Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік і аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік фінансових вкладень

У результаті вивчення параграфа 3.2 студенти повинні:

знати

• основні законодавчі та нормативні документи в області фінансових вкладень у цінні папери, операцій з відступлення права вимоги та спільної діяльності;

вміти

складати кореспонденцію рахунків за операціями, пов'язаними з фінансовими вкладеннями організації;

володіти

навичками відображення в обліку і звітності фінансових вкладень в акції, облігації, депозити, статутні капітали інших організацій, спільну діяльність і т.д.

Фінансові вкладення організації являють собою вкладення коштів, зроблені до статутних (складеному) капітали інших організацій; в державні, муніципальні та корпоративні цінні папери; позики, надані стороннім організаціям; депозитні вклади в кредитних організаціях; дебіторську заборгованість, придбану на підставі поступки права вимоги, а також вклади за договором простого товариства.

Фінансові вкладення в статутні капітали інших організацій підрозділяються, у свою чергу, на інвестиції в дочірні і залежні суспільства. Згідно з чинним законодавством (ст. 105 ЦК України), товариство вважається дочірнім в тому випадку, якщо основне господарське товариство є переважаючим в його статутному капіталі і має можливість визначати його рішення. Залежною визнається суспільство, якщо основне господарське товариство має більше 20% його голосуючих акцій або 20% його статутного капіталу (ст. 106 ЦК України).

Бухгалтерський облік фінансових вкладень в частині інвестицій в акції акціонерних товариств та складеному капітали інших організацій ведеться за дебетом рахунка 58 "Фінансові вкладення", субрахунок 1 "Паї й акції" в кореспонденції з рахунками коштів на суми придбання акцій і паїв інших організацій.

Якщо ж організація надає позики юридичним або фізичним особам (крім працівників організації), то такого роду фінансові вкладення враховуються за дебетом рахунка 58 "Фінансові вкладення", субрахунок 3 "Надані позики" і кредиту рахунків грошових коштів, а повернення позик буде відображений в обліку зворотними записами.

Фінансові вкладення організації в банківські депозити обліковуються за дебетом рахунка 58 "Фінансові вкладення", субрахунок 4 "Депозитні рахунки" і кредиту рахунків грошових коштів.

Фінансові вкладення діляться на короткострокові (до одного року) і довгострокові (понад один рік).

Облік фінансових вкладень в цінні папери

До фінансових вкладень організації відносяться: державні та муніципальні цінні папери; цінні папери інших організацій, в тому числі боргові цінні папери, в яких дата і вартість погашення визначена, наприклад, облігації та векселі.

Облік фінансових вкладень в цінні папери ведеться відповідно до Положення з бухгалтерського обліку "Облік фінансових вкладень" ПБУ 19/02, затвердженого наказом Мінфіну Росії від 10 грудня 2002 № 126н (далі - ПБО 19/02).

До умов, за якими визначаються фінансові вкладення, відносяться наступні:

 • • наявність належно оформлених документів, що підтверджують права на відповідні активи (запис у реєстрі акціонерів, запис по депо-рахунку в депозитарії, сертифікати);
 • • перехід до організації фінансових ризиків (неплатоспроможності емітента, втрати ліквідності, зміни цін у бік зниження);
 • • здатність приносити організації економічну вигоду в майбутньому (дивіденди, відсотки, дисконт).

Облік фінансових вкладень ведеться на рахунку 58 "Фінансові вкладення" за видами цінних паперів, емітентам, строками погашення і т. Д. Первісною оцінкою фінансових вкладень є сукупність витрат на їх придбання: покупна (ринкова) ціна, оплата послуг брокерів, посередників, консультантів. Оскільки операції з цінними паперами звільнені від ПДВ, крім брокерських та інших посередницьких послуг, то оплата такого роду послуг включається до первісної вартості цінних паперів з ПДВ.

Якщо в первісну вартість цінних паперів включені відсотки за користування позиковими засобами, то вони враховуються там до постановки цінних паперів на облік, а після постановки на облік - як інші витрати.

Коли організація отримує цінні папери в рахунок внеску до статутного капіталу, то їх первісною вартістю буде вартість, узгоджена між засновниками, але не вище вартості, зробленої незалежним оцінювачем.

При отриманні організацією цінних паперів безоплатно їх вартість оцінюється як ринкова, встановлена організаторами торгівлі на дату прийняття цінних паперів до обліку. Якщо ж цінні папери не можна оцінити, то для постановки на облік береться можлива ринкова ціна їх реалізації на момент постановки на облік.

При надходженні в організацію цінних паперів за договором міни їх вартість визначатиметься вартістю переданих активів.

Цінні папери поділяються на дві великі групи: обертаються на організованому ринку і не обертаються. До перших з них відносяться цінні папери, що володіють наступними ознаками: допущені до обігу на ринку хоча б одним з організаторів торгівлі; є інформація про їх ціни, інформація може бути представлена зацікавленим особам протягом 3-х років після здійснення операцій.

Організації, що мають на балансі звертаються цінні папери, можуть коригувати їх вартість за поточними ринковими цінами щомісячно, щоквартально або щорічно, при цьому періодичність коригування встановлюється в наказі по обліковій політиці організацій. Переоцінка повинна супроводжуватися даними про ціни від організатора торгівлі. Цінні папери, за якими не визначається поточна ринкова вартість, відображаються в обліку за первісною вартістю.

