Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Страхування і управління ризиками

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Розділ II. СТРАХОВІ ОПЕРАЦІЇ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХУВАННЯ

У результаті вивчення даної глави студент повинен мати уявлення про те:

 • • що таке страхування як інститут фінансового захисту;
 • • які основні поняття використовуються у страхуванні;
 • • які основні цілі і завдання страхування;
 • • на яких принципах побудовано страхування.

Ключові слова: економічний ризик, страхування, страхова діяльність, взаємне страхування, страховик, товариство взаємного страхування, страхувальник, застрахований, вигодонабувач, страховий ризик, страхова подія, страховий випадок, страховий інтерес, страхова відповідальність, страхова сума, страховий внесок (страхова премія) , страховий тариф, страховий фонд (страховий резерв), страхова виплата, страховий поліс, договір страхування, термін дії договору страхування, обіг грошових коштів, перестрахування, співстрахування, перестрахувальник, перестрахувальник, актуарій, основні принципи страхування.

Основні поняття та визначення страхування

У процесі становлення ринкових відносин у Росії з'являються нові види комерційної діяльності, до яких, зокрема, відноситься і страхова справа.

Збираючи з учасників страхування у вигляді страхових внесків грошові кошти, страхові організації акумулюють їх у страхових фондах з метою подальшого використання для виконання зобов'язань перед страхувальниками по страхових виплатах. Страхові внески збираються з усіх учасників страхування, однак виплати робляться тільки тим, з ким стався страховий випадок. При цьому розмір страхової виплати істотно перевищує відповідний страховий внесок.

Володіючи великими обсягами тимчасово вільних грошових коштів, зібраних у страхових резервах, страхові організації займаються не тільки страховий, а й інвестиційною діяльністю. Тому страхові організації є складними фінансовими інститутами, що мають свою специфіку.

Розглянемо загальноприйняті поняття і визначення, використовувані в страхуванні.

Економічний ризик

У повсякденному житті слово "ризик" використовується як поняття, що означає ймовірність знищення, втрат і пошкоджень.

Зверніть увагу!

Поняття "економічний ризик" означає невизначену можливість знищення, втрат і пошкоджень, виражених у грошовому вимірі.

Для зниження фінансових втрат, пов'язаних з економічним ризиком, створюються системи фінансового захисту. До числа основних фінансових інститутів, що мають своєю метою зниження втрат, пов'язаних з економічним ризиком, належить страхування.

Страхування як система фінансового захисту являє собою систему відносин по захисту інтересів фізичних та юридичних осіб, засновану на об'єднанні економічного ризику окремих суб'єктів і створену з метою зниження фінансових втрат, пов'язаних з ним. Здійснюється воно за рахунок грошових фондів (страхових резервів), формованих з сплачуваних фізичними та юридичними особами страхових внесків, а також за рахунок інших коштів страхових організацій.

Страхова діяльність (страхова справа) - сфера діяльності страховиків із страхування, перестрахування, взаємному страхуванню, а також страхових брокерів, страхових актуаріїв, оцінювачів ризику і т.п. з надання послуг, пов'язаних із страхуванням і перестрахуванням.

Взаємне страхування - форма організації страхування, яка забезпечує страховий захист майнових інтересів тільки для членів (учасників) товариств взаємного страхування.

Страховик - це юридична особа будь-якої організаційно-правової форми, передбаченої законодавством Російської Федерації, створена для здійснення страхової діяльності та отримала в установленому законом порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності на території Російської Федерації. Страховик (страхова організація або товариство взаємного страхування) укладає договір страхування і приймає на себе відповідальність щодо несення ризику, тобто приймає на себе обов'язок по відшкодуванню збитку.

Зверніть увагу!

Основні функції страховика:

 • • оцінка страхового ризику;
 • • отримання страхових премій (внесків);
 • • формування страхових резервів;
 • • інвестиційна діяльність;
 • • визначення збитків або шкоди;
 • • здійснення страхових виплат;
 • • інші дії, пов'язані з виконанням зобов'язань за договором страхування.

Товариство взаємного страхування - некомерційна організація, створена з метою забезпечення страховим захистом майнових інтересів її членів.

