Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка організації

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Організація

Робота підприємства розділяється на складові частини, виконується різноманітними працівниками - від виконавців до керівників вищої ланки. Для реалізації заходів необхідно організувати роботу співробітників, вказати їх права та обов'язки, визначити ступінь відповідальності, підпорядкованість і т.д. Для цього потрібно чітко і ясно уявляти собі, як управлінська інформація буде "циркулювати" всередині підприємства від керівника до підлеглих і назад, тобто слід організувати діяльність. Тут термін "організація" вживається в іншому сенсі, ніж у п. 1.2. Під організацією управління розуміється внутрішня упорядкованість і узгодженість елементів, процесів і дій між елементами системи. Для забезпечення цієї узгодженості розробляються організаційні структури управління. Структура - це будова, пристрій системи, яке забезпечує здійснення функцій.

Розрізняють ієрархічні й органічні типи структур управління.

Ієрархічна, або бюрократична, структура управління містить наступні принципові положення:

  • • ієрархічність управління, при якій нижчий рівень підкоряється і контролюється вищими органами;
  • • наявність формальних правил і норм, які забезпечують однорідність виконання менеджерами своїх завдань і обов'язків;
  • • чіткий розподіл праці, слідством якого є необхідність використання кваліфікованих фахівців на кожній посаді.

Ієрархічний тип структури має багато різновидів: лінійні, функціональні, дивізійні, лінійно-функціональні. Лінійно-функціональна структура - одна з найпоширеніших у всьому світі. Основу лінійно-функціональних структур складає так званий "шахтний" принцип побудови і спеціалізація управлінського процесу по функціональним підсистемам організації (маркетинг, виробництво, дослідження і розробки, фінанси, персонал та ін.). По кожній з них формується ієрархія служб. Результати роботи кожної служби апарату управління організацією оцінюються показниками, що характеризують виконання ними своїх цілей і завдань.

Органічний тип структур управління названий так тому, що їх головною особливістю є гнучкість, адаптивність і спроможність порівняно легко міняти свою форму, пристосовуватися до нових умов. Різновидами цього типу структур є проектні, матричні, програмно-цільові, бригадні форми організації управління.

Організаційна структура управління залежить від розміру підприємства, галузі, номенклатури та асортименту продукції і т.д. У кожному разі організаційна структура управління повинна дозволяти фірмі оптимально взаємодіяти із зовнішнім і внутрішнім середовищем і найбільш ефективно досягати поставлених цілей.

Досвід показав, що ієрархічні структури управління найбільш ефективні там, де апарат управління виконує рутинні, часто повторювані і рідко змінюються дії і завдання. Але в реальних умовах цього немає, виникає неадекватність реакції системи управління на вимогу зовнішньої середовища. У цих випадках надмірна централізація і ієрархічність управління часто не дозволяють приймати оперативні рішення. Численні узгодження збільшують термін прийняття рішення, відсутність необхідних виконавцям повноважень знижує ефективність діяльності фірми. У цьому випадку потрібно застосовувати організаційну структуру.

Мотивація

Мотивація являє собою процес спонукання людей до діяльності для досягнення цілей фірми. Сьогодні термін "мотивація" розуміється різними вченими по-різному (вперше його вжив у своїй статті А. Шопенгауер). Мотивація тісно пов'язана зі стимулюванням, і основна відмінність між ними полягає в тому, що для усвідомлення мотиву потрібна внутрішня робота. Тому мотивація - це внутрішнє спонукання до діяльності. Стимулювання діяльності - це насамперед зовнішнє спонукання, що впливає на поведінку людини у сфері праці, матеріальна оболонка мотивації персоналу. Створення систем мотивації та стимулювання працівників фірми - основа роботи менеджерів.

Сучасні теорії мотивації поділяються на дві категорії: змістовні і процесуальні.

Змістовні теорії засновані на визначенні потреби людини. Найбільш популярними з них є: ієрархія потреб по А. Маслоу; двухфакторная теорія Ф. Герцберга; теорія трьох потреб Д. Мак-Клелланда, а також теорії, які походять від певного "образу" працівника, його потреб і мотивів, наприклад "XY-теорія" (автор Д. Мак-Грегор) і теорія У. Оучи.

Процесуальні теорії базуються на елементах психології в поведінці людей. До теорій цього типу відносять теорію трудової мотивації Д. Аткінсона, теорію справедливості С. Адамса, теорію мотивації В. Врума, теорію Портера - Лоулера, теорію 12 факторів Річі та Мартіна.

Контроль

Контроль являє собою процес забезпечення досягнення фірмою своїх цілей і як функція управління забезпечує зворотний зв'язок у процесі управління. Для забезпечення контролю необхідна установка стандартів, вимірювання досягнутих результатів і проведення коригувань, якщо досягнуті результати, що відрізняються від встановлених стандартів. Зазвичай контроль можна розділити на попередній (вхідний), поточний і заключний.

Попередній (вхідний) контроль здійснюється до початку процесу роботи.

Поточний контроль проводиться безпосередньо в ході проведення робіт і повсякденної діяльності фірми. При цьому обов'язково необхідна зворотній зв'язок між підрозділами і верхнім управлінським ешелоном фірми для забезпечення її успішної діяльності.

Заключний контроль виконується після того, як робота закінчена. Він дасть інформацію керівникові фірми для оптимального планування і здійснення в подальшому аналогічних завдань.

Очевидно, що процес контролю передбачає наявність системи обліку як складової частини управління. Сутність цього процесу полягає у фіксації стану і параметрів, збиранні та накопиченні відомостей про економічні об'єкти і процеси, відображенні цих відомостей в облікових документах. Як правило, в сучасних фірмах, поряд з бухгалтерським і податковим обліком, створюється власна система управлінського обліку. Зібрані відомості дозволяють виробляти коригуючий вплив на які відбуваються процеси з метою підтримання їх на певному рівні або запобігання, придушення несприятливих явищ. Іноді це коригуючий вплив називають ще однією функцією управління - регулюванням.

 
<<   ЗМІСТ   >>