Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Геополітика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Геополітика в реальностях глобалізованого світу

Тут головна проблема полягає в тому, щоб рішуче відмежуватися від традиційного розуміння геополітики як дисципліни, покликаної вивчати виключно або переважно просторовий аспект міжнародних відносин. Необхідно відмовитися від лежачого в основі цього підходу географічного детермінізму, а також від трактування даної науки як зовнішньополітичної стратегії, спрямованої переважно на експансію і досягнення гегемонії за допомогою військово-силової політики.

Природно, географія та місце розташування мають важливе значення для історичних доль і перспектив будь-якої держави. Вони створюють певні параметри при вирішенні ним не тільки численних економічних і внутрішньополітичних, але також основоположних зовнішньополітичних завдань. Однак науково-технічний прогрес другої половини XX ст. привніс якісну модифікацію самих географічних чинників функціонування і розвитку суспільств. При цьому не зовсім коректним представляється те, що нерідко поняття "простір" і "територія" використовуються як синоніми.

Справа в тому, що в сучасному світі реальне значення набувають різні форми простору. Поряд з територіальним, акваторією і повітряним просторами, що володіють чітко відчутними фізико-географічними характеристиками, можна говорити про просторах економічному, кул'турно-цивілізаційному, інформаційному, екологічному і т.д. Вони впливають як на характер і спрямованість світових процесів, так і на політичну стратегію кожного окремо взятої держави та світової спільноти.

У зв'язку з цим інтерес представляє той факт, що мають місце процеси глобалізації не тільки по горизонталі, але і по вертикалі: інтеграції та конвергенції. По горизонталі має місце інтеграція на основі яких-небудь загальних підстав, наприклад, ринкової економіки, вільної конкуренції, новітніх інформаційних, телекомунікаційних та інших технологій і т.д.

Конвергенція по вертикалі передбачає єднання на основі синтезу найважливіших соціокультурних, етнонаціональних, духовних та інших складових різних країн, народів, регіонів. Тут мається на увазі конвергенція економіки з політикою, політики з економікою, а їх, у свою чергу, з соціальною та культурною сферами. Відбувається політизація економіки, економізація політики, соціалізація політики і економіки, причому всі дані дисципліни у все більш зростаючої ступеня пронизуються екологічним початком.

Культура стає інструментом подальшого поширення і утвердження у всіх куточках земної кулі політичних інститутів, цінностей, установок. Для культури, у свою чергу, політика відіграє аналогічну роль. Демографічні та міграційні процеси сприяють зміні етнонаціональної картини світу.

Важливо врахувати й те, що у визначенні реального статусу тієї чи іншої держави збільшується значення поліцентричності світопорядку, багатофакторності та динамічності відбуваються в ньому. Як буде показано нижче, в силу безпрецедентного прискорення часу і стиснення простору темпи змін, що відбуваються настільки високі, що сама реальність стає ефемерною. Вона весь час ніби йде, вислизає від нас, виходить за межі можливостей дослідника "зловити", відчути, скільки-небудь об'єктивно проаналізувати, вивчити її, без чого просто неможливо приймати рішення, які відповідають цим змінам.

У результаті сьогодні багато традиційні методи аналізу і теоретичні підходи до світових реальностям в значній мірі втратили свої пізнавальні потенції. "Через швидкості, з якою прийдешній вік обрушився на нас, - не без підстав писав Е. Ласло, - наше покоління просто не встигло виробити адекватну логіку, цінності і практичні навики. В основному ми намагаємося пристосуватися до умов наступаючого XXI ст., володіючи мисленням і навичками індустріальної системи XX ст. "

Назріла імперативна необхідність пошуку нових відповідей на нові питання, висунуті на перший план сучасними реальностями. Це передбачає радикальний перегляд фундаментальних методологічних принципів вивчення світу. Втрачає сенс аналізувати сучасні явища методологією та інструментарієм окремо взятій наукової дисципліни. Більше того, недостатній також традиційний міждисциплінарний підхід, який будується на запозиченні, наприклад, істориками окремих методів і прийомів дослідження інших соціальних і гуманітарних дисциплін, наприклад, соціології, політології, соціальної психології і т.д.

