Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка організації (підприємства)

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Внутрішня середовище як фактор розвитку підприємства

Для здійснення своєї діяльності підприємство повинно розташовувати певним набором економічних ресурсів (або факторів виробництва). Внутрішня середа підприємства - це люди, майно та інформація. Результатом взаємодії компонентів внутрішнього середовища є готова продукція.

Основу підприємства складають люди, які безпосередньо впливають на його діяльність. Вони характеризуються професійним складом, кваліфікацією, інтересами. Від їхніх зусиль та вміння залежать результати роботи підприємства. Люди, накопичуючи досвід і знання, змінюються самі. Це створює нові можливості для розвитку засобів праці, вдосконалення технології виробничого процесу, підвищення продуктивності праці.

Все, що підприємство має і використовує в господарській діяльності, називається майном підприємства. Майно підприємства - це сукупність матеріальних, фінансових і нематеріальних активів, що належать підприємству і призначених для здійснення його діяльності. Якісний склад засобів виробництва і технологій - найважливіші показники рівня розвитку виробництва, під впливом науково-технічного прогресу вони безперервно вдосконалюються, визначають вимоги до рівня компетентності самих працівників.

Інформацію в роботі підприємства можна розділити на комерційну, технічну, оперативну:

 • а) комерційна інформація відповідає на питання: яку продукцію і в якій кількості необхідно виготовити; за якою ціною і кому її реалізувати; які витрати будуть потрібні для її виробництва;
 • б) технічна інформація дає характеристику продукції, описує технологію її виготовлення, необхідні сировину і матеріалу)! для се виробництва, за допомогою яких машин, обладнання, інструментів і прийомів, в якій послідовності повинна вестися робота;
 • в) на основі оперативної інформації видаються завдання персоналу, здійснюється його розстановка по робочих місцях, контроль, облік і регулювання ходу виробничого процесу, коректування управлінських і комерційних операцій.

За допомогою інформації всі компоненти діючого підприємства зв'язуються в єдиний синхронно функціонуючий комплекс, націлений на виробництво заданого виду продукції відповідної кількості і якості.

Фактори внутрішнього середовища здійснюють прямий вплив на результати діяльності підприємства і один на одного. Наприклад, зміна технології може зажадати навчання кадрів, зміни оплати праці, використовуваних матеріальних ресурсів і системи управління. Фактори внутрішнього середовища визначають виробничий потенціал підприємства (рис. 2.1).

Склад виробничого потенціалу підприємства

Рис. 2.1. Склад виробничого потенціалу підприємства

Зовнішня Середа підприємства

До однієї з найбільш значущих характеристик організації належить її взаємозв'язок із зовнішнім середовищем. Зовнішнє середовище організації може бути визначена як безліч сил і суб'єктів (назвемо їх факторами впливу зовнішнього середовища), що надають безпосереднє чи опосередкований вплив па функціонування організації і діючих за її межами. Організації повністю залежні від факторів зовнішнього середовища, які визначають ефективність і доцільність їх роботи. Щоб вижити, підприємство змушене пристосовуватися до цього середовища.

Фактори зовнішнього середовища прямого впливу на результати господарської діяльності: 1) населення, яке живе в околицях підприємства; 2) постачальники компонентів виробництва; 3) споживачі продукції; 4) конкуренти; 5) держава; 6) контактні аудиторії.

