Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік і аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Основи управлінського обліку

У результаті вивчення глави 4 студенти повинні:

знати

 • • сутність і призначення управлінського обліку, його предмет, метод і об'єкти;
 • • характеристики основних систем управлінського обліку;

вміти

 • • розрізняти центри відповідальності;
 • • застосовувати основні методи калькулювання;

володіти

• навичками процесу бюджетування.

Єдину систему бухгалтерського обліку слід розглядати як сукупність двох підсистем: обліку фінансового та управлінського. Управлінський облік (management accounting) прийнято вважати в широкому сенсі урахуванням виробничим. Разом з тим, інформація, формована в даній підсистемі, необхідна не тільки для визначення сукупності витрат на виробництво і реалізацію продукції, робіт, послуг, а й для визначення фінансових результатів діяльності та виявлення резервів організації. Не випадково елементами методу управлінського обліку, поряд з такими, як документація та інвентаризація, рахунки і подвійний запис, оцінка і калькуляція, баланс і звітність, служать також контроль і аналіз.

Реалізація методу контролю забезпечує в підсистемі управлінського обліку формування інформації про наявність та рух майна і ресурсів (матеріальних, фінансових, трудових), а методу аналізу - формування інформації про відхилення від нормованих і планованих показників. Отримана менеджерами різних рівнів інформація в зручній та доступній формі допомагає досягти основних цілей управлінського обліку - прийняття грамотних управлінських рішень і виявлення прихованих резервів для досягнення максимальної прибутковості.

Таким чином, управлінський облік являє собою підсистему бухгалтерського обліку, створювану з метою обліку витрат і доходів організації шляхом планування, нормування, контролю та аналізу в цілях розробки та прийняття управлінських рішень.

Основними функціями управлінського обліку є:

 • інформаційна - формування повної і достовірної інформації про внутрішньовиробничих і внутрішньогосподарських процесах, а також про результати діяльності організацій;
 • контрольна - забезпечення контролю за наявністю і рухом ресурсів, виконанням кошторисів, норм і нормативів;
 • аналітична - аналіз відхилень від планованих показників, норм і нормативів;
 • виявлення - виявлення прихованих резервів для досягнення максимальної прибутковості;
 • планування - складання планів, бюджетування (кошторисна планування) та координація діяльності окремих підрозділів і організації в цілому.

У зв'язку з тим, що споживачами інформації управлінського обліку, є внутрішні користувачі (головним чином, менеджери всіх рівнів), основними принципами подачі інформації є її корисність і зручність.

Між двома підсистемами обліку існує цілий ряд відмінностей, викликаних інформаційними потребами користувачів. Управлінський облік не регламентований на державному рівні, його інформація носить закритий характер. На відміну від уніфікованих форм звітності, застосовуваних у фінансовому обліку, інформація управлінського обліку може бути представлена у вигляді схем, графіків, таблиць, довідок, розрахунків, у тому числі і в натуральних показниках. Фінансовий облік грунтується на точних даних і ретроспективно фіксує факти господарської діяльності в цілому по організації, використовуючи метод подвійного запису. Управлінський облік може оперувати прогнозами, розрахунками, планами і вестися без використання методу подвійного запису не тільки в масштабах своєї організації, а й по окремих дільницях: цехах, відділам, секціях і т.п.

Калькулювати витрати на виробництво можна:

 • - По носіям витрат (продукції, робіт, послуг);
 • - Місцях виникнення витрат (цехам, відділам, складах, ділянкам);
 • - Видами діяльності (виробництво, збут, реалізація).

Якщо з'єднати місце виникнення витрат як окреме відокремлений структурний підрозділ організації, в масштабах якого можна скалькуліровать витрати, з персональною відповідальністю менеджера, його очолює, то можна говорити про центрі відповідальності.

Так, для виробничої фірми центром відповідальності може бути окрема ділянка, очолюваний майстром, або цех, очолюваний начальником цеху. За вказаними центрами відповідальності можна визначити прямі витрати: матеріалів, палива, відпрацьованих людино-годин, машино-годин роботи обладнання та інші витрати, а потім порівняти їх з виходом готової продукції, вузлів, деталей, тобто зіставити витрати і доходи по центру відповідальності.

На підприємствах роздрібної торгівлі до центрів відповідальності можна віднести секції, відділи магазинів, в оптовій торгівлі - спеціалізовані склади, очолювані завідувачами. Прямі витрати, такі, як заробітна плата, відрахування на соціальне страхування та забезпечення, амортизація основних засобів та інші можна віднести безпосередньо на вказаний центр відповідальності на підставі первинних документів (рахунків, накладних, розрахунково-платіжних відомостей, розрахунків амортизації), а потім порівняти з виручкою по секції, відділу або з сумою відвантажених зі складу товарів.

