Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка організації (підприємства)

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Класифікація планів підприємства

Залежно від ознак класифікації можна виділити наступні види планування.

1. Залежно від терміну і ступеня деталізації планових розрахунків існує перспективне, поточне і оперативне планування

Перспективне планування визначає ключові напрямки розвитку підприємства на довгострокову перспективу, які відображають:

 • - Генеральну мету на момент складання плану;
 • - Результати прогнозу змін у розвитку зовнішнього середовища;
 • - Торгову стратегію на ринках, де може бути реалізована продукція.

Перспективні плани відображають укрупнену оцінку цілей і можливостей їх досягнення (інвестиційні проекти але освоєння нової продукції, технологій, будівництва об'єктів).

Поточне планування - це розробка планів на один рік з розбивкою по кварталах. Найбільш значущу роль у плановій роботі підприємств відіграє поточне планування, так як більшість з них орієнтується у своїй діяльності на досягнення швидких і конкретних результатів.

Основне завдання оперативного планування полягає у конкретизації показників поточного плану з метою організації повсякденної ритмічної роботи підприємства та його структурних підрозділів.

Перспективне, поточне і оперативно-календарне планування являє собою єдину систему планування, за допомогою чого здійснюється організація роботи та управління підприємством. По причині відсутності достатньо повної та об'єктивної інформації при широкому інтервалі планування висока ступінь невизначеності параметрів плану. Тому різко звужується число планових показників, зменшується ступінь точності розрахунків при довгостроковому плануванні. Терміни отримання кінцевого результату в рамках перспективного плану майже завжди рухливі. У ході реалізації перспективного плану уточнюються терміни отримання кінцевого результату і сума витрат. Та частина інвестиційних проектів, яка знаходиться на стадії виконання, періодично щорічно або поквартально коригується і поетапно включається в загальні поточні та оперативно-календарні плани. Реалізація перспективного плану відбувається за допомогою включення його частин у поточні плани підприємства. Точне адресне розподіл завдань за термінами їх виконання, обсягами робіт і кінцевими результатами доводиться до виконавців в поточних, а потім в оперативно-календарних планах.

Внутрішні підрозділи підприємства отримують планові завдання на виготовлення окремих частин готової продукції або завдання на виконання окремих технологічних операцій. Тому інтервали планів для внутрішніх підрозділів значно коротше інтервалу плану роботи підприємства в цілому. Цехи, дільниці, бригади працюють в основному але поточним і оперативно-календарними планами, а підприємство - по перспективним і поточним.

2. За змістом планових рішень і поставлених цілей і завдань плани підрозділяють на стратегічні, тактичні, бізнес-плани, плани-бюджети.

Стратегічне планування націлене на пошук нових можливостей для підприємства виходячи з глобальних цілей і поставлених завдань розвитку. Стратегічне планування можна представити як специфічний метод перспективного планування від майбутнього до теперішнього і призначеного для контролю виробника над ринком.

Тактичне планування повинно забезпечити здійснення цілей стратегічного планування, передбачає конкретизацію стратегії розвитку підприємства, методи і форми її реалізації. Його завдання полягає у створенні передумов для реалізації можливостей збільшення обсягів виробництва, зниження витрат, підвищення якості продукції, зменшення потреби в інвестиціях тощо

Бізнес-планування призначене для обгрунтування доцільності впровадження того чи іншого заходу. Розробка бізнес-плану передує розробці проектів з розвитку виробництва. Цей вид планування доповнює виробниче планування і суттєво відрізняється від інших видів виробничого планування.

Плани-бюджети охоплюють вартісну діяльність підприємства і дозволяють зіставляти понесені витрати і отримані результати. Бюджети призначені повідомляти необхідну інформацію для оцінки фінансової спроможності бізнесу та його інвестиційної привабливості. Сюди належать складання планових фінансових кошторисів, розрахунки обсягу залучення зовнішніх фінансових ресурсів (кредитів та інвестицій), які відтворюють цілісну картину фінансової ситуації на підприємстві.

 • 3. По функціях призначення (предмету планування) виділяють:
  • - Виробничі плани (виготовлення продукції);
  • - Комерційні плани (збут готової продукції і матеріально-технічне забезпечення);
  • - Плани технічного розвитку виробництва та інвестиційні плани;
  • - Плани по праці і заробітній платі, соціальній підтримці персоналу;
  • - Фінансові плани.
 • 4. За рівнями управління підприємства плани групуються на загальнофірмові, цехові, виробничих дільниць і бригад, плани робіт функціональних підрозділів.
 • 5. За видами виробів та робіт (по стадіях освоєння робіт) розрізняють плани:
  • - З випуску продукції, освоєної виробництвом;
  • - Продукції, що знаходиться в процесі освоєння;
  • - Продукції, проектованої до освоєння в майбутньому (складаються бізнес-плани).
 • 6. По видах документів. Поряд з планами підприємства розробляють прогнози, концепції, програми, проекти, завдання.

Прогноз - це система науково обгрунтованих уявлень про напрямки соціально-економічного розвитку підприємства.

Концепція - це система науково обгрунтованих уявлень про стратегічні цілі та пріоритети розвитку підприємства.

Програма - це система цільових орієнтирів, шляхів і засобів досягнення стратегічних цілей, пріоритетних напрямів розвитку підприємства, його підрозділів.

Проект - комплекс взаємопов'язаних заходів, призначений для досягнення поставлених цілей в умовах обмеженості ресурсів і часу.

 
<<   ЗМІСТ   >>