Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Геополітика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Основні напрями геополітичних розробок після Другої світової війни

Під час Другої світової війни в США почалася розробка нових теорій зовнішньої політики та світового порядку, які пов'язані насамперед з іменами Г. Уайджерта, Н. Спайкмена, Р. Страуса-Хюпе, В. Стефанссона, О. Латімор та ін. Деякі з цих дослідників претендували на формулювання "гуманизированной" версії геополітики. У якості відправної точки їм служив теза про те, що Америці судилося зіграти особливу роль у світі.

Для реалізації цієї ролі обгрунтовувалася думка про необхідність розробки особливої американської геополітики. В цілому, зберігаючи прихильність основоположним принципам, сформульованим А. Т. Мехеном, X. Дж. Маккіндер, К. фон Хаусхофером та іншими батьками-засновниками традиційної геополітики, американські дослідники висунули па перший план силовий фактор.

Як вважав, наприклад, Р. Страус-Хюпе, геополітика є ретельно розроблений план, що передбачає що і як завоювати, вказуючи військовому стратегу найлегший шлях завоювання. При розробці американської геополітики поряд із проблемами взаємин США з країнами західної півкулі на перший план все більш наполегливо висувався питання про відносини з усією Євразією.

Показова позиція Н. Спайкмена, який писав: "У світі міжнародної анархії зовнішня політика мусить мати метою передусім покращення або принаймні збереження порівняльної силовий позиції держави. Сила в кінцевому рахунку становить здатність вести успішну війну, і в географії лежать ключі до проблем військової та політичної стратегії "2. "Географія, - продовжував у тому ж дусі Спайкмен, - є самим фундаментальним фактором у зовнішній політиці держав, тому що цей фактор - найбільш постійний" 3.

Спайкмен виділяв три великих центри світової мощі: атлантичне узбережжя Північної Америки, європейське узбережжя і Далекий Схід Євразії. Він допускав також можливість четвертого центру в особі Індії. З усіх трьох євразійських регіонів він вважав особливо значущим для США європейське узбережжя, оскільки Америка виникла в якості трансатлантичної проекції європейської цивілізації. До того ж, найбільш важливі регіони США були, природно, орієнтовані в напрямку Атлантики. При цьому, піддавши деякого перегляду концепцію Маккиндера, Спайкмен переформулював наведену вище тезу останнього по-своєму: "Хто контролює Римленд - той контролює Євразію, а хто контролює Євразію - той контролює долі всього світу".

Очевидно, що позиція Спайкмена, явно чи неявно, мала своїм призначенням обгрунтування лідируючої ролі США в післявоєнному світі. Інший американський дослідник Г. Уайджерт, закликаючи вчитися у німецької геополітики, стверджував, що Америка, будучи океанічної державою з потужними військово-морським флотом і авіацією, буде в змозі встановити свій контроль над прибережними зонами Євразійського континенту і, заблокувавши євразійський хартленд, контролювати весь світ . У тих чи інших варіаціях подібних позицій дотримувалася значна частина американських геополітиків.

Необхідно відзначити, що ще під час Другої світової війни більшість європейських і американських геополітиків засудили нацистський режим. По суті, геополітика опинилася у певному сенсі дискредитованої і була відтіснена па периферію міжнародно-політичних досліджень і дискусій. Як буде показано у відповідних розділах підручника, зовнішньополітична думка, і зокрема геополітична, після Другої світової війни опинилася в деякому роді заручницею холодної війни і біполярної трактування світового порядку.

Найсильніший вплив на розробки майже всіх без винятку напрямків, будь то крайній реалізм чи крайній ідеалізм, надали системний конфлікт епохи, стан конфронтації між двома протиборчими блоками на чолі з двома наддержавами.

Важливо врахувати й те, що при всьому зберегти вплив традиційних ідей і концепцій виникли нові розробки та конструкції, побудовані на розумінні того, що з появою авіації і, особливо, ядерної зброї та засобів її доставки традиційні моделі застаріли і потребують серйозного коригування.

Найбільш обгрунтовані аргументи на користь цієї точки зору висунув А. П. Сіверський. У його геополітичному побудові світ розділений па два величезних кола повітряної мощі, що знаходяться в індустріальних центрах США і Радянського Союзу. Американський коло покриває велику частину західної півкулі, а радянський - більшу частину світового острова. Обоє вони мають приблизно рівною силою і, на думку Сіверський, в сукупності складають ключ до світового панування.

