Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік і аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Баланс організації

У результаті вивчення глави 2 студенти повинні:

знати

 • • структуру і призначення Бухгалтерськогобалансу;
 • • склад форм бухгалтерської звітності, терміни її складання та порядок подання;
 • • особливості ведення обліку і складання звітності на малих підприємствах;

вміти

 • • розрізняти склад активних і пасивних статей балансу;
 • • заповнювати журнал-ордер і Головну книгу;
 • • переносити інформацію з регістрів в баланс;

володіти

 • • технікою складання бухгалтерських регістрів;
 • • основами складання Бухгалтерськогобалансу.

Бухгалтерський баланс і принципи його побудови

Відповідно з бухгалтерським стандартом ПБО 4/99 Бухгалтерський баланс повинен характеризувати майнове і фінансове становище організації за станом на звітну дату, представляючи даних про господарських засобах (актив) та його джерелах (пасив).

Слово "баланс" в перекладі на російську мову означає рівновагу, ваги, тому збалансований метод подачі інформації дозволяє виважено визначити і проаналізувати як майно організації по його складових, так і джерела формування даного майна. Бухгалтерський баланс з точки зору економічного змісту є інформаційною моделлю майнового і фінансового стану організації на певну дату - на 1-е число кожного місяця, кварталу, року.

Бухгалтерський баланс за формою являє собою таблицю, вертикально розділену на дві частини: ліва частина носить назву активу, а права - пасиву балансу. Як випливає з визначення балансу, наведеного в бухгалтерському стандарті, в активі відображаються дані про господарські засоби організації, а в пасиві - про їх джерела. Основна формула балансового узагальнення інформації визначає, що сума коштів дорівнює сумі джерел коштів. Іншими словами, підсумок активу балансу повинен дорівнювати підсумку пасиву. Підсумки активу і пасиву називаються валютою балансу. І актив, і пасив балансу складаються з розділів, позначених римськими цифрами. Розглянемо структуру Бухгалтерськогобалансу за формою, затвердженою наказом Мінфіну № 66н.

У активі балансу два розділи: I "Необоротні активи" і II "Оборотні активи", а в пасиві - три розділи: III "Капітал і резерви", IV "Довгострокові зобов'язання" і V "Короткострокові зобов'язання". Як бачимо, нумерація розділів наскрізна. Кожен з розділів балансу має підсумковий рядок, що полегшує підрахунок підсумків, тобто його валюти.

У розділах балансу розташовані показники або балансові статті - основні джерела інформації про майно організації та його джерелах на певну дату, наприклад, "Нематеріальні активи", "Основні засоби" і т.д. Окремі показники представлені в балансі без деталізації. Розгорнуту інформацію з ним можна отримати з пояснень до бухгалтерського балансу, форми яких наведені в додатку № 3 до Наказу Мінфіну № 66н. Так, наприклад, можна дізнатися, скільки основних засобів було в організації на певну дату, у тому числі за їх видами, скільки об'єктів вибуло, було переоцінено, реконструйовано, модернізовано і т.д. У новій формі балансу присутній графа пояснень до балансовими статтями, як за складом майна, так і за видами його джерел.

В активі балансу представлена інформація про майно організації за його складом і призначенням - необоротні та оборотні активи, а в пасиві балансу - інформація про джерела формування майна - власних і позикових, до яких відносяться капітал та зобов'язання.

Таким чином, загальноприйнята формула балансового узагальнення дотримується в російській формі Бухгалтерськогобалансу: актив дорівнює капіталу плюс зобов'язання.

Основною вимогою до змісту бухгалтерського балансу, встановлених ПБУ 4/99, є наступне: активи і пасиви повинні показуватися з підрозділом залежно від терміну звернення (погашення) на довгострокові (понад 1 рік) і короткострокові (до 1 року включно). У цьому зв'язку довгострокові фінансові вкладення організації повинні бути показані в балансі як необоротні активи в I розділі, а короткострокові - у II розділі. Абстрактні кошти організації у вигляді дебіторської заборгованості показуються в II розділі активу балансу без деталізації, але при цьому в поясненнях до балансу діляться на дебіторську заборгованість, платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати (довгострокова заборгованість) і - протягом 12 місяців після звітної дати (короткострокова заборгованість). Аналогічно подається інформація і за зобов'язаннями.

