Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні технології в менеджменті

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Поняття "інформаційні технології" і "інформаційні системи"

Термін "інформаційна технологія" є, у відомому сенсі, складним, комплексним поняттям. Тому перш ніж дати визначення цьому поняттю, необхідно усвідомити значення деяких інших, пов'язаних з ним термінів.

Перш за все, необхідно зупинитися на об'єкті застосування інформаційних технологій, а саме на інформаційних ресурсах. Дамо наступне визначення інформаційного ресурсу.

Інформаційний ресурс - це окремі документи і окремі масиви документів, а також документи і масиви документів в інформаційних системах, тобто це ресурс, який, поряд з іншими (матеріальними, фінансовими, енергетичними), використовується організаціями для досягнення їхніх цілей.

Наступним значущим терміном є інформаційна система. Інформаційна система - це місце, де застосовується інформаційна технологія, яка в свою чергу перетворює інформаційний ресурс. Наведемо визначення інформаційної системи.

Інформаційна система (ІС) - це сукупність матеріально-технічних і соціальних елементів, що забезпечують збір, обробку, зберігання, розподіл і відображення інформації.

З вище наведеним поняттям тісно пов'язаний термін автоматизованої інформаційної системи (АІС).

Автоматизована інформаційна система - це інформаційна система, оснащена комплексом засобів автоматизації.

Необхідно розрізняти АІС і автоматизовану систему управління (АСУ), яка є близьким до АІС поняттям, але має більш конкретне призначення і більше певні завдання. Детальніше зупинимося на АСУ нижче.

Автоматизована система управління - це система, що складається з персоналу та комплексу засобів автоматизації його діяльності, а також реалізує інформаційну технологію виконання тих чи інших завдань.

Таким чином, можна сказати, що інформаційна технологія застосовується в інформаційній системі для перетворення інформаційного ресурсу. Тепер, коли взаємозв'язок термінів була встановлена, наведемо визначення інформаційної технології.

Інформаційна технологія - це сукупність методів виробничих процесів і програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечують збір, обробку, зберігання, розподіл і відображення інформації з метою зниження трудомісткості процесів використання інформаційного ресурсу, а також підвищення їх надійності та оперативності.

Цілями ІТ є якісне формування і використання інформаційного продукту відповідно до потреб користувача.

Інформаційні технології характеризуються наступними властивостями:

 • • предметом обробки є дані;
 • • метою процесу обробки інформації є отримання інформації;
 • • засобами здійснення процесу є програмні, апаратні засоби (якщо мова йде про комп'ютерних інформаційних технологіях).

До критеріїв оптимізації інформаційного процесу відносяться своєчасність доставки інформації користувачу, її надійність, достовірність, повнота.

При організації збору та реєстрації даних за принципом послідовних рішень можуть застосовуватися різні види інформаційної технології:

 • • збір і реєстрація даних безпосередньо в процесі виробництва (на місцях виникнення витрат) у формі одноосібного документа і використання центральної ЕОМ для агрегування даних; обробка даних в режимі діалогу для розрахунку показників на терміналі;
 • • отримання вільного документа, використання машинозчитувана носія інформації (наприклад, дискети), обробка даних по виробничому відділенню на персональних комп'ютерах.

Вирішення питань впровадження нових технологій вимагає комплексного, різнобічного підходу. Важливо не тільки досліджувати техніко-економічні та організаційні аспекти проблеми, а й враховувати вплив впровадження нових технологій на становище працівника у виробничому процесі. Зокрема, потрібно аналіз трудових функцій працівника, його способу дії, навичок, здібностей, умов праці. Складність полягає в оцінці трудових і соціально-економічних чинників.

Технологія інформаційної діяльності передбачає створення системи записів (цифрової і текстової інформації) із застосуванням засобів комп'ютерної техніки; використання форм документів як носіїв інформації; формування бази даних; створення пакетів прикладних програм.

Одним з найпотужніших чинників, стимулюючих створення все більш потужних і ефективних інформаційних систем, є конкуренція в основній діяльності компаній, оскільки саме оперативна і повна інформація дасть їм перевагу перед конкурентами, а неувага до якості та ефективності ІС обов'язково веде до втрати позицій фірмою і, врешті-решт, її поразки.