Сучасні реальності можна адекватно аналізувати і вивчати лише в рамках підходу, який можна назвати трансдисциплінарності. Цей підхід передбачає, вийшовши за межі конкретної наукової дисципліни, як би стати над постигаемой реальністю для її вивчення у всій сукупності, з охопленням всіх найважливіших її складових, які неможливо об'єктивно аналізувати окремо, у відриві один від одного.

Тут в першу чергу пропонується по-новому інтерпретувати префікс гео- в понятті "геополітика". Необхідно розглядати нею як показник не картографічного вимірювання міжнародно-політичних реальностей, а розуміння світової спільноти у вигляді єдиної "завершеною" системи в масштабах всієї планети. Або, інакше кажучи, даний префікс означає не просто географічний або просторово-територіальний аспект в політиці тієї чи іншої держави або групи держав, а масштаби, параметри і вимірювання, правила і норми поведінки як світового співтовариства в цілому, так і окремих держав, союзів, блоків у загальносвітовому контексті.

Понимаемая так геополітика покликана досліджувати процеси і принципи розвитку держав, регіонів і світу в цілому, вивчити, як, за допомогою яких механізмів і па основі яких принципів вони живуть і функціонують. Її можна розглядати як дисципліну, що вивчає основоположні структури і суб'єкти, глобальні або стратегічні напрями, найважливіші закономірності і принципи життєдіяльності, функціонування та еволюції сучасного світового співтовариства.

Перед пий стоїть вельми актуальне завдання розробки нових парадигм, форм і методів дослідження тих широкомасштабних змін, які за останні два-три десятиліття в буквальному сенсі слова змінили вигляд світової спільноти. Геополітика охоплює його проблеми в тих аспектах, які стосуються розробки, прийняття та реалізації політичної стратегії основними дійовими особами, так званими акторами міжнародної системи на глобальному, регіональному та локальному рівнях.

Міжнародні відносини являють собою сферу спілкування і взаємодії народів і країн па міждержавному рівні. Серед найважливіших питань, що становлять основний зміст міжнародних відносин, можна назвати наступні:

  • - Соціально-економічні, національно-історичні, культурні фактори та закономірності, що визначають характер і форми міжнародного життя;
  • - Місце і роль національно-державних інтересів у формуванні світової політики;
  • - Проблеми державного суверенітету та національної безпеки;
  • - Джерела і форми міжнародних конфліктів і воєн, шляхи їх вирішення і запобігання і т.д.

Можна з великою часткою впевненості стверджувати, що міжнародні відносини в їх традиційному розумінні в справжніх умовах не завжди і не в належній мірі здатні забезпечити прийнятне усвідомлення сучасних геополітичних реальностей. Тут проблему не вирішує і введення нібито "нових" понять (наприклад, світова політика), якщо кардинально не зміниться сам підхід до вивчення світових реальностей.

Мабуть, в даний час міжнародні відносини становлять цілком самостійний, але все ж прикладної розділ геополітики. Їх можна розглядати як частину, хоча і важливу, загального предмета дослідження більш широкої наукової дисципліни в особі геополітики. Справа в тому, що геополітика покликана вивчати не просто міжнародні відносини, традиційно розуміються як відносини передусім між суверенними державами -предполагается охоплення всього комплексу відносин між народами, регіонами, культурами, історико-культурними колами, конфесіями, національними економіками і т.д.

Причому такий охоплення включає не тільки територіально-географічне і державно-центристський, але також економічне, екологічне, демографічне, інформаційно-телекомунікаційне, соціокультурне, конфесійне і інші виміри.

Все це свідчить про необхідність розвитку геополітики як однієї з найважливіших наукових дисциплін, без якої неможливе розуміння реальностей сучасного світу. Вона необхідна також в якості теоретичного джерела практичних геополітичних знань, потрібних представникам різних професійних і громадських кіл. Очевидно, що ці знання потрібні, в першу чергу, політикам, дипломатам, правознавцям (як вченим і фахівцям, так і представникам державно-політичних і ділових кіл) і, звичайно, соціологам, історикам, дослідникам культури. Але вони у все більшій мірі потрібні і всім іншим учасникам політичного процесу, тобто кожному члену демократичного громадянського суспільства і правової держави.

 
<<   ЗМІСТ   >>