Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка організації

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Ефективність використання оборотного капіталу

Результатом використання оборотного капіталу є виручка чи обсяг реалізованої продукції. Тому основними показниками ефективності використання цього ресурсу будуть коефіцієнт оборотності, або швидкість обороту, і коефіцієнт завантаження оборотних коштів.

Коефіцієнт оборотності, або швидкість обороту, розраховують за формулою

де РП - обсяг реалізованої продукції, грн .; Оср - середній залишок оборотних коштів, грн.

Коефіцієнт оборотності показує, скільки оборотів здійснюють оборотні кошти підприємства за певний період (рік, квартал), або характеризує обсяг реалізованої продукції, який припадає на 1 руб. оборотних коштів. З формули видно, що збільшення числа обертів можливе або за рахунок зростання обсягу продажів, або за рахунок зниження величини оборотних коштів.

Коефіцієнт завантаження оборотних коштів обернений коефіцієнту оборотності. Він характеризує суму оборотних коштів, витрачених на 1 руб. реалізованої продукції і розраховується за формулою

З показника оборотності оборотних коштів виводиться показник середньої тривалості одного обороту в днях. Цей показник не збігається з фактичним терміном виробництва і реалізації певних видів продукції.

Тривалість одного обороту в днях знаходиться діленням кількості днів у періоді на коефіцієнт оборотності:

де Ткав - тривалість календарного періоду (360, 90, 30 днів); kоб - коефіцієнт оборотності.

Чим коротший період обороту коштів, тим менше їх потрібно при тому ж обсязі реалізованої продукції. Якщо оборотність сповільнюється, то росте сума, необхідна для забезпечення безперервності виробничої діяльності. Підприємство змушене вдаватися до кредитів, що негативно позначається на показниках ефективності.

Ефект прискорення оборотності оборотних коштів виражається у вивільненні, зменшенні потреби в них у зв'язку з поліпшенням їх використання. Розрізняють абсолютне і відносне вивільнення оборотних коштів.

Абсолютне вивільнення відображає пряме зменшення потреби в оборотних коштах. При цьому, однак, не враховується зміна обсягу реалізованої продукції.

Відносне вивільнення показує як зміна величини оборотних коштів, так і зміна обсягу реалізованої продукції. Щоб визначити його, потрібно обчислити потреба в оборотних коштах за звітний рік, виходячи з фактичного обороту з реалізації продукції за цей період і оборотності в днях за попередній рік. Різниця дає суму вивільнення коштів.

У складі оборотних коштів матеріальні ресурси складають, як правило, найбільшу величину, тому стоїть завдання раціонального використання матеріальних ресурсів. Для цих цілей застосовується система показників матеріаломісткості, кожен з яких має своє призначення. Поряд з показниками матеріаломісткості в ряді випадків можна використовувати і зворотні їм показники - материалоотдачи.

Для того щоб прискорити оборотність або скоротити необхідний розмір оборотного капіталу, менеджери й економісти докладають чималих зусиль.

У відповідності зі стадіями кругообігу оборотних коштів можна виділити два напрямки підвищення ефективності їх використання:

  • 1) у сфері виробництва - за рахунок встановлення прогресивних норм витрати матеріалів, скорочення тривалості всіх складових виробничого циклу, впровадження нової техніки і технології, а також вдосконалення організації виробництва, праці;
  • 2) сфері обігу - прискорення процесу реалізації продукції за рахунок ефективного проведення маркетингових досліджень, систематичного контролю стану дебіторської та кредиторської заборгованості.

Цьому питанню присвячені численні прикладні наукові дослідження та розробки. Наприклад, логістика займається проблемами управління матеріальними потоками, існує математична теорія управління запасами. У сфері організації поставок набула поширення система "точно в термін", або just-in-time (JIT). Ця система дозволяє при зростанні вартості запасів скоротити загальну потребу в оборотних коштах за рахунок відмови від змісту обширних складів сировини і матеріалів. Для скорочення часу перебування оборотних коштів у незавершеному виробництві інженери-технологи та виробничі менеджери вдосконалюють технологічний цикл виготовлення продукції. Скорочення дебіторської заборгованості сприяє дотримання договірної і платіжної дисципліни тощо

Джерела формування оборотного капіталу

Розмір оборотного капіталу в натуральному вигляді насамперед залежить від виробничої програми фірми. Крім того, у багатьох випадках формування оборотних фондів передбачає виникнення запасів оборотних фондів. Ця обставина обумовлює зміни в розмірі оборотних коштів, тобто грошей, необхідних для покриття цих потреб. Як і у випадку з основним капіталом, джерелами покриття потреби в оборотному капіталі є власні і позикові кошти підприємства.

У число власних коштів входять власний капітал і прибуток підприємства. Однак для покриття потреби в оборотних коштах підприємство може використовувати кошти, що прирівнюються до власних, - короткострокову кредиторську заборгованість за поточними платежами (наприклад, заборгованість по заробітній платі, обов'язковими платежами).

До позиковими коштами відносяться короткострокові кредити, векселі, облігації.

Крім цих джерел потреба в оборотному капіталі можна задовольнити, використовуючи факторинг, тобто продаж факторингової фірмі дебіторської заборгованості підприємства. Якщо партнери підприємства визнаються факторингової фірмою надійними, то вона може видати підприємству суму дебіторської заборгованості за вирахуванням своїх відсотків. Як правило, ці відсотки (плата за факторинг) нижче ставки відсотка по короткострокових кредитах.

 
<<   ЗМІСТ   >>