Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Страхування і управління ризиками

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Резерв по страхуванню життя

загальні положення

Відповідно до чинної російської класифікацією за видами страхової діяльності страхування життя включає:

 • • страхування життя на випадок смерті, дожиття до певного віку або строку або настання іншої події;
 • • пенсійне страхування;
 • • страхування життя з умовою періодичних страхових виплат (ренти, ануїтетів) і (або) за участю страхувальника в інвестиційному доході страховика.

Згідно з діючим в Російській Федерації нормативним документам страховики утворюють резерви по страхуванню життя на підставі самостійно розробляють положення про формування страхових резервів із страхування життя, узгодженого з федеральним органом виконавчої влади з нагляду за страховою діяльністю.

Страховий резерв зі страхування життя (РСЖ) це страховий резерв, що формується страховою організацією за окремим договором страхування для виконання невиконаних або виконаних не до кінця зобов'язань за майбутнім виплат, передбачених умовами даного договору страхування.

При виборі методу розрахунку страхового резерву зі страхування життя (резерву внесків зі страхування життя) потрібно враховувати наступні чинники:

 • 1) види ризиків, що покриваються розглянутим договором страхування життя;
 • 2) співвідношення страхових сум за ризиком смерті і ризику дожиття. Хоча найчастіше ці суми беруться рівними, в загальному випадку вони можуть бути різними;
 • 3) варіанти внесення страхових премій - одноразово або частинами. Зауважимо, що частини можуть рівними, різними і вноситися як з однаковою періодичністю, так і за індивідуальним графіком;
 • 4) варіанти страхових виплат. Страхові виплати за ризиком дожиття та за ризиком смерті можуть бути у вигляді єдиної виплати, у вигляді серії виплат однакового розміру і рівної періодичності, у вигляді декількох виплат різного розміру, ув'язаних із визначеними термінами, у вигляді поєднань названих варіантів;
 • 5) рух грошових коштів та їх інвестування. При розгляді цього питання необхідно розрізняти рух не всієї нетто-премії, а її окремих частин - ризикового внеску та накопичувального внеску.

Зверніть увагу!

На розмір страхового резерву за договором страхування життя впливають: порядок сплати страхових внесків та страхових виплат; співвідношення страхових сум, виплачуваних за ризиком смерті і ризику дожиття; норма прибутковості; порядок руху грошових коштів при формуванні страхових резервів; інвестування страхових резервів.

Особливості формування резерву зі страхування життя для різних типів страхових продуктів

З позиції варіанти отримання інвестиційного доходу світова практика пропонує різні види полісів зі страхування життя.

За вказаною ознакою основними різновидами страхових продуктів в страхуванні життя є:

 • • традиційні поліси (поліси без участі в прибутку);
 • • поліси з участю в прибутку;
 • • пайові поліси.

За традиційному полісу отримання інвестиційного доходу забезпечується страховиком. З цією метою весь страховий внесок або його частину, залежно від моделі руху грошових коштів за окремим договором, використовується страховиком на формування страхового резерву. Відповідальність за розміщення активів, що покривають страховий резерв, залишається за страховиком. Варіант управління страховим резервом, відповідним цьому виду полісу та передбачає повну відповідальність страховика за отримання інвестиційного доходу, у світовій практиці носить назву "за депозитною типом". Специфікою цього виду поліса є те, що рівень надаваного страхувальнику інвестиційного доходу, як правило, відразу ж обмовляється страховиком.

Поліси з участю в прибутку (бонусне страхування) також обіцяють страхувальнику інвестиційний дохід, тому управління страховими резервами для цього виду полісів таке ж, як і для традиційних полісів, - за депозитним типом (страховик сам здійснює управління страховими резервами). Відмінність полісів з участю в прибутку від традиційних полягає в тому, що крім інвестиційного доходу за обіцяної страхувальнику нормі прибутковості (для цих полісів вона встановлюється нижче, ніж для традиційних) страхувальник має право на участь у прибутку страховика, якщо той її отримає. По суті, за підсумками поточного фінансового періоду страхувальник отримує дохід, який складається з двох частин: обіцяного заздалегідь доходу за гарантованою нормі прибутковості і бонусу - частини, обумовленої загальними результатами роботи страховика в поточному періоді (якщо прибуток буде, то вона у вигляді бонусу перерозподіляється між страхувальниками ).

