Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка організації

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Визначення економічної ефективності інвестиційного проекту

Оскільки інвестиції - це вкладення в капітал, а капітал - це ресурс, який може принести дохід, всякого інвестора насамперед цікавить відповідь на питання, яка буде результативність інвестицій, скільки прибутку приноситиме кожен вкладений рубль.

Тоді, згідно з визначенням ефективності, ефективність капіталовкладень являє собою відношення прибутку до обсягу інвестованого капіталу.

На практиці використовуються такі методи оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів: прості (статичні), засновані на зіставленні даних бухгалтерського обліку; складні (динамічні), засновані на моделі дисконтування грошових потоків, оскільки враховують фактор часу і орієнтовані на оцінку вартості фірми.

До простим (статистичними) методам найчастіше відносять розрахунок простий (бухгалтерською) норми прибутку (рентабельність інвестицій) і період окупності (термін повернення) інвестицій.

Показник простий норми прибутку розраховують як відношення чистого прибутку (ПП) за рік до сумарного обсягу інвестиційних витрат 0):

Ефективним вважається інвестиційний проект, у якого рівень рентабельності вище прийнятого за базу, тобто

ЕПР> Ебаз.

Ще один показник, який відноситься до групи "простих", - період окупності інвестицій, або термін повернення. Його обчислюють як відношення початкових витрат 0) до суми річного чистого прибутку (ПП) і амортизаційних відрахувань (А), тобто

Цей показник дозволяє зрозуміти, за який період часу інвестується капітал окупиться за рахунок одержуваного доходу. Ефективним визнається інвестиційний проект, у якого розрахунковий термін окупності менше величини, прийнятої за базу порівняння.

Використання цього простого методу розрахунку обумовлено відносною простотою розрахунків показників і дешевизною. Головним недоліком даного методу оцінки економічної ефективності інвестиційного проекту є ігнорування обліку фактора часу.

Справа в тому, що при розрахунку ефективності (рентабельності) інвестицій необхідно враховувати той факт, що існує розрив у часі між моментом здійснення капіталовкладень і отриманням результату від них. Цей проміжок часу називається тимчасовим лагом. У практиці розрахунку ефективності інвестицій облік чинника часу проявляється в тому, що треба визначити, скільки "коштують" раніше здійснені капіталовкладення в даний час або скільки будуть "коштувати" сьогоднішні капіталовкладення в майбутньому. Відповіді на ці питання отримують за допомогою формули складних відсотків. Проілюструємо цю формулу таким прикладом.

Припустимо, інвестор вклав в банк суму, рівну До 0. Банк обіцяє ставку депозиту в розмірі Є. Тоді до кінця першого року капітал повинен дати (якщо все йде як треба) приріст, рівний До 0 Е. Сумарна величина капіталу на кінець першого року складе

або

До кінця другого року сумарна величина капіталу

або

Однак

тоді

Отже, для п -го року

Звідси, якщо відома величина До n, то

За допомогою коефіцієнта (1 + Е) n проводиться приведення розмірів всіх надходжень і платежів до одного початкового моменту часу і масштабом цін.

Якщо потрібно привести обсяг нинішніх інвестицій до моменту часу в майбутньому, розмір капіталовкладень потрібно помножити на коефіцієнт (1 + Е) n. При необхідності привести вартість майбутніх доходів або витрат до справжнього моменту часу проводиться дисконтування - обсяг передбачуваних доходів ділиться на цей коефіцієнт. У цьому випадку множник називається коефіцієнтом дисконтування.

Складні (динамічні) методи передбачають зіставлення поточних і майбутніх витрат і доходів, тобто засновані на визначенні грошового потоку з урахуванням цінності грошей в часі. Це дозволяє оцінити ефективність інвестиційного проекту за весь розрахунковий період (обрій розрахунку), або, іншими словами, за весь період дії проекту, а також вибрати кращий варіант чи найбільш вигідний інвестиційний проект.

Вибір кращого варіанта інвестицій може бути здійснений одним з викладених нижче методів.

