Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський фінансовий облік

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Бухгалтерський фінансовий облік - Алісенов А.С.

Підручник призначений для самостійного вивчення студентами теоретичних і практичних засад бухгалтерського фінансового обліку. У ньому на конкретних прикладах з урахуванням вимог нормативних документів роз'яснено порядок вирішення бухгалтерських завдань з складанням проводок і проведенням відповідних розрахунків.

Бухгалтерський фінансовий облік розглядається у взаємозв'язку з податковим обліком, основні вимоги якого встановлені гол. 21 "Податок на додану вартість" та гол. 25 "Податок на прибуток організацій" частини другої Податкового кодексу Російської Федерації.

Підручник містить теоретико-методологічні основи ведення фінансового обліку за основними розділами курсу, приклади розв'язання типових і ситуаційних завдань.

Матеріал підручника базується на діючих в даний час положеннях з бухгалтерського обліку (ПБО), Плані рахунків бухгалтерського обліку та інших нормативних документах з бухгалтерського обліку.

Практична опрацювання навчального матеріалу полегшує засвоєння дисципліни і розвиває необхідні навички практичного використання даних фінансового обліку як найважливішого виду економічної інформації в управлінні.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


Передмова Сутність і зміст бухгалтерського фінансового обліку в сучасних умовах Необхідність передумови гармонізації та міжнародної стандартизації бухгалтерського облікуРоль Європейського співтовариства: 4-я і 7-я Директиви Комісії ЄЕС щодо фінансової звітностіРоль СМСФОПроцес встановлення стандарту Необхідність і цілі реформування бухгалтерського обліку в РосіїКонцепція бухгалтерського обліку в ринковій економіці РосіїКонцепція розвитку бухгалтерського обліку та звітності в Російській Федерації на середньострокову перспективу Міжнародні стандарти фінансової звітностіПорядок проведення експертизи МСФЗ Національні бухгалтерські стандарти Основні завдання, об'єкти і принципи бухгалтерського обліку (правила, допущення і вимоги)Основні принципи бухгалтерського обліку Фінансовий та управлінський облік, їх порівняльна характеристика Облікова політика - складова частина управлінської й інформаційної системи організації Облік основних засобів Поняття основних засобів та їх облік на підприємстві Класифікація основних засобів в обліку Оцінка основних засобів Способи нарахування амортизаціїМетоди нарахування амортизаціїПорівняння чотирьох методів Розрахунок амортизаційних відрахувань для цілей оподаткування Податкові аспекти обліку основних засобів Облік оренди основних засобівПорядок відображення оренди основних засобів у бухгалтерському обліку орендодавцяПорядок відображення в бухгалтерському обліку орендних операцій в орендаря Облік ремонту основних засобів Облік нематеріальних активів Поняття нематеріальних активів та їх класифікація Рух нематеріальних активів та основні завдання їх бухгалтерського обліку Документальне оформлення руху нематеріальних активів та їх оцінка Облік надходження нематеріальних активівОблік операцій, пов'язаних з наданням права на використанні НМА Облік амортизації нематеріальних активів Облік вибуття нематеріальних активів Податкові аспекти обліку нематеріальних активів Облік матеріальних запасів Поняття, завдання і класифікація матеріально-виробничих запасів Оцінка матеріально-виробничих запасів Рух матеріалів та їх документальне оформлення Оцінка матеріалів при їх відпуску у виробництво Облік надходження і вибуття матеріалівОблік невідфактурованих поставок Облік продажу матеріалів Податкові аспекти обліку матеріальних запасів Інвентаризація матеріалів Облік витрат на виробництво Поняття про витрати, витратах і витратах Поняття та об'єкти калькулювання собівартості продукції Способи обчислення собівартості окремих видів продукції Особливості калькулювання собівартості продукції в комплексних виробництвах Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукціїНормативний метод калькулювання собівартості продукціїПерерахунок залишків незавершеного виробництваЗведений облік витрат і калькулювання собівартості продукції Витрати на виробництво продукціїКалькулювання скороченою виробничої собівартості продукції Облік витрат майбутніх періодів Податкові аспекти обліку витрат на виробництво Облік розрахунків з оплати праці та іншими операціями з персоналом підприємства Облік розрахунків з персоналом з оплати праціСистеми оплати праціФорми оплати праціСинтетичний облік розрахунків з персоналом з оплати праці Облік розрахунків по соціальному страхуванню і забезпеченню Облік розрахунків з підзвітними