Страхувальник - це юридична або дієздатна фізична особа, що уклала договір страхування зі страховиком та виплачує йому страхову премію (страховий внесок) за передачу відповідальності з несення ризику.

Застрахований - цей термін має специфіку застосування за видами страхування. В особистому страхуванні застрахований - це фізична особа, чиє життя, здоров'я і працездатність є об'єктом страхового захисту. Так, при страхуванні від нещасного випадку і хвороб застрахованим є суб'єкт, нещасний випадок з яким або хвороба якого визнаються страховими подіями договору страхування, тобто подіями, при реалізації яких і дотриманні умов договору страховик робить страхові виплати. У майновому страхуванні застрахований - це фізична або юридична особа, щодо якої укладено договір страхування. Наприклад, при страхуванні домашнього майна застрахованим є особа, про страхування майна якої укладено договір страхування.

Вигодонабувач - це фізична або юридична особа, яка призначається страхувальником для отримання страхових виплат за договором страхування або є таким за законом.

Страховий ризик - цей термін у страхуванні може мати різні значення, в тому числі: 1) передбачуване ймовірне подія чи сукупність подій, на випадок настання яких проводиться страхування (страховий ризик - крадіжка); 2) конкретний об'єкт страхування (страховий ризик - судно); 3) страхова оцінка, під якою розуміють вартість об'єкта, яка враховується при страхуванні (страховий ризик - 1 млн руб.); 4) ймовірність настання страхового випадку (страховий ризик є ймовірність настання страхового випадку, рівна 0,02).

Страхова подія - це подія, зазначена в договорі страхування, з приводу настання якої укладено договір.

Страховий випадок - сталася подія, передбачене законодавством (при обов'язковому страхуванні) або договором страхування (при добровільному страхуванні), при настанні якого і дотриманні умов договору страховик зобов'язаний зробити страхову виплату.

Страховий інтерес - це економічна потреба, зацікавленість у страхуванні. Він обумовлений зниженням зовнішніх гарантій фінансового захисту окремого суб'єкта чи групи суб'єктів, ризиковим характером суспільного виробництва, а також прагненням окремого суб'єкта до страхового захисту майна, доходів, життя, здоров'я, працездатності.

Страхова відповідальність - обов'язок страховика зробити страхову виплату при обумовлених наслідки сталися страхових випадків.

Страхова сума - грошова оцінка страхового інтересу і страхової відповідальності - максимального розміру зобов'язань страховика по страхових виплатах. Вона є вихідним параметром для розрахунку страхової премії та страхової виплати. В особистому страхуванні страхова сума встановлюється страховиком за погодженням зі страхувальником. При страхуванні майна страхова сума не може перевищувати його дійсну вартість на момент укладання договору.

Страхова премія - плата за страхування, яку вносить страхувальником за договором страхування за весь період його дії. При обов'язковому страхуванні визначається відповідним законом, а при добровільному страхуванні - умовами договору страхування.

Страховий внесок - це частина страхової премії, яку вносить страхувальником.

Страховий тариф - ставка страхового внеску або виражена в рублях страхова премія, що сплачується з одиниці страхової суми, що дорівнює, як правило, 100 руб. У договорах добровільного страхування визначається умовами договору за угодою сторін, в договорах обов'язкового страхування - відповідно до федеральних законів про конкретні види обов'язкового страхування. Страховий тариф може також встановлюватися на одиницю застрахованого майна, наприклад на велосипед певної марки конкретного року випуску.

Страховий фонд (страховий резерв) страхової організації - фонд, що формується в межах страхової організації за рахунок страхових внесків для цілей страхових виплат.

Страхова виплата - це сума грошей, яка виплачується страховиком страхувальникові (застрахованому, вигодонабувачеві) за умовами договору страхування при настанні страхового випадку.

Страхове покриття - розмір страхових виплат, що відповідає участі страховика у відшкодуванні збитку. Воно може бути повним - коли страховик повністю відшкодовує збиток, і частковим (неповним) - коли страховик відшкодовує лише певну частку збитку. Розрізняють страхове покриття, передбачене умовами договору, і фактичне страхове покриття, розмір якого визначається умовами договору та розміру реального збитку.