Метод втрачених можливостей або мінімальних втрат від заморожування

Вкладаючи гроші в той чи інший проект або варіант проекту, фірма цурається інших можливих варіантів інвестицій. Упущений у зв'язку з цим дохід називається витратами втрачених можливостей, величина яких може скласти базис для обчислення розрахункової ставки прибутковості. У господарській практиці розрахунок ефективності проекту ускладнюється тим, що капітальні вкладення, як правило, здійснюються не відразу, а частинами. Наприклад, до початку будівництва будинку не обов'язково мати всю суму. Спочатку виділяються гроші на нульовий цикл, потім на будівництво стін і покрівлі і, нарешті, на обробку. Весь час, поки йде будівництво, гроші, вкладені в будівлю, не приносять дохід, оскільки будівля не закінчене. Вони як би "вирвані" з обороту капіталу, лежать без руху, "заморожені". У зв'язку з цим розраховують величину наведених капіталовкладень

де Т - кількість періодів вкладення інвестицій (роки); K i - капіталовкладення i-го періоду (року); Е - норма рентабельності.

Різницю між приведеною і кошторисної величиною капіталовкладень називають втратами від "заморожування". Норма дисконтування (Е) являє собою мінімальну норму доходу на капітал, при якій інвестиційний проект буде ефективним, його величина залежить від структури залучається для реалізації проекту капіталу з урахуванням ступеня ризику самого проекту. Вибір кращого варіанту здійснюють за критерієм мінімуму втрат від заморожування.

У групі динамічних методів найбільшого поширення набули також розрахунки наступних показників: чиста поточна вартість (ГТС), або чиста дисконтована вартість (net present value - NPV); внутрішня норма прибутковості (рентабельності) (ВНД, internal rate of return - 1RR), індекс прибутковості (ІД, profitability index - PI), період окупності (T ок, payback period - PP).

Чиста поточна вартість інвестиційного проекту має й інші назви - чистий дисконтований дохід, чиста приведена вартість, чиста теперішня вартість тощо Сенс оцінки полягає в тому, щоб визначити, наскільки дисконтований приплив коштів за розрахунковий період більше інвестицій. Розрахунок ЧТС припускає, що фірма задає мінімально допустиму ставку рентабельності (E), при якій інвестиції можуть вважатися ефективними. Така "задана" ставка відсотка називається розрахункової або "суб'єктивної" ставкою відсотка фірми. Здійснювати капіталовкладення можна в тому випадку, коли величина чистої дисконтованої вартості позитивна або дорівнює нулю. Чиста поточна вартість - це різниця між поточною та дисконтованою (на базі розрахункової ставки відсотка) величиною доходу від інвестицій (величиною капіталовкладень). У загальному вигляді формула розрахунку має такий вигляд:

де t - номер приватного кроку в розрахунковий період часу Т (t = 1, 2, ..., 7); Дt - приплив коштів на t-му кроці розрахунку, в якості цього показника можна вибирати як прибуток, так і суму покриття (див. І, 4.2); Е - норма рентабельності; И0 - початковий розмір інвестицій.

У разі якщо початкові інвестиції здійснюються протягом ряду років, формула прийме вигляд

де ИT - інвестиційні витрати в t-му кроці розрахунку.

При цьому якщо ЧТС> 0 - реалізація інвестиційного проекту доцільна; ЧТС <0 - інвестиційний проект неефективний; ГТС = 0 - інвестиційний проект нейтральний.

Чиста поточна вартість - це вартість, розрахована як різниця між дисконтованими чистими притоками грошових коштів та інвестиційними витратами за весь період реалізації інвестиційного проекту при фіксованій, заздалегідь визначеній нормі рентабельності, визначальною величину дисконту. Цей показник розраховується в грошових одиницях (рублях та інших валютах).

Головне достоїнство даного методу розрахунку полягає в тому, що він враховує вартість грошей у часі, ризик, розрахунковий період реалізації інвестиційного проекту, дає можливість підсумувати ЧТС за різними проектами і відображати зміни вартості фірми. До головного недоліку слід віднести неможливість порівняння декількох інвестиційних проектів з різними розмірами початкових інвестицій. Крім того, ЧТС не визначає період, через який інвестиція окупиться. Проте показник ЧТС визнаний найбільш надійним в системі показників оцінки ефективності.

