Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік і аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік основних засобів

Бухгалтерський облік основних засобів регламентується Положенням з бухгалтерського обліку "Облік основних засобів" ПБУ 6/01, затвердженим наказом Мінфіну Росії від 30 березня 2001 № 26П (далі - ПБУ 6/01), та Методичними вказівками з бухгалтерського обліку основних засобів, затвердженими наказом Мінфіну Росії від 13 жовтня 2003 № 91н (далі - Методичні вказівки з обліку ОС).

До основних засобів відноситься частина майна організації, яка у ролі коштів праці при виробництві продукції, виконанні робіт чи наданні послуг, або для управління організацією протягом періоду, що перевищує 12 місяців або операційного циклу понад 12 місяців; НЕ призначена для продажу і здатна в майбутньому приносити дохід.

Групування основних засобів за видами приведено в Загальноросійському класифікаторі основних фондів, а також у постанові Уряду РФ від 1 січня 2002 № 1 "Про класифікацію основних засобів, включених в амортизаційні групи" (далі - Класифікація ОС).

За призначенням основні засоби можна розділити на виробничі (для основного та допоміжного виробництв) і невиробничі. По приналежності прав - на власні, що знаходяться в організації на праві господарського відання та оперативного управління, і орендовані. За ступенем експлуатації - на діючі, перебувають на реконструкції, в запасі, на консервації.

Первинна документація з обліку основних засобів в галузях, в тому числі і в торгівлі, уніфікована і складається з наступних форм, затверджених постановою Держкомстату Росії від 21 січня 2003 № 7.

ОС-1 "Акт про прийом-передачу об'єкта основних засобів (крім будівель, споруд)" - для зарахування до складу основних засобів об'єктів, що надійшли шляхом придбання, будівництва, безоплатного отримання, внесення в рахунок внесків до статутного капіталу, а також для введення об'єктів в експлуатацію, їх внутрішнього переміщення і вибуття. Акт складається приймальною комісією на кожен об'єкт. Акт підписується всіма членами комісії та затверджується керівником; передається в бухгалтерію разом з документацією.

ОС-2 "Накладна на внутрішнє переміщення об'єктів основних засобів" - складається у двох примірниках з підписами одержувача і здавальника об'єкта, один примірник передається в бухгалтерію.

ОС-3 "Акт про прийом-здачу відремонтованих, реконструйованих, модернізованих об'єктів основних засобів" - служить для приймання закінчених ремонтних робіт, добудови, дообладнання, реконструкції та модернізації. Акт складається працівником структурного підрозділу, підписується ним, виконавцем, головним бухгалтером та затверджується керівником.

ОС-4 "Акт про списання об'єкта основних засобів (крім автотранспортних засобів)" - служить для документального оформлення списання основних засобів, складається комісією у двох примірниках, підписується членами комісії і затверджується керівником. Один примірник акта передається в бухгалтерію, другий - матеріально відповідальній особі для списання об'єктів.

ОС-4а "Акт про списання автотранспортних засобів" - служить для оформлення списання автотранспортних засобів. Акт складається комісією у двох примірниках, один - в бухгалтерію, другий - матеріально відповідальній особі. Акт підписується членами комісії і затверджується керівником, до нього прикладається документ про зняття з обліку в ГИБДД транспортного засобу.

ОС-6 "Інвентарна картка обліку об'єктів основних засобів" - для аналітичного обліку інвентарних об'єктів основних засобів. В інвентарній картці відображаються: структурний підрозділ, первісна вартість об'єкта, строк корисного використання, норма амортизації, сума амортизації, дата введення в експлуатацію, інвентарний номер та інші дані.

ОС-14 "Акт про прийом (надходженні) устаткування" - служить для документального оформлення приймання обладнання.

ОС-15 "Акт про прийом-передачу обладнання в монтаж" - служить для документального оформлення приймання-передачі обладнання, що вимагає монтажу.

