Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Страхування і управління ризиками

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Фактори формування фінансових ресурсів

До числа найбільш істотних факторів формування фінансових ресурсів страхової компанії відносяться наступні.

Перший фактор - п ринцип організації страхування.

Як відомо, організація страхування базується на дотриманні наступних основних принципів:

 • 1) передачі ризику настання економічних втрат, заснованої на обліку наступного психологічного чинника: більшість людей віддає перевагу відомим, але малим втрат перед невідомими, але можливо великими втратами;
 • 2) об'єднання економічного ризику;
 • 3) розкладки збитку або принцип солідарності;
 • 4) фінансової еквівалентності.

Названі принципи страхування на формування фінансів страхової компанії надаютьнаступне вплив:

 • • для виконання зобов'язань страхова компанія формує страхові резерви, які по суті являють собою зобов'язання страховика;
 • • так як кошти страхових резервів призначені для виконання страхових зобов'язань, вони є власністю страхувальників;
 • • страхові резерви являють собою зобов'язання страховика;
 • • розмір страхових резервів пов'язаний з розміром прийнятих зобов'язань.

Другий фактор - особливості ризиків страхувальників.

У своїй діяльності страхова компанія має справу з двома великими групами ризиків - ризиками, які надходять від страхувальників, і ризиками страховика, зумовленими його власною діяльністю.

На формування фінансів страхової компанії цей фактор робить наступне вплив: для однорідних, масових, добре оцінюваних ризиків страхувальників страхова компанія формує і переважно використовує страхові резерви, а для решти ризиків страхувальників, крім коштів страхових резервів, вона в основному використовує власні вільні кошти.

Третій фактор - випадковість страхових виплат.

Вона обумовлена природою настання збитку і означає випадковість виконання зобов'язань страховика в часі, за обсягом і в просторі.

Даний фактор на фінансові ресурси страховика надає наступну вплив. Крім страхових резервів, кошти яких призначені для виконання страхових зобов'язань, страхова компанія повинна мати власні кошти, вільні від всяких зобов'язань, розмір яких повинен враховувати випадкову природу виплат.

Четвертий чинник - специфіка ризиків страховика.

Під ризиком страховика розуміється невизначена можливість недостатності коштів страхової компанії для виконання своїх зобов'язань. На фінанси страхової компанії фактор специфіки ризиків страховика надає наступну вплив: для покриття цих ризиків страхова компанія повинна мати достатній розмір власних коштів.

Одночасний облік впливу на фінансові ресурси страхової компанії всіх названих чотирьох факторів означає наступне: основними джерелами виконання страхових зобов'язань є страхові резерви (основний структурний елемент залучених коштів страховика) і власні кошти (власний капітал страхової компанії).

Формування фінансового результату страхової організації

У загальному випадку кінцевий фінансовий результат страхової організації визначається як різниця між її доходами і витратами.

Доходи страхової організації

Дохід страхової організації - сукупна сума грошових надходжень на її рахунки і збільшення вартості капіталу страховика за рахунок погашення зобов'язань унаслідок здійснення страхової та іншої не забороненої законодавством діяльності або прав на отримання грошей.

За ознакою "джерело надходжень" всі доходи страховика поділяються на три групи: 1) доходи від страхових операцій; 2) доходи від інвестиційної діяльності; 3) інші доходи.

Доходи від страхових операцій формуються за рахунок надходять страхових премій, відшкодування частки збитків за ризиками, переданими в перестрахування, комісійних та брокерських винагород, коли страховик виступає в ролі посередника страхових послуг, а також за рахунок повернення страхових резервів (рис. 11.7).

Структура доходів страхової організації

Рис. 11.7. Структура доходів страхової організації

Доходи від інвестиційної діяльності страховика формуються за рахунок інвестування коштів страхових резервів та власних коштів страховика. Інвестиції мають здійснюватися в обсязі, за термінами і в просторі, які узгоджені з прийнятими страховими зобов'язаннями. Вони повинні забезпечувати страховику отримання доходу, до числа основних напрямів використання якого належать:

 • • виконання зобов'язань з надання інвестиційного доходу вигодонабувачам за довгостроковими договорами страхування життя;
 • • використання частини інвестиційного доходу на власний розсуд страховика, наприклад на розвиток.

