Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка організації (підприємства)

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Інфраструктура підприємств

Інфраструктура підприємства - це сукупність підрозділів по створенню матеріальних умов, що забезпечують безперебійне і ефективне функціонування виробничого процесу, а також підрозділи з соціального обслуговування колективу. Відповідно цим напрямкам обслуговування розрізняють виробничу та невиробничу інфраструктури підприємства. Виробнича інфраструктура - складова виробничої структури підприємства.

До матеріальних умов, що забезпечують функціонування виробничого процесу, відносяться наявність і якість інструменту, своєчасність і якість проведення ремонтних робіт, матеріально-технічне постачання виробництва і збут готової продукції зі складським господарством, транспортна мережа, електро- і водопостачання, засоби зв'язку і т.д.

Інструментальне господарство на підприємстві вирішує задачі по забезпеченню необхідним інструментом та технологічним оснащенням цехів і ділянок відповідно до виробничим завданням при мінімально достатньому рівні запасів інструменту і оснащення для підтримки ритмічності виробничого процесу. Воно включає виробничі ланки (ділянки, цехи) по виготовленню інструментів, складські та комплектуючі підрозділи (центральний інструментальний склад, цехові інструментально-роздавальні комори), підрозділи з відновлення й ремонту інструментів, підрозділи по забезпеченню робочих місць інструментом.

Основні функції інструментального господарства: обгрунтування потреби в різних видах інструменту, нормування і планування забезпеченості інструментом; обґрунтування необхідності проектування нового інструменту; вибір форми забезпечення інструментом -самостійне виготовлення або покупка інструменту; організація виробництва і заточування інструментів; організація матеріально-технічного постачання інструментом; організація обліку, зберігання, забезпечення робочих місць інструментом; розробка заходів щодо ефективного використання технологічного оснащення.

Від рівня організації інструментального господарства та якості інструменту залежать інтенсивність використання устаткування, технологічні параметри його роботи, рівень продуктивності праці і в цілому результати роботи всього підприємства.

Основне завдання ремонтного виробництва - попередження передчасного зносу машин і механізмів, будівель і споруд, їх своєчасний ремонт і забезпечення робочої готовності обладнання, зниження витрат на ремонт, обслуговування та утримання обладнання. Це досягається правильною експлуатацією, кваліфікованим міжремонтним обслуговуванням і профілактичним плановим ремонтом обладнання.

Функції ремонтного господарства підприємства:

 • - Паспортизація та атестація обладнання;
 • - Розробка технологічних процесів ремонту і їх оснащення;
 • - Планування та виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту устаткування;
 • - Модернізація обладнання.

Аварійні ситуації, пов'язані з відмовою техніки, позначаються негативно на результатах роботи підприємства. Для попередження нераціональних втрат у виробництві і скорочення витрат на ремонт використовують систему планово-попереджувального ремонту. Система планово-попереджувального ремонту має профілактичну сутність, передбачає проведення робіт але технічного обслуговування і ремонту устаткування але заздалегідь складеним планом з метою забезпечення ефективної експлуатації обладнання. Технічне обслуговування включає роботи з огляду, перевірці на точність, промиванні, мастилі устаткування. Планові ремонти за змістом виконуваних робіт, трудомісткості і періодичності підрозділяють на поточний, середній і капітальний.

Внутрішньовиробничий транспорт виконує вантажно-розвантажувальні і переместітельним функції. Найбільш значуща завдання організації транспортного господарства на підприємстві полягає в своєчасному і безперебійному обслуговуванні виробництва транспортними засобами з переміщення вантажів в ході виробничого процесу.

Внутрішньовиробничий транспорт підрозділяється за призначенням, видами застосовуваних транспортних засобів.

За призначенням транспортні засоби можуть бути поділені па цеховий, міжцеховий і зовнішній транспорт. Зовнішній транспорт забезпечує зв'язок підприємства з залізничного, водного і повітряного транспорту. Міжцеховий транспорт виконує функції сполучної ланки між цехами підприємства, його складами, службами та іншими виробничими об'єктами. Внутрішньоцеховий транспорт переміщує вантажі в цеху в ході виробничого процесу, здійснюючи рух сировини, матеріалів, комплектуючих деталей і вузлів від складу до робочих місць, між робочими місцями, до пунктів контролю.

На підприємствах знаходять застосування різні види транспортних засобів: залізничний, автомобільний, підйомні пристрої, конвеєри, транспортери. При організації роботи транспортного господарства велике значення має вибір транспортних засобів для окремих ділянок підприємства з урахуванням їх вантажопідйомності, швидкості, маневреності та інших властивостей. Важливим напрямом розвитку внутрішньозаводського транспорту визнається збільшення масштабів використання безперервних його видів (конвеєрів, транспортерів).

