Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка організації (підприємства)

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Визначення потреби підприємства в оборотних коштах

Нормування оборотних коштів у виробничих запасах

Склад оборотних коштів у виробничих запасах включає наступні елементи: сировина, основні матеріали, покупні напівфабрикати, допоміжні матеріали, паливо, тару, запасні частини, швидкозношувані предмети.

Норматив оборотних коштів по запасах сировини, основних матеріалів, покупних напівфабрикатів обчислюється на підставі їх середнього одноденного витрати і середньої норми запасу в днях. Одноденний витрата кожного виду використовуваних сировини та основних матеріалів (Рш- / Т) визначається за кошторисом витрат на виробництво і реалізацію продукції, де PMJ - витрата / -го матеріального ресурсу за певний період часу; Т - період часу, на який складено кошторис витрат. У фінансовому обліку і аналізі прийнято тривалість одного місяця вважати рівною 30, кварталу - 90, року - 360 дням.

Норма оборотних коштів враховує час перебування кожного виду матеріалу в транспортному, технологічному, поточному, страховому та підготовчому запасах. Транспортний запас створюється при тривалому транспортуванні матеріалів, технологічний запас необхідний, коли даний вид сировини потребує попередньої обробки, підготовці до процесу обробки, витримці для додання певних споживчих властивостей (природна сушка, травлення, змішування, розмелювання і т.д.). Поточний запас забезпечує безперебійну роботу підприємства в інтервалах між черговими поставками. На його розмір впливає періодичність поставок і обсяг споживання матеріалів у виробництві. Страховий запас створюється на випадок порушення умов постачання або затримки вантажів в дорозі і забезпечує безперервну роботу підприємства. Підготовчий запас розраховується виходячи з часу приймання, розвантаження, сортування і складування виробничих запасів. Норма оборотних коштів по кожному виду матеріалів (Нм (.) Визначається підсумовуванням часу знаходження матеріалів у всіх видах запасів.

Норматив оборотних коштів по кожному виду матеріалів (7..) Обчислюється як 4 мг

Норма оборотних коштів в цілому за основними матеріалами (Ном) обчислюється як середньозважена норма по групі основних матеріалів

Витрата всіх (або групи) основних матеріалів:

Норматив оборотних коштів по всіх або групі основних матеріалів розраховується за формулою

Норматив оборотних коштів по допоміжних матеріалах, паливу, швидкозношуваних предметів визначається аналітичним методом. При його використанні спочатку обчислюється норматив оборотних коштів за даними запасам в рублях на одного працівника / ПП,) або па 1000 руб. вартості продукції / Вб) виходячи з фактичного нормативу по допоміжних матеріалах в базовому періоді (2бвм) і фактичної чисельності персоналу (ЧПб) або фактичного обсягу виробленої продукції (В.). Потім отриманий показник множиться на плановану чисельність персоналу (ЧПм1) або планований випуск продукції (В || п).

Плановий норматив оборотних коштів по допоміжних матеріалах

Норматив оборотних коштів по всіх виробничих запасах

Нормування незавершеного виробництва

Розмір незавершеного виробництва визначають наступні чинники: обсяг виробленої продукції, тривалість виробничого циклу, собівартість одиниці продукції, динаміка наростання витрат у ході виробничого циклу.

Обсяг випуску продукції впливає на величину незавершеного виробництва: чим більше виробляється, тим більше розмір незавершеного виробництва.

Обсяг незавершеного виробництва прямо пропорційний тривалості виробничого циклу. Тривалість виробничого циклу вимірюється часом з моменту першої технологічної операції до приймання готового виробу на складі готової продукції. Скорочення тривалості виробничого циклу веде до скорочення запасів у незавершеному виробництві, і навпаки.

Вартісна оцінка незавершеного виробництва залежить від собівартості вироблених витрат. Чим нижче витрати па виробництво, тим менше обсяг незавершеного виробництва у вартісному вираженні. Зростання витрат спричиняє збільшення вартості незавершеного виробництва.