Крім перерахованих вище використовуються такі форми:

Інв-1 "Інвентаризаційний опис основних засобів" - заповнюється робочою комісією в ході інвентаризації і служить підставою для виявлення фактичної наявності основних засобів.

Інв-18 "Порівняльна відомість результатів інвентаризації основних засобів" - заповнюється робочою комісією за результатами інвентаризації і служить підставою для виявлення недостач або надлишків основних засобів.

Одиницею обліку є інвентарний об'єкт, тобто об'єкт основних засобів з усіма пристосуваннями і приладдям, або комплекс конструктивно-зчленованих предметів, що становлять єдине ціле і призначених для виконання певної роботи. Кожен інвентарний об'єкт має свій інвентарний номер, який зберігається за ним на весь період знаходження об'єкта в організації. Якщо об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різні строки корисного використання, то кожна з частин буде окремим інвентарним об'єктом, що має свій інвентарний номер.

Особливе значення для достовірного відображення в обліку основних засобів має їх оцінка. Первісна вартість об'єктів являє собою величину витрат організації на їх придбання або будівництво, без податку на додану вартість. У первісну вартість об'єкта будуть включені, крім сум до оплати постачальникам і підрядникам, витрати на інформаційні та консультаційні послуги, збори, мита, винагороди посередникам, відсотки за кредит, отриманий на будівництво основних засобів, та інші витрати.

Первісною вартістю об'єктів основних засобів, внесених в рахунок внеску до статутного капіталу, буде їх узгоджена вартість, а по безоплатно отриманим об'єктам - ринкова вартість. По об'єктах основних засобів, отриманих організацією в обмін на інше майно, первісною вартістю буде вважатися вартість обмінюваного майна. Виявлені в результаті інвентаризації невраховані основні засоби відображаються при постановці їх на облік за ринковою вартістю.

Зміна первісної вартості об'єктів основних засобів допускається тільки в наступних випадках: добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації, часткової ліквідації та переоцінки. Витрати по перерахованих процесів враховуються на рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи".

Всі витрати організації на будівництво і придбання основних засобів концентруються на рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи" за відповідними субрахунками. Джерелом коштів для здійснення капітальних вкладень служить, як правило, власний капітал організації. Він не зменшується при витрачанні чисельно, але перетворює свою форму з грошової в натурально-речову, в результаті чого утворюються нові види майна.

Після того, як буде сформована первісна вартість об'єкта в сумі фактичних витрат на його придбання, будівництво, створення, об'єкт приймається до обліку і ставиться на баланс, згідно з актом за формою ОЗ-1 або ОС-la. Первісна вартість об'єкта переноситься в дебет рахунку 01 "Основні засоби" з кредиту рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи" за відповідними субрахунками.

Об'єкти основних засобів, отримані в рахунок внеску в статутний капітал від засновників, відображаються за узгодженою вартістю за дебетом рахунка 08 "Вкладення у необоротні активи" і кредитом рахунку 75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 1 "Розрахунки за внесками до статутного капіталу". Після введення об'єктів в експлуатацію витрати переносяться в дебет рахунку 01 "Основні засоби" з кредиту рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи".

Безоплатне отримання об'єктів основних засобів за ринковою вартістю відображається за дебетом рахунка 08 "Вкладення у необоротні активи" і кредитом рахунку 98 "Доходи майбутніх періодів", субрахунок 2 "Безоплатні надходження". Після введення об'єктів в експлуатацію, їх вартість переноситься в дебет рахунку 01 "Основні засоби" з кредиту рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи".

У міру віднесення на витрати виробництва або включення до витрат на продаж сум амортизації по основних засобів, отриманим безоплатно, доходи з майбутніх стають реальними. Вони переносяться з дебету рахунку 98 "Доходи майбутніх періодів", субрахунок 2 "Безоплатні надходження" в кредит рахунку 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 1 "Інші доходи".

Виявлені невраховані об'єкти основних засобів за результатами інвентаризації будуть віднесені за їх ринковою вартістю в дебет рахунку 01 "Основні засоби" і, відповідно, в кредит рахунку 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 1 "Інші доходи".