Договір страхування - правова форма, службовка цілі освіти страхових фондів страхових організацій за рахунок коштів страхувальників.

Страховий поліс, або страхове свідоцтво, - документ встановленого зразка, який видається страховиком страхувальникові (застрахованому) і засвідчує факт укладення договору страхування.

Термін дії договору страхування - передбачений умовами страхування період часу, в рамках якого на страхові випадки поширюється страхова відповідальність страховика, тобто його обов'язок зробити страхову виплату. Розрізняють короткострокові договори страхування, термін дії яких не перевищує одного року, і довгострокові договори, термін дії яких не менше одного року.

Строк відповідальності - період дії, протягом якого страховик несе відповідальність за страховими випадками, які сталися протягом терміну дії договору. Може бути обмеженим і перевищувати термін дії договору страхування на певний період, наприклад на два роки, а може бути необмеженим.

Суброгація - перехід до страховика прав страхувальника на відшкодування збитку після сплати страховиком страхової виплати.

Регресний позов - позов, який пред'являється страховиком до винуватця збитку, нанесеного застрахованому, по праву суброгації.

Оборот грошових коштів страхової організації - суть його полягає в тому, що гроші пускаються в оборот і приносять певний дохід. Розрізняють два основних правила обороту грошових коштів, в основі яких лежать відповідно схеми простих і складних відсотків. За схемою простих відсотків первісний капітал у розмірі S руб. при річній нормі прибутковості r% через t років перетвориться на суму S (l + rt) руб. За схемою складних відсотків сума накопиченого капіталу за t років складе S (1 + r) t руб. Зауважимо, що якщо правило обороту грошових коштів не обговорено особливо, то вважається, що гроші пускаються в оборот за правилом складного відсотка.

Сострахование - система перерозподілу ризику між страховиками, при якій весь ризик відразу ж перерозподіляється між кількома страховиками. При настанні страхового випадку кожен із страховиків виконує свої зобов'язання безпосередньо перед страхувальником, тобто бере участь у відшкодуванні збитку відповідно до прийнятої на себе часткою відповідальності.

Перестрахування - система перерозподілу ризику між страховиками, при якій перший (прямій) страховик приймає від страхувальника весь ризик на власну відповідальність, а потім перерозподіляє його між собою та іншими страховиками. При настанні страхового випадку збиток відшкодовується перший (прямим) страховиком, після чого інші страховики відшкодовують йому (прямому страховику) шкоду відповідно до умов договорів перестрахування.

Перестрахувальник - юридична особа будь-якої організаційно-правової форми, передбаченої законодавством Російської Федерації, створене для здійснення діяльності зі страхування або перестрахування та отримала в установленому законом порядку ліцензію на страхування та (або) перестрахування на території Російської Федерації. Перестрахувальник передає іншому страховику (перестраховику) частину відповідальності або всю відповідальність за ризиком, прийнятому їм або від страхувальника, або від іншого страховика.

Перестрахувальник - юридична особа будь-якої організаційно-правової форми, передбаченої законодавством Російської Федерації, створене для здійснення діяльності зі страхування або перестрахування та отримала в установленому законом порядку ліцензію на здійснення діяльності з перестрахування на території Росії. Перестрахувальник приймає від іншого страховика (перестраховика) частину відповідальності або всю відповідальність за ризиком.

Страховий агент - це фізична або юридична особа, що діє від імені страховика і за його дорученням відповідно до наданих йому повноважень.

Страховий брокер - юридична або фізична особа, зареєстрована в установленому порядку як підприємця, що здійснює свою діяльність по страхуванню від свого імені на підставі доручення страхувальника.

Актуарій - це фахівець з оцінки та аналізу ризику, що виникає переважно у страховій сфері. Актуарій з використанням актуарних розрахунків проводить, зокрема, розрахунок страхових тарифів і страхових резервів.

Андеррайтинг - в широкому сенсі є процес відбору та класифікації ризиків, у вузькому сенсі - процес оцінювання індивідуального ризику і вироблення рішення про прийняття його на страхування.

Андеррайтер - фахівець з оцінки ризиків і виробленні рішень про прийняття їх на страхування.

 
<<   ЗМІСТ   >>