Динаміку наростання витрат у ході виробничого процесу відображає коефіцієнт наростання витрат.

Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві визначається добутком вартості одноденного витрати за кошторисом витрат на виробництво валової продукції і норми оборотних коштів. Вартість одноденних витрат розраховується як відношення собівартості валової продукції в даному періоді (С) до тривалості періоду ('/'): С / Т- одноденні витрати.

Норма оборотних коштів у незавершеному виробництві (ННП) визначається виходячи з тривалості виробничого циклу (£) і коефіцієнта наростання витрат (К)

Коефіцієнт наростання витрат відображає ступінь готовності продукції у складі незавершеного виробництва. Усі витрати в процесі виробництва поділяються на початкові (одноразові) і наступні (наростаючі). До одноразовим відносяться витрати, вироблені на початку виробничого циклу (сировина, матеріали, напівфабрикати). Решта витрат (заробітна плата, амортизаційні відрахування, електроенергія тощо) наростають протягом усього циклу.

Наростання витрат у процесі виробництва може відбуватися рівномірно і нерівномірно. При рівномірному наростанні витрат коефіцієнт наростання витрат визначають за формулою

де й - частка початкових витрат у собівартості продукції.

При нерівномірному наростанні витрат коефіцієнт наростання витрат обчислюють як

де Зг с = £ 3. / t - середня вартість виробу в незавершеному виробництві; 3. - витрати на 1-й період часу наростаючим підсумком, руб / дні; г - частину часу в тривалості виробничого циклу; £ - тривалість повного виробничого циклу, дні; С - виробнича собівартість виробу (партії виробів), виробленого в одному виробничому циклі, руб.

Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві (X) розраховується за формулою

де С / Г - одноденний випуск продукції за плановою собівартістю, руб / день; С - собівартість валової продукції в даному періоді, руб .; Т - тривалість періоду, дні; I - тривалість виробничого циклу, дні; Кнз - коефіцієнт наростання витрат у незавершеному виробництві.

Нормування оборотних коштів у витратах майбутніх періодів

Економічний зміст витрат майбутніх періодів полягає в необхідності фінансування деяких витрат в даний час, але які будуть включені в собівартість продукції в наступному періоді. Норматив оборотних коштів за витратами майбутніх періодів (^ |> 6 ||) визначається так:

де Рн - сума витрат на початок планового періоду; Р || л - планована сума витрат у майбутньому періоді; Рс - сума витрат, яка відноситься на собівартість продукції в планованому періоді.

Сума витрат на початок планового періоду береться з балансу. Сума витрат майбутніх періодів в майбутньому році визначається на основі плану науково-технічного розвитку фірми і планової кошторису витрат на виробництво. Сума витрат майбутніх періодів, яка відноситься на собівартість продукції в планованому періоді, розраховується виходячи з планової кошторису витрат на виробництво.

Нормування оборотних коштів у готових виробах на складі

Норматив оборотних коштів на готову продукцію визначається як добуток одноденного випуску продукції за виробничою собівартістю і норми оборотних коштів по готовій продукції

де С / Т - одноденний випуск товарної продукції по виробничій собівартості; Н - норма оборотних коштів на готову продукцію; визначається як сумарний час в днях, необхідний на підбір (комплектування) продукції по замовленнях, упаковку, транспортування продукції до станції відправлення, оформлення документів.

Визначення сукупного нормативу оборотних коштів

Сукупний норматив оборотних коштів визначає загальну потребу підприємства в оборотних коштах, необхідну для безперервного функціонування підприємства. Потреба підприємства в нормованих оборотних коштах, обчислена методом прямого рахунку, дорівнює сумі нормативів по всіх елементах нормованих оборотних коштів

До ненормованих оборотних коштів сфери обігу відносяться кошти в товарах відвантажених, грошові кошти, кошти в розрахунках. До суми нормованих оборотних коштів додається обчислена методом укрупнених розрахунків величина ненормованих оборотних коштів і в результаті виходить загальна сума оборотних коштів.

