Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Соціальне страхування. Здоров'я, пенсії, професійні ризики

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

Словник термінів

Актуарна діяльність - діяльність з аналізу та кількісної, фінансовій оцінці ризиків і (або) обумовлених наявністю ризиків фінансових зобов'язань, а також розробці та оцінці ефективності методів управління фінансовими ризиками.

Андеррайтинг - процедура дій щодо прийняття на страхування (перестрахування) або відхиленню заявленого об'єкта страхування на основі оцінки притаманних цьому об'єкту індивідуальних ризиків з метою формування або коригування умов договору страхування та визначення страхового тарифу; розробка заходів щодо захисту всього або частини страхового портфеля; розробка і виконання заходів щодо зниження прийнятих на страхування (перестрахування) ризиків.

Ануїтет - договір страхування життя, за яким виплачується річна рента протягом будь-якого періоду життя застрахованого в обмін на сплату одноразової премії при підписанні договору.

Базова програма ОМС - складова частина програми державних гарантій безкоштовного надання громадянам медичної допомоги, що визначає права застрахованих осіб на безкоштовне надання їм за рахунок коштів ОМС на всій території Російської Федерації медичної допомоги і що встановлює єдині вимоги до територіальним програмам ОМС.

Бонус - виплата страхувальникові частини доходу страховика за договором страхування життя або знижка зі страхового внеску за іншими видами страхування при відсутності виплат за попереднім договорам.

Імовірність - чисельна міра можливості настання випадкової події.

Вигодонабувач - фізична або юридична особа, призначена страхувальником для отримання страхових виплат за договором страхування. Фіксується в страховому полісі.

Вичікувальний період (у медичному страхуванні) - проміжок часу, протягом якого звернення застрахованої особи за медичними послугами не є страховим випадком.

Державна пенсійна система - включає державне пенсійне забезпечення та виплату трудових пенсій але обов'язковому соціальному страхуванню.

Державно-приватне партнерство (ДПП) - механізм довгострокового взаємовигідного взаємодії влади та підприємницьких структур, що полягає в інвестуванні приватних фінансових ресурсів в об'єкти державної власності та подальшому спільному управлінні ними.

Договір недержавного пенсійного забезпечення - угода між фондом і вкладником фонду, відповідно до якого вкладник зобов'язується сплачувати пенсійні внески у фонд, а фонд зобов'язується виплачувати учаснику (учасникам) фонду недержавну пенсію.

Договір про обов'язкове пенсійне страхування - угода між фондом і застрахованою особою на користь застрахованої особи або його правонаступників, відповідно до якого фонд зобов'язаний при настанні пенсійних підстав здійснювати призначення та виплату застрахованій особі накопичувальної частини трудової пенсії і (або) термінової пенсійної виплати або одноразової виплати або здійснювати виплати правонаступникам застрахованої особи. До правонаступникам застрахованої особи належать особи, зазначені в і. 12 ст. 16 Закону про трудові пенсії.

Договір страхування - угода страхувальника і страховика про факт і умовах прийняття на страховий захист ризику страхувальника.

Дохід - зароблені в ході підприємницької або іншої діяльності, роботи за наймом засоби, що зазвичай в грошовій формі.

Застрахований - фізична особа, життя, здоров'я і працездатність якого виступають об'єктом страхового захисту. Застрахованою є фізична особа, на користь якої укладено договір страхування. На практиці застрахований може бути одночасно страхувальником, якщо сплачує грошові (страхові) внески самостійно.

Застраховані особи в обов'язковому соціальному страхуванні - громадяни Російської Федерації, а також іноземні громадяни та особи без громадянства, які працюють за трудовими договорами, особи, які самостійно забезпечують себе роботою, або інші категорії громадян, у яких відносини з обов'язкового соціального страхування виникають відповідно до федеральними законами про конкретні види обов'язкового соціального страхування.

Класифікація ризиків - андеррайтерських діяльність на основі встановлених критеріїв у цілях оцінки ризиків, визначення ставок страхових премій і розробки таблиць статистичного досвіду.

Коефіцієнт збитковості - зазвичай відношення суми сплачених збитків та змін резервів збитків до заробленої страхової премії. Можливе застосування як відношення суми сплачених збитків до брутто- або нетто-премії.

