Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік і аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Регістри і форми бухгалтерського обліку

Інформація з первинних облікових документів переноситься в регістри - таблиці певної форми, книги, картки, журнали і т.д.

Регістри бухгалтерського обліку призначені для систематизації та накопичення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах для відображення на рахунках бухгалтерського обліку й у бухгалтерській звітності.

Регістри можуть вестися і на машинних носіях інформації - дисках, дискетах, але при цьому повинна бути забезпечена можливість їх виведення на паперові носії інформації. Форми регістрів розробляються, як правило, Мінфіном Росії, органами, яким надано право регулювання бухгалтерського обліку, федеральними органами виконавчої влади, а також самими організаціями за умови дотримання ними загальних методичних принципів бухгалтерського обліку.

Господарські операції в бухгалтерських регістрах відображаються в хронологічній послідовності і групуються по відповідним рахунках бухгалтерського обліку. Регістри підписують особи, які їх склали, вони ж і відповідають за правильність відображення господарських операцій. Якщо в регістри вносяться виправлення, то вони повинні бути обгрунтовані і завірені підписом особи, який зробив виправлення, із зазначенням дати.

Законом про бухгалтерський облік визначено, що вміст регістрів бухгалтерського обліку та внутрішньої бухгалтерської звітності є комерційною таємницею, а у випадках, передбачених законодавством, - державною таємницею. Особи, які отримали доступ до інформації, що міститься в бухгалтерських регістрах і внутрішньої бухгалтерської звітності, зобов'язані зберігати комерційну (державну) таємницю.

Регістри можуть бути хронологічними, наприклад, журнал реєстрації господарських операцій за місяць, форма якого наведена в табл. 2.1, а також систематичними.

Розглянемо, як заповнюється хронологічний бухгалтерський регістр на прикладі.

ПРИКЛАД 2.1

Скористаємося даними приклада 1.9, в якому ми розглянули порядок

складання бухгалтерських проводок по п'яти господарськими операціями.

Відобразимо ці ж операції в хронологічному регістрі (табл. 2.2).

Таблиця 22

Журнал реєстрації господарських операцій за місяць

п / п

Дата

Зміст господарської операції

Бухгалтерські проводки

Сума,

руб.

Дебет

Кредит

1

10.06.2011

На склади торгової організації надійшли товари за договором поставки

41 "Товари"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

1300000

2

12.06.2011

На розрахунковий рахунок організації надійшла сума за кредитним договором, укладеним з комерційним банком

51 "Розрахункові рахунки"

66 Короткострокові кредити і позики "

1000000

3

20.06.2011

З розрахункового рахунку організації перераховано постачальникам в рахунок часткової оплати за договором поставки

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

51 "Розрахункові рахунки"

700000

4

27.06.2011

На розрахунковий рахунок організації надійшли грошові кошти від покупців товарів

51 "Розрахункові рахунки"

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

1400000

5

30.06.2011

Організація перерахувала комерційному банку суму в часткове погашення заборгованості за кредитом

66 "Короткострокові кредити і позики"

51 "Розрахункові рахунки"

500000

Разом за місяць

4900000

Відзначимо, що в хронологічному регістрі операції записуються по мірі їх вчинення.

У систематичних ж регістрах інформація, зібрана на бухгалтерських рахунках, попередньо систематизується.

Прикладом систематичного бухгалтерського регістра може служити оборотна відомість за синтетичними рахунками, наведена в табл. 1.1, де інформація попередньо систематизована і приведена в порядку зростання шифрів рахунків бухгалтерського обліку.

Сукупність застосовуваних організацією регістрів буде визначати форму бухгалтерського обліку в організації.

Найбільш відомими є чотири основних форми обліку: меморіально-ордерна, журнально-ордерна, таблично-перфокарточная й автоматизована.

Меморіально-ордерна форма обліку. При цій системі синтетичний облік ведеться в книгах. При цьому кожна господарська операція оформляється меморіальним ордером, який містить: порядковий номер, дату, бухгалтерську проводку по господарської операції, суму та підпис відповідальної особи.

Розглянемо порядок ведення обліку за меморіальноордерной формі на прикладі.

ПРИКЛАД 2.2

Для початку заповнимо меморіальний ордер по господарської операції № 1 з прикладу 2.1 (табл. 2.3).

Таблиця 2.3

Форма меморіального ордера

Меморіальний ордер №1

Дата: 10 червня 2011

Бухгалтерська проводка:

Дебет рахунку 41 "Товари"

Кредит рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Сума: 1300000 руб.

Бухгалтер: Сергєєв А. І.

Всього за операціями з прикладу 1.9 має бути заповнено п`ять меморіальних ордерів, які в хронологічному порядку і під своїми номерами бухгалтер занесе в реєстраційний журнал, де і підрахує суму в кінці місяця.

Інформація з меморіальних ордерів у вигляді бухгалтерських проводок по дебету і кредиту рахунків заноситься в Головну книгу. Підсумки з неї, підсумовані по дебету і кредиту рахунків, а також суми сальдо по рахунках потрапляють спочатку в оборотну відомість за синтетичними рахунками. Потім сальдо по рахунках заносяться в баланс організації. Зразок заповнення Головної книги наведено в табл. 2.4.

Головна книга

Таблиця 2.4

Місяць

Обороти за дебетом рахунків

Разом по дебету

Сальдо кінцеве

Дебет

Кредит

41

51

60

і т.д.

Сальдо на 01.06.11

550000

50000

Меморіальний ордер №1

1300000

1300000

і т.д.

