Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік і аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Фінансовий облік

У результаті вивчення параграфа 3.1 студенти повинні:

знати

 • • основні нормативні документи, що регулюють рух грошових коштів у готівковій та безготівковій формах;
 • • порядок розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами;
 • • основні форми безготівкових розрахунків;

вміти

складати кореспонденцію рахунків з обліку грошових коштів у касі, на розрахункових і валютних рахунках і іншими розрахунковими операціями;

володіти

• навичками заповнення первинної облікової документації і відображення інформації на рахунках і в регістрах бухгалтерського обліку.

Облік коштів

У процесі господарської діяльності організації щодня здійснюють операції з грошовими коштами, як готівкою, так і по розрахункових та інших рахунках в банках. Наприклад, отримують виручку від реалізації товарів, робіт, послуг; оплачують господарські витрати; здобувають сировину, матеріали; проводять розрахунки з постачальниками та підрядниками; гроші з каси передаються на розрахунковий рахунок та ін.

Правильна організація ведення розрахункових операцій, їх документація та облік в чому визначають достовірність формування та відображення виручки від реалізації, собівартості, доходів і витрат, а, отже, і кінцевого фінансового результату діяльності - прибутку або збитку.

Документування та облік касових операцій

Одним з найважливіших ділянок фінансово-господарської діяльності організацій є касові операції, які регулюються Положенням про порядок ведення касових операцій з банкнотами і монетою Банку Росії на території Російської Федерації, затвердженим Банком Росії від 12 жовтня 2011 № 373-П (далі - Порядок ведення касових операцій). Усі касові операції можна розділити на дві великі групи: прибуткові - але надходженню грошових коштів у касу і витратні - по витрачанню коштів з каси.

Документальне оформлення касових операцій строго регламентовано: всі підприємства та організації (за винятком кредитних) застосовують уніфіковані форми первинної облікової документації, які були затверджені постановою Держкомстату Росії від 18 серпня 1998 № 88. Зазначені форми включають:

КО-1 - "Прибутковий касовий ордер" - для оформлення надходження готівки до каси;

КО-2 "Видатковий касовий ордер" - для оформлення видачі готівки з каси;

КО-3 - "Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів" - для реєстрації касових ордерів або замінюють їх документів;

КО-4 - "Касова книга" - для обліку надходжень і видачі готівки;

КО-5 - "Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошових коштів" - для обліку грошей, виданих касиром, і повернення грошей в касу.

Перш ніж касир прийме або видасть гроші з каси, бухгалтерія перевіряє правильність оформлення документів (авансові звіти, рахунки на оплату, розрахунково-платіжні відомості, наказ на відрядження тощо), потім оформляє прибуткові або видаткові касові ордери, які виписуються в день здійснення операції в одному екземплярі. Не допускаються при оформленні касових документів поправки і виправлення, а документи, заповнені неправильно, знищуються і складаються нові.

Прибутковий касовий ордер за формою КО-1 і видатковий касовий ордер за формою КО-2 підписуються керівником організації та головним бухгалтером або уповноваженою особою, а за їх відсутності - керівником або касиром. Касові документи, оформлені самим керівником, ним же і підписуються. Якщо на прикладеному до видаткового ордеру документі є дозвільний підпис керівника, то він може не підписувати видатковий касовий ордер, наприклад, підпис керівника до видачі грошей за розрахунково-платіжної відомості. Потім прибуткові та видаткові касові ордери заносяться в журнал реєстрації за формою КО-3 і передаються касиру разом з доданими до них документами. При цьому забороняється видавати на руки ордери тим особам, які отримують або вносять гроші.

Коли касир отримує документи, він перевіряє правильність їх оформлення і наявність підписів (при виявленні помилок документи повертаються в бухгалтерію), потім при отриманні грошей оформляє квитанцію до прибуткового касового ордеру, підписує її і ставить печатку, і після цього передає квитанцію особі, яка внесла гроші в касу. На прикладених документах ставиться штамп або напис "отримано". Якщо при інвентаризації грошей в касі будуть виявлені суми, що не оформлені прибутковими касовими ордерами, то вони зараховуються в дохід організації.