За борговими цінними паперами, зокрема облігаціями, можлива їх переоцінка до номінальною вартістю протягом усього терміну їх перебування на балансі. Переоцінка або коригування балансової вартості облігацій проводиться, як правило, в момент виплати по них доходу.

По фінансових вкладеннях, по яких не можна визначити їх поточну ринкову вартість, утворюється резерв під знецінення фінансових вкладень. Знеціненням фінансових вкладень визнається стійке істотне зниження їх вартості по відношенню до величини економічних вигод, які організація розраховувала отримати.

Стійке зниження вартості фінансових вкладень характеризується наявністю наступних умов:

 • 1) облікова вартість цінних паперів істотно вище їх розрахунковою вартістю (розрахункова вартість - це вартість, за якою цінні папери відображені в обліку за мінусом суми зниження їх вартості);
 • 2) протягом року розрахункова вартість цінних паперів зменшувалася;
 • 3) відсутні свідоцтва можливого підвищення розрахункової вартості в майбутньому. Наприклад, ціни на аналогічні цінні папери складаються нижче облікових, є ознаки банкрутства у емітента і т.д.

Облік резерву ведеться за кредитом рахунку 59 "Резерв під знецінення фінансових вкладень" і дебетом рахунка 91 "Інші доходи і витрати". Резерв утворюється або за станом на 31 грудня поточного року, або щоквартально. Якщо фінансові вкладення, під які було створено резерв, вибувають або їх розрахункова вартість починає рости, то сума резерву приєднується до інших доходів організації торгівлі, і в обліку робиться зворотний запис.

Вибуття фінансових вкладень може статися внаслідок погашення цінних паперів, їх продажу, безоплатної передачі, внеску в статутний капітал іншої організації і т. Д.

При вибутті фінансових вкладень важлива їх правильна оцінка. Є кілька методів оцінки. Згідно ПБУ 19/02 фінансові вкладення можуть оцінюватися:

 • • за первісною вартістю кожної одиниці (для вкладів до статутних капіталів, позик, депозитів);
 • • але середньої первісної вартості;
 • • за первісною вартістю перших за часом придбання цінних паперів (метод ФІФО).

Бухгалтерські записи з обліку фінансових вкладень наведено в табл. 3.3.

Таблиця 3.3

Схеми кореспондуючих рахунків з обліку фінансових вкладень

Кореспонденція рахунків

Зміст операції

Дебет

Кредит

58 "Фінансові вкладення", субрахунок 1 "Паї й акції"

50 "Каса", 51

"Розрахункові

рахунки "

Відображається сума фактичних витрат на придбання паїв, акцій (купівельна вартість акцій, інформаційні, консультаційні, посередницькі та інші послуги)

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 2 "Інші витрати"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

Відображаються витрати по зберіганню в депозитарії цінних паперів

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 2 "Інші витрати"

59 "Резерви під знецінення вкладень у цінні папери"

Створюється резерв під знецінення вкладень у цінні папери (акції)

59 "Резерви під знецінення вкладень у цінні папери"

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 1 "Інші доходи"

Сума резерву приєднується до інших доходів організації, якщо відбулося підвищення ринкової вартості акцій або вони були списані з балансу

62 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 1 "Інші доходи"

Відображається продажна вартість акцій при їх реалізації

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 2 "Інші витрати"

58 "Фінансові вкладення", субрахунок 1 "Паї й акції"

Списується облікова вартість акцій

58 "Фінансові вкладення", субрахунок 2 "Боргові цінні папери"

50 "Каса", 51

"Розрахункові

рахунки "

Відображається сума фактичних витрат на придбання облігацій (купівельна вартість облігацій, інформаційні, консультаційні, посередницькі та інші послуги)

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 1 "Інші доходи"

Відображається сума купонного доходу, що належить по облігаціях

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 2 "Інші витрати"

58 "Фінансові вкладення", субрахунок 2 "Боргові цінні папери"

Коригування вартості облігацій, коли їх покупна вартість вище, ніж номінальна

58 "Фінансові вкладення", субрахунок 2 "Боргові цінні папери"

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 1 "Інші доходи"

Коригування вартості облігацій, коли номінальна вартість вище, ніж покупна

50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

Отримання купонних доходів за облігаціями

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 2 "Інші витрати"

58 "Фінансові вкладення", субрахунок 2 "Боргові цінні папери"

Відображається списання облігацій з балансу в результаті їх реалізації за обліковою вартістю

 • 62 "Розрахунки з покупцями та замовниками",
 • 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 1 "Інші доходи"

Відображається продажна вартість облігацій при їх реалізації

51 "Розрахункові рахунки", 50 "Каса"

58 "Фінансові вкладення", субрахунок 2 "Боргові цінні папери"

Відображається погашення облігацій за номінальною вартістю

58 "Фінансові вкладення", субрахунок 3 "Надані позики"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

Відображаються позики, надані фізичною та юридичною особою

51 "Розрахункові рахунки", 50 "Каса"

58 "Фінансові вкладення", субрахунок 3 "Надані позики"

Погашення наданих позик

 
<<   ЗМІСТ   >>