Зверніть увагу!

Вибір між традиційним полісом і полісом з участю в прибутку часто обумовлений різницею між рівнем інвестиційного доходу, який гарантований за традиційним полісом, і тим доходом, який можна отримати за полісом з участю в прибутку.

Для страховика вибір визначається урахуванням ряду факторів, серед яких, наприклад, можна назвати наступні. З одного боку, для забезпечення фінансової стійкості він зацікавлений у просуванні полісів з участю в прибутку, з іншого - особливості податкового законодавства можуть не дозволити йому в цьому випадку залишити собі необхідну частину отриманого прибутку.

Пайовий поліс являє собою об'єднання страхового продукту (страхування життя із покриттям тільки ризику смерті) та інвестиційного продукту. Страхувальник сам набуває пай, в якому заздалегідь визначені активи, що забезпечують отримання інвестиційного доходу. Це означає, що всю відповідальність за отримання інвестиційного доходу несе сам страхувальник. Варіант управління страховим резервом для полісів такого типу, коли сам страхувальник визначає види активів, що покривають його страховий резерв, у світовій практиці носить назву "за типом керованого фонду". Специфікою цього виду поліса є непередбачуваність для страхувальника рівня можливого інвестиційного доходу, яка в загальному випадку визначається станом фондового ринку.

Зверніть увагу!

Вибір цього виду поліса визначається можливістю отримання більш високого рівня інвестиційного доходу, ніж за традиційним полісом або полісом з участю в прибутку. Однак необхідно пам'ятати, що ризик втрати доходу за цим полісом високий і він повністю лежить на страхувальнику.

Це пояснюється тим, що пай можна вкладати в більш прибуткові, хоча і більш ризикові види цінних паперів.

Для страховика з цього виду поліса відповідальність по отриманню страхувальником інвестиційного доходу відсутня.

Зверніть увагу!

Для різних типів страхових продуктів зі страхування життя застосовуються різні схеми управління страховими резервами:

 • • за депозитним типом;
 • • за типом керованого фонду.

Рух грошових коштів, пов'язане з формуванням та використанням страхових резервів, впливає на розмір і спрямованість грошового потоку за окремим договором страхування, що в свою чергу робить істотний вплив на ефективність всієї діяльності страховика. Саме тому дуже важливо розглядати формування і використання коштів страхових резервів як самостійний бізнес-процес, управління яким має бути спрямоване на підвищення ефективності діяльності всієї страхової компанії за рахунок організації руху грошових коштів по кожному окремому договору страхування.

Висновки

Страхові резерви є найважливішим фінансовим джерелом виконання страхових зобов'язань.

Серед страхових резервів можна виділити ті, що спрямовані на поліпшення ризиків страхувальників за рахунок проведення попереджувальних заходів (резерв попереджувальних заходів), і ті, які йдуть на фінансування самих ризиків, тобто на страхові виплати, пов'язані з реалізацією ризиків (технічні резерви по ризикових видах страхування і резерв зі страхування життя).

Самостійне виділення резерву зі страхування життя обумовлено специфікою цього виду страхування - договори носять довгостроковий характер, покривають два види ризиків і по ризику дожиття забезпечують накопичення коштів.

Серед технічних резервів, що формуються по ризикових видах страхування, виділяються наступні.

Для покриття масових, однорідних, кількісно вимірюваних ризиків, страхові випадки за якими ще не відбулися, страхова компанія за рахунок надійшли страхових премій (за рахунок коштів страхувальників) формує резерв незароблених премій.

Для ризиків, за якими страхові випадки вже настали, за рахунок відрахувань з РНП, тобто за рахунок коштів страхувальників, компанія формує резерви збитків. При цьому окремо формуються резерв збитків за заявленими, але неврегульованих збитків, і резерв по подією, але не заявлених збитках.

Для покриття трудноізмерімих та індивідуальних ризиків страхова компанія за рахунок власних коштів формує стабілізаційний резерв. Формування та використання страхових резервів найчастіше відбуваються за правилами, рекомендованим органами нагляду за страховою діяльністю Російської Федерації.

Специфіка використовуваних у світовій практиці різних типів страхових продуктів зі страхування життя обгрунтовує застосування різних схем управління страховими резервами для цих типів страхових продуктів.

 
<<   ЗМІСТ   >>