Місяць

Обороти за кредитом рахунків

Разом по кредиту

Сальдо кінцеве

Дебет

Кредит

41

51

60

і т.д.

Сальдо на 01.06.11

900000

Меморіальний ордер №1

1300000

1300000

і т.д.

Обороти по дебету і кредиту рахунків в Головній книзі і оборотної відомості звіряються в кінці місяця із загальною сумою, підрахованої в журналі реєстрації меморіальних ордерів.

Розглянута схема руху інформації при меморіально-ордерній формі обліку показує, що дана система обліку відрізняється великою трудомісткістю, оскільки потрібно не тільки оформити кожну операцію меморіальним ордером, але й продублювати інформацію в різних регістрах.

Більш зручною і прогресивною є широко застосовувана на практиці журнально-ордерна форма обліку, в основі якої лежить заповнення бухгалтерського регістру, званого журналом-ордером, за рекомендованою типовою формою.

Журнали-ордери заповнюються за кредитом рахунків із зазначенням суми за дебетом рахунків. Наприклад, журнал-ордер № 1 містить інформацію по кредиту рахунку 50 "Каса", журнал-ордер № 2 - за кредитом рахунка 51 "Розрахункові рахунки", журнал-ордер № 6 - за кредитом рахунка 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" і т.д.

Організація може доповнювати рекомендовані типові форми необхідними графами, заповнювати журнали-ордери у відповідності зі своїм робочим планом рахунків за місяць або квартал, відкривати до журналів-ордерів дебетові відомості та ін.

Розглянемо порядок ведення обліку за журнально-ордерною формою на прикладі.

Розгляньмо приклад заповнення журналу-ордера по господарської операції № 1 з прикладу 2.1 (табл. 2.4).

ПРИКЛАД 2.3

Заповнимо меморіальний ордер по все тієї ж господарської операції

№ 1 з прикладу 2.1. Результат наведено в табл. 2.5.

Таблиця 2.5

Форма журналу-ордера № 6 за кредитом рахунка 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" за червень 2011 р

Сальдо на 01.06.11 - 900000 руб.

№ п / п

Дата

З кредиту рахунку 60 в дебет рахунків

Разом по кредиту

41

66

і т.д.

1

10.06.11

1300000

1300000

і т.д.

Сальдо на 01.07.11

Сума

Інформація в журналах-ордерах накопичується за звітний період і систематизується, при цьому немає необхідності заповнювати меморіальні ордери. Крім того, в журналі-ордері поєднуються і хронологія накопичення інформації, і її систематизація, отже, можна не вести хронологічну реєстрацію фактів господарської діяльності. Якщо в організації великий обсяг первинної облікової документації, то попередньо складаються накопичувальні або групувальні відомості, дані з яких переносяться в журнали-ордери.

В кінці місяця (кварталу) підсумкові дані з журналів-ордерів переносяться в Головну книгу, яка ведеться за звітний рік. У Головній книзі по кожному рахунку дається повна інформація: сальдо початкове, обороти за місяць (квартал) по дебету і кредиту і сальдо кінцеве. Принцип групування інформації в Головній книзі - за дебетом рахунку в кореспонденції з кредитуються рахунками. Дані з Головної книги про залишки по рахунках переносяться в баланс організації.

Продовжимо приклад і заповнимо Головну книгу за даними журналу-ордера №6. Результат - в табл. 2.6.

Таблиця 2.6

Головна книга Рахунок 41 "Товари"

Місяць

Оборот по дебету

Оборот по кредиту

Сальдо на 01.07.11

З кредиту рахунку 60 по журналу-ордеру № 6

і т.д.

Разом по дебету

Дебет

Кредит

Сальдо на 01.06.11 - 550000

10.06.11 і т.д.

1300000

1300000

-

1850000

-

Головна книга є бухгалтерським регістром, в якому узагальнено інформацію журналів-ордерів. Крім того, за Головній книзі можна підрахувати суми дебетових і кредитових оборотів за синтетичними рахунками, а також суми сальдо по дебету і кредиту кожного рахунку, які повинні бути попарно між собою рівні. Таким чином забезпечується контрольне значення журнально-ордерної форми обліку.

У міру розвитку обчислювальної техніки і з появою в 1960-70-х рр. таких її видів, як перфоратори і табулятори, виникла і нова форма обліку - таблично-перфокарточная. Первинні облікові документи групувалися за окремими обліковими ділянкам, шифрувалися відповідними шифрами (кодами) і передавалися на машинолічильні станцію (МСС) або машинолічильні бюро (МСБ), де дані з первинних документів переносилися на перфокарти. По кожній ділянці обліку (касові, розрахункові операції, розрахунки з персоналом, бюджетом, фондами і т.д.) створювалися масиви перфокарт, з яких інформація переносилася в підсумкові документи - табуляграми-відомості. Дані з табуляграм-відомостей служили основою для складання оборотних відомостей, а потім і балансу. Основними недоліками таблично-перфокарточной форми обліку були наступні: документи первинного обліку "відривалися" від бухгалтерії на термін, необхідний для їх обробки; не виключалася можливість втрати документів при їх транспортуванні; табуляграми-відомості були надзвичайно громіздкими і т.д.

У сучасних умовах організації бухгалтерського обліку найбільш поширеною формою є автоматизована, із застосуванням прикладних програмних продуктів. Це питання буде окремо розглянуто в гол. 4.

 
<<   ЗМІСТ   >>