У складі великих організацій можуть бути утворені власні будівельні ділянки, відділи, ремонтно-будівельні групи, що дозволяє здійснювати будівництво господарським способом. У цьому випадку всі витрати на будівництво об'єктів, віднесені на рахунок 08 "Вкладення у необоротні активи", будуть враховані за їх видами, у тому числі витрати сировини, матеріалів, заробітна плата робітників, відрахування на соціальне страхування та інші. Сформована первісна вартість об'єкта після введення його в експлуатацію переноситься з кредиту рахунку 08

"Вкладення у необоротні активи" в дебет рахунку 01 "Основні засоби".

За чинним податковим законодавством на вартість будівельно-монтажних робіт, виконаних господарським способом, нараховується ПДВ за дебетом рахунка 19 "ПДВ по придбаних цінностей" і кредитом рахунку 68 "Розрахунки по податках і зборах", субрахунок "Розрахунки з ПДВ". Сума ПДВ, нарахована до бюджету від вартості будівельно-монтажних робіт, може бути зменшена на суми ПДВ, пред'явлені постачальниками та підрядниками за надійшли для будівництва матеріали, роботи, послуги - але дебетом рахунка 68 "Розрахунки з податків і зборів", субрахунок "Розрахунки по ПДВ ".

Оскільки об'єкти основних засобів відносяться до позаоборотних активів і беруть участь у процесах виробництва, обігу та (або) управління багаторазово, вони частинами переносять свою вартість на готову продукцію, роботи і послуги.

Первісна вартість об'єктів основних засобів з часом зменшується внаслідок їх фізичного та морального старіння.

Амортизація як процес поступового перенесення вартості основних засобів на готову продукцію, роботи і послуги дозволяє акумулювати в грошовій виручці організацій кошти для заміни або відновлення об'єктів у вигляді амортизаційних відрахувань.

Амортизація по об'єктах основних засобів нараховується з першого числа місяця, наступного за місяцем прийняття об'єкта до обліку, і продовжується до повного погашення вартості об'єкта або списання його з балансу. Враховується амортизація на однойменному рахунку 02 "Амортизація основних засобів". Суми, враховані по кредиту зазначеного рахунку, будуть служити одним з джерел майбутнього відновлення основних засобів.

Щомісяця на суму амортизаційних відрахувань дебетуються рахунки витрат на виробництво або витрат на продаж, і кредитується рахунок 02 "Амортизація основних засобів".

Чинними нормативними документами з бухгалтерського обліку визначено, що організації можуть застосовувати для цілей бухгалтерського обліку один з декількох методів нарахування амортизації для однорідних об'єктів, закріпивши його в наказі по обліковій політиці: лінійний спосіб, спосіб зменшуваного залишку, спосіб списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання, пропорційно обсягу продукції.

Вибравши один із зазначених способів, організація на підставі первісної (залишкової - для методу зменшуваного залишку) вартості об'єкта і терміну його корисного використання визначає норму амортизації і суму щомісячних амортизаційних нарахувань. Строк корисного використання об'єктів визначається організацією при прийнятті об'єктів до обліку.

Згідно з чинним бухгалтерському законодавству, не амортизуються основні засоби, що знаходяться на консервації понад 3 місяців і на відновленні - понад 12 місяців. Не амортизуються у звичайному порядку земельні ділянки, об'єкти природокористування, об'єкти, віднесені до музейних предметів і музейних колекцій, а також об'єкти основних засобів некомерційних організацій. За балансом за рахунком 010 "Знос основних засобів" показуються суми зносу по вказаних об'єктах, нараховані лінійним способом.

Об'єкти основних засобів вартістю менше 20000 руб. за одиницю можуть відображатися в бухгалтерському обліку та звітності в складі МПЗ.

