Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка організації

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Методи калькулювання собівартості одиниці продукції

Для визначення собівартості окремих видів продукції застосовуються різні методи калькулювання: розрахунково-аналітичний, нормативний, попередільний, позамовний, метод величини покриття. Об'єктами калькулювання в залежності від технології і типу виробництва можуть бути готові вироби, деталі або партії деталей, замовлення, технологічні процеси, види робіт і т.д.

Розрахунково-аналітичний метод базується на визначенні прямих витрат на одиницю продукції на основі норм, а непрямих - пропорційно прийнятому ознакою.

Нормативний метод заснований на виявленні відхилень від норм, обліку змін норм. Застосовується при масовому і серійному виробництві різноманітної складної продукції. Він дозволяє виявляти і встановлювати причини відхилень фактичних витрат від діючих норм, порівнюючи нормативну калькуляцію з фактичною.

Попередільний метод застосовується в умовах безперервного і зазвичай короткострокового технічного процесу

або ряду послідовних виробничих процесів, кожний з яких становить самостійні переділи (фази, стадії). При цьому методі витрати враховуються в кожному цеху (переділі), включаючи, як правило, собівартість напівфабрикатів, виготовлених в попередньому цеху. Собівартість кожного наступного переділу складається з вироблених ним витрат і собівартості напівфабрикатів. При Попередільний методі обліку витрати враховуються по цехах (переділів) і статтями витрат.

Позамовний метод застосовується в індивідуальному і дрібносерійному виробництві, а також на виробництві досвідчених, ремонтних, експериментальних та інших робіт. Об'єктом калькулювання є окреме замовлення.

За методом величини покриття в калькуляцію окремого вироби включаються не всі витрати на виробництво і реалізацію продукції, а лише сума покриття (ціна виробу мінус змінні витрати). У цьому випадку різко знижується число статей витрат, що дозволяє спростити нормування, планування, облік і контроль.

Вважається, що витрати виробництва найкраще контролювати по місцях виникнення, центрами витрат, центрами відповідальності.

Місця виникнення - це структурні підрозділи фірми, що здійснюють виробничий процес або його обслуговування.

Центри витрат являють собою виробничі та структурні підрозділи фірми, що характеризуються однаковістю функцій і виробничих операцій, а також організацією праці та ін. Розрізняють центри витрат по виробах і по послугах. Центри витрат по виробах виробляють виріб у цілому або його частина, наприклад, прядильний, ткацький , фарбувально-оздоблювальний цехи текстильного комбінату. Центри витрат по послугах обслуговують центри витрат по виробах, наприклад ремонтний цех. Виділення центрів витрат дозволяє деталізувати облік витрат, посилити контроль за витратами та підвищити точність калькулювання. При розрахунку собівартості вироби витрати спочатку визначають за центрами витрат, а потім відносять на вироби.

Центр відповідальності - організаційний підрозділ (госпрозрахункове), очолюване керуючим, який забезпечує контроль планових, нормативних та фактичних витрат (кошторисів). Центри відповідальності поділяються на основні та функціональні. Основні центри контролюють витрати в місцях їх виникнення, а функціональні - поширюють витрати на багато місця їх виникнення за умови, що даний центр обслуговує кілька центрів витрат. Наприклад, інструментальний цех контролює витрати на інструмент на всіх ділянках виробництва.

При складанні плану необхідно кожен розділ представити у грошовому, вартісному вигляді, іншими словами, попередньо розрахувати майбутні витрати і доходи. Такий попередній розрахунок доходів і витрат отримав назву кошторису (від дієслова "намітити").

Відповідно до логіки планування система кошторисів повинна охоплювати всі сторони господарської діяльності підприємства. Тому функціональні кошторису включають в себе: кошторису обсягу продажів (програма збуту); кошторису витрат на придбання основних матеріалів; кошторису витрат на оплату праці основних робітників; кошторису витрат по підрозділах або функціям управління; кошторису витрат на виробництво допоміжних цехів; кошторису витрат на утримання та експлуатацію обладнання; кошторису цехових і загальновиробничих витрат; на підготовку і освоєння виробництва; кошторису транспортно-заготівельних витрат; кошторису інших виробничих витрат та кошторису позавиробничих витрат. Результати робіт по "осмечівапію" різних сторін діяльності фірми знаходять своє відображення у консолідованій (генеральної) кошторисі - рахунку прибутку і збитків.

Складаються планові і звітні кошторису. Прямі витрати включаються в калькуляцію, виходячи з планових норм витрат на виріб. Непрямі витрати по кожній з кошторисів включаються в калькуляцію пропорційно обраним критерієм. На підставі планових калькуляцій на всі види виробів складається зведена кошторис витрат на виробництво і реалізацію продукції за статтями калькуляції.

Зіставлення планових калькуляцій зі звітними дозволяє виявити відхилення у витратах за статтями витрат і намітити шляхи зниження собівартості.

Показники ефективності використання витрат

При управлінні витратами і собівартістю широко застосовуються абсолютні показники ефективності, такі як економія або перевитрата. Це дозволяє приймати управлінські рішення, ґрунтуючись на аналізі цих відхилень. Ці показники можуть бути використані за умови, що в планованому періоді продукція порівнянна або порівнянна з випускалася в базисному. Більш детальний розгляд показника собівартості одиниці продукції може бути доповнено аналізом окремих статей витрат.

Однак для цілей загального контролю виробничо-господарської діяльності застосовується показник витрат на 1 руб. товарної продукції, який розраховують як відношення витрат до обсягу товарної продукції. Цей показник є найбільш поширеним. Його перевага полягає в тому, що він може застосовуватися в умовах швидкого і постійного зміни асортименту та номенклатури продукції, що випускається.

Витрати на 1 руб. товарної (реалізованої) продукції обчислюються як частка від ділення собівартості всієї товарної продукції підприємства на той же обсяг товарної продукції, розрахований в оптових цінах підприємства. Для правильного розрахунку цього показника необхідне дотримання двох умов:

  • 1) в плані по собівартості товарної продукції і плані товарної продукції за оптовими цінами повинен бути прийнятий один і той же обсяг продукції за складом, якістю й асортиментом;
  • 2) необхідно забезпечити єдність методу визначення товарної продукції за собівартістю і в оптових цінах.

У виробничо-господарської діяльності підприємства собівартість і витрати - найважливіші показники. Собівартість виступає як вихідна база для формування ціни; є інструментом оцінки техніко-економічного рівня виробництва і праці, якості управління і т.п. Величина витрат виробництва безпосередньо впливає на величину прибутку, рівень рентабельності. Тому зниження поточних витрат - це одна з умов підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства.

  • 5. Що являють собою маржинальні витрати?
  • 6. Які основні способи розрахунку собівартості?
  • 7. Наведіть приклади показників ефективності використання поточних витрат.
 
<<   ЗМІСТ   >>