Кумуляція ризику - сукупність ризиків, при якій два або більше застрахованих об'єктів можуть бути порушені одним страховим подією.

Ліцензія - державний документ, що підтверджує право здійснення страхової діяльності за видами страхування, зазначеним у переліку до ліцензії, що видається Службою ЦБ РФ з фінансових ринків.

Особисте страхування - страхування ризиків, пов'язаних з особистістю (життя, здоров'я, працездатність) людини.

Ліміт - обмеження якого або параметра за проектом договору страхування (об'єкту страхування), при перевищенні / відміну значення якого від встановленого параметра ухвалення рішення по ньому передається на більш високий рівень управління.

Малус - надбавка або підвищуючий коефіцієнт до страхового внеску за порушення, допущені страхувальником у попередні періоди страхування.

Маржа - у загальному випадку комісія за здійснення будь-яких операцій. У цьому сенсі застосовується в банківській справі. У страхуванні застосовується в розрахунках платоспроможності, де позначає необхідну за правилами розрахунку, величину перевищення власних коштів страховика над прийнятими ним зобов'язаннями по страхуванню.

Математичне сподівання - середнє значення випадкової величини.

Медичне страхування - страхування ризиків непередбачених витрат на відновлення здоров'я внаслідок захворювань і травм.

Місія страхової діяльності (основна мета) - задоволення суспільної потреби в надійній страховій захисті від випадкових небезпек, відповідної загальноприйнятим вимогам щодо фінансової надійності.

Недержавна пенсія - грошові кошти, регулярно виплачуються учаснику відповідно до умов пенсійного договору.

Накопичувальна частина трудової пенсії - щомісячна грошова виплата, що призначається і виплачується фондом застрахованій особі відповідно до законодавства РФ про трудові пенсії, Законом про трудові пенсії та договором про обов'язкове пенсійне страхування.

Податки - примусово вилучається частина доходів підприємств, організацій та громадян на користь держави для наповнення державного бюджету.

Недержавний пенсійний фонд (НПФ) - особлива організаційно-правова форма некомерційної організації соціального забезпечення, винятковими видами діяльності якої є:

  • 1) діяльність з недержавного пенсійного забезпечення учасників фонду відповідно до договорів недержавного пенсійного забезпечення;
  • 2) діяльність у якості страховика по обов'язковому пенсійному страхуванню відповідно до Закону про обов'язкове пенсійне страхування та договорами про обов'язкове пенсійне страхування;
  • 3) діяльність у якості страховика з професійного пенсійному страхуванню відповідно до федеральним законом і договорами про створення професійних пенсійних систем.

Нещасний випадок - раптовий, непередбачений зовнішній вплив на організм людини, тварини або на який-небудь матеріальний об'єкт, наслідком якого стає тимчасове або постійне розлад здоров'я, а також смерть людини, тварини або руйнування або пошкодження матеріального об'єкта.

Нещасний випадок на виробництві - подія, в результаті якого застрахований отримав каліцтво або інше ушкодження здоров'я при виконанні ним обов'язків за трудовим договором і в інших встановлених Законом про обов'язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності випадках як на території страхувальника, так і за її межами або під час проходження до місця роботи або повернення з місця роботи на транспорті, наданому страхувальником, і яке спричинило необхідність перекладу застрахованого на іншу роботу, тимчасову або стійку втрату ним професійної працездатності або його смерть.

Нетто-внесок - частина страхового внеску, призначена строго для страхових виплат та формування резервів.

Нормативний документ - кодекс, закон, постанова Уряду, наказ наглядового, контролюючого органу, обов'язковий для виконання всіма громадянами та організаціями чи особами, яким він адресований.

Забезпечення по обов'язковому соціальному страхуванню - виконання страховиком, а в окремих випадках, встановлених федеральними законами, - також і страхувальником своїх зобов'язань перед застрахованою особою при настанні страхового випадку за допомогою страхових виплат або інших видів забезпечення, встановлених федеральними законами про конкретних видах обов'язкового соціального страхування.

Об'єкт страхування - не суперечать законодавству РФ майнові інтереси, пов'язані з життям, здоров'ям, працездатністю громадян, майном і майновими інтересами громадян і юридичних осіб.

