Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік і аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік додаткового капіталу

Додатковим капіталом в організаціях є капітал, утворений внаслідок збільшення вартості майна при переоцінках, а також емісійний дохід у акціонерних товариств.

Відповідно до Плану рахунків організації ведуть облік додаткового капіталу на синтетичному рахунку 83 "Додатковий капітал" по субрахунках, що відображає рух інформації про джерела виникнення додаткового капіталу. Так, на субрахунку "Приріст вартості основних засобів при переоцінці" відображається збільшення додаткового капіталу внаслідок дооцінки основних засобів, що проводиться не частіше одного разу на рік за ринковими цінами, або шляхом індексації.

У балансі організації залишок по рахунку 83 "Додатковий капітал" відображається в розділі III пасиву.

До синтетичному рахунку 83 "Додатковий капітал" можливе відкриття субрахунки "Емісійний дохід", який призначений для обліку доходу, утвореного при реалізації акцій акціонерного товариства за ціною, що перевищує їх номінальну вартість (при установі суспільства або при додаткових емісіях акцій). Номінальна вартість акцій відображається за кредитом рахунка 80 "Статутний капітал", а сума емісійного доходу - але кредитом рахунка 83 "Додатковий капітал", субрахунок "Емісійний дохід".

Зменшення коштів додаткового капіталу може мати місце в наступних випадках: уцінка об'єктів основних засобів, приєднання коштів додаткового капіталу до статутного, розподіл коштів між засновниками.

Бухгалтерські записи щодо формування та руху коштів додаткового капіталу представлені в табл. 3.25.

Таблиця 3.25

Схеми кореспондуючих рахунків з обліку додаткового капіталу

Кореспонденція рахунків

Зміст операцій

Дебет

Кредит

01 "Основні засоби"

83 "Додатковий капітал", субрахунок "Приріст вартості основних засобів при переоцінці"

Відображається збільшення додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів

83 "Додатковий капітал", субрахунок "Приріст вартості основних засобів при переоцінці"

02 "Амортизація основних засобів"

Зменшується додатковий капітал на величину дооцінки сум амортизації

75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал"

83 "Додатковий капітал", субрахунок "Емісійний дохід"

Відображається збільшення додаткового капіталу на величину емісійного доходу від продажу акцій

  • 50 "Каса",
  • 51 "Розрахункові рахунки"

75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал"

Відображається продажна вартість акцій

83 "Додатковий капітал", субрахунок "Приріст вартості основних засобів при переоцінці"

01 "Основні засоби"

Зменшується додатковий капітал на величину уцінки основних засобів

83 "Додатковий капітал", субрахунок "Емісійний дохід"

80 "Статутний капітал"

Сума коштів додаткового капіталу спрямовується на збільшення статутного капіталу (за рішенням зборів акціонерів)

83 "Додатковий капітал", відповідні субрахунки

75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 2 "Розрахунки по виплаті доходів"

Кошти додаткового капіталу розподіляються між засновниками (за рішенням зборів акціонерів)

Облік резервного капіталу

Резервний капітал в акціонерних товариствах являє собою суму відрахувань від чистого прибутку товариства, яка використовується на певні цілі: покриття можливих збитків, погашення облігацій суспільства і викуп акцій товариства у разі відсутності інших засобів.

Резервний капітал у акціонерних товариств утворюється відповідно до законодавства і повинен становити не менше 5% статутного капіталу. При цьому щорічні відрахування в нього не можуть бути меншими 5% від чистого прибутку товариства. Господарські товариства також можуть створювати резервний фонд, якщо учасники товариства приймуть таке рішення. У будь-якому випадку можливість формування резервного капіталу (фонду) повинна бути передбачена в установчих документах господарських товариств і товариств, оскільки кошти резервного капіталу є додатковою гарантією виконання зобов'язань організації в ринкових умовах.

Залишок за рахунком 82 "Резервний капітал" відображається в III розділі пасиву балансу. Аналітичний облік повинен давати інформацію за основними напрямками витрачання коштів резервного капіталу.

Бухгалтерські записи з відображення в обліку формування та руху коштів резервного капіталу представлені в табл. 3.26.

Таблиця 3.26

Схеми кореспондуючих рахунків з обліку резервного капіталу

Кореспонденція рахунків

Зміст операцій

Дебет

Кредит

84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)"

82 "Резервний капітал"

Утворюється резервний капітал за рахунок чистого прибутку організації

82 "Резервний капітал"

84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)"

Кошти резервного капіталу спрямовані на погашення збитків

82 "Резервний капітал"

  • 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках",
  • 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками"

Кошти резервного капіталу спрямовані на погашення облігацій суспільства

Організації в процесі своєї діяльності можуть утворювати різні резерви. Наприклад, резерви під зниження вартості матеріальних цінностей, знецінення фінансових вкладень, на оплату ремонтних робіт, гарантійний ремонт, майбутні відпустки та інші. За джерелами формування резерви можна поділити наступним чином:

  • - Резерви, утворені шляхом включення до собівартості (на оплату відпусток співробітникам, виплату винагород за підсумками роботи за рік та вислугу років, ремонт основних засобів, витрати по підготовчих робіт у зв'язку з сезонним характером виробництва, гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування і т.д. );
  • - Резерви, утворені за рахунок фінансових результатів організації (під зниження вартості матеріальних цінностей, знецінення фінансових вкладень, сумнівних боргах).

Облік резервів, включаються в собівартість продукції і витрат на продаж, ведеться на рахунку 96 "Резерви майбутніх витрат" - з метою рівномірного включення витрат у собівартість продукції, робіт, послуг. Освіта сум резервів відображається за кредитом рахунка 96 "Резерви майбутніх витрат", а фактичні витрати списуються за дебетом зазначеного рахунку.

Облік резервів, утворених за рахунок фінансових результатів і що відносяться в дебет рахунку 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 2 "Інші витрати" ведеться на рахунках: 14 "Резерви під зниження вартості матеріальних цінностей", 59 "Резерви під знецінення фінансових вкладень", 63 "Резерви по сумнівним боргах". Освіта сум резервів відображається по кредиту, цільове витрачання зарезервованих сум - за дебетом зазначених рахунків.

Операції за освітою і витрачанню коштів резервів були розглянуті в попередніх параграфах.

 
<<   ЗМІСТ   >>