особамиОблік витрат на відрядження Облік розрахунків з персоналом за іншими операціями Податкові аспекти обліку праці та заробітної плати Облік готової продукції та продажу Поняття і завдання обліку готової продукції Облік готової продукції на складіНадходження готової продукції на складДокументальне оформлення відвантаження Оцінка готової продукції Облік випуску готової продукції Облік продажів готової продукціїСинтетичний облік продажу готової продукції Податкові аспекти обліку готової продукції Облік товарів Облік руху товарів і їх документальне оформлення Оцінка товарів Облік надходження товарівОблік товарів за купівельними цінамиОблік товарів за продажними цінами Облік продажів товарів Податкові аспекти обліку товарів Облік фінансових вкладень Фінансові вкладення як об'єкт бухгалтерського облікуКласифікація і види цінних паперівОцінка цінних паперів Облік фінансових вкладень Облік фінансових вкладень в облігації Облік вибуття фінансових вкладень Податкові аспекти обліку фінансових вкладеньОсобливості податкового обліку операцій, пов'язаних із здійсненням договору простого товаристваОсобливості податкового обліку фінансових вкладень, отриманих організацією безоплатно Інвентаризація фінансових вкладень Облік касових операцій Порядок ведення касових операцій Документування касових операційОформлення касових документів у бухгалтеріїОформлення касових документів касиромВедення касової книги Облік касових операційБухгалтерський облік касових операційІнвентаризація каси Облік операцій по рахунках організації Облік операцій по розрахунковому рахунку організаціїСинтетичний облік операцій по розрахункових рахунках організації Облік операцій по валютному рахунку організаціїВалютні операціїФорми безготівкових розрахунків при імпортно-експортних операціяхСинтетичний облік операцій по валютних рахунках організації Облік грошових коштів на спеціальних рахунках організації Податкові аспекти обліку операцій по розрахункових рахунках організації Облік розрахунків і зобов'язань Облік внутрішньогосподарських розрахунків Облік розрахунків з покупцями і замовниками Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками Облік розрахунків за кредитами і позикамиКласифікація кредитівБухгалтерський облік кредитів і позик Облік розрахунків із засновникамиРозрахунки по виплаті доходів засновникам Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами Облік резервів по сумнівних боргах Облік розрахунків при припиненні зобов'язань шляхом заліку взаємних вимог і зобов'язань Облік розрахунків шляхом зміни осіб у зобов'язанні (відступлення права вимоги)Облік у первісного кредитораОблік придбаного права вимоги (облік у другого кредитора) Податкові аспекти обліку розрахунків та зобов'язаньПодаткові аспекти оподаткування прибутку учасників довірчого управління майномПодаткові аспекти обліку кредитів і позикПодаткові аспекти обліку розрахунків при зміні осіб у зобов'язанняхПодаткові аспекти обліку резервів по сумнівних боргах Облік розрахунків з бюджетом за податками і зборами Система податків і зборів та особливості їх обліку Облік розрахунків з бюджетом по основних федеральних податків Облік розрахунків з бюджетом за основними регіональних податків Облік розрахунків з бюджетом по основних місцевих податках Облік капіталу організації Облік статутного капіталу Облік резервного капіталу Облік додаткового капіталу Облік нерозподіленого прибутку Облік цільового фінансування Податкові аспекти обліку власного капіталу організаціїПодаткові аспекти обліку коштів цільового фінансуванняПодаткові аспекти обліку статутного капіталу організації Облік фінансових результатів організації Поняття доходів і витрат організації та їх класифікація Визнання доходів та витрат організації в бухгалтерському та податковому обліку Облік фінансових результатів від звичайних видів діяльності Облік формування кінцевого фінансового результату Порядок обчислення чистого прибутку при застосуванні норм ПБО 18/02Умовний витрати (дохід) з податку на прибутокКінцевий фінансовий результат Реформація балансуЗакриття рахунку 90 "Продажі"Закриття рахунку 91 "Інші доходи і витрати"Закриття рахунку 99 "Прибутки і збитки" Облік доходів майбутніх періодів Бухгалтерський баланс і звітність Бухгалтерська звітність: основні поняття і вимоги Вимоги, що пред'являються до складання звітності Порядок складання бухгалтерської звітності і правила оцінки статей балансу Склад бухгалтерської звітності організаціїПояснення до бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результатиДодаткові дані, розкриваються в поясненнях до бухгалтерської звітностіІнформація про пов'язаних сторін Порядок і строки подання бухгалтерської звітності
 
>>