У будь-якій організації, незалежно від її розмірів і організаційної структури, можна виділити п'ять типів центрів відповідальності: центри витрат, центри доходів, центри прибутку, центри інвестицій, центри інновацій.

Прикладом центру витрат може бути структурний підрозділ організації (цех, ділянка, відділ, секція), де можна організувати облік і контроль витрат і яке очолюється менеджером, несучим відповідальність за понесені витрати, дотримання норм і нормативів.

Прикладом центру доходів служить структурний підрозділ організації (відділ продажів, відділ маркетингу, відділ логістики), керівник якого несе відповідальність за отримання виручки і надходження грошових коштів.

Центром прибутку може служити такий сектор організації, менеджер якого несе відповідальність за доходи і витрати (наприклад, філія організації). Менеджер центру прибутку регулює рівень доходів і витрат, несе відповідальність за досягнення фінансових і нефінансових результатів (збільшення частки ринку, просування нових товарів, робіт, послуг).

Центр інвестицій являє собою структурний підрозділ організації, менеджер якого відповідає за використання коштів, призначених на капітальні вкладення (управління або відділ інвестицій). Керівник несе відповідальність за витрачання коштів на фінансування інвестицій, строки і якість виконаних робіт.

Центр інновацій - це структурний підрозділ організації, менеджер якого відповідає за цільове використання коштів і за результати інновацій (управління або відділ інновацій). Між центрами інвестицій та інновацій існує функціональний взаємозв'язок.

Таким чином, облік за центрами відповідальності являє собою систему збору, обробки та контролю інформації на вході і виході кожного центру відповідальності на основі розмежування витрат по кожному центру відповідальності.

У практиці управлінського обліку прийняті різні методики обчислення собівартості продукції (робіт, послуг) по носіях витрат. Зокрема, можна калькулювати неповну собівартість витрат, коли витрати, що носять характер умовно-постійних, не включаються в повну собівартість, а списуються в кінці звітного періоду на фінансові результати.

У західній практиці управлінського обліку система калькулювання витрат на основі умовно-змінних витрат носить назву системи "директ-костинг". Дана система передбачає розподіл всієї сукупності витрат на умовно-постійні, що не відносяться на об'єкт калькуляції, та умовно-змінні, що включаються в калькуляцію. Відповідно, змінюється і методика визначення фінансових результатів, яка при системі "директ-костинг" виглядає наступним чином.

1. Утворюється маржинальний дохід (МД) як різниця між сумою виручки від реалізації продукції, робіт, послуг (В) і величиною умовно-змінних витрат (УПерЗ):

МД = В - УПерЗ.

2. Утворюється прибуток (П) як різниця між величиною маржинального доходу і умовно-постійних витрат (УПостЗ):

П = МД - УПостЗ.

У російській практиці управлінського обліку система "директ-костііг" застосовується з 1996 р Організації, що застосовують числення неповної собівартості по продукції, робіт, послуг, повинні закріпити дане положення у своїй обліковій політиці. Списання умовно-постійних витрат відображається в бухгалтерському обліку записом за дебетом рахунка 90 "Продажі", субрахунок 2 "Собівартість продажів" і кредитом рахунку 26 "Загальногосподарські витрати".

Відповідно в Звіті про прибутки і збитки буде заповнюватися рядок "Управлінські витрати" - на суму умовно-постійних витрат, а по рядку "Собівартість продажів" буде відображена неповна собівартість, без умовно-постійних витрат.

Застосування системи "директ-костііг" дає можливість визначити взаємозв'язок між обсягом виробництва, собівартістю і прибутком, причому найзручніше це зробити за допомогою графіка.

ПРИКЛАД 4.1

Виручка організації за місяць від реалізації 100 од. продукції склала 900 руб. Умовно-змінні витрати склали 400 руб., Умовно-постійні - 200 руб. Сукупні або загальні витрати склали, відповідно, 600 руб. Розглянемо взаємозв'язок між об'ємом випущеної продукції, витратами і виручкою за допомогою графіка, зображеного на рис. 4.1.

Точка перетину лінії виручки з лінією сукупних витрат показує на малюнку той обсяг виробництва, з якого починається отримання прибутку. Сама точка перетину називається критичною точкою або точкою беззбитковості (беззбитковість - фінансовий стан організації, коли немає ні прибутку, ні збитку). Можна розрахунковим шляхом визначити кількість виробів в точці беззбитковості.