Структура транспортного господарства залежить від таких факторів, як обсяг внутрішньозаводських і зовнішніх перевезень, тип виробництва, маса і габарити, що виготовляється, рівень кооперованих зв'язків. Ці фактори впливають на склад підрозділів служби транспортного господарства підприємства.

Складське господарство. На підприємстві переробляється величезна кількість сировини і матеріалів, використовується велика кількість запасних частин і матеріалів для ремонту. З розвитком кооперування виробництва підприємства отримують безліч видів напівфабрикатів, готових деталей і вузлів. Всі товарно-матеріальні цінності зберігаються на складах. Вони поділяються на постачальницькі, виробничі, збутові. Завдання складського господарства - підтримання нормативного рівня та комплектності запасів матеріальних цінностей для безперебійного забезпечення виробництва.

Функції складського господарства полягають у прийманні матеріалів від постачальників, раціональному розміщенні матеріальних цінностей на території складу, забезпеченні збереження, якості і кількості матеріальних цінностей, контролі і підтримці нормативного рівня та комплектності запасів, формуванні раціонального складу тари, спеціально пристосованої для зберігання і внутрішньозаводський передачі сипучих, дрібних матеріалів і вузлів, підготовка матеріалів до видачі у виробництво.

Основний показник, що характеризує складське приміщення, - розмір площ. Площа складських приміщень визначається залежно від способу розміщення матеріалів (на підлозі, на стелажах). Кількість, склад, ємність і спеціалізація складів утворять структуру складського господарства.

Енергетичне господарство. Залежно від особливостей технологічних процесів на підприємствах споживаються різні види енергій та енергоносіїв: електрична, теплова (перегрітий пар, постійно гаряча вода), стиснене повітря, гази (природний газ, вуглекислота, аргон, азот, хлор, кисень, водень), вода різного ступеня очищення, а також централізовані системи опалення, каналізації (зливової, стічної, фекальної, хімічно забрудненої), вентиляції та кондиціонування повітря.

Завдання енергетичного господарства підприємства: забезпечення безперебійного постачання виробництва всіма видами енергії; найбільш повне використання потужності енергетичних пристроїв та їх утримання у справному стані; зниження витрат на споживані види енергій.

Організація робіт з експлуатації енергетичного господарства засновані на плануванні потреби виробництва в енергії та визначенні джерел її покриття.

Потреба в технологічній енергії розраховується виходячи з норм витрати за операціями або видами обладнання та річної програми випуску продукції. Крім витрати енергії на виробничі цілі, враховуються се витрати на освітлення, вентиляцію, опалення, а також втрати в заводських мережах. До функцій енергетичної служби підприємства належать:

 • - Розробка нормативів енергоспоживання;
 • - Планування потреби у всіх видах енергії та енергоносіїв, складання енергетичного балансу підприємства, де вказується джерело покриття потреби в кожному виді енергії;
 • - Організація забезпечення підприємства всіма видами енергії (оперативне планування, подача енергії споживачам, диспетчеризація забезпечення підприємства всіма видами енергії - облік, контроль і аналіз, регулювання витрат всіх видів енергії);
 • - Організація експлуатації та обслуговування енергетичного обладнання, мереж, ліній зв'язку;
 • - Нагляд за правилами експлуатації обладнання;
 • - Розробка технічної документації для проведення ремонтних, монтажних робіт обладнання та енергетичних комунікацій (мереж);
 • - Організація ремонтних робіт обладнання (планування ППР обладнання і потреби в запасних частинах, безпосереднє проведення і контроль якості ремонтних робіт);
 • - Організація монтажних, пусконалагоджувальних робіт нового обладнання, демонтаж та утилізація списаного енергетичного обладнання.

Основними техніко-економічними показниками використання енергоресурсів є:

 • - Собівартість одиниці енергоресурсу;
 • - Питома витрата палива і енергії на одиницю продукції;
 • - Частка витрат на енергію в собівартості продукції;
 • - Енергоозброєність праці;
 • - коефіцієнт потужності.

Коефіцієнт повноти виробничої інфраструктури (Кппрі):

де Вм.п і В, - обсяг продукції власних допоміжних і обслуговуючих підрозділів; ПВСП і П () 6сг1 -загальне споживання продукції, що відноситься до допоміжних і обслуговуючим виробництвам.

Невиробнича інфраструктура підприємства. Вона створюється для соціального обслуговування робіт-піків і включає структури житлово-комунального господарства, дитячі садки, медичні пункти, поліклініки, санаторії, їдальні, спортивні споруди, навчальні заклади та інші об'єкти, що становлять матеріально-технічну основу охорони здоров'я, освіти, культури, заняття спортом, організації дозвілля, побутового обслуговування, роздрібної торгівлі. Невиробнича інфраструктура - складова частина загальної структури підприємства, що забезпечує життєдіяльність колективу. Вона дає можливість задовольняти необхідні соціальні потреби персоналу підприємства, створює передумови для високопродуктивної роботи колективу.

 
<<   ЗМІСТ   >>