Проте методика бухгалтерського і податкового обліку в питаннях амортизації основних засобів розрізняються. Так, в гол. 25 "Податок на прибуток організації" НК РФ вказується, що для цілей оподаткування існують всього два методи амортизації - лінійний і нелінійний. При цьому порядок їх застосування залежить від амортизаційної групи, визначеної відповідно до Класифікації ОС, яких всього 10. Зі сказаного випливає, що бухгалтер повинен ретельно формувати як облікову, так і податкову політику цілях їх максимального зближення.

Первісна вартість об'єктів, скоригована на величину амортизаційних відрахувань, являє собою залишкову вартість.

Організації не частіше одного разу на рік і станом на 1 січня звітного року мають право переоцінювати об'єкти основних засобів. Утворюється при цьому нова вартість об'єкта називається відновної. Переоцінку можна провести методом прямого перерахунку вартості об'єктів за ринковими цінами за наявності відповідних документів, що підтверджують ці ціни.

У бухгалтерському обліку результати проведеної переоцінки будуть відображені в частині дооцінки об'єктів за дебетом рахунка 01 "Основні засоби" і кредитом рахунку 83 "Додатковий капітал", субрахунок "Приріст вартості майна при переоцінці". Сума дооцінки амортизації буде відображена за дебетом рахунка 83 "Додатковий капітал", субрахунок "Приріст вартості майна при переоцінці" і кредитом рахунку 02 "Амортизація основних засобів".

У тому випадку, якщо за результатами переоцінки вартість об'єктів та величина амортизації будуть зменшені внаслідок уцінки, то сума уцінки буде віднесена в дебет рахунку 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 2 "Інші витрати". Сума уцінки основних засобів стосується зменшення додаткового капіталу організації, утвореного за рахунок сум дооцінки цього об'єкта в попередні звітні періоди. Перевищення суми уцінки над сумою дооцінки відноситься на фінансовий результат як інших витрат.

При вибутті об'єкта основних засобів сума його дооцінки переноситься з додаткового капіталу організації в нерозподілений прибуток.

У процесі експлуатації основні засоби вимагають свого відновлення шляхом проведення ремонтних робіт, які можуть носити різний характер і здійснюватися у вигляді поточного, середнього та капітального ремонтів. Так само, як і будівництво основних засобів, ремонти можуть бути виконані власними силами, тобто господарським способом, або за участю підрядних організацій. Але на відміну від будівництва, при якому створюються нові об'єкти основних засобів і облік витрат ведеться на рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи", ремонтні роботи збільшують суму витрат на виробництво або витрат на продаж в тому місяці, коли вони були зроблені.

Нерівномірність проведення ремонтних робіт може зумовити застосування рахунку 97 "Витрати майбутніх періодів", з подальшим списанням витрат з зазначеного рахунку на рахунки: 44 "Витрати на продаж", 20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжні виробництва", 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати".

Для здійснення великих капітальних ремонтів можливо попереднє резервування коштів на рахунку 96 "Резерви майбутніх витрат" шляхом щомісячного включення резервованих сум у витрати на виробництво або в витрати на продаж поточного місяця. Зайво нараховані суми резерву приєднуються в кінці року до оподатковуваного прибутку за кредитом рахунку 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 1 "Інші доходи".

Об'єкти основних засобів можуть вибувати з ряду причин, наприклад, внаслідок їх реалізації, а також старості і повного зносу, здачі в оренду, передачі в рахунок внеску до статутного капіталу або за договором міни і т.д. Спеціально створена комісія фіксує причини вибуття основних засобів, виявляє винних осіб у разі дострокового вибуття об'єктів, визначає вартість окремих деталей і матеріалів, придатних для подальшого використання.

Надходження та витрачання коштів, пов'язані з продажем, вибуттям та іншим списанням об'єктів основних засобів відображаються на рахунку 91 "Інші доходи і витрати": за дебетом - залишкова вартість об'єктів, за кредитом - їх продажна вартість.

Передача основних засобів організацією в рахунок внеску до статутного (складеного) капітал іншої організації буде відображена за дебетом рахунка 58 "Фінансові вкладення", субрахунок 1 "Паї й акції" але узгодженої вартості.

