Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка організації (підприємства)

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Рентабельність: види і показники

Показники рентабельності (прибутковості) - це відносні показники ефективності функціонування підприємства, що характеризують рівень віддачі витрат і ступінь використання ресурсів. Серед цих показників, виступаючих орієнтирами при прийнятті управлінських рішень, особливе значення мають рентабельність продажів, рентабельність продукції, рентабельність власного капіталу, рентабельність сукупних активів, рентабельність основної діяльності.

Рентабельність продажів (обороту) розраховується як відношення прибутку від реалізації продукції (Р п) до виручки від реалізації продукції і показує прибуток, що припадає на 1 крб. реалізованої продукції або частку прибутку в ціні продукту:

де В - обсяг реалізації продукції.

Рентабельність продукції визначається як відношення прибутку від реалізації продукції до суми витрат на її виробництво і реалізацію:

де 5 - собівартість реалізованої продукції.

Показує прибуток, що припадає на 1 крб. витрат. Характеризує ефективність витрат, проведених підприємством па виробництво і реалізацію продукції. Визначається по всій продукції в цілому і по окремих видах продукції.

Рентабельність сукупних активів (капіталу), або загальна рентабельність:

де Р. - балансовий прибуток; Л - сукупні активи.

"бал 1 'сов -

Розраховується як відношення балансового прибутку до середньої вартості авансованого капіталу підприємства. Показує ефективність використання всіх активів підприємства незалежно від джерела їх формування - це прибуток, що припадає на 1 крб. вкладених у бізнес коштів.

Для оцінки основної діяльності доцільно обчислювати рентабельність операційного (виробничого) капіталу, безпосередньо задіяного в основній (операційної) діяльності підприємства, від прибутковості якого і його частки в загальній сумі активів залежить загальний рівень рентабельності.

Операційні активи - це активи підприємства, безпосередньо задіяні в його виробничої діяльності. При знаходженні обсягу операційних активів із загального складу виключаються довгострокові і короткострокові фінансові вкладення, незавершене капиталь-ніс будівництво, не встановлене і виведене з експлуатації обладнання, дебіторська заборгованість за позиками, наданими персоналу, та інші аналогічні їх види.

Рентабельність операційного капіталу розраховується як відношення суми операційного прибутку до середньої суми операційного капіталу за період

де Р - прибуток від реалізації продукції; ОПФ - основні виробничі фонди; ОС - оборотні кошти.

Показник характеризує прибутковість виробничої діяльності підприємства за певний період часу (рік, квартал).

Для акціонерної фірми велике значення має показник чистого прибутку на акцію, який довільний від показника рентабельності капіталу. Рентабельність акціонерного (власного) капіталу характеризує ефективність використання коштів, що належать власникам підприємства, розраховується як відношення чистого прибутку до середньої за період величині власного капіталу

де Р, ШС1. - чистий прибуток; К.1К | (- акціонерний капітал.

Сутність фінансів та принципи їх організації

Фінанси - система економічних відносин, що виражає формування, розподіл, перерозподіл і використання фондів грошових коштів в процесі кругообігу коштів на підприємствах, в державі та домашніх господарствах.

Підприємства вступають у фінансові відносини:

 • - З контрагентами з приводу формування доходів і використання фондів грошових коштів;
 • - З підприємствами по спільній діяльності з приводу внесення паїв та участі в розподілі прибутку від такої діяльності;
 • - З банківською системою, інвестиційними інститутами з приводу отримання та погашення кредитів, надання банкам тимчасово вільних коштів;
 • - Зі страховими організаціями при страхуванні майна, угод і т.д .;
 • - З державою з приводу податків, зборів, освіти і використання бюджетних та позабюджетних фондів;
 • - З працівниками підприємства при розподілі та використанні доходів;
 • - Між структурними підрозділами підприємства (цехами, дільницями, відділами, службами) але приводу розподілу робіт і доходів;
 • - Із споживачами продукції відповідно до договорів та іншими нормативними актами.

Сутність фінансів проявляється в їх функціях. В економічній літературі існує великий розкид у визначенні функцій фінансів організацій (підприємств) як за їх кількістю, так і за змістом. Єдність думок відзначається лише по двох функцій: розподільчої і контрольної. З інших виділяються функцій фінансів підприємств найбільш часто згадуються: формування капіталу і доходів організації (підприємства); використання доходів і грошових фондів. Але це не що інше, як результат розподілу грошових потоків. Фінанси підприємств виконують розподільну і контрольну функції.

Розподільна функція виражається в утворенні і використанні доходів і фондів підприємства, визначенні вартісних пропорцій у процесі розподілу доходів, оптимальному поєднанні інтересів підприємства, окремих товаровиробників, організацій і держави.

Контрольна функція реалізується через звітність допомогою показників про фінансові результати діяльності підприємства. Контрольна функція покликана забезпечити вартісний облік витрат на виробництво і реалізацію продукції; формування доходів і грошових фондів підприємства та їх використання; визначити ефективність діяльності підприємства, розкрити недоліки в управлінні фінансовими ресурсами (рис. 11.1).

Зміст функцій фінансів підприємства

Рис. 11.1. Зміст функцій фінансів підприємства

В основі організації фінансів підприємства лежать наступні принципи:

 • - Самостійності у сфері фінансової діяльності;
 • - Самоокупності вкладених фінансових коштів за рахунок результатів господарської діяльності;
 • - Самофінансування поточної діяльності та розвитку;
 • - Матеріальної відповідальності за виконання зобов'язань перед партнерами (договори) і державою (податки і збори);
 • - Використання позикових коштів у межах фінансової стійкості;
 • - Резервування коштів на непередбачені витрати і ризики господарської діяльності для забезпечення її безперервності. Як правило, фінансові резерви формуються з чистого прибутку.

Фінансові ресурси підприємства та їх джерела

Формування фінансових ресурсів підприємства відображає процес утворення, розподілу і використання коштів, що надходять у розпорядження підприємства, у грошовій формі. Фінансові ресурси підприємства забезпечують кругообіг основного та оборотного капіталу, виконання фінансових зобов'язань і розширене відтворення. Фінансування діяльності може здійснюватися за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел грошових коштів.

До внутрішнім джерелам формування фінансових ресурсів належать власні та прирівняні до власних кошти: статутний капітал, прибуток, амортизаційний фонд, спонсорські внески, додатковий капітал, цільові надходження, резервний фонд (утворюється з чистого прибутку), внески співробітників даного підприємства.

Зовнішні джерела становлять грошові кошти, що мобілізуються на фінансовому ринку і надійшли в порядку перерозподілу. До мобілізуються коштів відносяться:

 • - Позикові кошти, надані банками й іншими кредиторами;
 • - Доходи від емісії акцій і облігацій, випущених підприємством.

До надійшли в порядку перерозподілу засобів відносяться:

 • - Бюджетні кошти, що надаються на безповоротній і поворотній основі, на умовах часткового фінансування цільових витрат;
 • - Кошти позабюджетних фондів;
 • - Дивіденди і відсотки з цінних паперів інших емітентів;
 • - Грошові кошти, що надходять від спілок, асоціацій, галузевих структур;
 • - Страхові відшкодування за настали ризикам, та ін.

У складі внутрішніх фінансових джерел найбільш важливе місце належить прибутку. Так, прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, служить головним джерелом фінансування його потреб, що включають процеси накопичення і споживання.

 
<<   ЗМІСТ   >>