Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Геополітика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Основні характеристики, принципи і установки антиглобалістського руху

Аналіз процесів глобалізації був би неповним без самого короткого розгляду феномена антиглобалізму. Ця тема вздовж і впоперек освітлена у вітчизняній науковій і особливо публіцистичній літературі. Тут представляється доцільним в тезовій формі торкнутися лише деякі ідеї антиглобалістів, що проливають світло на природу самого феномена глобалізації. Приміром, на проведеному в 2001 р в бразильському місті Порту-Алегрі Всесвітньому соціальному форумі (ВСФ) вони оголосили своєю метою боротьбу проти угод про вільну торгівлю, зростаючої свободи руху капіталу на шкоду соціальним і екологічним правам людини. На думку учасників форуму, ВСФ має стати своєрідним ідейним антиподом Всесвітнього економічного форуму, "зверненим до людини, а не до капіталу", і "перетворитися на місце зустрічі світового масштабу для неурядових, громадських організацій, що виражають масовий соціальний протест" під гаслом "Інший світ можливий ", в структуру, виступаючу від імені" світового громадянського суспільства ".

Серед антиглобалістів популярні гасла боротьби проти грабіжницької, на їхню думку, політики транснаціональних корпорацій, які втручаються у внутрішні справи держав. Для них характерно невдоволення несправедливістю перерозподілу доходів у світі з вини, як вони вважають, таких міжнародних організацій, як Міжнародний валютний фонд і Світова організація торгівлі. Вони виступають за ліквідацію всіх боргів країн, за обкладання великих фінансистів такими податками, які дозволили б забезпечити однаковий рівень життя у всіх частинах земної кулі. Деякі угруповання виступають за так звану світову антиринкову революцію, покликану повалити світову корпоративну владу і забезпечити рівність стандартів праці та оплати для всіх країн.

Як видається, крім усього іншого, дії антиглобалістів, у всякому разі їх частини, спрямовані на захист своєї національної і культурної ідентичності, недоторканності національного суверенітету. Чим далі, тим відчутніше стає вакуум відповідальності та відповідальної влади, який в більшій мірі помітний не стільки на національному, скільки на глобальному рівні.

Ми усвідомлюємо, що відбуваються глибокі трансформації, але в належній мірі не знаємо, яка їхня справжня природа, до яких саме наслідків в кінцевому рахунку вони приведуть. Ми можемо лише оцінити сучасну ситуацію в світлі історичних тенденцій, але не більше того, що аж ніяк не допомагає пошуку основних векторів світового та національного розвитку. Новітні процеси і тенденції трансформації світового співтовариства ставлять перед нами безліч питань щодо майбутнього світової політики.

Глобалізація як складний і багатоплановий феномен

Все викладене свідчить про те, що глобалізація являє собою досить складний феномен, що включає в себе як загальне, так і відмінності, як універсалізм, так і партикуляризм, як єднання всього світу, так і його фрагментацію. Тому представляється не випадковим той факт, що істотний внесок у формування концепцій глобалізму внесли нові галузі науки, особливо синергетика і діатропіка, а також новітні наукові досягнення в галузі інформаційно-телекомунікаційних технологій. Якщо синергетика обгрунтовує ідею самоорганізованого світу, то діатропіка обґрунтовує різноманітність цього світу.

Глобальні засоби масової інформації, особливо Інтернет, істотно скорочують значення традиційних проміжних інститутів і суб'єктів у всіх найважливіших сферах життя людей. Культура стає інструментом подальшого поширення і утвердження у всіх куточках земної кулі політичних інститутів, цінностей, установок. Для культури, у свою чергу, політика відіграє аналогічну роль. Демографічні та міграційні процеси сприяють зміні етнонаціональної картини світу. У цьому сенсі комплекс відбуваються в світовому масштабі процесів і явищ, як буде показано у відповідних розділах, можна розглядати як двоєдиний процес часткової вестернізації Сходу в економічній і технологічній сферах і часткової орієнталізації самого Заходу в соціокультурній, конфесійної, демографічної та інших сферах.

 
<<   ЗМІСТ   >>