Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні технології в менеджменті

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Передмова

Для прийняття ефективних управлінських рішень в умовах динамічного розвитку ринкової економіки підприємству потрібно доцільна система інформаційного забезпечення, об'єктивно відображає сформовану економічну ситуацію. Обрана тема є найбільш актуальною на сьогоднішній день, оскільки хороше інформаційне забезпечення - це не тільки запорука успіху та конкурентоспроможності фірми, а й, часом, засіб виживання в умовах жорсткої конкуренції.

Інформаційне забезпечення управління - це зв'язок інформації з системами управління підприємством і управлінським процесом в цілому. Воно може розглядатися не тільки в цілому, охоплюючи всі функції управління, а й за окремими функціональними управлінським роботам, наприклад з прогнозування та планування, обліку і аналізу. Це дає можливість відтінити специфічні моменти, властиві інформаційному забезпеченню функціонального управління, розкривши в той же самий час сто загальні властивості, що дозволяє направити дослідження вглиб.

У сучасних умовах важливою областю стало інформаційне забезпечення, яке полягає в зборі та переробці інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Передача інформації про стан і діяльність фірми на вищий рівень управління і взаємний обмін інформацією між усіма взаємопов'язаними підрозділами фірми здійснюються на базі сучасної електронно-обчислювальної техніки та інших технічних засобів зв'язку.

"Інформаційні технології в менеджменті" є однією з найважливіших і обов'язкових дисциплін навчальної програми підготовки бакалаврів в області менеджменту, вона відноситься до базової частини математичного та природничого циклу дисциплін. Дана дисципліна грає в майбутній професійній діяльності бакалавра менеджменту істотну роль, беручи участь у формуванні наступних компетенцій: розуміння ролі і значення інформації та інформаційних технологій у розвитку сучасного суспільства і економічних знань; володіння основними методами, способами і засобами одержання, зберігання, переробки інформації, навичками роботи з комп'ютером як засобом управління інформацією; здатності працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах і корпоративних інформаційних системах.

Перелік дисциплін (модулів), засвоєння яких необхідно студентам для вивчення даної дисципліни: економічна теорія, теорія менеджменту - в теоретичному аспекті; статистика, математика, інтернет-технології бізнесу, бізнес-графіка та презентаційні технології - в методологічному аспекті.

Раціональне використання існуючих інформаційних технологій - необхідна умова ефективності управлінської діяльності. Від об'єктивності і повноти використовуваної інформації залежить обгрунтованість управлінських рішень, що, у свою чергу, впливає на ефективність системи менеджменту організації. Якість побудови інформаційного простору організації - один з основних факторів успіху підприємств.

Сучасна наукова і навчальна література досить повно розкриває теоретичні та практичні аспекти сучасних інформаційних технологій. Однак у даній літературі не простежується чіткий взаємозв'язок основ управлінської діяльності і застосування інформаційних технологій. Цей недолік позбавляє можливості ефективно приймати рішення про необхідність і доцільність використання тієї чи іншої інформаційної технології в менеджменті.

У результаті освоєння дисципліни бакалавр менеджменту повинен оволодіти наступними компетенціями:

знати

 • - Основні поняття роботи з діловою інформацією;
 • - Сучасні принципи роботи з діловою інформацією;
 • - Що таке корпоративні інформаційні системи;
 • - Що таке бази даних та системи управління базами даних;

вміти

 • - Обробляти емпіричні та експериментальні дані за допомогою комп'ютерної техніки;
 • - Застосовувати інформаційні технології для вирішення управлінських завдань;

володіти

 • - Прикладним програмним забезпеченням для вирішення типових організаційно-управлінських завдань;
 • - Програмним забезпеченням для роботи з діловою інформацією;
 • - Основами інтернет-технологій.

Даний підручник включає чотири глави (лекційно-практичних розділу), присвячені використанню інформаційних технологій в різних сферах управлінської діяльності. Пропонована структура навчального посібника дозволяє систематизувати велику інформацію.

У першому розділі висвітлюються загальні фундаментальні поняття, складові понятійну базу розглянутого предмета. Тут же обговорюється роль інформаційних процесів в управлінні, взаємозв'язок основоположних термінів, які розкривають значення інформаційних технологій в управлінській діяльності.

У другому розділі описуються інструментальні засоби комп'ютерних технологій інформаційного обслуговування управлінської діяльності. Головною темою цієї частини роботи є вирішення питання про те, які апаратні і програмні засоби необхідні для ефективної діяльності сучасного менеджера. Велику увагу тут також приділяється можливості і необхідності використання телекомунікацій в діяльності менеджера, у тому числі при роботі в Інтернет.

У третьому розділі розглядається функціональне забезпечення управлінської діяльності. Детально аналізується склад і структура різного професійно орієнтованого програмного забезпечення, такі як комп'ютерні технології підготовки текстових документів, обробки економічної інформації на основі табличних процесорів, використання баз даних і інтегрованих програмних пакетів в цілях управління організаціями. Тут також наводяться аргументи про доцільність використання розподіленої обробки інформації в управлінській діяльності.

У заключній - четвертому розділі - узагальнюється весь попередній матеріал. Головна тема цієї частини навчального посібника - розгляд комп'ютерних технологій інтелектуальної підтримки управлінських рішень, які є певною мірою інтегрованим результатом матеріалу попередніх частин, оскільки включають весь комплекс апаратного, програмного, інформаційного та методичного забезпечення управлінської діяльності. Також тут розглядаються інші прикладні аспекти інформаційного забезпечення управлінської діяльності, такі як технологія підтримки стратегічного корпоративного планування, системи підтримки аналітичних досліджень, експертні та довідково-правові системи.

Заслуговує на увагу форма подачі матеріалу: наявність у кожної глави контрольних запитань і тестових завдань

для самоперевірки, відповіді на які дозволять краще засвоїти пропонований матеріал і при бажанні розширити і поглибити свої знання.

При написанні були використані сучасна наукова та навчально-методична література з питань, що розглядаються, а також результати наукових досліджень та практичні напрацювання викладачів та аспірантів кафедри "Регіональне врядування та менеджмент" Південно-Західного державного університету (ЮЗГУ). Це вигідно відрізняє пропоноване навчальний посібник від раніше опублікованих з цієї дисципліни.

 
<<   ЗМІСТ   >>