Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік і аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік фінансових результатів і нерозподіленого прибутку

Фінансовий результат діяльності організації за звітний період визначається показником прибутку (збитку), який являє собою різницю між доходами і витратами.

Поняття доходу наведено в Положенні з бухгалтерського обліку "Доходи організації" ПБУ 9/99, затвердженому наказом Мінфіну Росії від 6 травня 1999 № 32н (далі - ПБУ 9/99).

Дохід являє собою збільшення економічних вигод організації в результаті надходження активів або погашення зобов'язань, які призводять до зростання капіталу. Існують наступні види доходів:

  • • доходи від загальних видів діяльності (виручка);
  • • інші доходи.

Для визнання виручки в обліку необхідне дотримання наступних умов: організація повинна мати право на отримання виручки, виходячи з конкретного договору або іншого документа; сума виручки може бути визначена; збільшаться економічні вигоди організації; право власності на товари, роботи, послуги перейшло до покупців.

До інших доходів відносяться: надходження від здачі майна в оренду (якщо здача в оренду майна не є предметом діяльності); надходження від участі в статутних капіталах інших організацій; надходження від продажу майна; доходи від спільної діяльності; відсотки за наданими позиками; відсотки по коштах на банківських рахунках.

До інших доходів також відносяться: штрафи, пені, неустойки за договорами; безоплатно отримані активи; надходження до відшкодування збитків організації; суми кредиторської і депонентської заборгованостей, за якими минув строк позовної давності; дооцінка активів; курсові різниці; прибуток минулих років, виявлена у звітному році.

Можуть виникнути й інші доходи, пов'язані з надзвичайними обставинами: страхове відшкодування наслідків пожежі, повені; вартість матеріальних цінностей, що залишилися від списання які прийшли непридатність активів в результаті надзвичайних обставин.

Згідно з діючими нормативними документами, валовий прибуток визначається як різниця між виручкою від продажу продукції, робіт, послуг (без ПДВ) і собівартістю продукції, робіт, послуг. Якщо валовий прибуток зменшити на величину комерційних і управлінських витрат, то утворюється прибуток (збиток) від продажів.

Показник прибутку (збитку) від продажу слід збільшити на суми інших доходів і зменшити на суми інших витрат. У результаті отримаємо прибуток (збиток) до оподаткування. Після сплати податку на прибуток утворюється чистий прибуток (збиток) звітного періоду.

До рахунками обліку фінансових результатів відносяться наступні: 90 "Продажі", 91 "Інші доходи і витрати", 99 "Прибутки і збитки". Фінансовий результат - це доданок з двох складових - результату від реалізації та інших доходів і витрат. Якщо за звітний період було отримано прибуток (збиток) від реалізації, то цей показник буде скоректований на сальдо інших доходів і витрат.

Фінансовий результат від реалізації утворюється на рахунку 90 "Продажі" у вигляді різниці між виручкою, що відображається по кредиту зазначеного рахунку (без непрямих податків), і собівартістю продажів, що відображається по дебету цього рахунку. Результат від реалізації визначається щомісяця і відображається на субрахунку 9 "Прибуток (збиток) від продажу" до рахунку 90 "Продажі". У бухгалтерському обліку на суму прибутку від продажів буде зроблено запис за дебетом зазначеного субрахунку і кредитом рахунку 99 "Прибутки і збитки". Сума збитку від продажів відображається зворотним записом.

Фінансовий результат від інших доходів і витрат утворюється на рахунку 91 "Інші доходи і витрати". Доходи і витрати враховуються по дебету і кредиту рахунку 91 "Інші доходи і витрати": за дебетом - витрати, по кредиту - прибутки. Щомісяця виводиться результат по іншими доходами і видатками організації у вигляді сальдо, сума якого відображається на субрахунку 9 "Сальдо інших доходів і витрат" до рахунку 91 "Інші доходи і витрати". У бухгалтерському обліку на суму прибутку від інших доходів і витрат робиться запис по дебету зазначеного субрахунка і кредитом рахунку 99 "Прибутки і збитки". Збиток від інших доходів і витрат відображається зворотним записом.

