Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Геополітика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Регіоналізація як найважливіша складова глобалізації

Можна сказати, що процеси глобалізації відбуваються на тлі регіоналізації - появи нових і зміцнення вже існуючих регіональних об'єднань. Простежується все більш чітко виражена динаміка до перетворення регіоналізму в загальносвітову тенденцію, в контексті якої регіони починають грати все більш зростаючу роль в життя різних країн і народів, а також у загальносвітових процесах в цілому.

Після Другої світової війни по всій земній кулі була створена широка мережа регіональних організацій, націлених передусім на економічну і в меншій мірі на політичну інтеграцію. У їх числі можна назвати Європейське економічне співтовариство і близько 30 інших інтеграційних груп і зон вільної торгівлі, регіональних банків і т.д., а також переважно політичні угруповання, такі як Організація американських держав (ОАД), Організація африканської єдності (ОАЄ). З них найуспішнішою організацією стало Європейське економічне співтовариство (ЄЕС), преобразовавшееся в кінцевому рахунку в Європейський союз.

Особливо виділяються спроби створення регіональних об'єднань в світі, що розвивається. Особливість таких об'єднань, що виникли в 50-70-х рр. XX ст., Полягала в тому, що вони носили протекціоністську спрямованість і передбачали створення відокремлених від зовнішнього впливу обширних економічних просторів. Природно, вони суттєво відрізнялися від західноєвропейської моделі регіональної інтеграції, практикувалася в розвиненому світі.

Так, західноєвропейська модель базувалася на високорозвинених продуктивних силах, зростанні господарської взаємозалежності країн регіону і поглибленні міжнародного поділу праці. Її суть полягала в лібералізації економічних відносин і торгівлі. Розширення та поглиблення конкуренції па внутрішньому ринку регіону ставали подальшим стимулом для розробки і впровадження нових технологій, підвищення ефективності виробництва і прискорення економічного зростання всіх країн-учасниць.

Що стосується інтеграційних моделей країн, що розвиваються, то тут був відсутній такий основоположний чинник, як взаємозалежність і взаємодоповнюваність національних економік. Головна їх мета полягала в подоланні низького рівня розвитку продуктивних сил і протистоянні проникненню іноземних товарів. Тут інтеграція була ні підсумком інтернаціоналізації, а засобом її стимулювання. Ці принципи, по суті справи, вели до відчуження країн третього світу від процесу економічного розвитку на шляхах інтернаціоналізації та глобалізації.

Починаючи з 80-х рр. минулого століття регіоналізм вступив в іншу стадію свого розвитку, отримавши назву нового регіоналізму. Поступово, особливо і 90-х рр. XX ст., Виникло безліч регіональних асоціацій, таких як Асоціація націй Південно-Східної Азії (АСЕАН) (1992), Об'єднаний ринок країн Південного конуса (МЕРКОСУР) (1992), Європейський союз (1993), Північноамериканська асоціація вільної торгівлі (НАФТА) ( 1994), Співдружність незалежних держав (СНД) (1991). Принципи формування цих організацій або асоціацій суттєво відрізнялися від принципів формування тих організацій, які були створені і функціонували в перші повоєнні десятиліття. Тут визначальну роль відіграли насамперед суто економічні чинники, а прийняті політичні рішення стали похідними від економічних проблем. Їх головна мета, на відміну від більшості колишніх об'єднань, орієнтованих на встановлення протекціоністських бар'єрів на шляху повені національних і регіональних ринків зарубіжними товарами та послугами, полягала в створенні свого роду зон вільної торгівлі або ліберальних зовнішньоторговельних режимів.

Що ж являє собою феномен регіоналізму, або регіоналізації, в контексті глобалізації? З погляду проблеми глобалізації феномен регіоналізації можна оцінювати однозначно. Вірно, що традиційно регіональні режими і організації часто грали позитивну роль у справі розширення співпраці між різними народами, культурами, державами. Однак починаючи з 80-х рр. XX ст. посилення тенденцій до регіоналізації викликало у багатьох дослідників та аналітиків заклопотаність щодо можливості її негативних наслідків для співпраці на всесвітньому рівні.

Дійсно, існує реальна можливість того, що регіональні блоки можуть перетворитися на свого роду фортеці, захищені митними, протекціоністськими бар'єрами. Їх функціонування в рамках глобальної системи може стимулювати і так очевидні процеси фрагментації формується нового світопорядку. Існує, наприклад, потенційна можливість дезінтеграції глобальної торговельної системи в торгові блоки, перетворення регіональних інтеграційних груп або особливих зон співробітництва в нові форми суперництва і конфліктів. Зусилля регіональних організацій, спрямовані на вирішення конфліктів, частіше зазнають невдачі хоча б тому, що члени цих організацій пов'язані двосторонніми відносинами з протиборчими сторонами або ж вони мають обмеженими ресурсами для втручання в скільки-небудь широкомасштабні конфлікти.