Обсяг страхового покриття - перелік ризиків (наприклад, захворювання, травма, смерть, досягнення певного віку і т.д.), передбачених законом, або договором страхування, при настанні яких страховик проводить виплату страхувальникові за рахунок коштів страхового фонду.

Обов'язкове медичне страхування (ОМС) - вид обов'язкового соціального страхування, що представляє собою систему створюваних державою правових, економічних та організаційних заходів, спрямованих на забезпечення при настанні страхового випадку гарантій безкоштовного надання застрахованій особі медичної допомоги за рахунок коштів ОМС в межах територіальної програми ОМС і у встановлених Законом про медичне страхування випадках в межах базової програми ОМС.

Обов'язкове пенсійне страхування - система створюваних державою правових, економічних та організаційних заходів, спрямованих на компенсацію громадянам заробітку (виплат, винагород на користь застрахованої особи), одержуваного ними до встановлення обов'язкового страхового забезпечення.

Обов'язкове соціальне страхування - частина державної системи соціального захисту населення, специфікою якої є здійснюване відповідно до федерального закону страхування працюючих громадян від можливої зміни матеріального і (або) соціального стану, в тому числі з незалежних від них обставин. Обов'язкове соціальне страхування являє собою систему створюваних державою правових, економічних та організаційних заходів, спрямованих на компенсацію або мінімізацію наслідків зміни матеріального і (або) соціального становища працюючих громадян, а у випадках, передбачених законодавством РФ, інших категорій громадян внаслідок досягнення пенсійного віку, настання інвалідності , втрати годувальника, захворювання, травми, нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, вагітності та пологів, народження дитини (дітей), догляду за дитиною віком до півтора років та інших подій, встановлених законодавством РФ про обов'язкове соціальне страхування.

Обов'язкове страхове забезпечення - виконання страховиком своїх зобов'язань перед застрахованою особою при настанні страхового випадку за допомогою виплати трудової пенсії, соціальної допомоги на поховання померлих пенсіонерів, що не підлягали обов'язковому соціальному страхуванню на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством на день смерті.

Пенсійні підстави - зазначені у федеральному законі або договорі пенсійного страхування умови, при настанні яких застрахований набуває права на отримання пенсії.

Пенсійне страхування - різновид страхування життя, що передбачає, починаючи з обумовленого моменту часу, довічну виплату ренти (пенсії) в обмін на сплату одноразово або в розстрочку страхової премії (внесків).

Пенсія по державному пенсійному забезпеченню - щомісячна державна грошова виплата, право на отримання якої визначається відповідно до умов і нормами, встановленими Законом про державне пенсійне забезпечення.

Пенсійна схема - сукупність умов, що визначають порядок сплати пенсійних внесків і виплат недержавних пенсій.

Платоспроможність страховика - здатність страховика своєчасно і повністю виконати свої платіжні зобов'язання, що випливають з укладених договорів страхування або в силу закону, а також зобов'язання перед акціонерами, податковою службою та ін. Платоспроможність страховика визначається власними коштами, достатністю страхового тарифу, сформованими страховими резервами і перестрахуванням.

Поправочний коефіцієнт - коефіцієнт, що застосовується до базової тарифної ставки при прийнятті на страхування конкретного об'єкта з метою найбільш точного визначення підсумкового розміру тарифу відповідно до ступеня ризику.

Прибуток (фінансовий результат) - отриманий дохід, зменшений на величину витрат, визначених відповідно до НК РФ.

Піклування (соціальне) - поняття, що з'явилося в XVII в. і має наступні смислові значення: прихильну увагу, ставлення, заступництво, догляд, піклування, турбота, зручність. Деякою предтечею пенсійного законодавства з'явилися укази про піклування "не мають чим жити".

Протиправні дії третіх осіб - заподіяння шкоди, забій, вилучення тварин третіми особами з порушенням законодавства, які підпадають під дію кримінального законодавства.

Професійна пенсія - щомісячна грошова виплата, що призначається і виплачується фондом застрахованій особі відповідно до федеральним законом або договором про створення професійної пенсійної системи.