Якщо ж об'єкти основних засобів передаються безоплатно, то збиток від таких операцій відноситься на фінансові результати організації за дебетом рахунка 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 2 "Інші витрати".

Вибуття об'єктів основних засобів внаслідок неможливості їх подальшого застосування через ветхість, повного зносу може супроводжуватися оприбуткуванням окремих запасних частин, матеріалів на відповідні рахунки за ринковою вартістю. Одночасно збільшуються фінансових результатів на рахунку 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 1 "Інші доходи". Витрати, які несе організація по вибувають об'єктів, наприклад, з їх демонтажу, повинні бути віднесені в дебет рахунку 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 2 "Інші витрати".

У процесі господарської діяльності організація може передавати майно в оренду, як в поточну, так і у фінансову - лізинг. При поточній оренді майно буде враховуватися на балансі у орендодавця, тобто у власника майна, а в орендаря - за балансом за рахунком 001 "Орендовані основні засоби". В інвентарній картці за формою ОЗ-6 по об'єкту, переданому в оренду, робиться відповідний запис із зазначенням номера та дати договору оренди. Одержувану орендну плату організація-орендодавець включає до складу доходів від звичайних видів діяльності, якщо оренда носить постійний характер, і враховує за кредитом рахунка 90 "Продажі", субрахунок 1 "Виручка". Якщо ж здача майна в оренду не є систематичною, то орендна плата включається до складу інших доходів і обліковується за кредитом рахунка 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 1 "Інші доходи". Орендар відносить орендну плату на рахунки обліку витрат на виробництво або витрат на продаж.

Організація - орендодавець суму амортизації за основними засобами, переданим в оренду, буде відображати за кредитом рахунка 02 "Амортизація основних засобів" і дебетом рахунка 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 2 "Інші витрати" в тому випадку, якщо орендна плата формує інші доходи. Якщо для організації здача майна в оренду є основним видом діяльності, то амортизація майна, переданого в оренду, буде ставитися на рахунки обліку витрат на виробництво або витрат на продаж.

Облік операцій з фінансової оренди або лізингу регулюється наказом Мінфіну Росії від 17 лютого 1997 №15 "Про відображення в бухгалтерському обліку операцій за договором лізингу". Згідно з чинним законодавством, фінансова оренда або лізинг являє собою інвестиційну діяльність по придбанню майна і передачі його на підставі договору лізингу лизингополучателям на умовах оплати і на певний термін, з правом викупу ними майна. Майно, передане в лізинг, може враховуватися як на балансі у лізингодавця, гак і на балансі у лізингоодержувача.

Якщо предмет лізингу обліковується на балансі лізингодавця (у лізингоодержувача - за балансом за рахунком 001 "Орендовані основні засоби"), то всі витрати, пов'язані з його придбанням, відносяться в дебет рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи", субрахунок 4 "Придбання об'єктів основних коштів ". При постановці на облік майна, призначеного для здачі в оренду за лізинговим договором, сума витрат з його придбання переноситься з кредиту зазначеного рахунку в дебет рахунку

03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності", субрахунок "Майно для здачі в оренду". Передача майна лізингоодержувачу відображатиметься за кредитом рахунка 03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності", субрахунок "Майно для здачі в оренду" і дебетом рахунку 03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності", субрахунок "Майно, передане лізингоодержувачу".

Амортизація майна та інші витрати, пов'язані з лізинговою діяльністю, відносяться у лізингодавця в дебет рахунків витрат на виробництво або витрат на продаж, а лізингові платежі від лізингоодержувача включаються до виручки від реалізації і відносяться в кредит рахунку 90 "Продажі", субрахунок 1 "Виручка" .

