Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка організації (підприємства)

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Зміст, цілі та принципи планування

Призначення і зміст планування

Планування діяльності підприємства полягає в обробці інформації з обгрунтування майбутніх дій та оптимальних способів досягнення намічених цілей. Кінцевим результатом служать планові рішення - основа цілеспрямованої подальшої діяльності. Спланувати діяльність підприємства - це значить визначити головні напрямки і пропорції розвитку виробництва з урахуванням наявних матеріальних і трудових ресурсів на основі необхідних ринком видів і обсягів товарів і термінів їх випуску.

Об'єктом планування на підприємстві визнається сто соціально-економічна діяльність.

Предметом планування виступають ресурси підприємства.

На рівні підприємства планування покликане забезпечити випуск продукції в необхідних кількостях і номенклатурі на базі раціонального використання ресурсів, а також взаємну ув'язку діяльності окремих структурних підрозділів.

Планування - це:

 • - Періодично повторюється складання розрахунків використання з максимальною віддачею трудових, фінансових і матеріально-технічних ресурсів підприємства;
 • - Визначення виробничих і фінансових показників та встановлення термінів розпочата і закінчення випуску продукції;
 • - Усунення можливих простоїв і втрат;
 • - Зіставлення передбачуваного витрати ресурсів і витрат з досягнутими реальними результатами і їх оцінка.

Планування починається з постановки цілей і завдань господарської діяльності підприємства, формування планових завдань, які повинні бути виконані у встановлені терміни. Виявляють способи виконання завдань: заходи та дії людей, рух матеріальних і фінансових ресурсів, націлених на отримання кінцевого результату. Планування господарської діяльності - це процес розробки плану розвитку підприємства і подальшого контролю його реалізації. Етап розробки плану завершується складанням спеціальних документів - планів, що визначають конкретні дії підприємства щодо здійснення прийнятих рішень. План - це цільове опис послідовно пов'язаних дій і подій, в якому за стадіями від початкового етапу до кінця планового періоду характеризується обов'язкове якісне і кількісне стан планованого об'єкта. Цілі і завдання плану на всіх етапах його виконання ув'язуються з ресурсами, необхідними для отримання заданого результату. План підприємства затверджується керівником. У ньому вказуються:

 • - Мета діяльності підприємства, його структурних підрозділів на планований період із зазначенням випуску конкретних видів продукції, характеру робіт (у системі встановлених показників);
 • - Засоби досягнення мети (фінансові, матеріальні та трудові);
 • - Правила і терміни ув'язки цілей і засобів по етапах на весь період плану;
 • - Етапи та строки виконання робіт;
 • - Виконавці плану по термінах і видах робіт;
 • - Методи, етапи і засоби контролю виконання плану.

За допомогою обліку і складання звітності ведеться контроль виконання плану, а при необхідності в нього вносяться корективи.

Планування займає центральне місце в механізмі господарського управління як спосіб досягнення мети на основі збалансованості та послідовності виконання всіх виробничих операцій і вирішення соціальних завдань. Зв'язати всі етапи виробничого процесу без допомоги планування неможливо. Планування, адміністративне управління і контроль діяльності виробничого підприємства нерозривно пов'язані. Тому плануванням охоплюються всі сторони господарської діяльності підприємства: виробнича; фінансова; персонал; поставки, запаси і витрачання матеріалів; збут продукції; нововведення та інвестиції.

 
<<   ЗМІСТ   >>