Повна версія

Головна arrow Статистика arrow Статистика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Статистика - Садовнікова Н.А.

Підручник підготовлений авторським колективом викладачів Московського державного університету економіки, статистики та інформатики (МЕСІ) під керівництвом професора В. Р. Мінашкіна.

У ньому викладені основні питання курсу "Статистика" програми бакалавріата: методи збору і обробки статистичної інформації, методологія розрахунку та інтерпретація основних статистичних показників; вивчення взаємозв'язків соціально-економічних процесів, аналіз економічної динаміки, побудова економічних індексів, система національних рахунків та ін. Теоретичний матеріал підручника супроводжується числовими прикладами на умовних і фактичних даних.

Підручник відповідає вимогам державного освітнього стандарту вищої професійної освіти третього покоління і може бути використаний як при денному, так і при заочній та дистанційній формах навчання, а також в якості додаткового матеріалу при навчанні в режимі e-lеarning.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


ПередмоваРозділ І. Теорія статистики Предмет, метод і організація статистики Статистика як наука і галузь практичної діяльності Організація державної статистики в Російській Федерації Основні категорії статистики Статистичне спостереження Сутність статистичного спостереження Види статистичного спостереження План статистичного спостереження Якість результатів статистичного спостереження Статистична зведення і угруповання даних Сутність і класифікація статистичної зведення Метод статистичних угруповань: сутність і основні класифікації Етапи побудови статистичних угрупованьВибір групуючої ознакиВизначення числа групПобудова інтервалів угрупованняПідрахунок групових підсумків і заповнення макета угруповання Ряди розподілу. Класифікація рядів розподілу Порівнянність статистичних угруповань. Вторинна угруповання Статистична таблиця: сутність, елементи і класифікація Основні правила побудови та аналіз статистичних таблиць Графічне представлення статистичної інформації Роль і значення графічного методу в статистиці Загальні правила побудови графічного зображення Класифікація основних видів статистичних графіків Діаграми порівняння Діаграми структури Діаграми динаміки Статистичні карти Біржові діаграми Види і форми вираження статистичних показників Абсолютні показники Відносні показники Теоретичні основи розрахунку середніх показників Середня арифметичнаСередня арифметична зваженаВластивості середньої арифметичної Середня гармонійна і середня геометричнаСередня гармонійна зваженаСередня гармонійна невиваженаСередня геометричнаСередня квадратична Структурні середні Показники варіації Поняття варіації та її значення в статистиці Показники варіації і способи їх розрахункуРозмах варіаціїСереднє лінійне відхиленняДисперсіяСереднє квадратичне відхиленняКоефіцієнт варіації Види дисперсій і правило додавання дисперсій Статистичне вивчення взаємозв'язку соціально-економічних явищ Причинність, регресія, кореляція Парна регресія на основі методу найменших квадратів і методу угруповань Множинна (багатофакторна) регресія Власне-кореляційні параметричні методи вивчення зв'язку Прийняття рішень на основі рівнянь регресії Методи вивчення зв'язку якісних ознакКоефіцієнти асоціації і контингенціїКоефіцієнти взаємної сполученості Пірсона і Чупрова Рангові коефіцієнти зв'язку Статистичне вивчення динаміки соціально-економічних явищ Поняття про рядах динаміки і їх види Порівнянність рівнів і змикання рядів динаміки Аналітичні показники ряду динаміки Середні показники в рядах динаміки і методи їх обчислення Методи аналізу основної тенденції (тренду) в рядах динаміки Методи виявлення сезонної компоненти Елементи прогнозування та інтерполяції Індекси Загальні поняття про індекси Індивідуальні індекси Основні зведені індекси та їх взаємозв'язку Середні форми зведених індексів Індексний аналіз впливу структурних змін на динаміку середньої величини Індексний аналіз територіальних відмінностей Вибіркове спостереження Цілі та етапи вибіркового спостереження Власне-випадкова (проста випадкова) вибірка Механічна (систематична) вибірка Типова (стратифікована) вибірка Серійна вибіркаРозділ II. Соціально-економічна статистика Система національних рахунків Коротка історія виникнення системи національних рахунків Основні поняття та теоретичні основи системи національних рахунків Принципи побудови основних рахунківРахунок виробництваРахунок утворення доходівРахунок розподілу первинних доходівРахунок вторинного розподілу доходівРахунок використання валового наявного доходуРахунок операцій з капіталомРахунок товарів і послуг Методологія обчислення ВВП і його переоцінка в порівнянні ціниМетоди розрахунку ВВППереоцінка ВВП в порівнянні ціни Інформаційна база системи національних рахунків Статистика фінансів Фінанси як об'єкт статистичного дослідження Статистичне вивчення державних фінансів Побудова стандартних бюджетних класифікацій доходів і витрат Система показників статистики державних фінансів Статистичне вивчення фінансових корпорацій Система показників розвитку банківської системи Розрахунок показників стану та ефективності діяльності кредитних установ Статистика грошового обігу Статистика підприємства Статистичне вивчення продукції Статистичне вивчення персоналу підприємства, використання робочого часу, продуктивності праці Статистичне вивчення основних засобів підприємства Статистичне вивчення оборотних коштів підприємства Статистика населення Предмет, завдання та система показників статистики населення Джерела статистичних даних про населення Основні напрямки статистичного дослідження демографічної кон'юнктури суспільства Статистика трудових ресурсів, зайнятості та безробіття населення Демографічна кон'юнктура як найважливіший фактор формування трудових ресурсів та зайнятості населення Методи розрахунку і система показників трудових ресурсів Основні напрямки статистичного дослідження зайнятості та безробіття населення
 
>>