Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка організації (підприємства)

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Класифікація витрат

Витрати різноманітні за своїм складом, економічним призначенням, ролі у виготовленні та реалізації продукції. Класифікація витрат являє собою їх об'єднання в однорідні групи по конкретних ознаками. Це необхідно для проведення аналізу, визначення й обліку витрат підприємства.

Крім поелементної і постатейною класифікації витрати класифікують і по ряду інших ознак.

За способом включення до собівартості продукції розрізняють прямі і непрямі витрати. Прямі витрати безпосередньо пов'язані з виробництвом конкретних видів продукції і за встановленими нормами відносяться на собівартість даного виду продукції (сировина, матеріали, комплектуючі, заробітна плата виробничих робітників, відрахування на соціальне страхування). Непрямі витрати (енергія, витрати на утримання та експлуатацію устаткування, загальновиробничі витрати, загальногосподарські витрати, позавиробничі витрати) пов'язані з випуском декількох видів продукції і розподіляються між ними пропорційно встановленої базі розподілу (прямими витратами на оплату праці; прямими матеріальними витратами; сумі прямих витрат; виручці , отриманої від кожного виду діяльності, та ін.).

За складом витрати поділяються на прості і комплексні. Прості витрати складаються з одного економічного елемента (сировина, матеріали, заробітна плата, відрахування на соціальне страхування, знос). Комплексні витрати містять кілька різнорідних економічних елементів (витрати на утримання та експлуатацію обладнання, транспортно-заготівельні витрати, загальновиробничі, загальногосподарські, позавиробничі витрати).

За характером участі у виробничому процесі витрати діляться на основні і накладні. Основні витрати безпосередньо пов'язані з самим процесом виготовлення продукції, формують створюваний продукт, складають його фізичну основу (сировина, матеріали, напівфабрикати, зарплата робітників). Накладні витрати пов'язані з обслуговуванням і управлінням виробництва (утримання обладнання, транспорту, цехового і загальнозаводського персоналу).

За ступенем залежності від зміни обсягу виробництва витрати діляться на постійні (умовно-постійні) і змінні (умовно-змінні). До постійним ставляться витрати, абсолютна величина яких при зміні обсягу випуску не змінюється або змінюється незначно (орендна плата, нарахована амортизація, відсотки за користування кредитами, витрати на опалення та освітлення приміщень, деякі види зарплати керівників, мита, внески). Вони змінюються на одиницю продукції у зворотній залежності від зміни обсягу випуску.

Змінні витрати не змінюються на одиницю випуску (якщо не змінився характер виробничої діяльності), але змінюються на весь випуск пропорційно обсягу виробництва (витрати на сировину і матеріали, заробітну плату основних робітників, паливо, енергію на технологічні цілі).

Залежно від часу виникнення і віднесення на собівартість витрати поділяються на витрати поточного і майбутніх періодів. Під витратами поточного періоду розуміються витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції даного періоду. До витрат майбутніх періодів відносяться такі, які виникають в даному періоді, але підлягають віднесенню на собівартість окремих видів продукції протягом встановленого терміну в майбутньому періоді. Це витрати на освоєння нових видів продукції, що включаються в собівартість, пускові витрати та ін.

Класифікація витрат на виробництво і реалізацію продукції представлена в табл. 9.2.

Таблиця 9.2. Класифікація витрат на виробництво і реалізацію продукції

Ознака класифікації

Види витрат

Зміст витрат і призначення класифікації

Економічний зміст і призначення витрат

Елементи витрат

У кожен елемент витрат включаються однорідні за своїм змістом витрати: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні потреби, амортизація основних фондів, інші витрати. Застосовуються для визначення загального кошторису витрат па виробництво

Калькуляційні статті витрат

Витрати об'єднуються за напрямами їх використання (виробничий процес виготовлення продукту, обслуговування виробництва, зміст заводоуправління) і місцем їх виникнення (основне виробництво, допоміжні служби, обслуговуючі господарства) в процесі виробництва і реалізації продукції. Призначення розробки калькуляції собівартості окремих видів продукції, виявлення резервів зниження витрат

Але способом включення до собівартості продукції

Прямі

Безпосередньо пов'язані з виробництвом конкретних видів продукції (сировина, матеріали, комплектуючі, заробітна плата виробничих робітників, відрахування на соціальне страхування)

Непрямі

Пов'язані з випуском декількох видів продукції (енергія, витрати на утримання та експлуатацію устаткування, загальновиробничі витрати, загальногосподарські та позавиробничі витрати) і розподіляються між ними пропорційно встановленої базі розподілу (прямими витратами на оплату праці; прямими матеріальними витратами; сумі прямих витрат; виручці, отриманої від кожного виду діяльності та ін.)