Зі зникненням біполярність ті чи інші регіональні держави можуть посилити свої міжнародні позиції, створюючи регіональні структури, в рамках яких вони будуть користуватися великим впливом і стануть здатні підпорядкувати малі країни даного регіону. Але в той же час регіоналізм може надати малим і слабким державам шанс поліпшити свої позиції в торзі на глобальній політичній арені.

Можливо і інше призначення регіональних утворень, оскільки регіоналізація не завжди і не обов'язково рівнозначна якомусь дробленню і фрагментації. Навпаки, як писав журнал "Orbis", концепція глобалізації означає такий новий світовий порядок, який базується не на державах, а на регіонах1. Регіональне співробітництво може доповнити глобальне співробітництво і стимулювати його.

У цьому плані регіоналізм міг би служити в якості своєрідного моста між різними країнами і глобальними процесами, полегшуючи подальшу інтернаціоналізацію і велику лібералізацію в рамках регіональних структур. У порівнянні з глобальним рівнем регіональні структури більш транспарентні і більш знайомі з сусідніми з ними країнами, народами і культурами. Більше того регіональні структури можуть стимулювати різні форми співпраці між країнами в різних регіонах в таких сферах, як боротьба з бідністю, контроль над процесами міграції, розвиток економічної та телекомунікаційної інфраструктур, захист навколишнього середовища, демілітаризація і т.д.

Потоки капіталів і технологічне співробітництво швидшими темпами зростають в рамках окремих регіонів, наприклад, в Європі та Східній Азії, ніж між різними регіонами. На додаток до цього деякі грошові системи грають більш важливу роль в рамках конкретних регіонів. Якщо в Європі це євро, то на Далекому Сході діє валютний блок, заснований на японській єні.

Однією з особливостей відбуваються в світі трансформаційних процесів є виникнення, з одного боку, макрорегіонів, таких як Європейський Союз, НАФТА, АСЕАН, СНД з цін грім в особі Російської Федерації. МЕРКОСУР та ін. З іншого боку, має місце поява субнаціональних регіонів, або мікрорегіонів, перетинають національні кордони.

Мікрорегіонах - це, як правило, багаті регіони тих чи інших країн, які не бажають бути дотаційними регіонами для відсталих регіонів своїх же країн. В Італії, наприклад, це Ломбардія, в Іспанії - Каталонія, у Німеччині - Баден-Вюртемберг, у Канаді - Онтаріо. Показово, що канадський Квебек є самим рішучим прихильником вільної торгівлі в Північній Америці.

Прогрес у регіоналізації та глобалізації, а також фрагментації існуючих структур тісно пов'язаний зі специфічними політичними та економічними інтересами країн і могутніх груп, таких як транснаціональні корпорації. У цьому відношенні такі регіони, як Європейський союз, грають демонстративну і самовідтворюючому роль, всіляко стимулюючи інтеграцію як частину свого інституційного затвердження.

Життєздатність Європейського союзу забезпечується багато в чому завдяки збереженню певного балансу між колективними та національними інтересами. Розширення союзу, збільшення кількості її членів або мощі за певних умов може порушити такий баланс, створюючи загрозу інтересам тих чи інших країн-членів і розвиваючи внутрішньополітичну опозицію в наднаціональної політиці.

Ще більш туманні перспективи інших організацій, таких, наприклад, як ОАЕ та ОАД. Їм, по суті справи, досі не вдалося створити які б то не було структури безпеки. У багатьох субрегіонах світу, що розвивається справа інтеграційних угрупувань не просунулося далі ні до чого не зобов'язують декларацій. При оцінці цих реальностей слід врахувати, що, коли число членів тієї чи іншої організації зростає, інші члени цієї організації часто починають відчувати себе не зовсім комфортно в результаті зрослого розкиду ідеологічних і культурних інтересів.

В цілому, з певними застереженнями, можна сказати, що в глобальній системі зміни набувають багато форми: регулярні та нерегулярні, визначені та невизначені, передбачувані і непередбачувані, еволюційні і нерівномірні, лінійні і нелінійні, циклічні і нециклічні. Це цілком зрозуміло, якщо врахувати, що перехід від одного світового порядку до іншого ніколи не буває гладким, однолінійним. Глобальна система включає процеси як прогресу, руху вперед, так і регресу, невизначеності і нестійкості, що роблять вплив майже на всі сторони суспільного життя, на держави, групи держав, об'єднання, спілки, корпорації, міжнародні організації і т.д.

 
<<   ЗМІСТ   >>