Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні технології в менеджменті

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Використання інших програмних засобів в управлінській діяльності

Крім вищерозглянутих коштів в управлінській діяльності активно застосовуються системи підготовки презентацій, системи управління проектами, особисті інформаційні системи, системи обробки зображень документів, системи оптичного розпізнавання символів, системи інтелектуального проектування і вдосконалення.

Системи підготовки презентацій використовуються працюючими на автоматизованих робочих місцях (АРМ) фахівцями для створення призначених для демонстрації текстових і графічних матеріалів. Якісно підготовлені презентації, доповнені необхідної відео- і аудіоінформацією, все частіше демонструють на переговорах, конференціях та інших заходах. Це робить інформацію наочною і запам'ятовується.

Системи управління проектами призначені для управління матеріальними, технічними, фінансовими, кадровими, інформаційними та іншими ресурсами. Програмні засоби такого типу використовуються при реалізації різного типу масштабних проектів.

Особисті інформаційні системи застосовуються для інформаційного обслуговування конкретного фахівця. Такі програмні засоби використовуються фахівцями для планування особистого часу, нагадування про настання термінів виконання заздалегідь запланованих заходів, ведення персональних електронних книжок. Можливо також ведення журналу телефонних переговорів, персональних картотек і здійснення інших подібних функцій. У пакеті програм Microsoft Office їх виконання забезпечує програма Microsoft Outlook.

Системи обробки зображень документів використовуються для введення, обробки, зберігання та пошуку графічних образів текстових документів. Однак такі програмні засоби застосовують, як правило, тільки в організаціях, що працюють з великим обсягом текстових документів.

Системи оптичного розпізнавання символів практично завжди застосовуються разом з системами обробки зображень документів. Вони дозволяють перейти від графічного файлу до текстового, що значно скорочує його обсяг і дозволяє редагувати як текст.

Системи інтелектуального проектування і вдосконалення призначені для використання так званих CASE-технологій (Computer-aided software engineering), призначених для автоматизованої розробки проектних рішень по створенню та вдосконаленню систем організаційного управління. Зупинимося на цих системах більш докладно.

Мінімальні витрати на розробку і експлуатацію автоматизованої інформаційної системи (АІС) підприємства забезпечують засоби автоматизації проектування - CASE-технології.

CASE - система, що підтримує проектування, вибір архітектури і написання програмного забезпечення за допомогою комп'ютера. З її допомогою описуються предметна область, що входять до неї об'єкти, їх властивості, зв'язки між об'єктами та їх властивостями. В результаті формується модель, що описує основних користувачів АІС, їх повноваження, потоки документів між ними. У ході опису в пам'яті ЕОМ створюється інформаційна база проектування.

В даний час існує безліч CASE-систем, що розрізняються за ступенем комп'ютерної підтримки етапів розробки АІС. Частина з них забезпечує тільки графічне представлення функцій підрозділів підприємства і потоків інформації між ними, в інших автоматизовані процедури опису баз даних і складання деяких програм.

В основі CASE-технології лежить процес виявлення функцій окремих елементів АІС та інформаційних потоків. Кожне робоче місце описується як технологічний модуль, в якому відбувається перетворення інформації. Кожен модуль змінює знаходяться в ньому дані і функції залежно від керуючих параметрів і інформації, одержуваної від користувача або інших модулів. Модуль системи може передавати інформацію або управляти іншим модулем. Для пов'язаних між собою функціональних блоків визначають механізм, що описує правила їх взаємодії. Зрештою складається повна модель системи з усіма необхідними поясненнями і специфікаціями.

Реалізація функціональних завдань управління на кожному підприємстві залежить від безлічі факторів: складу та змісту документації, використовуваних методів планування та обліку, труднощі й масштабності своєї продукції, розподілу функцій між управлінськими співробітниками, технології виробництва і т.д.

Термін CASE використовується в доволі широкому розумінні. Початковий значення терміна CASE, обмежений питаннями автоматизації розробки лише програмного забезпечення, нині набуло нового змісту, охоплюючий процес розробки складних ІС в цілому. З самого початку CASE-технології розвивалися з метою подолання обмежень при використанні структурної методології проектування (складності розуміння, високої трудомісткості і вартості використання, труднощі внесення змін до проектні специфікації і т.д.) за рахунок її автоматизації та інтеграції підтримуючих засобів. Таким чином, CASE-технології не можуть вважатися самостійними, вони тільки забезпечують, як мінімум, високу ефективність їх застосування, а в деяких випадках і принципову можливість застосування відповідної методології. Більшість існуючих CASE-систем орієнтоване на автоматизацію проектування програмного забезпечення і грунтується на методологиях структурного (переважно) або об'єктно-орієнтованого проектування та програмування, використовують специфікації як діаграм чи текстів для опису системних вимог, зв'язків між моделями системи, динаміки поведінки системи та архітектури програмних засобів. Останнім часом стали з'являтися CASE-системи, що приділяють основну увагу проблемам специфікації і моделювання технічних засобів.