Разом з тим в даний час по будь-якому питанню технологічно можна зібрати таку кількість інформації, яке ніхто не в змозі за реально відведений ситуацією час осмислити (іноді навіть просто переглянути) і вже тим більше ефективно використовувати. Звідси випливає необхідність системного підходу до розгляду таких масштабних явищ, як інформаційні процеси.

Зокрема, при аналізі організації інформаційної системи природно розглядати її як ієрархічну, при цьому на нижній сходинці виявиться рівень робочого місця, вище - рівень підрозділи, підприємства тощо Якщо ж розглядати міститься в ІС інформацію, то рівні будуть іншими: детальна інформація - нижній рівень, аналітична - вищий, стратегічна - ще більш високий і т.д. У зв'язку з цим було б не зовсім правильно бачити в інформаційних системах тільки сукупність комп'ютерних засобів, нехай навіть дуже потужних і складних, і переносити на ці кошти відповідні підходи та оцінки.

Розумінню предмета та змісту даної дисципліни може сприяти уявлення про те, що інформаційна система, по суті, є виробництвом, випусковим певну продукцію. Ця продукція може бути виміряна кількісно і оцінена якісно, а також може бути визначена її вартість. Зіставлення технологічного процесу в деякої умовної інформаційній системі по етапах з якоюсь виробничою системою представлено в табл. 1.3.

Як було вже сказано вище, основою інформаційної системи є технологія. Якщо розглядати інформаційну технологію по етапах, можна зауважити наступне. Від обсягу та характеру вхідної інформації в інформаційній системі залежать вимоги до пристроїв введення, їх продуктивності, а також час введення.

Таблиця 1.3

Зіставлення технологічного процесу в інформаційній та виробничої системах

Інформаційна система

Виробнича система

Вхідна інформація

Сировина

Занесення в пам'ять

Зберігання на складі

Обробка даних програмами

Обробка на верстатах, в печах і т.п.

Видача інформації в необхідних формах

Здача готової продукції на склад

Передача інформації користувачеві

Збут продукції

Занесення в пам'ять інформації аналогічно зберіганню сировини на складі. Об'єм пам'яті ІС, по суті, добре узгоджується з місткістю складських приміщень. І так само як сировину, інформація не повинна "лежати на складі", вона повинна повністю і постійно використовуватися; надлишкова пам'ять (аналогія - зайві складські площі) знижує ефективність системи, оскільки інформація обробляється довше, пристрої великої ємності коштують дорожче, їх вартість переноситься на продукцію, тобто на результат обробки інформації.

Основним етапом інформаційних технологій є, звичайно, обробка даних програмами. Можливості втрат і резерви тут зазвичай приховані в більшому обсязі, ніж на інших етапах.

Витримуючи наведену вище аналогію з виробничою системою, можна помітити, що інформація - це заготовки або напівфабрикати, прикладні обробні програми - це інструменти, сервісні програмні засоби - пристосування, а комп'ютерне обладнання та базові програмні засоби - це основне технологічне устаткування (верстати, зварювальні автомати, преси і т.д.). Потужне обладнання, базові програмні засоби, прикладні програми, звичайно, підвищують продуктивність і якість робіт, однак можуть бути надлишковими, що тягне за собою подорожчання продукції - інформаційної послуги або результату розрахунку.

Видача інформації в необхідних формах (продукції) може здійснюватися по-різному: на екран індивідуального користувальницького дисплея, в мережеві структури для колективного використання, у вигляді "твердої копії" документа, на екран (табло) і т.д. Формування вихідної інформації вимагає витрат і устаткування і в цьому аналогічно попередньому етапу.

Передача інформації користувачеві - раціональне споживання продукції інформаційної системи - вельми складне питання: не завжди ясно, як і яка інформація, яка видається ІС, дійсно застосовується користувачами, тобто споживається і дає ефект.

Наведені особливості ІС виявляють необхідність забезпечення ефективності як на кожному з етапів, використовуваних ІТ, так і в системі в цілому як спеціальної проблеми менеджменту. Причому ця проблема очевидно предметно-орієнтована: інформація як основна виробнича матерія, що має явні особливості, ІТ як сукупність специфічних етапів, інформаційна система як середу додатки менеджменту, - усе це має істотну специфіку, що відрізняє застосування інформаційних технологій в менеджменті від застосування в інших сферах.

