Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка організації (підприємства)

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Мета і завдання планування

Головна мета планування - забезпечення ефективного функціонування та розвитку підприємства. Реалізація даної мети передбачає вирішення наступних завдань:

 • - Передбачення ймовірних ринкових тенденцій і відповідна їм коригування напрямків розвитку діяльності підприємства;
 • - Дослідження вимог споживачів і формування виробничої програми, орієнтованої на їх запити;
 • - Забезпечення високої якості продукції, що випускається;
 • - Виявлення і мобілізація внутрішніх ресурсів виробництва;
 • - Застосування найбільш економічних технологій та обладнання;
 • - Безперервне підвищення ефективності виробництва на основі подальшої спеціалізації і кооперування;
 • - Узгодження дій з постачальниками, споживачами, посередниками для досягнення взаємовигідних результатів.

Принципи планування

Планування діяльності підприємства будується па наступних принципах: конкретності і вимірності планів, маржинальність, тимчасової орієнтації, гнучкості, безперервності, комплексності, несуперечності та обов'язковості виконання.

Принцип конкретності і вимірності планів означає, що підприємство в цілому і кожне його підрозділ повинен мати чіткі орієнтири для своєї господарської діяльності.

Принцип маржинальності (граничних величин) припускає, що план повинен бути розрахований на досягнення максимально можливих результатів.

Орієнтованість у часі вимагає, щоб кожен план мав свої строго певні межі в часі. Відсутність часових меж не дозволяє контролювати виконання планів.

Принцип гнучкості передбачає розробку альтернативних планів при високій ймовірності настання тієї чи іншої події і зміни економічної ситуації. Керівництво підприємства (і його планова служба) можуть уточнювати або коригувати план шляхом внесення змін (доповнень) до відповідних показників при зміні обставин.

Безперервність планування вимагає взаємної ув'язки перспективних і поточних планів і їх адекватної зміни відповідно постійно мінливих умов реальної економічної ситуації.

Комплексність планів означає, що вони повинні охопити всі сторони діяльності підприємства: виробництво і збут продукції, матеріально-технічне забезпечення, використання виробничих фондів, наймання персоналу, оплату праці і т.д. У кожній з цих сфер встановлюється планований обсяг робіт і терміни їх виконання, виділяються необхідні ресурси.

Несуперечність планування припускає наявність тісного зв'язку і узгодженості різних видів планів. Успішне досягнення планових результатів діяльності підприємства залежить від виконання планів його підрозділами. Узгодженість планів досягається в тому випадку, коли забезпечується єдність дій усіх підрозділів; виконання плану роботи одного підрозділу не повинно порушувати роботу інших підрозділів і підприємства в цілому.

Обов'язковість виконання припускає, що прийнятий до виконання план підприємства стає обов'язковим для виконання співробітниками підприємства.

Принципи планування розглядаються як єдине ціле. Вони забезпечують єдність різних методів і моделей розробки планів розвитку підприємства. Виділення окремих принципів, що відображають різні сторони розробки планів, не означає, що вони існують незалежно один від одного і можливо їх вибіркове використання.

Реалізація принципів планування дозволяє:

 • - Планувати виробництво продукції у відповідності з попитом споживачів і можливостями постачальників;
 • - Пов'язати план виробництва з можливістю виробничих потужностей;
 • - Оптимізувати величину трудовитрат, матеріальних витрат, запасів і незавершеного виробництва.
 
<<   ЗМІСТ   >>