 • 1. Населення - головний фактор зовнішнього середовища, в інтересах і за участю якого створюється підприємство. Це головний споживач продукції і постачальник робочої сили. Поставка персоналу - це робота з планування та підбору персоналу через центри зайнятості, агентства з підбору, підготовки та перепідготовки кадрів, яка проводиться з метою формування виробничого колективу високопрофесійних працівників.
 • 2. Постачальників можна класифікувати як:
  • а) постачальників матеріальних ресурсів - для їх підбору потрібен аналіз цін, умов постачання, їх можливостей;
  • б) постачальники технологій і техніки. Техніка розвивається, вдосконалюється. Підприємство використовує технічні та технологічні зміни для отримання переваг серед конкурентів. Технологічні нововведення впливають на ефективність виробництва і швидкість продажу продуктів, на зміну чисельності та якісний склад робочої сили. Від реагування підприємства на нові розробки залежить ефективність виробництва;
  • в) постачальники фінансових ресурсів - це банки, інвестиційні компанії, державні та пенсійні фонди, лізингові компанії, фонди підтримки малого та середнього бізнесу та ін.
 • 3. Споживачі формують ринок збуту. Виживання фірми залежить від її здатності знаходити споживачів своєї продукції і задовольняти купівельні запити. Споживачі розглядаються з точки зору ціноутворення, можливості передоплати, використання системи знижок і т.д.
 • 4. Конкуренти визначають умови функціонування і величину прибутку, відволікатися на створення оптимальних умов для роботи. У багатьох випадках не споживачі, а конкуренти визначають, якого роду продукцію можна продати і яку ціну за неї запросити. Споживачі - не єдиний об'єкт суперництва фірм. Фірми також ведуть конкурентну боротьбу за матеріальні, фінансові та трудові ресурси, право використовувати технічні нововведення. Від реакції на конкуренцію в чому залежать такі внутрішні фактори, як умови роботи, оплата праці і характер відносин керівників з підлеглими.
 • 5. Держава регулює економічну діяльність через нормативні правові акти за допомогою встановлення податкових пільг, субсидій, податкових ставок, ставки рефінансування, державних закупівель, дотацій та інших інструментів. Органи державного регулювання уповноважені встановлювати порядок ведення фінансової звітності, видавати ліцензії, встановлювати митні збори, режим праці і т.д.
 • 6. Контактні аудиторії - це зовнішні сили, що безпосередньо впливають на прийняття рішень підприємства переслідують різні інтереси, пов'язані з його діяльністю. До них відносяться державні установи нагляду підприємницької діяльності; засоби масової інформації (газети, журнали, радіостанції, телецентри, рекламні агентства); громадські організації (профспілки), громади, релігійні організації. Великі фірми створюють спеціальні підрозділи по зв'язках з громадськістю.

Фактори зовнішнього середовища непрямого впливу не піддаються формалізованому опису. Інформація по ним часто не має кількісного та однозначного тлумачення.

До факторів зовнішнього середовища непрямого впливу відносять: політичні, економічні, соціально-культурні, демографічні, міжнародні.

Політична ситуація в країні впливає на економічну обстановку в цілому, так як способи управління економікою є результат реалізації політичних цілей і завдань перебуває при владі уряду. Фактор політичної стабільності відіграє істотну роль для діяльності вітчизняних і зарубіжних фірм.

До основних економічних факторів належать:

 • - Інфляція (скорочує купівельну спроможність споживачів і попит на продукцію);
 • - Нові податки і податкові ставки (змінюють розподіл доходів, призводять до змін у купівельній спроможності фірм і населення);
 • - Рівень процентних ставок на капітал (робить вигідними або невигідними інвестиції в нові підприємницькі структури);
 • - Рівень зайнятості (визначає наявність вільних робочих місць, що впливає па рівень заробітної плати персоналу).

Фактори соціально-культурного середовища (стиль життя, звички, моральні та етичні норми, релігійні основи суспільства) впливають на поведінку покупців і визначають специфічні установки для господарської діяльності. Життєві цінності і традиції впливають на успішність діяльності, на попит на окремі товари.

Серед демографічних чинників найбільш важливими визнаються дві групи:

 • - Зміна чисельності населення (зниження народжуваності, підвищення рівня смертності, приріст населення);
 • - Зміни у віковому і половозрастном структурному складі населення.

Ці фактори впливають на ринок товарів і послуг.

Міжнародні події великого значення (великі політичні події, війни, катастрофи) впливають на діяльність фірм в різних країнах.

Підприємство створюється для роботи в певних умовах зовнішнього середовища. Якщо ці умови стають критичними для його техніко-організаційної системи, то воно перестає функціонувати.

 
<<   ЗМІСТ   >>