Професійний ризик - ймовірність пошкодження (втрати) здоров'я або смерті застрахованого, пов'язана з виконанням ним обов'язків за трудовим договором і в інших встановлених федеральними законами випадках.

Професійного ризику клас - рівень виробничого травматизму, професійної захворюваності і витрат на забезпечення по страхуванню, що склався за видами економічної діяльності страхувальників.

Професійне захворювання - хронічне або гостре захворювання застрахованого, що є результатом впливу на нього шкідливих виробничих факторів і спричинило тимчасову або стійку втрату ним професійної працездатності.

Професійна відповідальність - спосіб примусового впливу на особу, яка заподіяла шкоду іншим особам в ході своєї професійної діяльності для відшкодування цим потерпілим особам їх втрат.

Професійна працездатність - здатність людини до виконання роботи певної кваліфікації, обсягу і якості.

Пул (англ. Pool - загальний котел) - стосовно до страхування, об'єднання ризиків, страховиків.

Витрати на ведення справи - власні витрати страховика на ведення страхової справи (виплата комісійної винагороди за договорами страхування, зарплата фахівцям, оренда, витрати на обладнання тощо).

Ризик - випадковий розподіл результатів діяльності держави, підприємства, громадянина в результаті впливів заздалегідь невідомих природних і людських чинників і помилок в самій діяльності. Суб'єктом ризику називають активного учасника діяльності, що приймає рішення. До них відносяться нація, держава в особі органів його управління, підприємець, власник, сім'я, окремі громадяни. Об'єктами ризику виступають цілісність держави, добробут нації, матеріальні інтереси, життя, здоров'я, добробут груп людей і окремого громадянина, підприємницька діяльність.

Ризикована надбавка - частина нетто-ставки, призначена для покриття можливих відхилень збитковості страхової суми від її середнього (очікуваного) значення. Розмір ризикової надбавки залежить від заданого рівня гарантії безпеки і величини середньоквадратичного відхилення суми виплат.

Ризик професійний - ймовірність пошкодження (втрати) здоров'я або смерті застрахованого, пов'язана з виконанням ним обов'язків за трудовим договором і в інших встановлених законодавством РФ випадках.

Система першого ризику - організаційна форма страхового забезпечення. Передбачає виплату страхового відшкодування у розмірі фактичної шкоди, але не більше ніж наперед встановлена сторонами страхова сума. При цьому весь збиток в межах страхової суми (перший ризик) компенсується повністю, а збиток понад страхову суму (другий ризик) взагалі не відшкодовується.

Система граничної відповідальності - організаційна форма страхового забезпечення. Передбачає відшкодування збитку як різницю між заздалегідь обумовленою межею і досягнутим рівнем доходу. Якщо у зв'язку із страховим випадком рівень прибутку страхувальника виявився нижче рівня встановленої межі, то відшкодуванню підлягає різниця між межею і фактично отриманим доходом.

Система поправочних коефіцієнтів (система знижок і надбавок) - інструмент, що дозволяє найбільш точно розрахувати остаточний розмір застосовуваного страхового тарифу шляхом урахування факторів, що впливають на зміну ступеня ризику та не ввійшли у структуру базової тарифної ставки.

Система пропорційної відповідальності - організаційна форма страхового забезпечення, яка передбачає, що страхове відшкодування виплачується у частці суми збитку, пропорційної відношенню страхової суми до страхової вартості об'єкта страхування.

Випадкове явище - таке явище, яке може відбутися (трапитися, наступити), а може і не відбутися. Якщо випадкове явище сталося, то це називають подією.

Власне утримання страховика - обсяг прийнятої страховиком страхової відповідальності за одиничного ризику.

Сострахование - це страхування одного і того ж об'єкта страхування кількома страховиками за одним договором страхування.

Соціальна відповідальність бізнесу (корпоративна соціальна відповідальність) - концепція, згідно з якою бізнес (підприємство, організація тощо) враховує інтереси суспільства, добровільно покладаючи на себе додаткову, що виходить за рамки чинного законодавства, відповідальність перед працівниками та їх сім'ями, місцевим співтовариством і суспільством в цілому по підвищенню якості життя і дотримання суспільних інтересів.