Постачальниками інформації для балансу служать бухгалтерські регістри, на які інформація потрапляє з бухгалтерських рахунків. При цьому слід мати на увазі, що в балансі показуються тільки залишки по рахунках за звітний період. Образно кажучи, баланс за певний звітний період являє собою "фотографію" залишків за окремими рахунками, при цьому інформація формується за накопичувальним ознакою або наростаючим підсумком з початку року. У сучасному балансі інформація представляється за трьома звітним датам. Наприклад, баланс за перше півріччя 2011 р матиме три графи, що відображають інформацію про майно організації та його джерелах: на 1 липня 2011 р на 31 грудня 2010 року та на 31 грудня 2009 р Сформована таким чином інформація служить основою для проведення аналізу майнового і фінансового становища організації, складу майна та його джерел і кінцевих результатів фінансової діяльності - прибутку або збитку.

Між бухгалтерськими рахунками і балансом існує ще один аспект взаємозв'язку: активні рахунки відповідають статтям в активі балансу, пасивні - статтями в пасиві, а активно-пасивні - можуть відповідати статтям активу і пасиву балансу.

Сучасний баланс складається в нетто-оцінці, тобто в ньому відсутні так звані регулюючі рахунки, що показують суми амортизації, націнки і знижки, розподіл прибутку. У системному бухгалтерському обліку відображаються всі господарські операції та інші об'єкти обліку. У балансі ж, складеному на нетто-оцінці, статті заповнюються з урахуванням вимог, розглянутих у параграфі 1.3. Нагадаємо головні з них:

 • - Основні засоби та нематеріальні активи відображаються в балансі за залишковою вартістю, тобто за первісною вартістю за мінусом амортизації (те ж стосується і дохідних вкладень в матеріальні цінності, що надаються за плату в тимчасове користування);
 • - Товари в торговельних організаціях відображаються за вартістю їх придбання (без торгових націнок і знижок);
 • - Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) відображаються в балансі як фінансовий результат за мінусом сум податків та інших обов'язкових платежів за рахунок прибутку.

Виходить, що інформація з одного або декількох бухгалтерських рахунків, накопичена і згрупована в окремих регістрах, потрапляє в одну балансову статтю. Наприклад, первісна вартість нематеріальних активів обліковується на рахунку 04 "Нематеріальні активи" у відповідному регістрі, амортизація нематеріальних активів враховується окремо на рахунку 05 "Амортизація нематеріальних активів" у відповідному регістрі. У балансі в I розділі активу за статтею "Нематеріальні активи" буде відображена різниця між сальдо за рахунком 04 "Нематеріальні активи" і сальдо за рахунком 05 "Амортизація нематеріальних активів" на початок і кінець звітних періодів.

Крім того, слід пам'ятати, що при складанні балансу не можна зараховувати між собою статті активів і пасивів. Наприклад, не можна перезасчітивать дебіторську заборгованість кредиторської і навпаки і т.д.

Критеріями формування балансового інформації є: повнота інформації, її істотність, порівнянність звітні показники від одного звітного періоду до іншого, достовірність, послідовність застосування облікової політики і нейтральність. Інформація формується з урахуванням всіх вимог і для широкого кола зацікавлених користувачів.

Спрощену форму балансового узагальнення можна представити в наступному вигляді (табл. 2.1):

Таблиця 2.1

Баланс на 01.01.20 _____ г. ТОВ "Полум'я", тис. Руб.

АКТИВ

ПАСИВ

Види майна

Сума

Капітал та зобов'язання

Сума

I. Необоротні активи

 • 1.1
 • 1.2
 • 1.3

III. Капітал та резерви

 • 3.1
 • 3.2
 • 3.3

Разом по розділу I

Разом по розділу III

II. Оборотні активи

 • 2.1
 • 2.2
 • 2.3
 • 2.4

IV. Довгострокові зобов'язання

 • 4.1
 • 4.2
 • 4.3

Разом по розділу II

Разом по розділу IV

V. Короткострокові зобов'язання

 • 5.1
 • 5.2
 • 5.3
 • 5.4

Разом по розділу V

Баланс

Баланс

 
<<   ЗМІСТ   >>