Якщо ж предмет лізингу обліковується на балансі лізингоодержувача, то при вступі лізингового майна буде дебетуватися рахунок 08 "Вкладення у необоротні активи", субрахунок 4 "Придбання об'єктів основних засобів" і кредитуватися рахунок 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок "Орендні зобов'язання ". При введенні лізингового майна в експлуатацію його вартість переноситься з кредиту рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи", субрахунок 4 "Придбання об'єктів основних засобів" в дебет рахунку 01 "Основні засоби", субрахунок "Основні кошти, що надійшли по лізингу".

Розрахунки з лізингодавцем ведуться через рахунок 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами": дебетується субрахунок "Орендні зобов'язання", і кредитується субрахунок "Заборгованість за лізинговими платежами" - на суму лізингових платежів. Амортизація по лізинговому майну відноситься в дебет рахунків обліку витрат на виробництво або витрат на продаж і кредит рахунку 02 "Амортизація основних засобів", субрахунок "Амортизація основних засобів, що надійшли по лізингу".

У лізингодавця вартість лізингового майна враховується за балансом за рахунком 011 "Основні кошти, здані в оренду".

Вартість лізингового майна після переходу права власності буде відображена у лізингоодержувача за дебетом рахунка 01 "Основні засоби", субрахунок "Власні основні засоби" і кредитом рахунку 01 "Основні засоби", субрахунок "Основні кошти, що надійшли по лізингу". Одночасно на суму нарахованої амортизації буде кредитуватися рахунок 02 "Амортизація основних засобів", субрахунок "Амортизація власних основних засобів", і дебетуватися рахунок 02 "Амортизація основних засобів", субрахунок "Амортизація основних засобів, що надійшли по лізингу".

У балансі залишкова вартість основних засобів відображається в I розділі активу. Аналітичний облік організовується за інвентарними об'єктами основних засобів в розрізі матеріально відповідальних осіб. Джерелами інформації про рух основних засобів та сум амортизації є журнали-ордери № 13 і № 10.

Бухгалтерські записи з обліку створення, придбання, надходження та руху основних засобів представлені в табл. 3.20.

Таблиця 3.20

Схеми кореспондуючих рахунків з обліку операцій з основними засобами

Кореспонденція рахунків

Зміст

операцій

Дебет

Кредит

08 "Вкладення у необоротні активи", субрахунок 1 "Придбання земельних ділянок", субрахунок 2 "Придбання об'єктів природокористування", субрахунок 3 "Будівництво об'єктів основних засобів", субрахунок 4 "Придбання об'єктів основних засобів"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

Відображаються: покупна вартість об'єктів по рахунках підрядників, а також акцепт рахунків за консультаційні, посередницькі, транспортні та інші послуги

08 "Вкладення у необоротні активи", субрахунок 1 "Придбання земельних ділянок", субрахунок 2 "Придбання об'єктів природокористування", субрахунок 3 "Будівництво об'єктів основних засобів", субрахунок 4 "Придбання об'єктів основних засобів"

66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках", 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками"

Відображається сума відсотків за користування позиковими коштами, взятими для будівництва або купівлі основних засобів (до введення об'єктів в експлуатацію)

08 "Вкладення у необоротні активи", субрахунок 1 "Придбання земельних ділянок", субрахунок 2 "Придбання об'єктів природокористування", субрахунок 3 "Будівництво об'єктів основних засобів", субрахунок 4 "Придбання об'єктів основних засобів"

68 "Розрахунки з податків і зборів"

Відображаються витрати по реєстрації угод з нерухомістю

19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

Відображається сума податку на додану вартість, виділена в первинних і розрахункових документах постачальників, підрядчиків, посередників і т.п.

01 "Основні засоби"

08 "Вкладення у необоротні активи", субрахунок 1 "Придбання земельних ділянок", субрахунок 2 "Придбання об'єктів природокористування", субрахунок 3 "Будівництво об'єктів основних засобів", субрахунок 4 "Придбання об'єктів основних засобів"

Відбивається постановка на баланс об'єктів основних засобів за актом ОС-1

08 "Вкладення у необоротні активи", субрахунок 1 "Придбання земельних ділянок", субрахунок 2 "Придбання об'єктів природокористування", субрахунок 3 "Будівництво об'єктів основних засобів", субрахунок 4 "Придбання об'єктів основних засобів"

75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал"

Відбивається внесення засновниками (учасниками) об'єктів основних засобів у рахунок внеску до статутного (складеного) капітал за узгодженою вартості, збільшеної на суми витрат з транспортування, навантаження - вивантаження і т.д.