Соціальна політика - діяльність, яка являє собою інструмент управління соціальним розвитком суспільства з метою задоволення культурних і матеріальних потреб суспільства, а також регулювання соціального розподілу суспільства.

Соціальний страховий ризик - певна подія, при настанні якого здійснюється обов'язкове соціальне страхування. Видами соціальних страхових ризиків є:

  • 1) необхідність отримання медичної допомоги;
  • 2) втрата застрахованою особою заробітку (виплат, винагород на користь застрахованої особи) або іншого доходу у зв'язку з настанням страхового випадку;
  • 3) додаткові витрати застрахованої особи або членів її сім'ї у зв'язку з настанням страхового випадку.

Соціальна держава - особливий тип сучасного високорозвиненої держави, в якому забезпечується високий рівень соціальної захищеності всіх громадян за допомогою активної діяльності держави щодо регулювання соціальної, економічної та інших сфер життєдіяльності суспільства, встановленню в ньому соціальної справедливості та солідарності.

Термін страхування - часовий інтервал від декількох днів до значного числа років, протягом якого застраховані об'єкти страхування. Можливий невизначений термін страхування, який діє до тих пір, поки одна зі сторін правовідносин (страхувальник або страховик) не відмовиться від їхнього подальшого продовження, заздалегідь повідомивши іншу сторону про свій намір.

Стихійні лиха - землетруси; виверження вулканів або дія підземного вогню; зсуви; обвали; сходження лавин, у тому числі снігових; бурі; смерчі; урагани; штормовий, шквальний вітер; тайфун; паводок; повінь; град; дію підгрунтових вод; схід селевих потоків; цунамі; просадки грунту; викид газу; пошкодження льодом; відкладення ожеледі; незвичайні для даної місцевості: зливові дощі, рясні снігопади, хуртовини і морози.

Страхування - відносини по захисту інтересів фізичних та юридичних осіб, Російської Федерації, суб'єктів РФ і муніципальних утворень при настанні певних страхових випадків за рахунок грошових фондів, що формуються страховиками із сплачених страхових премій (страхових внесків), а також за рахунок інших коштів страховиків. Виникають в добровільній, але згодою сторін, і в обов'язковій, в силу федерального закону, формах.

Страхування життя - надання страховиком в обмін на сплату страхових премій гарантії виплатити певну суму грошей (страхову суму) страхувальнику або вказаним ним третім особам у разі смерті застрахованої або його дожиття до певного терміну.

Страхування майна - це процес складання та виконання договорів, у яких страховик за певну плату (страхові внески) зобов'язується при настанні страхової події відшкодувати страхувальнику або іншій особі, на чию користь укладений договір, збитки, завдані цьому майну або іншим майновим інтересам страхувальника.

Страхування комерційне - страхування з метою отримання прибутку для страховика за рахунок грамотного ведення страхової справи. Засноване на принципах економічної еквівалентності.

Страхування від нещасних випадків і хвороб - страхування ризиків непередбачених витрат або втрати доходів внаслідок заподіяння шкоди здоров'ю та життю застрахованого в результаті дії несподіваних, короткочасних зовнішніх факторів або виникнення непередбачених обставин.

Страхування соціальне - система відносин з перерозподілу національного доходу шляхом формування з обов'язкових страхових внесків роботодавців і працівників спеціальних страхових фондів для компенсацій втрати трудового доходу або його підтримки внаслідок дії певних соціальних ризиків. Засноване на принципах солідарності та безприбуткової.

Страхувальники - юридичні особи та дієздатні фізичні особи, які уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками в силу закону.

Страхувальники в обов'язковому соціальному страхуванні - організації будь-якої організаційно-правової форми, а також громадяни, зобов'язані відповідно до федеральних законів про конкретні види обов'язкового соціального страхування сплачувати страхові внески, а в окремих випадках, встановлених федеральними законами, виплачувати окремі види страхового забезпечення. Страхувальниками є також органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, зобов'язані відповідно до федеральних законів про конкретні види обов'язкового соціального страхування сплачувати страхові внески. Страхувальники визначаються відповідно до федеральних законів про конкретні види обов'язкового соціального страхування.

