Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка організації

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Виробнича потужність фірми

Основні відомості

Кількість і якість основного, оборотного капіталу і робочої сили обумовлює можливість випуску продукції, виробничу потенцію підприємства або можливість підприємства випускати продукцію.

Виробничою потужністю називається максимально можливий (за інших рівних умов) випуск продукції в заданій номенклатурі і асортименті.

В окремих видах бізнесу замість поняття "виробнича потужність" використовують поняття "виробнича можливість" або "пропускна здатність". Наприклад, характеризуючи виробничу потужність магазину або кафе, кажуть про виробничу можливості або пропускної здатності магазина, (максимальна кількість клієнтів, яке може бути обслужено за певний період, і т.д.). В даному випадку пропускна здатність, виробнича можливість і виробнича потужність тотожні за значенням.

Як правило, виробнича потужність визначається за номенклатурою продукції, що випускається і вимірюється в натуральному виразі або в умовних одиницях виміру, прийнятих в плані. Але в багатономенклатурних виробництвах (машинобудування, швейне, трикотажне та ін.) Здійснюють укрупнення номенклатури шляхом об'єднання різних найменувань виробів в групи по конструкторсько-технологічному подобою і приведення кожної групи до одного базового виробу, так званому виробу-представнику.

Особливість розрахунку виробничої потужності підприємства полягає в тому, що підрозділи і окремі види обладнання, що беруть участь у виробничому процесі, мають різну пропускну здатність або продуктивність. У загальному вигляді алгоритм розрахунку виробничої потужності виглядає наступним чином.

Спочатку виділяється провідне підрозділ - таке, в якому виконуються основні технологічні операції з виготовлення продукції; де витрачається найбільша частка сукупного живої праці; де зосереджена головна частина основних фондів тощо Припустимо, що машинобудівне підприємство включає до складу основних цехів заготівельний, механічний і складальний, а в якості ведучого розглядається механічний цех, тоді по потужності механічного цеху буде визначена потужність всього підприємства.

Потім в провідному підрозділі виділяється за тими ж критеріями провідний ділянку або група устаткування і розраховується виробнича потужність цього елемента. Потужність провідного елементу дає можливість виявити "вузькі" або "широкі" місця. Виробнича потужність всього технологічного ланцюжка залежить від обладнання, що має мінімальну пропускну здатність.

Вузьким місцем називається елемент у виробничій системі, що має мінімальну пропускну здатність (виробничу можливість, виробничу потужність). У свою чергу під широким місцем розуміється перевищення потужності окремих елементів над потужністю провідного елементу.

Після розрахунку потужності групи устаткування переходять до розрахунку потужності ділянки, потім цеху, а потім і підприємства в цілому. Одночасно визначається пропускна здатність інших підрозділів: дільниць, цехів, і виявляються "вузькі" і "широкі" місця.

Отримані дані про стан виробничої потужності дозволяють обгрунтувати виробничу програму. Поняття "виробнича потужність" і "виробнича програма" (див. С. 80) не ідентичні. Якщо перше показує здатність підприємства в певних умовах випускати максимальну кількість продукції в одиницю часу, то друге характеризує фактичний або необхідний (планований) випуск продукції в цей період часу. При обгрунтуванні виробничої програми виходять або з можливостей "вузького місця", або з можливості здійснення заходів по "розшивки" "вузьких місць".

Зіставлення цих даних є основою для розробки планів розвитку виробничих потужностей.

У цих планах необхідно враховувати і природне скорочення вибуття потужностей в результаті фізичного та морального зносу. Приріст потужностей може здійснюватися за рахунок впровадження заходів з ліквідації або розшивки "вузьких місць", а саме: підвищення продуктивності за рахунок модернізації обладнання; збільшення змінності роботи устаткування; введення нового обладнання і т.д. За результатами цієї роботи розрахунків на підприємствах доцільно складати баланс виробничої потужності. Баланс складається за номенклатурою та асортиментом продукції, що випускається по всіх підрозділах підприємства. У балансі відображаються виробнича потужність на початок року; зміни (збільшення, зменшення) потужності за рік; середньорічна виробнича потужність; рівень використання середньорічної потужності.

На особливості розрахунку виробничої потужності впливають характер і тип виробничого процесу (див. П. 1.3).

При визначенні виробничої потужності виходять з максимально можливого фонду часу роботи обладнання. В умовах безперервного виробничого процесу максимально можливий фонд часу роботи устаткування дорівнює добутку календарних днів і 24 ч мінус час на планові та профілактичні ремонти. В умовах дискретного виробничого процесу максимально можливий фонд часу дорівнює нормативному фонду часу (див. П. 3.2).

Розрізняються умови і фактори для розрахунку залежно від масштабу виробництва: одиничне (поштучна), серійне (багатосерійне) і масова (потокове).

Одиничне виробництво. У цьому випадку кожен виріб випускається в одному екземплярі або дрібної серією. При розрахунку виробничої потужності на підприємствах з одиничним типом необхідно враховувати такі особливості: вони оснащені універсальним устаткуванням, робочі мають різноманітну кваліфікацію; вони не мають твердої виробничої програми, працюють на замовлення, враховуючи специфічні побажання клієнтів, і можуть виробляти все, що дозволяє наявне обладнання.