Найбільша потреба у використанні CASE-систем випробовується на початкових етапах розробки, а саме на етапах аналізу та специфікації вимог до інформаційних систем (ІС). Це пояснюється тим, що ціна помилок, допущених на початкових етапах, на кілька порядків перевищує ціну помилок, виявлених на більш пізніх етапах розробки.

Появі CASE-технології передували дослідження в області методології програмування. Програмування набула рис системного підходу з розробкою і впровадженням мов високого рівня, методів структурного і модульного програмування, мов проектування і засобів їх підтримки, формальних і неформальних мов опису системних вимог, і специфікацій тощо Крім того, цьому сприяли такі чинники:

 • • підготовка аналітиків і програмістів, сприйнятливих до концепціям модульного і структурного програмування;
 • • широке впровадження та постійний зростання продуктивності персональних ЕОМ, що дозволяють використовувати ефективні графічні засоби і автоматизувати більшість етапів проектування;
 • • впровадження мережевої технології, що надає можливість об'єднання зусиль окремих виконавців у єдиний процес проектування шляхом використання поділюваної бази даних, яка містить необхідну інформацію про проект.

Переваги CASE-технології в порівнянні з традиційною технологією оригінального проектування зводяться до наступного:

 • • поліпшення якості розроблюваного програмного докладання рахунок засобів автоматичного контролю і генерації;
 • • можливість повторного використання компонентів розробки;
 • • підтримку адаптивності і супроводу АІС;
 • • зниження часу створення системи, що дозволяє на ранніх стадіях проектування отримати прототип майбутньої системи і оцінити його;
 • • звільнення розробників від рутинної роботи з документування проекту, так як при цьому використовується вбудований документатор;
 • • можливість колективної розробки АІС в режимі реального часу.

CASE-технологія в рамках методології включає методи, за допомогою яких на основі графічної нотації будуються діаграми, підтримувані інструментальної середовищем.

Методологія визначає кроки реалізації проекту, а також правила використання методів, за допомогою яких розробляється проект. Інструментальні засоби CASE - це спеціальні програми, які підтримують одну або декілька методологій аналізу та проектування ІС.

Розглянемо архітектуру CASE-засоби. Ядром системи є база даних проекту - репозиторій (словник даних). Він являє собою спеціалізовану базу даних, призначену для відображення стану проектованої АІС в кожен момент часу. Об'єкти всіх діаграм синхронізовані на основі загальної інформації словника даних.

Репозиторій містить інформацію про об'єкти проектованої ЕІС і взаємозв'язках між ними, всі підсистеми обмінюються з ним даними. У репозиторії зберігаються описи наступних об'єктів: проектувальників та їх прав доступу до різних компонентів системи; організаційних структур; діаграм; компонентів діаграм; зв'язків між діаграмами; структур даних; програмних модулів; процедур; бібліотеки модулів і т.д.

Графічні кошти моделювання предметної області дозволяють розробникам АІС в наочному вигляді вивчати існуючу інформаційну систему, перебудовувати їх у відповідність з поставленими цілями і наявними обмеженнями. Всі модифікації діаграм, виконуваних розробниками в інтерактивному (діалоговому) режимі, вводяться в словник даних, контролюються з загальносистемної точки зору і можуть використовуватися для подальшої генерації діючих функціональних додатків. У будь-який момент часу діаграми можуть бути роздруковані для включення в технічну документацію проекту.

Графічний редактор діаграм призначений для відображення в графічному вигляді в заданій нотації проектованої АІС. Він дозволяє виконувати наступні операції:

 • • створювати елементи діаграм і взаємозв'язку між ними;
 • • ставити описи елементів діаграм;
 • • ставити описи зв'язків між елементами діаграм;
 • • редагувати елементи діаграм, їх взаємозв'язку і опису.

Верификатор діаграм служить контролю правильності побудови діаграм в заданій методології проектування АІС. Він виконує наступні функції:

 • • моніторинг правильності побудови діаграм;
 • • діагностику і видачу повідомлень про помилки;
 • • виділення на діаграмі помилкових елементів.

Документатор проекту дозволяє отримувати інформацію про стан проекту у вигляді різних звітів. Звіти можуть будуватися за кількома ознаками, наприклад за часом, автору, елементам діаграм, діаграмі або проекту в цілому.

Адміністратор проекту являє собою інструменти, необхідні для виконання наступних адміністративних функцій:

 • • ініціалізації проекту;
 • • завдання початкових параметрів проекту;
 • • призначення та зміни прав доступу до елементів проекту;
 • • моніторингу виконання проекту.

