (сукупний попит домогосподарств), інвестиційних витрат підприємств, державних витрат і витрат на чистий обсяг експорту. Одні елементи сукупного попиту відносно стабільні, наприклад споживчі витрати; інші динамічніші, зокрема інвестиційні витрати. Крива сукупного попиту (рис. 12.1) показує кількість товарів і послуг, яку споживачі готові придбати при відповідному рівні цін. Вона дасть такі варіанти поєднання обсягу виробництва товарів і послуг та загального рівня цін в економіці, при ко-

Крива сукупного попиту (DD)

Рис. 12.1. Крива сукупного попиту (DD)

торих товарний і грошовий ринки знаходяться в рівновазі.

У макроекономіці на рівень сукупного попиту як агрегованого грошового попиту па елементи ВНП впливають два основні фактори: кількість грошей в економіці (М) і швидкість їх обороту (V). Вплив усіх інших факторів попиту на окремий товар зводиться зрештою до змін зазначених факторів. Негативний нахил кривої сукупного попиту можна пояснити наступним чином: чим вище рівень ціп (Р), тим менше реальні запаси грошових коштів (М / Р), а отже, менше і кількість товарів і послуг, на які пред'явлено попит (Q). Зворотна залежність між величиною сукупного попиту і рівнем цін пов'язана також з ефектом процентної ставки, ефектом багатства і ефектом імпортних закупівель. Так, при зростанні цін збільшуються попит на гроші і процентна ставка. Подорожчання кредиту призводить до зменшення споживчих і інвестиційних витрат і відповідно до зниження обсягу сукупного попиту. Зростання цін знижує також реальну купівельну спроможність накопичених фінансових активів з фіксованою вартістю (облігації, строкові рахунки) і спонукає їх власників скорочувати витрати. Зростання цін всередині країни при незмінних цінах на імпорт переміщує частину попиту з внутрішніх товарів на імпортні і скорочує експорт, що також призводить до падіння сукупного попиту в економіці.

При аналізі загальної економічної рівноваги важливу роль відіграє розгляд взаємозв'язку між національним продуктом і основними складовими сукупного попиту. У міру зростання грошових доходів населення, що є фактором сукупного попиту, з'являються і ростуть заощадження. Вони можуть бути представлені як різниця між доходом і споживанням (споживчими витратами). В економічній теорії для аналізу ролі споживання і заощадження в забезпеченні макроекономічної рівноваги були введені поняття функцій споживання і заощадження. Функція споживання показує відношення споживчих витрат до доходу в їх динаміці. Аналогічно розглядається а функція заощадження, яка показує відношення заощаджень сім'ї до її доходу в їх динаміці. Тенденція у зміні величини споживання населення але міру зростання доходів характеризується граничною схильністю до споживання: вона показує, яка частина додаткового доходу йде на прирощення споживання. За аналогією гранична схильність до заощадження показує, яка частина додаткового доходу населенням використовується для додаткового заощадження при зміні величини доходу. Очевидно, що основним фактором, що впливає на рівні споживання та заощадження, є дохід. Крім того, на споживання і заощадження впливають податки, ціни на товари та послуги, обсяг пропозиції на ринку.

Сукупна пропозиція

Це сума всіх індивідуальних пропозицій. Сукупна пропозиція являє грошову величину загальної суми всіх кінцевих товарів і послуг, пропонованих до продажу. Воно складається із заробітної плати, ренти, відсотка і прибутку. Крива сукупної пропозиції показує, який обсяг сукупного випуску може бути запропонований на ринок виробниками при певних значеннях загального рівня цін в економіці (рис. 12.2). Форма кривої сукупної пропозиції класичної та кейнсіанської школами інтерпретується по-різному.

Крива сукупної пропозиції

Рис. 12.2. Крива сукупної пропозиції

Відрізок I характеризує пропозицію в умовах неповної зайнятості, відрізок III визначає сукупну пропозицію в стані повної зайнятості, а відрізок II характерний для пропозиції в умовах, що наближаються до повної зайнятості.

На сукупну пропозицію впливають ті ж фактори (техніко-технологічна база виробництва, витрати виробництва), які викликають зміна на ринку окремого товару.

Макроекономічна рівновага передбачає рівність обсягу сукупного попиту та сукупної пропозиції. У реальній дійсності існує досить багато варіантів змін сукупного попиту та сукупної пропозиції. Так, при збільшенні сукупного попиту відбувається збільшення цін, обсягу виробництва, національного доходу. Зниження сукупного попиту супроводжується зниженням цін, обсягу виробництва і національного доходу. Зростаюче сукупна пропозиція призводить до збільшення обсягу виробництва і до зниження цін. Скорочення пропозиції, а також обсягу виробництва супроводжується зростанням ціп. Таким чином, в результаті постійних коливань сукупного попиту та сукупної пропозиції рівновагу па макрорівні досягається дуже рідко. Проблему досягнення національною економікою макроекономічної рівноваги представники різних напрямів економічної павуки розглядають, як уже зазначалося, по-різному.

 
<<   ЗМІСТ   >>