Серійне (багатосерійне) виробництво. У серійному виробництві при розрахунку виробничої потужності слід брати до уваги наступне: якщо продукт виробляється в численних, що розрізняються по дизайну варіантах, а також невеликими партіями, якщо різні варіанти вироби містять численні одні й ті ж компоненти, їх можна випускати разом на спеціальному обладнанні; якщо попит на один з виробів скорочується, то його виготовлення можна відразу обмежити на користь інших видів продукції.

Робота устаткування планується таким чином, щоб воно швидко переналагоджуваним для виготовлення чергового варіанта. Одночасно з цим вирішується проблема оптимального розміру серії та черговості виготовлення різних варіантів.

Масове (потокове) виробництво. При розрахунку виробничої потужності необхідно враховувати як переваги, так і недоліки потокового виробництва, які зведені в табл. 3.3.

Таблиця 3.3

Характеристики потокового виробництва

Перевага

Недолік

 • 1. Час проходження деталі незначно, отже, витрати на зберігання напівфабрикатів практично відсутні.
 • 2. Виконуючи одні й ті ж операції, робочі досягають високої продуктивності праці.
 • 3. При заданій швидкості конвеєра можна точно визначити споживання відтворюваних факторів, сировини і матеріалів, що полегшить планування їх закупівель.
 • 4. Виробничий процес добре Оглянувши, і тому легко може контролюватися
 • 1. Виріб повинен бути повністю підготовлений до виробництва, так як будь-яка його "доведення" потребують зупинки всього конвеєра.
 • 2. Монотонність праці на конвеєрі може негативно позначитися на психіці і настрої робітника, тому слід збільшувати час між повторенням робочих операцій.
 • 3. Вся потокова лінія може зупинитися через поломку одного верстата або вибуття одного робітника, тому завжди слід передбачати наявність запасних частин і дублерів.
 • 4. Так як при скороченні швидкості конвеєра або робочого дня конвеєрна лінія не змінюється, то неможливо зменшити витрати на амортизацію і відсотки, пов'язані з необхідністю залучення значного капіталу

Яскравим представником потокового виробництва є конвеєрне виробництво. Сучасні конвеєрні технології дозволяють транспортувати і встановлювати оброблюваний виріб (наприклад, кузов автомобіля) в зручний для працівника положення або навіть транспортувати робітника під час монтажних робіт. У разі застосування роботів транспортування, обробка та контроль якості роботи здійснюються автоматично.

Ефективність використання виробничої потужності

Ефективність використання виробничої потужності визначається як співвідношення між випущеним обсягом продукції і максимально можливим випуском продукції, тобто як відношення між виробничою програмою (або фактичним випуском) і виробничою потужністю. Цей показник називається коефіцієнтом використання виробничої потужності і розраховується за наступною формулою:

Однак максимальне використання виробничої потужності не завжди можливо (наприклад, на підприємствах громадського харчування). А в деяких видах бізнесу при розрахунку виробничої потужності і визначенні виробничої програми необхідно створювати запас або резерв виробничої потужності. Його створення, як правило, дуже капіталомістке захід. Залежно від виду бізнесу і можливих втрат від браку виробничої потужності величина її резерву може змінюватися в широких межах.

Коефіцієнт використання виробничої потужності дає уявлення про рівень використання однієї, найбільш активної частини основних фондів, за якою визначається потужність. Даний показник не відображає рівень використання будівель, споруд. Про це можна судити за системою показників використання виробничих площ. У цьому випадку використовуються такі поняття:

 • • загальна площа, яку має підприємство;
 • • виробнича площа, на якій безпосередньо здійснюється виробничий процес;
 • • площа, безпосередньо зайнята устаткуванням.

На основі цієї класифікації визначають показники використання площ.

Частка площі, зайнятої обладнанням у виробничій площі, називається коефіцієнтом зайнятості виробничої площі. Ставлення виробничої площі до располагаемой - коефіцієнт зайнятості располагаемой площі.

Наступна група показників характеризує з'їм продукції з 1 м2 площі підприємства. Отже, можна обчислити три показники знімання продукції з 1 м2 площі:

 • 1) знімання продукції з 1 м2 площі, зайнятої обладнанням;
 • 2) знімання продукції з 1 м2 виробничої площі;
 • 3) знімання продукції з 1 м2 располагаемой площі.

Як вже говорилося, виробнича потужність вимірюється по кожному виду продукції в натуральних або умовно-натуральних одиницях виміру. У деяких випадках для ув'язки показників фондовіддачі, фондомісткості і виробничої потужності поряд з натуральним виміром на підприємствах з різнорідним випуском продукції можуть бути використані і вартісні вимірники.

Зіставлення середньої річної вартості основних фондів із середньою річною потужністю дає показник, званий фондомощностним коефіцієнтом. Цей коефіцієнт характеризує потребу в основних фондах на одиницю середньорічної виробничої потужності.

 
<<   ЗМІСТ   >>