Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка організації (підприємства)

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Сутність організації управління підприємством

Економічне призначення підприємства - виробляти товари або надавати послуги. Для виготовлення продукції на підприємстві з'єднуються трудові, матеріальні та фінансові ресурси. Основу підприємства складають люди, об'єднані для виробництва продукції. Підприємство утворює соціально-економічну систему, в основі якої лежать інтереси людей. Сукупність їх інтересів впливає на стан системи, що перебуває в постійному русі, розвитку. Підприємство як система складається з двох підсистем: керованої, що є об'єктом управління, і керуючої, що здійснює управління в системі.

Об'єкт управління на підприємстві (об'єкт менеджменту підприємства) - колектив підприємства в процесі виробничо-господарської діяльності. Суб'єктом управління на підприємстві виступає адміністративно-управлінський персонал, завдання якого - забезпечити ефективну діяльність підприємства. Суть управління полягає в зборі, переробці, зберіганні і видачі інформації у вигляді програм, планів, розпоряджень, нормативів, завдань. Зазначені документи містять інформацію про те, що, коли і кому належить робити, в якому обсязі використовувати ті чи інші ресурси, від кого отримати вихідні матеріали і кому передати готовий продукт. У них вказуються права та обов'язки виконавців, встановлюються необхідні технічні, економічні та соціальні обмеження, передбачається контроль виконання.

Головна економічна мета діяльності комерційної організації - одержання і нарощування доходу (прибутку). Для успішного функціонування і розвитку також необхідно вирішити ключову соціально-економічну задачу підприємства - забезпечити нормальні умови праці та рівень заробітної плати персоналу. Економічна та соціальна цілі реалізуються через підвищення ефективності діяльності підприємства, що передбачає отримання нових знань, інтенсифікацію виробництва, підвищення якості праці.

Напрямки з організації управління господарською діяльністю на підприємстві можуть бути об'єднані в наступні блоки:

  • - Визначення стратегічних цілей розвитку підприємств з урахуванням кон'юнктури ринку і можливості забезпечення виробництва ресурсами;
  • - Встановлення завдань з реалізації цілей розвитку підприємства;
  • - Укладання договорів, розробка виробничої програми, визначення ліміту витрат;
  • - Інформаційне забезпечення господарської діяльності;
  • - Оперативне управління виробництвом;
  • - Контроль результатів господарської діяльності, їх оцінка і коректування завдань на наступний період.

Для ведення такої роботи і досягнення цілей, що стоять перед підприємством, необхідно організувати управління підприємством. Організація управління підприємством полягає у виконанні наступних функцій.

1. Створити систему управління, здатну забезпечити успішне функціонування підприємства.

Для успішної роботи підприємства слід вирішити наступні завдання: намітити цілі, підібрати персонал і організувати його, забезпечити персонал знаряддями і предметами праці, фінансовими та інформаційними ресурсами, створити необхідні умови праці. Для вирішення цих завдань потрібно сформувати органи управління, здатні виконати роботу з організації виробництва на підприємстві.

2. Удосконалення соціально-економічної системи відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства.

Зовнішня середовище динамічне, постійно змінюється. Структура підприємства повинна відповідати вимогам зовнішнього середовища. Щоб підприємство перебувало на рівні пред'являються зовнішнім середовищем вимог, необхідно проводити якісне вдосконалення внутрішнього середовища підприємства, виводити з її складу втратили свою актуальність елементи та структури і вводити інші, що відповідають новим умовам діяльності.

3. Удосконалення організаційної структури управління відповідно до змін внутрішнього і зовнішнього середовищ підприємства.

Вибір організаційної структури управління визначають багато факторів: цілі та завдання розвитку, масштаби бізнесу, сфера діяльності та галузеві особливості, визначення складу і місця розміщення підрозділів, характер виробництва (масовий, серійний, одиничний), кваліфікація працівників, рівень автоматизації управлінських робіт. Підприємство як соціально-економічна система розвивається, може переходити в інший якісний стан. Відповідно якісним змінам соціально-економічної системи змінюються її цілі і завдання, що призводить до зміни структури підприємства. Організаційна структура управління повинна відображати цілі і завдання підприємства і змінюватися відповідно до змінами, що відбуваються. У процесі розвитку підприємства елементи системи управління поступово втрачають первісну ефективність і здатність виконувати задані їм функції. В результаті виникає завдання підтримки відповідності між складом елементів системи управління і цілями функціонування підприємства. Організаційну структуру управління слід удосконалювати відповідно до мінливих умовами діяльності підприємства, що досягається за допомогою її реорганізації.

 
<<   ЗМІСТ   >>