У практиці ж створення ІС прийнято починати використовувати модулі вирішення завдань і комплексів задач або підсистем по мірі їх готовності і відпрацювання. Тому процеси впровадження та створення зазвичай йдуть одночасно, тісно переплітаючись. Коли проект системи в намічених контурах завершується, основну роль починають грати процеси впровадження, проте тут же неминуче виникають і розширюються всередині системи процеси її модернізації, вдосконалення і т.п. Тому, не завершивши створення всієї системи, її починають допрацьовувати, відповідно при цьому затягується процес впровадження. Принаймні впровадження, тобто введення в експлуатацію елементів ІС, створюється і вводиться комплекс засобів її підтримки, супроводу, обслуговування, випробування, освоєння і т.д.

Таким чином, інформаційна система практично ніколи не завершена остаточно або здана "під ключ"; вона завжди перебуває в процесі зміни, "дихає", "живе". При цьому повинні безперервно вирішуватися її основні завдання, причому з максимальною ефективністю на кожній стадії або в кожній фазі її стану. У зв'язку з цим в ІС необхідний постійний контроль її стану і використання всіх її елементів: на всіх стадіях необхідно забезпечити і досягнення цілей, поставлених перед системою, і планомірне і цілеспрямоване її розвиток у структурі основної діяльності підприємства чи установи. Все це в сукупності являє собою суть проблеми менеджменту стосовно до інформаційних систем.

Принциповим моментом визначення інформаційної системи управління є забезпечення прийняття рішення з її допомогою. Інформаційні системи управління створюються на основі вивчення технології прийняття рішень з використанням методології системного підходу. В якості концептуальної бази може бути успішно використана модель прийняття рішень Г. Саймона.

За Г. Саймону процес прийняття рішень має три стадії: інформаційну, проектну, а також стадію вибору. На інформаційної стадії досліджується середу, визначаються події та умови, що вимагають прийняття рішень. На проектній стадії розробляються і оцінюються можливі напрями діяльності (альтернативи). На стадії вибору обґрунтовують і відбирають певну альтернативу, організовуючи моніторинг її реалізації. Окремі стадії процесу можуть багаторазово повторюватися, якщо менеджер не буде задоволений зібраною інформацією або результатами її обробки.

На інформаційній стадії обробляються і аналізуються первинні дані, які необхідно відшукати в базах даних і після відповідної обробки проаналізувати. Тому менеджерам необхідно володіти знаннями по складанню незапланованих, ситуаційних запитів, відшукуючи потрібну інформацію. У програмному забезпеченні (ПЗ) є відповідні потужні засоби систем управління базами даних (СКБД), а також необхідні пакети прикладних програм для моделювання, математичної обробки та аналізу результатів.

На проектній стадії визначається можливість структурування ситуації, що вимагає прийняття рішень.

Для структуровані (програмованих) рішень можлива попередня деталізація, що дозволяє алгоритмизировать процес вирішення. При імовірнісний характер процесу рішення визначається через ймовірності можливих результатів.

Неструктуровані (непрограмовані) рішення виникають при неможливості попереднього опису більшої частини процедур прийняття рішення. Більшість реальних ситуацій залежить від випадкових подій і невідомих чинників. Деякі процедури можуть бути зумовлені, але цього недостатньо для автоматизованого отримання конкретної рекомендації. У цьому випадку інформаційні технології управління повинні забезпечувати діалоговий режим роботи, тобто інтерактивні системи підтримки прийняття рішень та експертні системи, які менеджер може використовувати залежно від ситуації.

На стадії вибору ІС полегшують прийняття рішення про правильному напрямку діяльності та забезпечують зворотний зв'язок для контролю за виконанням рішення. При цьому передбачається, що на перших етапах зібрана необхідна інформація, розроблений на її основі ряд альтернативних варіантів. Зворотній зв'язок використовується для коригування отриманих результатів, оскільки оптимальне рішення практично не може бути вибрано на першому кроці через реальних обмежень за часом і ресурсами. Для прийняття рішення в груповому режимі використовується комп'ютерна підтримка, тобто спеціальні інформаційні технології типу ІС підтримки групових рішень, електронні наради і т.д. Таким засобами є системи підтримки прийняття рішень.