Слід зазначити, що більшість дослідників як західного, так і радянського блоку, незалежно від своїх симпатій і антипатій, трактували світові реальності в контексті подібної біполярної геополітики. Тому тут немає потреби зупинятися на їх ідеях і концепціях. Відзначимо лише те, що в міру ослаблення жорсткої структурованості біполярного світу і висування на політичну авансцену інших акторів у особі нових країн і регіонів ідеї зачинателів геополітики почали піддаватися істотному коригуванню.

Це частково було пов'язано з усвідомленням все більш зростаючим числом дослідників кінця євроцентристською світу. Вже з кінця 1960-х рр. минулого століття серед дослідників намітилася тенденція до поліцентричної трактуванні світових реальностей. У цьому відношенні характерна позиція С. Б. Коена, який визначив сформувалася до 1970-их рр. глобальну політичну систему в термінах полицентризма, виділивши в ній чотири великих силових вузла: США, прибережну Європу, Радянський Союз і Китай. За схемою Коена, існує безліч світових силових осей, які служать кращою гарантією глобальної рівноваги. Однак у той період, в умовах переважної панування біполярного мислення в галузі міжнародних відносин, ідея полицентризма і регіоналізму не отримала достатньо широкої популярності.

Слід також отмстить той факт, що після Другої світової війни, особливо в 70-90-і рр. XX ст., Робилися спроби переосмислення методологічних основ геополітичних трактувань міжнародних відносин.

Велика заслуга в істотній ревізії постулатів традиційної геополітики належить французькій reoполітіческой школі. У своїй роботі "Принципи географії людства", що вийшла ще в 1922 р, В. де ля Блаш піддав жорсткій критиці представників англо-саксонської і німецької шкіл традиційної геополітики за переоцінку природного і чисто просторового факторів у розвитку держав. Їм було запропоновано підхід, що отримав назву поссібілізма. Блаш вважав, що географічний фактор може актуалізуватися і стати реальним політичним чинником, але може залишитися і нейтральним. Результат залежить від конкретних обставин і людей, що проживають на даному просторі.

Ідеї В. де ля Блаша знайшли подальшу розробку в роботах Ж. Анселя, А. Деманжона, Ж. Готтманом, І. Лакоста, М. Фуше та ін. Як справедливо підкреслював І. Лакост, "політико-географічний аналіз обмежується в кожен момент описом і вимірюванням відмінності політичних відносин ... в різних частинах якоїсь території, тоді як аналіз геополітичний ... набагато більше стурбований стратегіями, спрямованими на те, щоб модифікувати (або підтримати) різними способами відносини людей, що живуть па якійсь території, до держави , від якого вони залежать, або до різних політичних сил, або до інших держав "1.

Не випадково французькі дослідники, що займаються цими проблемами, стали відомі як нові геополітики. У поширенні та популяризації їх ідей велику роль зіграний заснований в 1976 р І. Лакост журнал "Геродот" (з 1983 р - "Журнал географії та геополітики"). Серед авторів цієї групи, крім Лакоста і Готтманом, можна виділити П. Жиро, П. Жоржа та ін.

Поряд з територіально-просторовим фактором вони зробили об'єктом своїх досліджень такі галузі знання, як релігія (наприклад, "геополітика ісламу"), національні меншини (наприклад, "геополітика меншин"), регіони (наприклад, "геополітика регіонів" якого-небудь крупнішого просторово організованого освіти (в рамках однієї або декількох країн)) і т.д. Оцінюючи значення географічного чинника, Лакост визначальну роль відвів політиці, вважаючи, що вона не тільки "має справу з простором, але часто його перетворює".

Далекосяжну спробу перегляду традиційних геополітичних ідей в умовах ракетно-ядерного століття зробив французький генерал і дослідник II. Галлуа. Перш за все звертає на себе увагу відмова Галлуа від географічного і енванороментального детермінізму. На його думку, важливими параметрами геополітичного виміру сучасного світу поряд з просторово-територіальними характеристиками держави є розробка та розповсюдження ракетно-ядерної зброї. Немаловажне значення Галлуа надавав посиленню ролі засобів масової інформації та телекомунікації, а також освоєння космічного простору.

До початку 80-х рр. минулого століття геополітика як самостійна наукова й освітня дисципліна інституціоналізованої, що, зокрема, знайшло відображення у зміні назви вищеназваного журналу, заснованого І. Лакост, а також у підставі Міжнародного інституту геополітики в Парижі і Вашингтоні в 1982 р

 
<<   ЗМІСТ   >>