МД = В - УПерЗ = УПостЗ + П.

Якщо прибуток дорівнює 0, то

В - УПерЗ = УПостЗ,

або

(Цед - УПерЗед) × О = УПостЗ,

Визначення точки беззбитковості

Рис. 3.1. Визначення точки беззбитковості

або

де Цед - ціна одного виробу; УПерЗед - умовно-змінні витрати на один виріб; Q - кількість виробів; МДед - маржинальний дохід на один виріб.

Визначимо число виробів в точці беззбитковості:

Таким чином, при виробництві 40 од. продукції організація досягає фінансової рівноваги, тобто у неї відсутні прибуток або збиток. При подальшому зростанні виробництва утворюється прибуток.

Аналіз співвідношень "витрати - обсяг виробництва - прибуток" (Costs - Volume - Profit) носить в управлінському обліку назва СVP-аналізу.

Калькулювання за змінними витратами використовується для прогнозу прибутку. Крім того, для кожної організації або господарської ситуації можна визначити той обсяг продажів, який забезпечить беззбиткову діяльність. Менеджери організації отримують інформацію про вклад кожного виду продукції або виробу в загальний фінансовий результат.

Широко застосовується в міжнародній практиці управлінського обліку і система "стандарт-хост", яка заснована на використанні стандартів або нормативів. У російській практиці управлінського обліку застосовується метод, який називається нормативним. Даний метод використовується в добувній промисловості, машинобудуванні та інших галузях, де в процесі виробництва здійснюються повторювані операції, за якими можна визначити нормативні витрати. Нормативні витрати, або еталонні витрати виробництва, необхідні для складання кошторисів, планування витрат на майбутній період, а також для проведення порівняльного аналізу. Обчислюються нормативні витрати на одиницю продукції, робіт, послуг або на певний обсяг реалізації. Нормативна собівартість являє собою планову, попередню собівартість, яка включає в себе витрати сировини, матеріалів, живої праці та інші витрати, розраховані за чинними нормативами.

Порівнюючи нормативну, планову собівартість з фактичною в кінці місяця, бухгалтер, який веде облік виробничих витрат, має можливість виявити відхилення від запланованих витрат і проаналізувати їх. Отримані при цьому суми відхилень можуть бути як зі знаком "+", що означає перевищення фактичних витрат над нормативними, так і зі знаком "-", тобто економію в порівнянні з нормативними плановими витратами. Виявлення причин відхилень фактичної собівартості від планової служить дієвою формою контролю за станом витрат і їх динамікою.

У практичній діяльності організацій - виробників продукції застосовуються два методи розрахунку нормативів: від досягнутого рівня витрат на основі фактичних даних за попередній період або на основі кошторисів, складених за діючими стандартами.

При використанні першого методу можна при аналізі витрат врахувати випадкові відхилення, викликані зміною цін, зрушеннями в асортименті продукції, що випускається та іншими факторами.

Другий метод базується на обчисленні прямих витрат на основі загальновідомих нормативів. Наприклад, витрата сировини і матеріалів нормується за діючим ДСТУ, технічним умовам, технічної документації та технологічними картами; витрачання коштів на оплату праці - на основі Єдиної тарифної системи, тарифно-кваліфікаційних довідників, затвердженого штатного розкладу і т.д.

Відхилення фактичної собівартості від планової можна визначити як по носіях витрат, так і за центрами відповідальності, що дасть реальну картину витрат по окремих підрозділах для прогнозування управлінських рішень у цій області. Дана інформація необхідна також і для координації діяльності окремих підрозділів і організації в цілому.

Для керівників підрозділів інформація про економію або перевитрату витрат порівняно з нормативами за окремими видами продукції та статтями витрат дасть можливість виявити приховані резерви виробничого підрозділу, забезпечити контроль за виконанням нормативів і кошторисів, наявністю і рухом ресурсів.

Оскільки умови, статутний вид діяльності та галузева приналежність організацій різні, то для кожної організації потрібен індивідуальний підхід при калькулюванні собівартості продукції, робіт, послуг.

Наприклад, в організації виробляються вироби за певними унікальним замовленнях або виробляється велика кількість різних видів продукції, організація бере участь у різних видах діяльності. У цьому випадку необхідно вести собівартість кожного виду продукції або виду діяльності і для цього використовується позаказная калькуляція собівартості.