Системи підтримки прийняття рішень (СППР) - особливі інтерактивні інформаційні системи управління (менеджменту), що використовують обладнання, програмне забезпечення, дані, базу моделей і праця менеджерів з метою підтримки всіх стадій прийняття полуструктуріруемих і неструктуріруемих рішень безпосередньо користувачами - менеджерами - в процесі аналітичного моделювання на основі наданого набору технологій.

При цьому під моделями розуміють спрощені абстракції реальних основних елементів системи та їх відносин, істотних для ухвалення рішення.

Інформаційні вимоги користувачів безпосередньо залежать від конкретного рівня управління - стратегічного, тактичного, оперативного відповідно до функцій вищого, середнього і оперативного персоналу. Структуровані рішення зазвичай приймаються на оперативному рівні, напівструктуровані - на тактичному, неструктуровані - на стратегічному. Чим вище рівень управління, тим більше неструктурованих рішень, тому засоби і методи формування інформації не однакові для всіх рівнів.

На стратегічному рівні потрібні підсумкові нерегламентовані звіти, прогнози та зовнішня інформація для розробки генеральної стратегії, на оперативному рівні - регулярні внутрішні звіти з детальним порівнянням базисних і поточних показників, які допомагають відслідковувати поточні операції. Таким чином, інформаційні системи повинні відповідати вимогам відповідних рівнів і надавати їм будь-яку потрібну інформацію.

Інформаційні вимоги також розрізняються за функціями управління. Менеджмент (управління) традиційно описується як процес керівництва, що включає управлінські функції: планування, організацію, мотивацію і контроль. ІС забезпечують менеджера даними для виконання всіх функцій управління.

Для планування ІС надають дані і моделі планування, інформацію про внутрішній стан і зовнішньому оточенні. Для підтримки функції планування необхідна наявність телекомунікацій, спеціальних проблемно-орієнтованих пакетів прикладних програм або універсальних модулів офісних систем з електронними таблицями і СУБД. Програмні засоби повинні забезпечувати методи аналізу "що, якщо", кореляційний і регресійний аналіз, обробку статистичних даних, засоби аналізу та прогнозування на основі трендів, а також засоби оптимізації.

Для мотивації найбільш ефективними є інформаційні системи (модулі ІС) на основі СУБД, які повинні мати відповідну інформаційно-логічну структуру і здійснювати моніторинг кар'єри та професійного зростання окремих співробітників, дозволяючи обробляти результати тестування при періодичної атестації кадрового складу організації.

Для керівництва організацією, крім електронної пошти, є різні пакети для підтримки документообігу та самоменеджменту, а також мультимедійні засоби колективного спілкування.

При здійсненні контролю без ІС практично неможливо розробити адекватну реакцію на відхилення від прогнозованих результатів і вносити корективи в діяльність організації, тому при впровадженні ІС організації забезпечення функцій контролю проводиться в першу чергу.

Для використання інформаційних технологій фахівці повинні мати певний рівень знань, який повинен постійно актуалізуватися. Кінцевим користувачам немає сенсу постійно відслідковувати в деталях оновлення і реорганізацію інформаційно-технологічних особливостей ІС. В даний час це важко навіть для фахівців з обробки даних. Однак варто виділити два головних аспекти: теоретично менеджер повинен розуміти стільки, щоб не відчувати нестачі кваліфікації при оцінці можливостей ІС, обговорення планів їх розвитку та обгрунтування своєї думки з цього приводу. Крім того, менеджер повинен добре володіти основними методами аналізу і прогнозу для розробки альтернативних рішень, хоча б в електронних таблицях. Роль електронних таблиць в повсякденній роботі фахівців дуже велика. Методи аналізу чутливості, "що, якщо", кореляційного і регресійного аналізу, моделювання та аналізу трендів, пошуку оптимального рішення реалізуються в електронних таблицях практично без застосування додаткового програмування, тобто на рівні користувача.

Оскільки реальний коло кінцевих користувачів дуже різноманітний за діловими обов'язків і сфер діяльності і в кожному конкретному випадку можуть існувати особливі вимоги, виділяється універсальне ядро серед усіх методів, яке практично завжди може допомогти менеджерам вирішити їхні проблеми.

Маючи справу з одним об'єктом, що працюють в комп'ютері програми використовують і формують систему даних про цей об'єкт, звану зазвичай інформаційною моделлю.

