Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка організації

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Науково-технічний розвиток фірми. Інновації та інвестиції

У результаті вивчення глави 5 студент повинен:

знати

 • • що таке інновації та інвестиції;
 • • логіку та основні напрямки інвестиційного та інноваційного процесу;

вміти

 • • розуміти особливості інноваційного процесу та особливості управління ним;
 • • розуміти логіку бізнес-планування;

володіти

 • • навичками розрахунку показників ефективності інвестицій;
 • • навичками складання бізнес-плану.

Досягнення мети створення підприємства та ефективної діяльності можливо при збільшенні виручки від реалізації продукції та оптимізації витрат на її виготовлення та виробничо-господарську діяльність.

Перший напрямок - збільшення виручки від реалізації продукції - передбачає діяльність по створенню нової продукції або удосконаленню старої, тобто створення нової якості продукції, що буде краще і повніше задовольняти потреби людей. Крім того, щоб люди купували нову продукцію, підприємство повинно удосконалювати методи продажів, стимулювання попиту, реклами і т.д.

Другий напрямок - оптимізація витрат - вимагає постійного вдосконалення вихідних матеріалів, способів виробництва продукції, вдосконалення систем управління підприємством і т.д.

Іншими словами, підприємство для того, щоб досягти своїх цілей, має розвиватися. У загальному вигляді розвиток - це процес зміни стану системи (в даному випадку підприємства), в результаті чого система переходить у новий якісний стан. Процес (від лат. Processus - просування) - це послідовна зміна стадій розвитку будь-якої системи.

Питання розвитку підприємства тісно пов'язані з поняттями "інновації", "інвестиції", "інноваційний та інвестиційний процеси".

Інновації та інноваційна діяльність підприємства

Поняття інновації

"Розвивайся або помри" - ось, мабуть, основне гасло сучасного підприємства. У результаті високих темпів науково-технічного прогресу створилася така ситуація, при якій розвиток підприємства став ототожнюватися з інноваційними процесами, а управління підприємством - з керуванням інноваційними процесами. Проте в даний час понятійний апарат інноватики повністю не розроблений, терміни трактуються по-різному або ототожнюються.

Англійське слово innovation означає нововведення, новаторство (від лат. Novatio - новація, тобто оновлення, зміну). У науковій літературі виділяються три підходи до трактування поняття "інновація".

 • 1. Інновація як певний процес.
 • 2. Інновація - тільки результат якогось процесу.
 • 3. Інновація - це і процес, і результат цього процесу.

Так, у російському законодавстві за станом на 2013 рік: "Інновації - введений у вжиток новий або значно покращений продукт (товар, послуга) або процес, новий метод продажів або новий організаційний метод у діловій практиці, організації робочих місць або в зовнішніх зв'язках", тобто інновація - це результат. Однак результатом можна керувати. В офіційних міжнародних документах інновації розглядаються як процес змін або як складна і диверсифікована діяльність з багатьма взаємодіючими компонентами, що змінює властивості і характеристики ефективності продукту в цілому і (або) вносить зміни в компоненти продукту, що підвищують його ефективність, включаючи характер послуг, які він забезпечує.

Для того щоб обгрунтувати розуміння інновації та інноваційного процесу, наведемо наступну ланцюжок міркувань. Навіщо люди придумують нововведення (іновації) і впроваджують їх у господарську практику? Виходячи з того, що розвиток - це процес проведення змін, то зміни потрібні для того, щоб підвищити ефективність будь-якої діяльності. Отже,

Інновація або інноваційний процес - це процес створення і (або) введення нововведень.

А ось результат інноваційного процесу або впровадження нововведення в практику можна називати інноваційним продуктом. Тоді під інноваційною діяльністю будемо розуміти діяльність підприємства з управління інноваційними процесами або інноваціями.

 
<<   ЗМІСТ   >>