Аналітичний метод розрахунку передбачає використання даних про стан оборотних коштів у період, що передує планованому періоду. Для знаходження сукупного нормативу оборотних коштів аналітичним методом все нормовані оборотні кошти об'єднуються в дві групи:

  • 1) залежні від зростання обсягу виробництва (сировина, основні і допоміжні матеріали, покупні напівфабрикати, тара, незавершене виробництво, готова продукція), які індексують відносно базового нормативу;
  • 2) не залежать від зростання обсягу виробництва (запасні частини для ремонту, господарський інвентар та ін.), Величина яких залишається колишньою.

Незаповнення нормативу оборотних коштів може призвести до невиконання виробничої програми через збої у виробництві та реалізації продукції. Наднормативні запаси відволікають з обороту грошові кошти, що призводить до неефективного використання ресурсів.

Показники використання оборотних коштів

Критерієм оцінки ефективності використання оборотних коштів служить тривалість періоду обороту. Чим довший період обороту оборотних коштів, тим менш ефективно вони працюють. У цьому випадку відбувається відволікання додаткових грошових коштів на поповнення оборотних коштів. Навпаки, прискорення оборотності вивільняє грошові кошти, і вони можуть бути спрямовані па інші цілі підприємства.

Ефективність використання оборотних коштів характеризується економічними показниками. Розрізняють три основні показники використання оборотних коштів: коефіцієнт оборотності оборотних коштів протягом періоду (рік, квартал), тривалість одного обороту в днях і коефіцієнт завантаження оборотних коштів.

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів (К () й) вимірюється числом оборотів, що здійснюються за певний проміжок часу, характеризує інтенсивність їх використання і визначається відношенням

де РП - обсяг (або собівартість) реалізованої продукції; ОС - середньорічний залишок оборотних коштів. Чим вище коефіцієнт оборотності, тим краще використовуються оборотні кошти.

Тривалість одного обороту в днях (Дод) дозволяє судити про те, протягом якого часу оборотні кошти проходять всі стадії кругообігу (роблять повний оборот),

де Г - число календарних днів періоду (360 днів - рік, 90 днів - квартал, 30 днів - місяць). Зменшення тривалості одного обороту свідчить про поліпшення використання оборотних коштів.

Коефіцієнт завантаження оборотних коштів (К. () - зворотний показник коефіцієнта оборотності, показує суму оборотних коштів, витрачених на 1 руб. Реалізованої продукції,

Зміна оборотності коштів виявляється зіставленням фактичних показників з плановими показниками чи попереднього періоду. У результаті порівняння показників оборотності оборотних коштів виявляється її прискорення або уповільнення. Вивільнення оборотних коштів унаслідок прискорення їх оборотності може бути абсолютним і відносним. Абсолютне вивільнення має місце, якщо фактичні залишки оборотних коштів менше залишків попереднього періоду при збереженні чи перевищенні обсягу реалізації за розглянутий період. Відносне вивільнення має місце, якщо темп зростання обсягу реалізації продукції випереджає темп зростання залишків оборотних коштів.

Підвищення ефективності використання оборотних коштів забезпечується прискоренням їх оборотності на всіх стадіях кругообігу.

На підготовчій стадії - це хороша організація постачання (досягається в результаті вибору постачальників, налагодженої роботи транспорту, встановлення чітких договірних умов постачань і забезпечення їхнього виконання) чітка організація роботи складського господарства.

На продуктивної стадії скорочення часу перебування оборотних коштів у незавершеному виробництві досягається за рахунок поліпшення застосовуваних технологій, удосконалювання використання основних засобів (насамперед активної частини), вдосконалення організації виробництва.

У сфері обігу скорочення вкладень оборотних коштів досягається в результаті раціональної організації збуту готової продукції, своєчасного оформлення документації і прискорення її руху, застосування прогресивних форм розрахунків, дотримання договірної і платіжної дисципліни.

 
<<   ЗМІСТ   >>