Сервіс являє собою набір системних утиліт з обслуговування репозиторію. Дані утиліти виконують функції архівації та відновлення даних, а також створення нового репозиторію.

Сучасні CASE-системи класифікуються за такими ознаками:

 • • по підтримуваним методологіям проектування: функціонально (структурно) орієнтовані, об'єктно-орієнтовані і комплексно-орієнтовані (набір методологій проектування);
 • • по підтримуваним графічним нотаціям побудови діаграм: з фіксованою нотацією, з окремими нотаціями і найпоширенішими нотаціями;
 • • за ступенем інтегрованості: tools (окремі локальні засоби), toolkit (набір неінтегрованих засобів, що охоплюють більшість етапів розробки ЕІС) і workbench (повністю інтегровані кошти, пов'язані загальною базою проектних даних - репозиторієм);
 • • за типом і архітектурі обчислювальної техніки: орієнтовані на ПЕОМ, локальну обчислювальну мережу - ЛВС, глобальну обчислювальну мережу - ГВП та змішаного типу;
 • • по режиму колективної розробки проекту: що не підтримують колективну розробку, зорієнтовані режим реального часу розробки проекту і зорієнтовані режим об'єднання підпроектів;
 • • за типом операційної системи (ОС): працюючі під керуванням WINDOWS; UNIX і різних ОС (UNIX, OS / 2 та ін.).

Всі сучасні CASE-засоби можуть бути класифіковані, в основному, за типами н категоріям. Класифікація за типами відбиває функціональну орієнтацію CASE-засобів на ті чи інші процеси життєвих циклів (ЖЦ). Класифікація за категоріями визначає ступінь інтегрованості по виконуваних функцій і включає окремі локальні засоби, вирішальні невеликі автономні завдання (tools), набір частково інтегрованих засобів, що охоплюють більшість етапів життєвого циклу НЕЮ (toolkit), і повністю інтегровані кошти, підтримують весь ЖЦ НЕЮ і пов'язані спільним репозиторієм. EIomhmo цього CASE-засоби можна класифікувати за такими ознаками:

 • • по застосовуваним методологиям і моделям систем і БД;
 • • ступеня інтегрованості з СУБД;
 • • доступним платформам.

Класифікація за типами, в основному, збігається з компонентним складом CASE-засобів і включає наступні основні типи:

 • • засоби аналізу (Upper CASE), призначені для побудови та аналізу моделей предметної області - Design / IDEF (MetaSoftware), BPwin (LogicWork);
 • • кошти аналізу та проектування (Middel CASE), підтримують найбільш поширені методології проектування й які використовуються для створення проектних специфікацій (VantageTeamBuilder (Cayenne), Designer / 2000 (ORACLE), Silverrun (CSA), PRO-IV (McDonnellDouglass), CASE-Аналітик ( МакроПроджект)). Виходом таких засобів є специфікації компонентів і інтерфейсів системи, архітектури системи, алгоритмів і структур даних;
 • • засоби проектування баз даних, що забезпечують моделювання даних і генерацію схем баз даних (як правило, на мові SQL) для найбільш поширених СУБД. До них відносяться ERwin (Logic Works), S-Designor (SDP) і DataBase Designer (ORACLE). Засоби проектування баз даних є також в складі CASE-засобів VantageTeamBuilder, Silverrun і PRO-IV;
 • • засоби розробки додатків, до яких відносяться 4GL (Uniface (Compuware), JAM (JYACC), PowerBuilder (Sybase), NewEra (Informix), SQL Windows (Gupta), Delphi (Borland) і ін.) І генератори кодів, що входять до склад VantageTeamBuilder, PRO-IV і частково - в Silverrun;
 • • кошти реинжиниринга, щоб забезпечити аналіз програмних кодів і схем баз даних і формування на їх основі різних моделей і проектних специфікацій. Засоби аналізу схем БД і формування ERD входять до складу Vantage Team Builder, PRO-IV, Silverrun, ERwin і S-Designor. У сфері аналізу програмних кодів найбільшого поширення отримують об'єктно-орієнтовані CASE-засоби, що забезпечують реінжиніринг програм мовою C ++ - Rational Rose (Rational Software), Object (Cayenne).

Російський ринок програмного забезпечення має такими найрозвинутішими CASE-засобами:

 • • Vantage Team Builder (Westmount I-CASE);
 • • Silverrun;
 • • ERwin + BPwin;
 • • S-Designor;
 • • CASE-Аналітик.

Крім того, на ринку постійно з'являються як нові для вітчизняних користувачів системи, так і нові версії та модифікації перерахованих систем.

 
<<   ЗМІСТ   >>