На підставі аналізу цілей і завдань організації, вже наявних інформаційних ресурсів і планів їх розвитку, груп потенційних користувачів, а також ресурсів, доступних для розробки та експлуатації ІС, можна сформулювати цілі ІС, зміна яких необхідно врахувати, так само як завдань і ресурсів, на кілька років вперед.

Можна запропонувати такі можливі варіанти основної мети експлуатації інформаційних систем.

 • 1. Збір, аналіз і доведення до користувачів в зручній для них формі найбільш якісною і докладної інформації в їх цікавить області (для випадку маркетингової ІС - про ринки і товарах, з якими працює організація) при заданих ресурсах на розробку і експлуатацію ІС.
 • 2. Збір, аналіз і доведення до користувачів інформації в заданій області, що дозволяє проводити аналіз із заданою точністю.

Цілі підприємства та ІС потрібно ретельно узгодити, а також уточнити їх можливі зміни на перспективу.

Мета розробки ІС полягає в наступному: розробити ІС, що дозволяє збирати, аналізувати і доводити для користувачів найбільш якісну та детальну інформацію по заданій предметній області (для випадку маркетингової ІС - про ринки і товарах, з якими працює організація).

Після визначення цілей ІС складається перелік основних завдань на період експлуатації ІС:

 • • збір, аналіз і доведення інформації до кожної групи користувачів;
 • • контроль ефективності функціонування ІС;
 • • поточну доопрацювання ІС.

Для конкретної ІС доцільно перерахувати (без деталізації) завдання, які має вирішувати ця система протягом наступних кількох років - яку інформацію збирати, в якому вигляді і як часто поширювати. Всі ці моменти унікальні для кожної конкретної ІС.

В якості основних завдань ІС по збору, аналізу та розповсюдження інформації розглядають:

 • 1) приблизний перелік інформації, що збирається;
 • 2) основні форми подання інформації (бази даних, сайт в Інтернеті, друковані довідники, CD-ROM).

Для кожного виду інформації слід вказувати:

 • • очікувані обсяги інформації і вимоги до її якості;
 • • приблизну періодичність оновлення;
 • • основні види аналізу цієї інформації;
 • • основні форми, в яких ця інформація буде доводитися до користувачів, а також періодичність їх випуску.

Після встановлення цілей ІС і зразкових завдань на наступні кілька років дуже важливо розробити та погодити критерії оцінки ефективності її функціонування. Ці критерії для організацій, що збирають інформацію для своїх потреб або ж для продажу, будуть різні.

 • 1. Зібрана в рамках ІС інформація призначена для самої організації. При цьому об'єктивними критеріями оцінки функціонування інформаційної системи є кількість і якість зібраної інформації, а також її відповідність потребам користувачів.
 • 2. Зібрана в рамках ІС інформація призначена для продажу. При цьому критерієм буде дохід від продажів зібраної інформації і пов'язаних з цим послуг.
 • 3. Сама ІС розробляється під конкретне замовлення. При цьому розробник зацікавлений у досить ефективному, з погляду замовника, функціонуванні ІС і в своєму доході від цього.

Далі розглянуто перший варіант, тобто коли інформація збирається в першу чергу для потреб самої організації.

На етан попередньої оцінки ресурсів проводиться зразкова оцінка і порівняння наявних і необхідних ресурсів. Як ресурсів маються на увазі фінанси, кадри, технічні та програмні засоби окремо на розробку і експлуатацію ІС.

Також слід оцінити час, відведений на розробку ІС, і очікуваний час її експлуатації, а також періоди, на які його доцільно ділити. Кожен такий етап детально планується, а після його завершення здійснюється контроль ефективності виконання. На погляд автора, тривалість таких періодів доцільно взяти рівний шести місяцям.

Не рекомендується братися за розробку інформаційних систем, які з точки зору керівництва організації повинні були працювати ще "вчора" і при явно недостатніх ресурсах на розробку і експлуатацію. Це говорить про повну відсутність планування, особливо стратегічного, а також про наплювацьке відношення до розробки ІС. Якщо часу, виділеного на розробку інформаційної системи, занадто мало, навряд чи вдасться правильно її спланувати і розробити, що неминуче призведе до проблем під час експлуатації.

