Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Державне і муніципальне управління

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Державна політика: змістовний аспект

Методологія державної політики

Цілі, завдання та функції держави, головного елемента політичної системи суспільства, розкриваються через розробку і проведення державної політики. Державна політика як процес - цілеспрямована діяльність органів публічної влади по вирішенню суспільних проблем, досягненню соціально значущих цілей розвитку суспільства в цілому та окремих його сфер. У сучасному правовому полі, науковій літературі використовуються близькі за змістом поняття - "державна політика" та "суспільна політика". Державна політика формується переважно державою, громадська політика передбачає участь громадян у її формуванні та реалізацію через інститути громадянського суспільства. В обох випадках політика спрямована на вирішення суспільних проблем, існування цих термінів фіксує різні підходи до її розробки, підтверджує, що в сучасних умовах грань між суб'єктами та об'єктами державної політики все менш помітна. Державні та політичні інститути, громадські організації, соціальні групи, окремі громадяни виступають і суб'єктами політики, і її об'єктами.

Зміст державної політики становить сукупність цілей, завдань, пріоритетів розвитку, програм, які розробляють і реалізують органи публічної влади із залученням інститутів громадянського суспільства. Процес формування та реалізації державної політики називається "політичним циклом" і включає кілька етапів. Зміст першого етапу (ініціювання політики) складають аналіз ситуації, вибір пріоритетних суспільних проблем, прийняття рішення про розробку політики в конфліктній сфері, визначення основних її цілей і напрямів. Другий етап (розробка політики) включає розробку цільових програм, їх узгодження, прийняття офіційного документа про політиці / програмою з визначенням джерел фінансування. На третьому етапі (виконання політики) відбувається безпосередня реалізація політики / програми, здійснюється моніторинг і контроль. Четвертий етап (оцінка політики) складають оцінка результатів і наслідків.

Світовий досвід свідчить про існування різних моделей розробки державної політики.

  • 1. Модель "зверху вниз" передбачає, що державні рішення приймаються на вищих рівнях державного управління, а низові рівні - пасивні виконавці політики.
  • 2. Модель "знизу вгору" припускає, що формування державної політики починається з низових структур управління при активному залученні громадян, громадських інститутів.
  • 3. Централізована модель припускає, що політика формується і реалізується силами бюрократичного апарату без залучення інститутів громадянського суспільства, без врахування громадської думки.
  • 4. Демократична модель припускає, що при збереженні централізованого управління держава створює умови для активізації діяльності громадян, використовуючи механізми до розробки державної політики громадян і громадських об'єднань.

Жодна з основних моделей розробки державної політики не зустрічається в "чистому" вигляді; на практиці для вирішення різних за масштабом і характером проблем застосовуються різні підходи до вирішення проблем або стилі формування державної політики.

  • 1. Перспективний підхід - планування та реалізації політики передує аналіз тенденцій та прогнозування розвитку ситуації ("робота на випередження").
  • 2. Реагує підхід - конкретні дії щодо розробки та реалізації політики починаються після того, як проблема набула певний масштаб.
  • 3. Раціональний підхід заснований на використанні економіко-математичних методів і принципу раціональності.
  • 4. Антикризовий підхід - всі зусилля суб'єктів політики спрямовані на подолання критичної ситуації.

Незалежно від типу і моделі державної політики, від того, який підхід до вирішення проблем лежить в її основі, державна політика повинна відповідати певним показниками: реагувати на зміни, що відбуваються в суспільстві і державі; мати комплексний характер і розглядати будь-яку проблему у взаємозв'язку з іншими проблемами; повинна бути ефективною і результативною; користуватися довірою населення.

Державна політика починається з аналізу ситуації та виявлення списку проблем. У державній політиці проблема розуміється як протиріччя між постійно виникаючими людськими потребами і можливістю держави і суспільства їх задовольняти. Поява або наявність якоїсь проблеми не означає, що вона обов'язково буде вирішуватися органами державної влади. Суспільна проблема потрапляє в поле зору суб'єктів політики за допомогою механізму формування політичного порядку денного, який полягає в просуванні конкретного соціального питання в площину офіційного визнання, розгляду та обговорення. Політичний порядок денний - сукупність актуальних соціальних проблем, що відображають потреби суспільства або окремих груп інтересів, на які суб'єкти державного управління готові звернути увагу і здатні реагувати.