За складом

Прості

Складаються з одного економічного елемента (сировина, матеріали, заробітна плата, відрахування на соціальне страхування, знос)

Комплексні

Складаються з декількох різнорідних економічних елементів (витрати на утримання та експлуатацію обладнання, транспортно-заготівельні витрати, загальновиробничі, загальногосподарські, позавиробничі витрати)

За характером участі у виробничому процесі

Основні

Безпосередньо пов'язані з самим процесом виготовлення продукції, формують створюваний продукт, складають його фізичну основу (сировина, матеріали, напівфабрикати, зарплата робітників)

Накладні

Пов'язані з обслуговуванням і управлінням виробництва (утримання обладнання, транспорту, цехового і загальнозаводського персоналу)

В залежності від зміни обсягу виробництва

Постійні

Їх абсолютна величина при зміні обсягу випуску не змінюється або змінюється незначно (орендна плата, нарахована амортизація, відсотки за користування кредитами, витрати на опалення та освітлення приміщень, деякі види заробітної плати керівників, мита, внески). Вони змінюються на одиницю продукції у зворотній залежності від зміни обсягу випуску

Змінні

Не змінюються на одиницю випуску продукції (якщо не змінився характер виробничої діяльності), але змінюються на весь випуск пропорційно обсягу виробництва (витрати на сировину і матеріали, заробітну плату основних робітників, паливо, енергію на технологічні цілі)

Залежно від часу виникнення і віднесення на собівартість продукції

Витрати

поточного

періоду

Пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції даного періоду

Витрати майбутніх періодів

Виникають в даному періоді, але підлягають віднесенню на собівартість окремих видів продукції протягом встановленого терміну в майбутньому періоді (витрати на освоєння нових видів продукції, що включаються в собівартість, пускові витрати та ін.)

Методи калькулювання продукції

Методи калькулювання - це сукупність прийомів і способів обчислення собівартості продукції. Нормативний метод полягає в тому, що витрати враховуються за встановленими нормами і нормативами використання ресурсів. При аналітичному методі за базовий варіант береться калькуляція за попередній період. Аналізуються витрати: визначають вплив техніко-економічних факторів виробництва на рівень витрат. Враховуються намічені зміни виробництва та їх відображення на рівні витрат на виробництво.

При калькулюванні в основному застосовують комбінацію цих методів. Частина витрат враховують за нормами, частина - з урахуванням вдосконалення технічного рівня виробництва, організації праці, виробництва і управління; зміни обсягу і структури виробленої продукції; зміни використовуваних видів сировини і т.д.

Економічна оцінка зниження собівартості продукції

Виявляючи шляхи зниження собівартості продукції, рекомендується розрізняти фактори та джерела. Головні чинники зниження собівартості продукції: розвиток та використання досягнень науково-технічного прогресу; вдосконалення організації праці, виробництва і управління; зміна структури виробленої продукції, застосовуваних видів сировини.

Найбільш важливі джерела зниження собівартості продукції:

  • 1) економія матеріальних витрат за рахунок застосування прогресивної ресурсозберігаючої технології, раціонального вибору товару і підбору матеріалів;
  • 2) зниження трудомісткості продукції за рахунок оптимальної конструкції виробів, уніфікації, стандартизації та спеціалізації виробництва продукції; скорочення втрат робочого часу, впровадження продуктивної техніки, нової технології, стимулювання високопродуктивної праці;
  • 3) зниження фондомісткості продукції за рахунок використання резервів і в результаті розвитку виробництва: вдосконалення технічної бази, організації праці, виробництва і управління;
  • 4) зменшення витрат, пов'язаних з обслуговуванням і управлінням виробництва.

Економічна оцінка зниження собівартості проводиться на основі:

  • 1) кошторису витрат на виробництво;
  • 2) калькуляції собівартості окремих видів товарної продукції;
  • 3) показника витрат на 1 руб. товарної продукції:

де ТП - товарна продукція в діючих цінах, руб .; Сп - повна собівартість товарної продукції, руб.

4) показника зниження витрат на 1 руб. товарної продукції в звітному періоді в порівнянні з базовим періодом,%:

де ДЗ - результат зниження витрат на 1 грн. ТП; Зб - витрати на 1 крб. ТП базового періоду; Зо - витрати на 1 руб. ТП звітного періоду.

 
<<   ЗМІСТ   >>