Необхідно виявити, які наявні ресурси керівництво організації готове виділити на розробку і експлуатацію ІС. В якості таких ресурсів в першу чергу варто відзначити:

 • • час, наявне на розробку ІС (зазвичай становить кілька місяців);
 • • персонал, який може бути задіяний на розробку і експлуатацію ІС;
 • • наявні і (або) передбачувані для розробки ІС технічні та програмні засоби, а також лінії зв'язку;
 • • фінанси, які передбачається витратити на залучення зовнішніх організацій та експертів до розробки ІС, на закупівлі інформації та інші завдання, пов'язані з розробкою та експлуатацією ІС;
 • • інші ресурси (приміщення для служби експлуатації ІС та ін.).

Після виявлення передбачуваних ресурсів на розробку і експлуатацію ІС доцільно на основі наявного досвіду та експертних оцінок дати наближену оцінку мінімальних і бажаних витрат на розробку та експлуатацію ІС.

Потрібна також визначити, на які технічні та програмні засоби варто орієнтуватися при проектуванні системи збору та поширення інформації.

Персональні комп'ютери зараз стали досить потужними, тому, як правило, для зберігання баз даних буде достатньо одного або декількох сучасних комп'ютерів. Для введення інформації та роботи з нею їх може знадобитися набагато більше.

Як засіб поширення інформації можна використовувати web-сайт в мережі Інтернет або у внутрішній мережі організації (інтранет). Це особливо зручно для поширення інформації з іншим організаціям і (або) по перебувають в інших регіонах підрозділам даної організації. Витрати на розповсюдження великих обсягів інформації по багатьом користувачам в цьому випадку можуть бути істотно менше, ніж при інших способах розповсюдження, а оперативність розповсюдження даних - найбільш висока.

Після оцінки передбачуваних і необхідних на розробку і експлуатацію ресурсів проводиться їх порівняння по кожному з ресурсів. Якщо хоча б по одному з них оцінка необхідних ресурсів буде в два або більше разів більше передбачуваних, то до переходу до більш детального планування ІС слід обговорити ці розбіжності з керівництвом організації або іншими замовниками ІС.

На етапі визначення припущень і ризиків бажано наближено оцінити використані при попередній оцінці BC допущення, а також можливі ризики під час розробки та експлуатації ІС.

В якості типового допущення зазвичай передбачається, що ресурси на розробку та експлуатацію ІС будуть виділятися своєчасно і в потрібному обсязі.

Можливим ризиком є випадок, коли керівництво припускає розробити ІС, працюючу в мережі Інтернет, силами своїх співробітників, а серед них немає фахівців, що мають досвід розробки систем в Інтернет.

Доцільно проаналізувати можливі проблеми, а також найбільш типові помилки, часто допускаються в даний час російськими фірмами:

 • • недостатнє планування розробки та експлуатації ІС. Часто відсутні навіть узгоджені між розробниками і керівництвом організації мету і критерії оцінки ефективності ІС;
 • • недбале ставлення до оновлення інформації, що призводить до швидкого погіршення її якості та недовіри користувачів до всієї ІС в цілому;
 • • занадто маленькі або занадто великі ресурси на розробку ІС.

В якості ризиків можна відзначити також високу нестабільність ситуації в Російській Федерації.

На етапі узгодження результатів аналізу проводиться узгодження результатів попереднього аналізу ІС з керівництвом організації та іншими зацікавленими особами - в першу чергу з групами потенційних користувачів ІС.

Результати аналізу доцільно оформити в письмовому вигляді. У першу чергу важливо скласти резюме проекту з розробки та експлуатації ІС. На погляд автора, досить зручно для оформлення резюме використовувати форму, запропоновану для попереднього аналізу проектів в одній з кращих книг з управління проектами. Далі наводиться розроблене автором резюме проекту з розробки ІС.

Мабуть, доцільно відразу запропонувати кілька варіантів ІС, що розрізняються набором функцій і витратами на розробку і експлуатацію системи:

 • • базовий варіант ІС;
 • • більш дешевий варіант з меншим набором функцій;
 • • більш дорогий варіант ІС з розширеними можливостями.

Після узгодження результатів аналізу та вибору варіанта реалізації інформаційної системи проводиться детальне планування проекту з розробки й експлуатації такої ІС.

 
<<   ЗМІСТ   >>