На рахунках 90 "Продажі", 91 "Інші доходи і витрати", 99 "Прибутки і збитки" інформація збирається протягом року накопичувально. Це забезпечує дані для заповнення форми "Звіт про прибутки і збитки".

Протягом року в дебет рахунку 99 "Прибутки і збитки" відносяться суми поточного податку на прибуток, які в бухгалтерському обліку відображаються за дебетом рахунка 99 "Прибутки і збитки" і кредиту рахунку 68 "Розрахунки по податках і зборах", субрахунок "Розрахунки з податку на прибуток ".

Станом на 31 грудня звітного року рахунок 99 "Прибутки і збитки" закривається, і сальдо цього рахунку у вигляді річного фінансового результату (кредитове - прибуток, дебетове - збиток) переноситься на рахунок 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)".

Сума чистого прибутку звітного року списується в кредит рахунку 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" з дебету рахунку 99 "Прибутки і збитки". Сума збитку відображається зворотним записом на рахунках.

Аналітичний облік нерозподіленого прибутку повинен бути організований за напрямками використання коштів, наприклад, щодо формування фондів накопичення, споживання та інших. Спеціальних рахунків для формування фондів спеціального призначення Планом рахунків не передбачено, проте організації, у яких утворення фондів закріплено в установчих документах, можуть відкрити до рахунку 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" необхідні аналітичні рахунки.

Залишок за рахунком 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" показується в III розділі пасиву балансу, при цьому сума непокритого збитку зменшує підсумок даного розділу.

Бухгалтерські записи з формування фінансового результату і нерозподіленого прибутку представлені в табл. 3.23.

Таблиця 3.23

Схеми кореспондуючих рахунків з обліку фінансових результатів і нерозподіленого прибутку

Кореспонденція рахунків

Зміст

операцій

Дебет

Кредит

90 "Продажі", субрахунок 9 "Прибуток (збиток) від продажу"

99 "Прибутки і збитки"

Визначається щомісяця фінансовий результат від реалізації (прибуток)

99 "Прибутки і збитки"

90 "Продажі", субрахунок 9 "Прибуток (збиток) від продажу"

Визначається щомісяця фінансовий результат від реалізації (збиток)

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 9 "Сальдо інших доходів і витрат"

99 "Прибутки і збитки"

Визначається щомісяця сальдо інших доходів і витрат (прибуток)

99 "Прибутки і збитки"

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 9 "Сальдо інших доходів і витрат"

Визначається щомісяця сальдо інших доходів і витрат (збиток)

99 "Прибутки і збитки"

  • 10 "Матеріали",
  • 41 "Товари", 43 "Готова продукція", 01 "Основні засоби"

Відображаються інші витрати організації у вигляді втрат матеріалів, товарів, готової продукції, основних засобів

51 "Розрахункові рахунки"

99 "Прибутки і збитки"

Відображаються інші доходи організації у вигляді страхових відшкодувань

99 "Прибутки і збитки"

68 "Розрахунки з податків і зборів", субрахунок "Розрахунки з податку на прибуток"

Нараховано до бюджету податок на прибуток

99 "Прибутки і збитки"

84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)"

Відбивається в кінці року сума нерозподіленого прибутку

84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)"

99 "Прибутки і збитки"

Відбивається в кінці року сума непокритого збитку

84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)"

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", 75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 2 "Розрахунки по виплаті доходів"

Спрямовується частина прибутку звітного року на виплату дивідендів акціонерам (співробітникам організації і стороннім акціонерам)

80 "Статутний капітал"

84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)"

Зменшується сума статутного капіталу до суми чистих активів

84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)"

80 "Статутний капітал"

Прибуток (частина прибутку) спрямована на збільшення статутного капіталу

 
<<   ЗМІСТ   >>