Видача грошей з каси проводиться за видатковим касовим ордером і тільки особі, зазначеній в ньому. При видачі грошей одержувач пред'являє документ, реквізити якого заносяться в видатковий касовий ордер, і ставить свій підпис у відповідній графі. Якщо ж касир видав гроші з каси без видаткового касового ордера, то видана сума вважається нестачею і стягується з касира як з матеріально відповідальної особи. При отриманні грошей з каси за довіреністю зазначаються прізвища, імена та по батькові як одержувача, так і тієї особи, якій довірено отримання грошей, він же і ставить свій підпис. Видача грошей під звіт, наприклад, на закупівлю матеріалів, господарські потреби повинна бути оформлена заявою підзвітної особи, де ставиться сума та дозвільна напис керівника. Керівник може видати наказ по певним особам, постійно отримують з каси гроші під звіт. Слід пам'ятати, що гроші можуть бути видані підзвітній особі з каси тільки при наявності звіту про раніше отримані суми. Авансові звіти підзвітних осіб подаються протягом 3-х днів після закінчення строку, на який вони були видані, з додатком документів і перевіряються бухгалтером.

Всі підприємства і організації, що мають касу, повинні вести касову книгу за формою КО-4, яка може бути тільки в однині. Записи в касову книгу робляться під копірку у двох примірниках, при цьому сама книга повинна бути пронумерована, прошнурована і опечатана печаткою, а кількість аркушів у книзі завірено підписами керівника та головного бухгалтера. Другий примірник аркушів у касовій книзі - відривний і є звітом касира, а перший примірник листів залишається в касовій книзі, отже, перші й другі екземпляри аркушів нумеруються однаковими номерами. Записи в касову книгу касир робить відразу після одержання або видачі грошей, якщо операції здійснюються з готівковою іноземною валютою, то записи мають бути зроблені і у валюті, і в рублях. Коли закінчено день, касир підраховує обороти за день, виводить залишки по касі і передає до бухгалтерії другий відривний аркуш для звіту з додатком прибуткових і видаткових касових документів. Таким чином, касова книга являє інформацію для заповнення журналу-ордера № 1 за кредитом рахунку 50 "Каса" і дебетової відомості до нього.

Підчистки і обумовлені виправлення в касовій книзі не допускаються, а виправлення помилок проводиться коректурним способом: закреслюється неправильна сума (текст), надписується правильна сума (текст), ставляться підписи осіб, які внесли виправлення і дата.

Якщо в організації кілька касирів або заробітна плата вдасться довіреними особами, то ведеться книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей за формою КО-5. Як видача, так і повернення грошей оформляються підписами касира і довірених осіб.

Прибуткові та видаткові касові документи, журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, касова книга можуть вестися автоматизованим способом.

При здійсненні касових операцій організація повинна враховувати встановлений Банком Росії ліміт розрахунків готівкою між юридичним особами. Станом на 1 січня 2010 року він становить 100 000 руб. по одній угоді протягом одного робочого дня.

Коли на роботу в організацію приймається касир, то він повинен бути ознайомлений з Порядком ведення касових операцій, після чого з ним укладається договір про повну матеріальну відповідальність (якщо в штаті не передбачена посада касира, то її може виконувати бухгалтер, за умови укладення договору про повну матеріальної відповідальності).

Готівкові кошти з каси організації підлягають здачі в установи обслуговуючих банків для зарахування на розрахунковий рахунок. Порядок встановлення ліміту залишку готівки в касі затверджений Положенням про порядок ведення касових операцій. За новим Положенням ліміт залишку готівки в касі встановлюється організацією самостійно з розрахунку виручки, одержуваної організацією в касу. При цьому можна взяти для розрахунку виручку за найбільш прибуткові періоди, наприклад, за грудень, коли проводяться передноворічні продажі. Період встановлюється в робочих днях і не може перевищувати 92 робочих дні. Змінився порядок і строки здачі готівки до установи банків (в об'єднані каси, інкасаторам, в касу банку, на пошту). Організації та індивідуальні підприємці можуть здавати виручку один раз в сім днів. Керівник організації або індивідуальний підприємець видає наказ про встановлення ліміту зберігання грошей у касі. Відзначимо, що якщо в організації є структурні підрозділи, що не мають розрахункових рахунків, то ліміт залишку готівки складається з урахуванням цих підрозділів.

Залишок коштів в касі на кінець дня може бути нульовим, менше або рівним величині встановленого ліміту, а понад установлений ліміт грошова готівка може зберігатися в касі тільки протягом 3-х днів, призначених для виплати заробітної плати, соціальних допомог та стипендій. У тих випадках, коли заробітна плата, допомоги або стипендія не отримані, вони депонуються і грошові кошти повертаються в банк.

