Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Страхування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Основні показники ефективності діяльності страхової організації

Фінансовий результат діяльності страхової організації - прибуток (збиток) - визначається на кінець звітного періоду як різниця між доходами і витратами.

Основними показниками, що характеризують ефективність діяльності страхової організації є:

1) рентабельність страхових операцій в цілому або по кожному виду страхування

Приклад 33. Є такі дані зі Звіту про прибутки і збитки страхової організації за рік (тис. Крб.):

 • - Страхові премії, всього - I 636122, у тому числі передані перестраховикам - 1328304;
 • - Зниження резерву незароблених премії - 22 677;
 • - Сплачені збитки, всього - 15822, у тому числі частка перестраховиків - 875;
 • - Зниження резерву збитків - 1680;
 • - Відрахування в резерв попереджувальних заходів - 14324;
 • - Витрати по веденню страхових операцій - 7920. Визначити:
  • 1) результат від операцій страхування іншого, ніж страхування життя;
  • 2) рентабельність страхових операцій;
  • 3) рівень виплат. Рішення.
  • 1. Результат від операцій страхування іншого, ніж страхування життя:
   • (1636122 - 1328304) + 22677 - (15822 - 875) + 1680 --14 324 - 7920 = 249984 тис. Руб.
 • 2. Рентабельність страхових операцій (див. Формулу (11.1))

3. Рівень виплат (див. Формулу (11.4 "

Фінансові ресурси страхової організації

Фінансові ресурси страхової організації - сукупність грошових доходів і надходжень, призначених для виконання зобов'язань страховика за договорами страхування (співстрахування), перестрахування, взаємного страхування, а також фінансування витрат, пов'язаних зі страховою та іншої незабороненої законодавством діяльності.

Фінансові ресурси страхової організації складаються із власного, залученого і позикового капіталу (рис. 11.1).

Структура фінансових ресурсів страхової організації

Рис. 11.1. Структура фінансових ресурсів страхової організації

Власний капітал включає:

 • - Статутний капітал, що формується з грошових внесків засновників;
 • - Додатковий капітал, утворений за рахунок емісійного доходу від акцій, сум, отриманих від переоцінки основних фондів, і безоплатних надходжень;
 • - Резервний капітал, створюваний за рахунок чистого прибутку;
 • - Нерозподілений прибуток.

Залучений капітал - це страхові резерви, що формуються за рахунок страхових премій. Позиковий капітал включає:

 • - Банківські кредити, до яких страховики вдаються вкрай рідко, оскільки постійно розташовують тимчасово вільними коштами;
 • - Кредиторську заборгованість (наприклад, з оплати праці).

Особливістю складу фінансових ресурсів страхової організації є переважання залученого капіталу над власним за рахунок значного обсягу страхових резервів.

Оцінка фінансової стійкості страхової організації

Фінансова стійкість страхової організації - це певний стан фінансових ресурсів страхової організації, при якому вона може своєчасно і в повному обсязі виконувати взяті на себе поточні та майбутні фінансові зобов'язання перед страхувальниками за рахунок власних і залучених коштів.

Гарантіями забезпечення фінансової стійкості страхової організації є:

 • - Економічно обґрунтовані страхові тарифи;
 • - Страхові резерви, достатні для виконання зобов'язань зі страхування, співстрахування, перестрахування та взаємному страхуванню;
 • - Власні кошти (статутний капітал, резервний капітал, додатковий капітал і нерозподілений прибуток);
 • - Перестрахування.

Для забезпечення фінансової стійкості страховика необхідно дотримуватися таких условія2:

 • 1. Страхові резерви і власні кошти повинні бути забезпечені активами, відповідними вимогам диверсифікації, ліквідності, зворотності і надійності.
 • 2. Статутний капітал, розміром не нижче встановленого мінімуму, повинен бути повністю оплачений.
 • 3. Вимоги законодавства повинні виконуватися у відношенні:
  • - Формування страхових резервів;
  • - Складу і структури активів, прийнятих для покриття страхових резервів;
  • - Квот на перестрахування;
  • - Нормативного співвідношення власних коштів страховика та прийнятих зобов'язань;
  • - Складу і структури активів, прийнятих для покриття власних коштів;
  • - Видачі банківських гарантій.
 • 4. Наявність розвиненої системи перестрахування.

Оцінити фінансову стійкість страхової організації можна шляхом:

 • 1) визначення ступеня ймовірності дефіцитності коштів у якому-небудь році;
 • 2) співвідношення доходів і витрат за минулий звітний період. Для визначення ступеня ймовірності дефіцитності коштів використовується коефіцієнт Коньшина

де 76 - середня тарифна ставка по страховому портфелю; п - кількість застрахованих об'єктів.

Чим менше значення цього коефіцієнта, тим вище фінансова стійкість страховика.

Приклад 34. Оцінити дефіцитність коштів страхових компаній з використанням коефіцієнта Коньшина. Зробити висновок. Вихідні дані:

 • - У страхової компанії "А" страховий портфель складається з 700 укладених договорів, у страхової компанії "Б" - з 550;
 • - Середня тарифна ставка у страхової компанії "А" становить 3%, у страхової компанії "Б" - 4%.

Розв'язання.

Обчислимо коефіцієнт Коньшина: 1) для страхової компанії "А"

2) для страхової компанії "Б"

Висновок: страхова компанія "Б" більш фінансово стійка, ніж страхова компанія "А", так як К2 <До ,.

Для оцінки фінансової стійкості шляхом співвідношення доходів і витрат за звітний період використовують коефіцієнт фінансової стійкості страхового фонду

Де ^ Д -сумма доходів за звітний період; ^ ЗФ - сума коштів у запасних фондах на кінець звітного періоду; £ р -сумма витрат за звітний період.

Фінансова стійкість страхової організації буде тим вище, чим більше значення коефіцієнта фінансової стійкості страхового фонду.

Приклад 35. Оцінити фінансову стійкість страхових компаній, використовуючи коефіцієнт фінансової стійкості страхового фонду. Зробити висновок.

Вихідні дані за звітний період:

 • - Страховою компанією "Омега" отримано доходів на суму 185 млн руб., Здійснено страхових виплат на суму 34600000 руб .; витрати на ведення справи склали 5600000 руб .; обсяг коштів в запасних фондах на кінець звітного періоду - 35 млн руб .;
 • - Страховою компанією "Дельта" отримано доходів на суму 345 600 000 руб., Здійснено страхових виплат на суму 379 500 000 руб .; витрати на ведення справи склали 8 млн руб .; залишок коштів в запасних фондах - 105500000 руб.

Розв'язання.

Визначаємо коефіцієнти фінансової стійкості страхового фонду:

1) для страхової компанії "Омега"

2) для страхової компанії "Дельта"

Висновок: страхова компанія "Омега" фінансово більш стійка, ніж страхова компанія "Дельта", так як К,> К2.

 
<<   ЗМІСТ   >>