Інші доходи страховика пов'язані як зі страховою, так і з нестраховий діяльністю. Зокрема, до числа інших доходів, пов'язаних зі страховою діяльністю, відносяться:

 • • суми відсотків, нарахованих на депо премій;
 • • суми, отримані в порядку регресу після виконання страховиком своїх зобов'язань по страхових виплатах.

До числа інших доходів, не пов'язаних зі страхуванням, наприклад, відносяться:

 • • прибуток від реалізації основних фондів, матеріальних цінностей та інших активів;
 • • дохід від здачі в оренду майна страховика;
 • • суми отриманої дебіторської заборгованості за нестраховий діяльності;
 • • списана кредиторська заборгованість;
 • • оплата споживачами консультаційних послуг, навчання, надаються страховиком.

Зверніть увагу!

Доходи страхової організації формуються за рахунок:

 • • доходів від страхових операцій;
 • • доходів від інвестиційної діяльності;
 • • інших доходів.

Витрати страхової організації

Витрати страхової організації - витрати, які несе страхова організація при здійсненні своєї статутної діяльності. Їх структура представлена на рис. 11.8.

У загальному випадку всі витрати страховика можуть бути класифіковані за різними ознаками:

 • відношенню до основної діяльності, тобто ставлення до страхових операціях (витрати, пов'язані із здійсненням страхових операцій і безпосередньо не пов'язані з ними);
 • цільовим призначенням (витрати, зумовлені, наприклад, підготовкою та укладенням договору, веденням договору, адміністративно-господарською діяльністю тощо);
 • часу здійснення (витрати, що мають місце до укладення договору страхування, в процесі ведення договору, в тому числі при його укладенні; виникають при настанні страхового випадку або після закінчення дії договору або після закінчення терміну страхування). За цією ознакою витрати можуть ділитися також на одноразові і поточні.

Структура витрат страхової організації

Рис. 11.8. Структура витрат страхової організації

Витрати страховика формують собівартість страхової послуги, яка враховується при визначенні фінансового результату і бази оподаткування.

Специфіка страхового бізнесу обумовлює необхідність розгляду планованої і фактичної собівартості.

Планована (розрахункова) собівартість страхової послуги - собівартість, що закладається в страховий тариф і представлена у вигляді суми сто структурних елементів - нетто-премії і навантаження.

Фактична собівартість - це собівартість, реально складається за результатами проходження договорів страхування.

Вона залежить від реальної збитковості страхової суми, економії або перевитрати коштів на адміністративно-господарські цілі, включаючи оплату праці працівників, і т.п. Склад витрат, що відносяться на собівартість, спеціально уточнюється також для визначення оподатковуваної бази.

Фінансовий результат страхової організації

Фінансовий результат страхової організації є підсумок фінансово-господарської діяльності страховика, що розраховується як різниця між доходами і витратами страхової організації за певний період часу.

У бухгалтерському обліку фінансовий результат страхової організації визначається в послідовності, представленої у вигляді такої схеми (рис. 11.9).

Схема визначення фінансового результату

Рис. 11.9. Схема визначення фінансового результату

Фінансовий результат за видами страхування формується в наступному порядку (рис. 11.10).

У страховій діяльності розрізняють два види прибутку: фактичну, отриману за результатами роботи компанії, і нормативну, яка закладена в структуру брутто-премії.

Схема формування фінансового результату але видами страхування

Рис. 11.10. Схема формування фінансового результату за видами страхування

Розбіжність між значеннями нормативного прибутку і прибутку від реальної страхової діяльності пояснюється впливом безлічі факторів, і в першу чергу ймовірнісної природою страхових виплат, яка призводить до відхилення реальних страхових виплат від тих, які закладені в структуру страхового тарифу.

 
<<   ЗМІСТ   >>