Страхова виплата - грошова сума, встановлена федеральним законом і (або) договором страхування і виплачується страховиком страхувальнику, застрахованій особі, вигодонабувачеві при настанні страхового випадку.

Страховий захист - економічна категорія, що відображає сукупність розподільних і перерозподільних відносин, пов'язаних з подоланням або відшкодуванням втрат, що наносяться матеріальному виробництву і життєвому рівню населення стихійними лихами та іншими надзвичайними подіями (страховими ризиками).

Страхова діяльність (страхова справа) - сфера діяльності страховиків із страхування, перестрахування, взаємному страхуванню, а також страхових брокерів, страхових актуаріїв з надання послуг, пов'язаних зі страхуванням, з перестрахуванням.

Страхова відповідальність - обов'язок страховика виплатити страхову суму або страхове відшкодування. Встановлюється законом або договором страхування.

Страхова премія (лат. Praemium) - винагорода, міжнародне визначення внеску, сплачуваного страхувальником за договором із страховиком, як винагороду за те, що він прийняв на себе ризик покриття можливих збитків, знявши їх із страхувальника.

Страхова вартість - дійсна, фактична вартість об'єкту страхування в місці його перебування і на день укладення договору страхування. Порядок обчислення розміру страхової вартості має свої особливості в різних країнах і заснований на чинному законодавстві.

Страхова сума - грошова сума, яка встановлена федеральним законом і (або) визначена договором страхування і виходячи з якої встановлюються розмір страхової премії (страхових внесків) та розмір страхової виплати при настанні страхового випадку. Залежно від умов договору страхування можливі агрегатна (зменшується в міру страхових виплат) і неагрегатна (не зменшується) страхова сума.

Страхове відшкодування - компенсація збитку, який зазнали майнові інтереси страхувальника (застрахованої) внаслідок страхового випадку.

Страхове законодавство - сукупність кодексів, законів та інших нормативних актів, що регулюють страхову діяльність.

Страхове забезпечення - рівень страхової оцінки по відношенню до вартості майна, прийнятої для цілей страхування. В організації страхового забезпечення розрізняють систему пропорційної відповідальності, граничної і систему першого ризику. Найбільш часто на практиці використовується система пропорційної відповідальності і система першого ризику.

Страховий внесок - частина плати страхувальника за договором страхування, фактично сплачена частина страхової премії.

Страховий поліс - документ, що видається страховиком страхувальникові (застрахованому), засвідчує факт укладення договору страхування і що містить сто умови.

Страховий портфель - сукупність ризиків, прийнятих страховиком на свою відповідальність, або число ув'язнених і оплачених внесками договорів.

Страховий ризик - певна подія, на випадок настання якої проводиться страхування. Така подія повинна мати ознаки ймовірності та випадковості.

Страховий ринок - сукупність суспільних відносин у галузі страхування, пов'язаних з виробництвом, розподілом, продажем і споживанням страхових послуг.

Страховий випадок - фактично відбулася страхова подія, у зв'язку з негативними або іншими обумовленими наслідками якого настає обов'язок страховика виплатити страхове відшкодування або страхову суму.

Страховий випадок в соціальному страхуванні - доконане подія, з настанням якої виникає обов'язок страховика, а в окремих випадках, встановлених федеральними законами, - також і страхувальника здійснювати забезпечення по обов'язковому соціальному страхуванню.

Страховий стаж - сумарна тривалість часу сплати страхових внесків.

Страховий тариф - ставка страхової премії з одиниці страхової суми з урахуванням об'єкта страхування і характеру страхового ризику.

Страховий збиток - підлягає відшкодуванню страховиком збиток, заподіяний об'єкту страхування в результаті страхового випадку.

Страховий фонд - сукупність грошових коштів, сформованих з отриманих страхових внесків чи інших джерел (бюджет, резервний фонд підприємства, власні накопичення) і призначених для компенсації втрат і збитків в результаті настання непередбачених несприятливих (у тому числі і заздалегідь обумовлених) подій.

Страховики в обов'язковому соціальному страхуванні - некомерційні організації, створювані відповідно до федеральних законів про конкретні види обов'язкового соціального страхування для забезпечення прав застрахованих осіб але обов'язковому соціальному страхуванню при настанні страхових випадків.