08 "Вкладення у необоротні активи"

98 "Доходи майбутніх періодів", субрахунок 2 "Безоплатні надходження"

Відбивається безоплатне надходження об'єктів основних засобів за ринковою вартістю

20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжні виробництва", 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати", 44 "Витрати на продаж"

02 "Амортизація основних засобів"

Нараховано амортизацію за основними засобами

98 "Доходи майбутніх періодів", субрахунок 2 "Безоплатні надходження"

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 1 "Інші доходи"

На суми, чисельно рівні амортизації по безоплатно отриманим об'єктах основних засобів, доходи з майбутніх відображаються як реальні

01 "Основні засоби"

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 1 "Інші доходи"

Відображаються виявлені в ході інвентаризації невраховані об'єкти основних засобів за ринковою вартістю

08 "Вкладення у необоротні акт верби", субрахунок 3 "Будівництво об'єктів основних засобів"

10 "Матеріали", 02 "Амортизація основних засобів", 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" та ін.

Відображаються витрати при будівництві об'єктів основних засобів господарським способом

01 "Основні засоби"

83 "Додатковий капітал", субрахунок "Приріст вартості майна по переоцінці"

Відбивається дооцінка основних засобів

83 "Додатковий капітал", субрахунок "Приріст вартості майна по переоцінці"

02 "Амортизація основних засобів"

Відображається коригування сум нарахованої амортизації (збільшення)

83 "Додатковий капітал", субрахунок "Приріст вартості майна по переоцінці"

01 "Основні засоби"

Відбивається уцінка основних засобів

02 "Амортизація основних засобів"

83 "Додатковий капітал", субрахунок "Приріст вартості майна по переоцінці"

Відображається коригування сум нарахованої амортизації (зменшення)

84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)"

01 "Основні засоби"

Відбивається уцінка основних засобів, по яких раніше не проводилося дооцінки

02 "Амортизація основних засобів"

84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)"

Відображається коригування сум нарахованої амортизації по основних засобів, по яких раніше не вироблялася дооцінка

20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжні виробництва", 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати", 44 "Витрати на продаж"

96 "Резерви майбутніх витрат"

Формування резерву для проведення ремонту основних засобів

96 "Резерви майбутніх витрат"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

Акцепт рахунків підрядних організацій за ремонтні роботи в межах сум резерву

96 "Резерви майбутніх витрат"

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 1 "Інші доходи"

Списання невикористаних сум резерву на інші доходи

01 "Основні засоби", субрахунок "Вибуття основних засобів"

01 "Основні засоби"

Відображається первісна вартість вибуває об'єкта

02 "Амортизація основних засобів"

01 "Основні засоби", субрахунок "Вибуття основних засобів"

Списуються суми амортизації, нараховані до моменту вибуття об'єкта основних засобів

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 2 "Інші витрати"

01 "Основні засоби", субрахунок "Вибуття основних засобів"

Відображається списання залишкової вартості об'єкта основних засобів

  • 50 "Каса",
  • 51 "Розрахункові рахунки"

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 1 "Інші доходи"

Відображається продажна вартість об'єкта основних засобів

94 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

01 "Основні засоби"

Відбивається недостача об'єктів основних засобів за результатами інвентаризації

73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями", субрахунок 2 "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку"

94 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

Недостача основних засобів віднесена на матеріально відповідальних осіб

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 2 "Інші витрати"

94 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

Недостача основних засобів віднесено на інші витрати, коли винні особи не встановлені або судом відмовлено у стягненні за позовом

 
<<   ЗМІСТ   >>