Світова наука фіксує кілька точок зору з приводу формування політичного порядку денного. Сучасний американський політолог Дж. Андерсон вважає, що порядок денний утворюється з вимог, які політики вибирають самі, зрозумівши, що прийшла нора на них прореагувати або створити видимість такої реакції. Американський політолог Е. Дауне обгрунтував п'ять основних стадій "циклу підтримки уваги до питання": 1) предпроблемная стадія - проблема позначилася, знаходиться на периферії суспільної свідомості, інтерес до неї проявляється з боку експертів і груп інтересів; 2) етап "тривожного відкриття та ейфорійного ентузіазму" - інтерес до проблеми різко зростає, з'являються заклики до її вирішення; 3) етап з'ясування "ціни питання" - суспільство усвідомлює, яких витрат вимагає вирішення проблеми; якщо витрати занадто великі, інтерес до проблеми згасає; 4) постпроблемная стадія - проблема відтісняється на "сутінкову зону" іншими нагальними проблемами; 5) стадія "групи підтримки" - група інтересів або група підтримки цієї проблеми ініціює початок нового циклу. Канадський політолог Л.Пал прийшов до висновку, що немає єдиної формули, що пояснює, чому та чи інша ситуація сприймається як проблема, стає публічною, виводиться на офіційний уровень2. Можна сказати, що виділення проблеми носить відкритий характер.

Громадська ситуація набуває статус державної проблеми при задоволенні наступних критеріїв: вона повинна бути підтримана громадською думкою і лобіюватиметься досить впливовою групою інтересів; інформація про неї повинна бути доступною, тобто озвученої через ЗМІ; проблема повинна визнаватися органами публічної влади і отримати "інституційну" формулювання; проблема повинна бути вирішувана в сформованих умовах і при наявних у розпорядженні органів влади ресурсів.

Інституційна повістка дня формується з урахуванням довгострокових пріоритетів розвитку держави. Інституційна порядок денний класифікується на "горизонтальну" (за сферами життєдіяльності, галузям управління) і "вертикальну" (за рівнем принципом поділу влади). Зміст адміністративної порядку денного зумовлюють пріоритетні напрямки діяльності уряду. В основі законодавчого порядку лежать передвиборні і політичні програми, декларації політичних партій і об'єднань. Громадський питання потрапляє в законодавчу порядку денного не одномоментно - цьому передують обговорення на з'їздах партії, засіданнях партійних органів управління, робочих зустрічах, і тільки потім по ньому готується проект публічного державного рішення. У контексті розвитку в Росії інститутів громадянського суспільства та залучення громадян до процесу розробки державної політики в останні роки стали використовуватися інформаційно-комунікаційні технології: сайти, відеоблог, за допомогою яких громадяни запрошуються до обговорення актуальних для розвитку країни питань, мають можливість висловити свою думку.

Формування політичного порядку денного пов'язано з процесом раціоналізації й оптимізації державної політики, тобто з виявленням пріоритетних сфер, проблем і цілей, яким потрібні підтримка і участь держави. На етапі ініціювання державної політики важливо визначити характер проблем. Це можуть бути істинні і помилкові проблеми (проблеми-фантоми), проблеми-причини і проблеми-слідства (симптоми), головні і другорядні проблеми. На основі класифікації та вивчення взаємозв'язку проблем формується "дерево проблем" - головні проблеми, проблеми першого, другого і наступних рівнів. З урахуванням загальнонаціональних інтересів з цього переліку виділяються пріоритетні напрямки. Склалося кілька підходів до визначення пріоритетів політики: 1) політичний підхід - вибір залежить від розстановки політичних сил, взаємовідносин між політичними партіями і суспільством; 2) суб'єктивний підхід - вибір відбувається виходячи з розриву між соціальними потребами і можливостями їх задоволення (чим більше розрив, тим імовірніше вибір); 3) об'єктивний підхід - вибір заснований на кількісних показниках, наприклад, ступінь серйозності проблеми, її наслідки та ін. Механізмами та інструментами вибору пріоритетів є: метод аналогій, розробка сценаріїв, аналіз переваг, експертні висновки.

 
<<   ЗМІСТ   >>