Страховики - юридичні особи, створені відповідно до законодавства РФ для здійснення страхування, перестрахування, взаємного страхування і отримали ліцензії у встановленому законодавством порядку.

Страхові резерви - грошові кошти з частини отриманих страховиком страхових внесків, призначені на поточні і майбутні виплати за страховими випадками.

Суброгація - перехід до страховика після страхової виплати, в силу закону (у Росії - ГК РФ), права на отримання від особи, винної у страховому випадку, компенсації в розмірі страхової виплати.

Сюрвейер - висококваліфікований представник страховика, що здійснює огляд та оцінку майна, прийнятого на страхування. За висновком сюрвейєра страховик приймає рішення про укладання договору страхування. У зарубіжній практиці як сюрвейєра виступають класифікаційні суспільства, а також спеціалізовані фірми по протипожежної безпеки, охорони праці і т.д., взаємодіючі зі страховиком на договірній основі.

Таблиці смертності (тривалості життя) - спеціальні таблиці для розрахунку страхових тарифів по страхуванню життя, що містять число дожили до певного віку з початкового числа, наприклад, 100000 новонароджених.

Травма (виробнича) - раптове ушкодження організму людини (поранення, забій, опік, гостре отруєння), що відбулася у виробничій обстановці.

Трудова пенсія - щомісячна грошова виплата з метою компенсації застрахованим особам заробітної плати та інших виплат та винагород, втрачених ними у зв'язку з настанням непрацездатності внаслідок старості або інвалідності, а непрацездатним членам сім'ї застрахованих осіб - заробітної плати та інших виплат та винагород годувальника, втрачених у зв'язку зі смертю цих застрахованих осіб, право на яку визначається відповідно до умов і нормами, встановленими Законом про трудові пенсії.

Збитковість страхової суми (рівень страхових виплат) - відношення страхових виплат до страхової суми.

Управління ризиком - цілеспрямовані дії щодо обмеження або мінімізації ризику виникнення негативних наслідків за рахунок спеціальних заходів, включаючи страхування.

Керуюча компанія - акціонерне товариство, товариство з обмеженою (додаткової) відповідальністю, створені відповідно до законодавства РФ і мають ліцензію на здійснення діяльності з управління інвестиційними фондами, пайовими інвестиційними фондами та недержавними пенсійними фондами.

Збиток (страховий) - пошкодження або знищення застрахованого майна або його окремих частин, у тому числі додаткового обладнання, в результаті подій, визнаних страховими випадками.

Фактори ризику (ризикові обставини) - фактори, які суттєво впливають на ступінь ризику. Всі відомі страхувальнику ризикові обставини повідомляються страховику, або виявляються ним самостійно і служать для оцінки ризику.

Частина солідарна тарифу страхових внесків - частина страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування, призначена для формування у відповідності з федеральним законом про бюджет ПФР коштів у цілях виплати у фіксованому базовому розмірі трудової пенсії, соціальної допомоги на поховання померлих пенсіонерів, що не підлягали обов'язковому соціальному страхуванню на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством на день смерті, і в інших цілях, передбачених законодавством РФ про обов'язкове пенсійне страхування, не пов'язаних з формуванням коштів, призначених для виплати накопичувальної частини трудової пенсії та інших виплат за рахунок коштів пенсійних накопичень, встановлених законодавством РФ .

Частина індивідуальна тарифу страхових внесків - частина страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування, призначена для формування грошових коштів застрахованої особи та враховується на його індивідуальному особовому рахунку, включаючи спеціальну частину індивідуального особового рахунку, з метою визначення суми розрахункового пенсійного капіталу, а також розміру накопичувальної частини трудової пенсії та інших виплат за рахунок коштів пенсійних накопичень, встановлених законодавством РФ.

Експертиза - спеціальне компетентне обстеження об'єкта страхування, що вимагає спеціальних знань з поданням мотивованого висновку; визначення значень параметрів конкретного ризику, оцінка ризику на предмет його приналежності до того чи іншого класу.

Експерт - особа, що володіє спеціальними знаннями в галузі оцінки об'єктів, процесів, явищ.

 
<<   ЗМІСТ