Позамовний метод калькулювання застосовується в таких галузях, як авіаційна промисловість, суднобудування, будівництво, ремонтні роботи, медичне обслуговування, адвокатські, аудиторські та інші послуги і т.д. Калькулювання відбувається в два етапи: на першому етапі визначаються прямі витрати, що відносяться на конкретне замовлення, на другому етапі непрямі витрати розподіляються між окремими замовленнями. База розподілу непрямих витрат вибирається організацією і закріплюється в обліковій політиці.

Організації, які випускають продукцію серійно або здійснюють безперервний виробничий процес, застосовують попроцессний метод калькулювання. Метод визначення собівартості по процесах застосовується в обробній, добувній промисловості, при виробництві лаків, фарб, напоїв і т.д.

При попроцессном методі вся сума проведених витрат за місяць, віднесених на конкретний підрозділ або ділянка, ділиться на кількість одиниць продукції, вироблених за місяць. Якщо продукція проходить кілька стадій обробки, то витрати підсумовуються по всіх стадіях з метою визначення загальної собівартості продукції. Оскільки виробничий процес здійснюється безперервно, то дані усереднюються і виникає проблема визначення кількості випущених одиниць продукції і, відповідно, списаних на них накладних витрат.

З метою прийняття грамотних управлінських рішень виробнича бухгалтерія організації може становити для менеджерів різні види управлінської звітності, наприклад, звітні калькуляції за місяць. При використанні нормативного методу калькулювання собівартості можна застосовувати розрахункові відомості, де відображаються випуск продукції за нормативною (плановою) собівартістю і відхилення фактичної собівартості від нормативної (планової).

Дані про відхилення від нормативів як по носіях витрат, так і за центрами відповідальності можуть бути представлені бухгалтером для керівників різних рівнів у вигляді порівняльних таблиць, що дозволить здійснювати оперативний контроль витрат.

При використанні позамовного методу калькулювання можна застосовувати бланки-замовлення і відомості, де відбивається розподіл накладних витрат за окремими замовленнями із зазначенням бази розподілу.

При застосуванні попроцессного методу можна використовувати виробничі розрахунки, де виділяються умовні одиниці продукції, собівартість певного обсягу продукції за місяць і витрати в незавершеному виробництві.

Як вже зазначалося, основними функціями управлінського обліку, поряд з функціями контролю і аналізу, є планування і бюджетування.

Планування являє собою одну з основних функцій управління організацією, яка реалізується шляхом вироблення стратегії, тактики і конкретних дій для досягнення намічених результатів. Основна мета планування полягає у визначенні необхідних для діяльності організації систем координації, мотивації і контролю. Бюджет являє собою фінансовий документ, що містить прогноз майбутніх фінансових операцій та наслідків.

Бюджетування являє собою функцію управління організацією, яка реалізується на основі майбутніх фінансових операцій за допомогою розроблених бюджетів і планів. Бюджет - це фінансовий план, який розробляється і затверджується до початку бюджетного періоду і містить показники доходів, видатків і фінансування.

Залежно від поставлених перед організацією завдань можна виділити поточні (до року) і перспективні (від року до 5-7 років) бюджети. За ступенем значущості та деталізації інформації можна виділити головний (зведений) бюджет, який складається з оперативного та фінансового бюджетів.

Головний бюджет являє собою фінансовий план роботи організації в цілому, скоординований по окремих підрозділах. У головний бюджет входитимуть бюджети інвестиційний як план капітальних витрат і інноваційний як план проведення наукових робіт і довгострокових фінансових вкладень у розвиток нових технологій.

Оперативний бюджет планує операції за сегментами організації або її окремих функцій і включає в себе бюджети продажів, запасів, використання трудових ресурсів, прямих, загальновиробничих і комерційних витрат.

Фінансовий бюджет являє собою план за джерелами фінансування та основних напрямів використання коштів організації. Фінансовий бюджет включає в себе бюджети капітальних витрат, грошових коштів, бюджетний баланс.

Функція бюджетування реалізується шляхом порівняння і зіставлення планових нормативних показників з фактичними. Аналіз відхилень є не тільки інструментом контролю витрат, але і процесу управління в цілому. Для виконання завдань контролю складається гнучкий бюджет для фактичного діапазону ділової активності організації. Може складатися і статичний бюджет для певного запланованого рівня ділової активності організації. Статичним, зокрема, є головний бюджет. Зауважимо, що за окремими центрами витрат може здійснюватися внутрипроизводственное планування.

 
<<   ЗМІСТ   >>