Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка організації (підприємства)

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Статутний капітал і майно підприємств

Статутний капітал являє собою суму грошових коштів і вартості матеріальних і нематеріальних активів, що представляються засновниками при створенні підприємства. Статутний капітал - початковий, вихідний капітал підприємства. Його величина визначається з урахуванням передбачуваної діяльності і фіксується в установчих документах при державній реєстрації підприємства.

Мінімальний розмір статутного капіталу регламентується законодавством:

  • • у відкритому АТ він не може бути менше 1000 мінімальних розмірів місячної оплати праці (МРОТ);
  • • в закритому АТ і в ТОВ - не менше 100 МРОТ.

Максимальний розмір статутного капіталу законодавством не регламентується.

Розмір статутного капіталу визначається на основі необхідних техніко-економічних і кошторисно-фінансових розрахунків і попередньої прибутковості проекту. В оплату статутного капіталу можуть надходити грошові та майнові внески. До майнових внесках відносяться:

  • - Будівлі, споруди, машини, устаткування, сировину та інші матеріальні цінності;
  • - Майнові права (права користування водою, землею, будівлями, спорудами, обладнанням тощо);
  • - інтелектуальна власність;
  • - цінні папери;
  • - Кошти в іноземній валюті (для акціонерних товариств, створюваних за участю іноземного особи).

Розмір статутного капіталу може змінюватися за рішенням загальних зборів акціонерів у зв'язку зі зміною розміру майна підприємства, переоцінкою майна (основних засобів) підприємства у зв'язку з інфляцією.

Статутний капітал надає фінансову стійкість підприємству, служить гарантією у ділових стосунках з партнерами та державними органами, виступає як заставне засіб, що гарантує відшкодування боргів та оплату послуг згідно з договірними та іншим фінансовим і комерційним зобов'язанням.

Складеного капіталу - сукупність вкладів учасників повного товариства або товариства на вірі, внесених для здійснення його господарської діяльності.

Пайовий фонд - сукупність пайових внесків членів виробничого кооперативу для спільного ведення підприємницької діяльності, а також придбаного і створеного в процесі діяльності.

Державні і муніципальні унітарні організації формують у встановленому порядку статутний фонд, під яким розуміють сукупність виділених організації державою або муніципальними органами основних та обігових коштів.

Майно підприємства спочатку створюється за рахунок майна, переданого йому засновниками у вигляді вкладів (внесків, паїв), і збільшується в ході виробничо-господарської діяльності. Поняття "статутний капітал", "складеного капіталу", "пайовий фонд", "статутний фонд" характеризують ту частину власного майна, розмір якої вказується в установчих документах.

Майно підприємства включає матеріальні, фінансові та нематеріальні активи. До складу матеріальних активів входять: земельні ділянки, будівлі, споруди, машини, обладнання, сировина, матеріали, напівфабрикати, готові вироби.

До фінансовим активам ставляться: грошові кошти, розрахункові документи в дорозі, страхові поліси, вкладення в цінні папери, паї і часткові вклади в інші підприємства.

Нематеріальні активи включають: патенти на винаходи, товарні марки і знаки, фірмові найменування, репутацію фірми, пакети документів, ноу-хау, авторські права, які можуть бути продані або передані.

Майновий комплекс підприємства (у термінології бухгалтерського балансу - його активи або господарські засоби) підрозділяється на необоротні та оборотні активи (кошти). До позаоборотних активів належать об'єкти майна з термінами обігу (погашення) понад один рік (так звані довгострокові активи), оборотними активами визнаються об'єкти майна з терміном обігу до одного року включно (так звані короткострокові активи). В склад необоротних активів входять: основні засоби, нематеріальні активи, довгострокові інвестиції. Оборотні активи включають: оборотні кошти, короткострокові фінансові вкладення. Короткострокові фінансові вкладення складаються: з облігацій та інших цінних паперів; депозитів; векселів, виданих клієнтам; короткострокових позик коштів, наданих контрагентам підприємства.

Майно підприємства може служити об'єктом угод, відчужуватися, закладатися і т.п. Підприємство за своїми боргами відповідає належним йому майном, на яке можуть бути звернені позови господарських партнерів або кредиторів у разі невиконання підприємством будь-яких зобов'язань перед ними.

При визнання підприємства неспроможним (банкрутом) його майно відповідно до встановлених законами процедурами може використовуватися для задоволення вимог кредиторів. Залишилося після цього майно ліквідованого підприємства передається його засновникам (учасникам), мають на це майно речові права або зобов'язальні права щодо підприємства.

Показники оцінки положення підприємства в галузі

Структуру виробництва галузі визначають за часткою виробленої підприємствами продукції в загальному обсязі її випуску в натуральному і вартісному вираженні; по співвідношеннях основних виробничих фондів; чисельності персоналу та іншими показниками. Так як призначення підприємства - виробляти продукцію, то найбільш точно галузеву структуру виробництва можна охарактеризувати показниками частки виробленої підприємствами продукції.

Показники оцінки положення підприємства в галузі за виробленої продукції

1. Питома вага продукції підприємства в загальному обсязі виробництва продукції в галузі

де Уп, Ут - обсяг продукції, виробленої на підприємстві і в галузі.

Різниця питомих ваг характеризує зміну (збільшення, зменшення) частки продукції підприємства в загальному обсязі се випуску в галузі за розглянутий період

де Вотч, - питома вага продукції, виробленої па підприємстві в звітному і базисному періодах. 2. Темп зростання обсягу продукції

де Вотч, У6аз - обсяг виробництва продукції у звітному і базисному роках.

Показник характеризує збільшення або зменшення виробництва продукції на підприємстві або в галузі в звітному періоді в порівнянні з базисним періодом.

Темп приросту обсягу продукції

3. Ставлення темпу зростання обсягу виробництва продукції на підприємстві до темпу зростання обсягу виробництва продукції в галузі (К - коефіцієнт випередження) показує, у скільки разів швидше (якщо К> 1) або повільніше (якщо К <1) збільшується виробництво продукції на підприємстві по порівняно з галуззю:

 
<<   ЗМІСТ   >>