Метод визначення внутрішньої норми окупності капіталовкладень

Показник ВНД має й інші назви - внутрішня рентабельність, внутрішня норма прибутку та ін.

Внутрішня норма прибутковості - це розрахункова величина норми рентабельності на даному підприємстві, яку воно вважає для себе мінімально можливою, якийсь граничний рівень прибутковості. Математично це означає ставку дисконтування, при якій сумарна приведена вартість доходів від здійснюваних інвестицій дорівнює вартості цих інвестицій, іншими словами, ставку дисконтування, при якій ГТС = 0.

Даний метод дозволяє оцінити ефективність капіталовкладень шляхом порівняння внутрішньої (граничної) норми окупності інвестицій з ефективною ставкою відсотка.

Іншими словами, фірма розглядатиме інвестиційні проекти, у яких рентабельність, прибутковість за проектом (Е) буде більше, ніж прийнятий нею мінімальний рівень прибутковості.

Головним достоїнством даного показника є те, що він дозволяє проводити порівняльну оцінку різних інвестиційних проектів, у тому числі і з інвестуванням у фінансові інструменти (депозити, цінні папери і т.п.).

До недоліків слід віднести: складність розрахунку показника, його непридатність для розрахунку у випадку, коли грошові потоки є неординарними, і те, що даний показник не враховує масштабів інвестиційного проекту.

Індекс прибутковості інвестицій

По-іншому цей показник називають індексом прибутковості інвестицій. Однак до індексів цей показник відношення не має, оскільки розраховується як показник норми рентабельності. Разом з тим прибуток і інвестиції визначаються за весь розрахунковий період, і тому мають дисконтований вигляд. У загальному вигляді формула розрахунку ІД має наступний вигляд:

де t - номер приватного кроку в розрахунковий період часу Т (t = 1, 2, ..., Т); Д t - приплив коштів на t-му кроці розрахунку; Е - норма рентабельності; ИT - розмір інвестицій у розрахунковий період часу.

Якщо ІД> 1 - інвестиційний проект ефективний; ВД <1 - інвестиційний проект неефективний; ІД = 1 - нейтральний.

До достоїнств показника ВД можна віднести те, що він дозволяє сформувати ефективний портфель інвестиційних проектів, наприклад, у випадку вибору проекту з альтернативних, що мають приблизно рівні ЧТС, але різні розміри інвестиційних витрат. З іншого боку, показник ВД не враховує масштабність інвестиційних проектів.

Період окупності

За методом повного відшкодування, або методу терміну окупності, визначають кількість і тривалість періодів (найчастіше років), за час яких відбувається повне відшкодування інвестованих коштів. Це в чистому вигляді показник, зворотний ефективності капітальних вкладень. Період окупності визначається як період часу, протягом якого інвестиційні витрати будуть відшкодовані одержуваним ефектом.

Якщо Т ок норм - інвестиційний проект ефективний; Т ок> Т норм - інвестиційний проект неефективний. Тут Т норм - прийнятий на фірмі максимальний термін повернення інвестиційних витрат.

До переваг цього показника слід віднести можливість оцінки інвестиційного проекту в умовах обмеженості ресурсів, але він не враховує одержуваний дохід за межами терміну окупності.

Всі розглянуті вище методи оцінки ефективності інвестиційних проектів знаходяться в тісному взаємозв'язку, і тому для комплексної оцінки інвестиційного проекту їх аналізують і розглядають спільно.

Однак не тільки суто економічні фактори відіграють роль у процесі прийняття інвестиційних рішень. Так, на вибір рішення в тому чи іншому напрямку можуть вплинути питання, пов'язані з охороною навколишнього середовища, збереженням робочих місць тощо Крім того, беручи інвестиційні рішення, необхідно врахувати і різного роду ризики. Чим довше інвестиційний цикл, тим за інших рівних умов інвестиції більш ризиковані.

  • 6. Чому необхідно враховувати фактор часу при визначенні ефективності інвестицій?
  • 7. Яка різниця між наведеними капіталовкладеннями та дисконтованою вартістю?
 
<<   ЗМІСТ   >>