Передача грошей в банк оформляється шляхом виписки такого документа, як "Оголошення на внесок готівкою" з отриманням квитанції від установи банку, а отримання грошей в касу з розрахункового рахунку здійснюється за допомогою чеків. У відповідності з діючими нормативними документами, організація може витрачати гроші з виручки на наступні цілі: оплату праці та виплати соціального характеру, відрядження та канцелярські витрати, оплату термінових ремонтів та інші витрати.

Готівка в касі підлягає інвентаризації. Порядок її проведення визначено Методичними вказівками по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, затвердженими наказом Мінфіну Росії від 13 червня 1995 № 49 (далі - Методичні вказівки по інвентаризації).

Ревізія каси проводиться в строки, що визначаються керівником (крім випадків обов'язкових інвентаризацій), буває раптової і здійснюється шляхом повного перерахунку готівки та документів, що зберігаються в касі (поштових марок, вексельних марок, квитків, цінних паперів та ін.). Після перерахунку готівки проводиться звірка її фактичної суми з даними обліку по касовій книзі. За результатами ревізії складається акт, в якому зазначаються суми нестачі або надлишку грошових коштів у касі, причини їх виникнення та наводиться рішення керівника організації.

Грошові розрахунки готівкою і з використанням пластикових карток повинні проводитися організаціями за допомогою контрольно-касової техніки на підставі Федерального закону від 22 травня 2003 № 54-ФЗ "Про застосування контрольно-касової техніки при здійсненні готівкових грошових розрахунків і (або) розрахунків з використанням платіжних карт "(далі - Закон про ККТ). При придбанні контрольно-касової техніки (ККТ), організація укладає договір з центром технічного обслуговування, реєструє ККТ у податковій інспекції за місцем взяття на облік і отримує від податкового органу картку реєстрації ККТ. Всі рекомендовані до застосування ККТ внесені до Державного реєстру.

Організації можуть здійснювати готівкові грошові розрахунки і (або) розрахунки з використанням платіжних карт без застосування ККТ у разі надання послуг населенню за умови видачі ними відповідних бланків суворої звітності. Порядок здійснення таких розрахунків, а також обліку, зберігання та знищення бланків суворої звітності встановлений постановою Уряду РФ від 6 травня 2008 року № 359. До бланків суворої звітності відносяться: квитанції, квитки, проїзні документи, талони, путівки, абонементи та інші документи, призначені для здійснення готівкових розрахунків і розрахунків з використанням платіжних карт. Форми бланків суворої звітності затверджуються Мінфіном Росії. Якщо для певного виду діяльності організації форма бланків суворої звітності не встановлена, то організація повинна застосовувати ККТ.

У законодавчому порядку встановлено перелік підприємств і організацій, які в своїй діяльності можуть здійснювати розрахунки без застосування ККТ і бланків суворої звітності. До них відносяться організації, що здійснюють наступні види діяльності:

 • • продаж газет і журналів і супутніх товарів в кіосках (якщо частка від продажу газет і журналів становить не менше 50% товарообігу);
 • • забезпечення харчуванням учнів і працівників загальноосвітніх шкіл;
 • • продаж цінних паперів, лотерейних квитків;
 • • торгівля на ринках, ярмарках, виставкових комплексах (за винятком магазинів, наметів, кіосків та інших торгових місць, що забезпечують показ і збереження товару);
 • • розносна дрібнороздрібна торгівля продовольчими і непродовольчими товарами з ручних візків, кошиків, лотків (за винятком технічно складних товарів і продовольчих товарів з особливими умовами зберігання);
 • • продаж в пасажирських вагонах поїздів чайної продукції;
 • • продаж проїзних квитків і талонів і деякі інші види діяльності.

Податкові органи контролюють виконання Закону про ККТ. Відповідно до Кодексу РФ про адміністративні правопорушення (КпАП) відповідальність за незастосування ККТ тягне сплату штрафів: для фізичних осіб - від 1500 до 2000 руб .; посадових осіб - від 3000 до 4000 руб .; юридичних осіб - від 30 000 до 40 000 руб.

Бухгалтерський облік наявності і руху грошових коштів у касі ведеться на синтетичному рахунку 50 "Каса", до якого можуть бути відкриті субрахунки за готівковій іноземній валюті, грошовим документам та ін. Основні регістри - журнал-ордер № 1 і дебетова відомість.

Залишок за рахунком 50 "Каса" відображається в балансі у II розділі активу, у складі грошових коштів організації.

У бухгалтерському обліку касові операції відображаються наступними бухгалтерськими проводками (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Схеми кореспондуючих рахунків з обліку касових операцій

Кореспонденція рахунків

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

50 "Каса"

51 "Розрахункові рахунки"

Отримано гроші в касу з розрахункових рахунків

50 "Каса"

52 "Валютні рахунки"

Отримано гроші в касу з валютних рахунків

50 "Каса"

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

Надійшли гроші в касу від покупців і замовників

50 "Каса"

66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках"

Надійшли гроші в касу по короткострокових кредитах і позиках

50 "Каса"

67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками"

Надійшли гроші в касу за довгостроковими кредитами і позиками

50 "Каса"

71 "Розрахунки з підзвітними особами"

Повернено гроші в касу підзвітними особами

50 "Каса"

73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями", субрахунок 1 "Розрахунки за наданими позиками"

Повернено гроші в касу працівниками організації за наданими їм позиками

50 "Каса"

73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями", субрахунок 2 "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку"

Оплачені в касу суми нестач і втрат від псування цінностей з вини працівників організації

50 "Каса"

75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал"

Внесено в касу грошові кошти засновниками (учасниками) в рахунок оплати статутного (складеного) капіталу

50 "Каса"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок 2 "Розрахунки за претензіями"

Внесено в касу суми за пред'явленими претензіями постачальниками, транспортними та кредитними організаціями

50 "Каса"

79 "Внутрішньогосподарські розрахунки", субрахунок 2 "Розрахунки по поточних операціях"

Внесено гроші в касу відокремленими підрозділами організації

50 "Каса"

90 "Продажі", субрахунок 1 "Виручка"

Надійшла в касу виручка від продажів

50 "Каса"

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 1 "Інші доходи"

Надійшла в касу виручка від реалізації майна; відображаються надлишки коштів, виявлені при інвентаризації

50 "Каса"

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 1 "Інші доходи"

Отримано в касу гроші з надзвичайних доходах, наприклад, страхове відшкодування

50 "Каса"

98 "Доходи майбутніх періодів", субрахунок 1 "Доходи, отримані в рахунок майбутніх періодів"

Отримано в касу гроші в рахунок доходів майбутніх періодів, наприклад, орендна плата

51 "Розрахункові рахунки"

50 "Каса"

Передано гроші з каси в банк для зарахування на розрахункові рахунки

52 "Валютні рахунки"

50 "Каса"

Передано гроші з каси в банк для зарахування на валютні рахунки

57 "Переклади в шляху"

50 "Каса"

Інкасована грошова виручка

58 "Фінансові вкладення"

50 "Каса"

Оплачено з каси за придбані цінні папери

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

50 "Каса"

Оплачено з каси постачальникам і підрядникам

66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках"

50 "Каса"

Оплачено з каси в рахунок погашення короткострокових кредитів і позик

67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками"

50 "Каса"

Оплачено з каси в рахунок погашення довгострокових кредитів і позик

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

50 "Каса"

Видана з каси заробітна плата

71 "Розрахунки з підзвітними особами"

50 "Каса"

Видані з каси суми підзвітним особам

73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями", субрахунок 1 "Розрахунки за наданими позиками"

50 "Каса"

Видані з каси суми працівникам за наданими їм позиками

75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 2 "Розрахунки по виплаті доходів"

50 "Каса"

Сплачено з каси дивіденди засновникам

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок 4 "Розрахунки за депонованих сум"

50 "Каса"

Видані з каси депоновані суми

79 "Внутрішньогосподарські розрахунки", субрахунок 2 "Розрахунки по поточних операціях"

50 "Каса"

Видані з каси гроші за розрахунками з відокремленими підрозділами організації

81 "Власні акції (частки)"

50 "Каса"

Викуплені та оплачені з каси акції (частки) в акціонерів (учасників)

91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 2 "Інші витрати"

50 "Каса"

Оплачені з каси витрати, пов'язані з надзвичайними обставинами (крадіжки, розкрадання та ін.)

94 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

50 "Каса"

Відбито недостача коштів у касі, виявлена при інвентаризації

 
<<   ЗМІСТ   >>